Mozya 14
  Footnotes

  Chapit 14

  Ezayi pale konsènan Mesi a—Rapò konsènan imilyasyon ak soufrans Mesi a—Li ofri nanm li kòm ofrann pou peche, e li plede pou transgresè yo—Konpare Ezayi 53. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

  1 Wi, èske Ezayi menm pa t di: Ki moun ki te kwè rapò nou e ki moun Senyè a te lonje men bay?

  2 Paske li pral grandi devan l tankou yon jèn pyebwa e tankou yon rasin pete sòti nan tè sèch; li pa gen fòm ni li pa bèl, e lè nou wè l, pa gen okenn bote nan li k ap fè nou renmen l.

  3 Lèzòm rejte l, yo meprize l; se yon nonm ki nan lapenn, li nan soufrans; e se tankou nou kache figi nou pou li; li te meprize, e nou pa t respekte l.

  4 Asireman, li te asipòte blapenn nou e li te pote tristès nou; poutan, nou te panse se te Bondye ki te frape l e ki te aflije l.

  5 Men li te blese pou atransgresyon nou yo; yo te maltrete li pou inikite nou yo; chatiman ki pote lapè pou nou an te sou tèt li; e avèk mak li yo, nou bgeri.

  6 Nou tout te pèdi tankou abrebi egare; nou chak te fè wout pa nou; e Senyè a te fè l pote inikite nou tout.

  7 Li te oprime, li te aflije, men ali pa t ouvè bouch li; yo mennen l tankou yon bmouton nan labatwa, e tankou yon brebi bèbè devan moun k ap koupe plim li, li pa t ouvè bouch li.

  8 Yo te rache l nan prizon ak nan jijman; kiyès ki pral rakonte desandan l yo? Paske yo te rejte l nan pami vivan yo, e yo te frape l pou transgresyon pèp mwen an.

  9 Epi yo te mete tonm li nan pami pechè yo ak arich yo lè l te mouri a; malgre li pa t fè bmal, ni move pawòl pa t sòti nan bouch li.

  10 Men, sa te fè Senyè a plèzi pou l maltrete l; li te mete l nan lapenn; lè ou bay nanm li kòm ofrann pou peche, lè sa a, li pral wè adesandan l yo, li pral viv lontan, e Senyè a pral vin pi kontan nan peyi li a.

  11 Li pral wè afliksyon nanm li, e li pral satisfè; avèk konesans li, bon sèvitè m yo pral jistifye anpil moun, paske, li pral apote inikite yo.

  12 Se poutèt sa, m pral ba li yon pòsyon avèk zotobre yo, e li pral separe avantaj la avèk zotobre yo paske li te bay nanm li pou l mouri; e li te konte nan pami transgresè yo; e li te pote peche anpil moun, e li te aplede pou transgresè yo.