Vaj Lug Kub
Maulaunais 1
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Maulaunais Phau Ntawv

Tshooj 1

Maulaunais sau cia rau txoj kev pab ntawm cov Neeg Lamas—Cov Neeg Nifais uas tsis kam tso Khetos tseg raug tua pov tseg. Kwv yees li 401–421 xyoo tom qab yug Yexus.

1 Nim no kuv, Maulaunais, tom qab uas tau xaus txoj kev muab lub ntsiab lus hauv ib zag ntawm Tsales cov neeg, kuv tsis tau xav tias yuav tau sau ntxiv lawm, tiam sis kuv tseem tsis tau piam sij; thiab kuv tsis tau ua kuv tus kheej rau cov Neeg Lamas paub ntshai nyob tsam lawv yuav ua rau kuv puas tsuaj.

2 Vim saib seb, lawv tej rog tau hnyav heev kawg nkaus nyob hauv lawv tus kheej; thiab vim yog lawv txoj kev ntxub lawv tau tua txhua tus Neeg Nifais uas tsis kam tso Khetos tseg.

3 Thiab kuv, Maulaunais, yuav tsis kam tso Khetos tseg; yog li ntawd, kuv tau mus ub mus no rau txhua qhov uas kuv yuav muaj peev xwm ceev tau kuv txoj sia.

4 Yog li ntawd, kuv yuav sau ob peb yam ntxiv, tsis raws li tej uas kuv tau xav tias yuav ua; vim kuv tau xav tias yuav tsis sau ntxiv lawm; tiam sis kuv sau ob peb yam ntxiv, xwv kom tej zaum lawv yuav muaj nuj nqis rau kuv cov kwv tij, cov Neeg Lamas, nyob rau tej caij yav tom ntej, raws li tus Tswv lub siab xav.