Еламан 14
  Footnotes

  Глава 14

  Самуил предсказва светлина през нощта и появата на нова звезда при Рождеството Христово. Христос изкупва людете от телесна и духовна смърт. Знаменията за неговата смърт включват три дни тъмнина, разпадане на канари и големи природни катаклизми. Около 6 г. пр. Хр.

  1 И сега стана така, че аСамуил Ламанитът пророкуваше още много други неща, които не могат да бъдат записани.

  2 И ето, той им каза: Ето, давам ви знамение; защото ще минат още пет години и ето, тогава идва Синът Божий, за да изкупи всички онези, които ще повярват в Неговото име.

  3 И ето, това ще ви дам за азнамение за времето на Неговото пришествие: защото ето, ще има големи светлини в небесата, дотолкова, че през нощта преди пришествието Му няма да се стъмни, тъй че на човек ще му се струва като че ли е ден.

  4 Ето защо, ще има един ден и една нощ, и един ден, които ще са като един ден без нощ; и това ще ви бъде като знамение, защото вие ще познаете по изгрева на слънцето и също по неговия залез, затова ще знаете със сигурност, че има два дена и една нощ; при все това през нощта няма да се стъмни; и тя ще бъде нощта преди аНеговото рождество.

  5 И ето, ще изгрее нова азвезда, такава, каквато никога не сте виждали; и това също ще ви бъде като знамение.

  6 И ето, това не е всичко, ще има много други знамения и изумления на небето.

  7 И ще стане така, че вие всички ще бъдете толкова учудени и изумени, тъй че ще ападнете на земята.

  8 И ще стане така, че всеки, който аповярва в Сина Божий, същият ще има вечен живот.

  9 И ето, тъй Господ ми заповяда чрез Неговия ангел: да дойда и да ви кажа всичко това; да, Той ми заповяда да ви пророкувам за тези неща; да, Той ми рече: Призови този народ: Покайте се и пригответе пътя Господен.

  10 И сега, защото съм ламанит и защото ви казах тези слова, които Господ ми заповяда и защото те са сурови и са срещу вас, вие се гневите на мен и се опитвате да ме унищожите, и ме апрогонихте от средата си.

  11 И вие ще чуете словата ми, понеже с тази цел аз възлязох на стените на този град, за да можете да чуете и узнаете за възмездията Божии, които ви очакват заради беззаконията ви, а също и за да можете да научите условията на покаянието.

  12 И за да можете да научите също и за пришествието на Исуса Христа, Синът Божий, аБащата на небето и на земята, Творецът на всички неща от началото; и за да познаете знаменията за Неговото пришествие, тъй че да повярвате в Неговото име.

  13 И ако аповярвате в Неговото име, вие ще се покаете за всичките си грехове, та с това да може да имате опрощение за тях чрез Неговите бзаслуги.

  14 И ето, аз ще ви дам едно друго знамение, да, знамение за Неговата смърт.

  15 Защото ето, Той наистина ще трябва да умре, за да може да дойде аспасението; да, тъй подобава Нему и тъй трябва, за да се осъществи бвъзкресението на мъртвите, та тъй човеците да може да бъдат доведени в присъствието Господне.

  16 Да, ето тази смърт осъществява възкресението и аизкупва цялото човечество от първата смърт — духовната смърт; защото цялото човечество чрез бпадението на Адам, бидейки вотхвърлено от присъствието Господне, бе смятано за гмъртво и според тленните неща, и според духовните неща.

  17 Но ето, възкресението на Христа аизкупва човечеството, да, тъкмо цялото човечество, и го отвежда обратно в присъствието Господне.

  18 Да, и то осъществява условието за покаяние, тъй че всеки, който се покае, не ще бъде отсечен и хвърлен в огъня; но който не се покае, ще бъде отсечен и хвърлен в огъня; и него отново го сполетява духовната смърт, да, втората смърт, защото те отново са отхвърлени според нещата, принадлежащи на праведността.

  19 Ето защо, покайте се, покайте се, да не би като знаете тези неща и не ги вършите, да се оставите да попаднете под осъждане и да си докарате тази втора смърт.

  20 Но ето, както ви казах относно едно друго азнамение, знамението за Неговата смърт, ето, в този ден, в който Той ще изстрада смъртта, слънцето ще бъде бзатъмнено и ще откаже да ви даде светлината си, също луната и звездите; и няма да има светлина по лицето на тази земя тъкмо от времето, когато Той ще изстрада смъртта в продължение на втри дена до времето, когато Той ще се вдигне от мъртвите.

  21 Да, по времето, когато Той предаде дух, в продължение на много часове ще има агръмотевици и светкавици и земята ще се разтърсва и трепери; и канарите, които са по лицето на тази земя, които са и отгоре, и отдолу на земята, за които вие знаете, че сега са цели, или в по-голямата част са една твърда маса, ще бъдат бразбити.

  22 Да, те ще се разцепят на две и винаги след това ще бъдат анамирани с ръбове и с пукнатини като отломки по лицето на цялата земя, да, и отгоре на земята, и отдолу.

  23 И ето, ще има големи бури и много планини ще бъдат снишени като долини, и ще има много места, които сега се наричат долини, които ще станат планини, чиято височина е голяма.

  24 И много друмове ще бъдат разбити, и много аградове ще запустеят.

  25 И много агробове ще се отворят и ще предадат много от мъртвите си; и много светии ще се явят на мнозина.

  26 И ето, така ми е говорил аангелът; защото той ми каза, че ще има светкавици и гръмотевици в продължение на много часове.

  27 И той ми каза, че докато траят гръмотевиците, светкавиците и бурята, че тези неща ще станат и че амрак ще покрива лицето на цялата земя в продължение на три дена.

  28 И ангелът ми каза, че мнозина ще видят и по-велики неща от тези, с цел да могат да повярват, че атези знамения и тези изумления ще станат по лицето на цялата тази земя, с цел да няма никаква причина за неверие между чедата човешки.

  29 И това с цел щото да могат всички, които повярват, да бъдат спасени и всички, които не желаят да повярват, да може да ги споходи справедливо авъзмездие; и още, ако те са осъдени, те самите ще са си навлекли своето собствено възмездие.

  30 И сега, помнете, помнете, братя мои, че всеки, който погива, погива за себе си; и всеки, който върши беззаконие, за себе си го върши; понеже ето, вие сте асвободни, разрешено ви е да действате за самите себе си; защото ето, Бог ви е дал бзнание и ви е направил свободни.

  31 Той ви е дал да можете да аразличавате доброто от злото, Той ви е дал да можете да бизбирате живота или смъртта; и вие можете да вършите добро и да бъдете ввъзстановени към онова, което е добро или това, което е добро, да ви бъде възстановено; или можете да вършите зло и това, което е зло, да ви бъде възстановено.