Písma
Mormon 9
predchádzajúce ďalej


Kapitola 9

Moroni vyzýva tých, ktorí neveria v Krista, aby činili pokánie – Hovorí o Bohu zázrakov, ktorý verným dáva zjavenia a vylieva na nich dary a znamenia – Zázraky ustávajú pre nevieru – Znamenia sprevádzajú tých, ktorí veria – Ľudia sú nabádaní, aby boli múdri a zachovávali prikázania. Okolo roku 401–421 po Kr.

1 A teraz, hovorím tiež o tých, ktorí neveria v Krista.

2 Hľa, uveríte v deň navštívenia svojho – hľa, keď Pán príde, áno, dokonca oného aveľkého dňa, kedy bzem bude zvinutá ako zvitok a prvky budú croztavené spaľujúcim žiarom, áno, oného veľkého dňa, kedy budete privedení, aby ste stáli pred Baránkom Božím – poviete potom, že niet žiadneho Boha?

3 Budete potom ďalej popierať Krista, alebo budete môcť pozrieť na Baránka Božieho? Myslíte si, že s ním budete prebývať s vedomím viny svojej? Myslíte si, že môžete šťastne prebývať s onou svätou Bytosťou, keď budú duše vaše trýznené vedomím viny, že ste stále prestupovali zákony jeho?

4 Hľa, hovorím vám, že by vám bolo biednejšie, keby ste prebývali so svätým a spravodlivým Bohom s vedomím špinavosti svojej pred ním, než keby ste prebývali so azatratenými dušami v bpekle.

5 Lebo hľa, keď budete privedení, aby ste videli pred Bohom anahotu svoju, a tiež slávu Božiu a svätosť Ježiša Krista, rozdúcha to vo vás plameň neuhasiteľného ohňa.

6 Ó teda vy, aneveriaci, bobráťte sa k Pánovi; volajte mocne k Otcovi v mene Ježišovom, aby ste snáď mohli byť nájdení bez poškvrny, cčistí, krásni a bieli, súc očistení krvou dBaránkovou, oného veľkého a posledného dňa.

7 A znova hovorím k vám, ktorí apopierate zjavenia Božie a hovoríte, že pominuli, že niet žiadnych zjavení ani proroctiev, ani darov, ani uzdravovania, ani rozprávania jazykmi a bvykladania jazykov;

8 Hľa, hovorím vám, ten, kto popiera veci tieto, nepozná aevanjelium Kristovo; áno, ten nečítal písma; pokiaľ áno, bnerozumie im.

9 Lebo nečítame, že Boh je arovnaký včera, dnes a naveky a že v ňom niet premenlivosti ani tieňa zmeny?

10 A teraz, ak ste si predstavili boha, ktorý sa mení a v ktorom je tieň zmeny, potom ste si predstavovali boha, ktorý nie je Bohom zázrakov.

11 Ale hľa, ja vám ukážem Boha zázrakov, dokonca Boha Abrahámovho a Boha Izákovho, a Boha Jákobovho; a je to ten istý aBoh, ktorý stvoril nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú.

12 Hľa, stvoril Adama a aAdamom prišiel bpád človeka. A kvôli pádu človeka prišiel Ježiš Kristus, ktorý je Otcom a Synom; a skrze Ježiša Krista prišlo cvykúpenie človeka.

13 A skrze vykúpenie človeka, ktoré prišlo skrze Ježiša Krista, sú privedení späť do prítomnosti Pána; áno, toto je to, čím sú všetci ľudia vykúpení, pretože smrť Kristova uskutočňuje avzkriesenie, ktoré uskutočňuje vykúpenie z nekonečného bspánku, z ktorého to spánku budú všetci ľudia mocou Božou prebudení, keď zaznie trúba; a vyjdú, ako malí, tak veľkí, a všetci sa postavia pred stolicu jeho, súc vykúpení a uvoľnení z tohto večného cputa smrti, ktorá to smrť je smrťou časnou.

14 A potom na nich príde asúd Svätého; a potom príde čas, kedy ten, kto je bšpinavý, bude špinavý naďalej; a ten, kto je spravodlivý, bude spravodlivý naďalej; ten, kto je šťastný, bude šťastný naďalej; a ten, kto je nešťastný, bude nešťastný naďalej.

15 A teraz, ó vy všetci, ktorí ste si predstavovali boha, ktorý nemôže činiť ažiadne zázraky, chcel by som sa vás spýtať: Stali sa všetky veci tieto, o ktorých som hovoril? Prišiel už koniec? Hľa, hovorím vám: Nie; a Boh neprestal byť Bohom zázrakov.

16 Hľa, nie sú veci, ktoré Boh vykonal, podivuhodné v očiach našich? Áno, a kto môže obsiahnuť podivuhodné adiela Božie?

17 Kto povie, že to nebol zázrak, že aslovom jeho bolo nebo a zem; a mocou slova jeho bol človek bstvorenýcprachu zeme; a mocou slova jeho boli vykonané zázraky?

18 A kto povie, že Ježiš Kristus neučinil mnoho mocných azázrakov? A mnoho mocných zázrakov bolo vykonaných rukami apoštolov.

19 A ak boli azázraky konané vtedy, prečo prestal Boh byť Bohom zázrakov, a predsa byť nepremenlivou Bytosťou? A hľa, hovorím vám, že on sa nemení; keby tomu tak bolo, potom by prestal byť Bohom; a on Bohom byť neprestáva a je Bohom zázrakov.

20 A dôvodom, prečo prestáva činiť azázraky medzi deťmi ľudskými je to, že upadli do neviery a odvracajú sa od správnej cesty, a nepoznajú Boha, v ktorého majú bdôverovať.

21 Hľa, hovorím vám, že každému, kto verí v Krista, nič nepochybujúc, o ačokoľvek bude žiadať Otca v mene Kristovom, bude mu dané; a tento prísľub je pre všetkých, až do končín zeme.

22 Lebo hľa, tak povedal Ježiš Kristus, Syn Boží, učeníkom svojim, ktorí mali zostať, áno, a tiež všetkým učeníkom svojim, kam zástup dopočul: aChoďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu;

23 A ten, kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale ten, kto neuverí, bude azatratený;

24 aznamenia tieto budú nasledovať tých, ktorí veria – v mene mojom budú vyháňať bdiablov; budú hovoriť novými jazykmi; budú brať hady; a ak sa napijú niečoho smrtiaceho, neuškodí im to; budú vkladať cruky na chorých, a oni sa uzdravia;

25 A každému, kto bude veriť v meno moje, nič nepochybujúc, tomu apotvrdím všetky slová svoje, až do končín zeme.

26 A teraz, hľa, kto sa môže postaviť proti dielam Pána? aKto môže poprieť slová jeho? Kto povstane proti všemohúcej moci Pánovej? Kto bude opovrhovať dielami Pána? Kto bude opovrhovať deťmi Kristovými? Hľa, vy všetci, ktorí bopovrhujete dielami Pána, lebo budete sa diviť a zahyniete.

27 Ó, neopovrhujte teda a nedivte sa, ale počúvajte slová Pána a žiadajte Otca v mene Ježišovom o všetko, čo budete potrebovať. Nepochybujte, ale buďte veriaci a začnite ako v časoch starodávnych, a apoďte k Pánovi s celým bsrdcom svojím, a cpracujte na vlastnej spáse svojej s bázňou a rozochvením pred ním.

28 Buďte amúdri v dňoch skúšky svojej; zbavte sa všetkej nečistoty; neproste o niečo, aby ste to na bžiadostivosti svoje vynakladali, ale proste s neotrasiteľnou pevnosťou, aby ste sa nepoddali žiadnemu pokušeniu, ale aby ste slúžili pravému a cživému Bohu.

29 Dbajte, aby ste neboli pokrstení anehodne; dbajte, nech neberiete sviatosť Kristovu bnehodne; ale dbajte, aby ste boli chodní činiť všetky veci, a čiňte to v mene Ježiša Krista, Syna živého Boha; a ak to činíte a vytrváte do konca, nijakým spôsobom nebudete vyvrhnutí.

30 Hľa, hovorím k vám, akoby som ahovoril z mŕtvych; lebo viem, že budete mať slová moje.

31 Neodsudzujte ma za anedostatky moje, ani otca môjho za nedostatky jeho, ani tých, ktorí písali pred ním; ale vzdajte radšej vďaky Bohu, že vám ukázal nedostatky naše, aby ste sa mohli učiť byť ešte múdrejšími, než sme boli my.

32 A teraz, hľa, my sme napísali záznam tento podľa znalosti svojej, znakmi, ktoré sa medzi nami nazývajú apozmenená egyptčina, ktoré boli odovzdávané a nami zmenené podľa nášho spôsobu reči.

33 A keby boli naše dosky dostatočne veľké, písali by sme v hebrejčine; ale hebrejčinu sme tiež pozmenili; a keby sme mohli písať v hebrejčine, hľa, nemali by ste v zázname našom žiadne nedostatky.

34 Ale Pán pozná veci, ktoré sme napísali, a tiež to, že žiadny iný ľud jazyk náš nepozná; a pretože žiadny iný ľud jazyk náš nepozná, takže pripravil aprostriedky k jeho výkladu.

35 A veci tieto sú napísané, aby sme rúcha svoje mohli zbaviť krvi bratov svojich, ktorí upadli do aneviery.

36 A hľa, veci tieto, ktoré sme si apriali ohľadom bratov svojich, áno, dokonca ich znovuzriadenie k poznaniu Krista, sú podľa modlitieb všetkých svätých, ktorí prebývali v krajine tejto.

37 A kiež Pán Ježiš Kristus dá, aby ich modlitby mohli byť zodpovedané podľa ich viery; a kiež sa Boh Otec rozpamätá na zmluvu, ktorú učinil s domom Izraela; a kiež im naveky žehná skrze vieru v meno Ježiša Krista. Amen.