Еламан 6
  Footnotes

  Глава 6

  Праведните ламанити проповядват сред нечестивите нефити. И двата народа преуспяват през една ера на мир и изобилие. Луцифер, начинателят на греха, подтиква сърцата на нечестивите и на Гадиантоновите разбойници към убийства и нечестие. Разбойниците завземат нефитската управа. Около 29–23 г. пр. Хр.

  1 И стана така, че до края на шестдесет и втората година от управлението на съдиите всички тези събития бяха се случили и ламанитите в по-голямата си част се бяха превърнали в праведен народ, тъй че аправедността им превъзхождаше тази на нефитите, поради тяхната твърдост и непоклатимост във вярата.

  2 Защото ето, много от нефитите бяха станали ажестоки, непоправими и изключително нечестиви, дотолкова, че отхвърлиха словото Божие, както и всички учения и пророчества, които бяха дошли сред тях.

  3 Въпреки това, хората на църквата имаха голяма радост поради обръщането на ламанитите, да, поради църквата Божия, установена сред тях. И те се асприятеляваха едни с други, ликуваха заедно и имаха голяма радост.

  4 И стана така, че мнозина от ламанитите слязоха в земята Зарахемла и възвестиха на народа на нефитите как се бяха аобърнали и ги увещаваха към вяра и покаяние.

  5 Да, и мнозина проповядваха с такава велика власт и сила, че успяха да доведат мнозина от тях до дълбините на смирението, за да бъдат смирени последователи на Бога и на Агнеца.

  6 И стана така, че мнозина от ламанитите отидоха в земята на север; и също Нефи и Лехий отидоха в аземята на север, за да проповядват на людете там. И тъй свърши шестдесет и третата година.

  7 И ето, в цялата страна имаше мир, тъй че нефитите отиваха навсякъде в страната, където пожелаеха, било при нефитите или при ламанитите.

  8 И стана така, че ламанитите отиваха също навсякъде, където пожелаеха, било при ламанитите или при нефитите; и тъй те можеха свободно да общуват едни с други, да купуват и да продават, и да се обогатяват според желанието си.

  9 И стана така, че те станаха извънредно богати, както ламанитите, тъй и нефитите; и имаха извънредно изобилие на злато и на сребро, и на всякакъв вид благородни метали, както в земята на юг, тъй и в земята на север.

  10 Сега, земята на юг се наричаше Лехий, а земята на север — аМулик, на името на сина на Седекия; защото Господ доведе Мулик в земята на север, а Лехий — в земята на юг.

  11 И ето, имаше всякакъв вид злато и в двете земи, и сребро, и скъпоценни руди от всякакъв вид; и имаше също и изкусни занаятчии, които обработваха всякакъв вид руда и я пречистваха; и тъй те станаха богати.

  12 И те отглеждаха зърно в изобилие и на север, и на юг; и те процъфтяваха извънредно много, и на север, и на юг. И те се умножиха и станаха извънредно силни в страната. И отглеждаха много стада и черди, да, много угоени.

  13 Ето, жените им се трудеха, предяха и правеха всякакъв вид платна, препреден висон и най-различни тъкани, за да покриват голотата си. И тъй, шестдесет и четвъртата година премина в мир.

  14 И през шестдесет и петата година те също имаха много радост и мир, да, много проповеди и пророчества за всичко, което трябваше да дойде. И тъй измина шестдесет и петата година.

  15 И стана така, че през шестдесет и шестата година от управлението на съдиите, ето, аСезорам беше убит от неизвестна ръка, тъй както си седеше на съдийския престол. И стана така, че през същата тази година неговият син, избран от народа да заеме мястото му, също беше убит. И тъй свърши шестдесет и шестата година.

  16 И в началото на шестдесет и седмата година людете започнаха отново да стават извънредно нечестиви.

  17 Защото ето, Господ ги беше благославял досега с богатствата на света, та да не бъдат подтиквани нито към гняв, нито към война, нито към кръвопролитие; затова те започнаха да отдават сърцата си на своите богатства; да, те започнаха да търсят да се обогатяват, за да могат да се издигнат един над друг; ето защо, започнаха да вършат атайни убийства, да грабят и плячкосват, за да могат да се обогатяват.

  18 И сега, ето, тези убийци и грабители бяха една банда, образувана от Кискумен и аГадиантон. И стана така, че в Гадиантоновата банда имаше мнозина, дори и нефити. Но ето, те бяха по-многобройни сред по-нечестивата част от ламанитите. И те бяха наречени Гадиантоновите разбойници и убийци.

  19 И те бяха тези, които убиха върховния съдия Сезорам и сина му върху съдийския престол; и ето, те не бяха открити.

  20 И сега стана така, че когато ламанитите откриха, че между тях има разбойници, те се наскърбиха извънредно много; и употребиха всички средства, които бяха по силата им, за да ги изтребят от лицето на земята.

  21 Но ето, Сатана подтикна сърцата на по-голямата част от нефитите, тъй че те се обединиха с тези разбойнически банди и влязоха в заветите и клетвите им, та да се защитават и предпазват едни други в каквито и трудни обстоятелства да бъдат поставени, тъй че да не пострадат за убийствата, обирите и кражбите си.

  22 И стана така, че те имаха свои знаци, да, свои атайни знаци и тайни слова, тъй че да могат да различават всеки техен брат, който е встъпил в завет с тях, тъй че каквото и нечестие да извърши брат му, да не бъде наранен от своя брат, нито от онези, които принадлежат към бандата му и които са приели този завет.

  23 И тъй те можеха да убиват, и да плячкосват, и да крадат, и да извършват блудства и всякакъв вид нечестие, противно на законите на страната им, а също и на законите на техния Бог.

  24 И всички тези, които принадлежаха към бандата им и които откриеха пред света тяхното анечестие и техните мерзости, трябваше да бъдат съдени не според законите на страната им, но според законите на тяхното нечестие, дадени от Гадиантон и Кискумен.

  25 И сега, ето, точно тези бяха тайните асъзаклятия и заговори, за които Алма заповяда на сина си да не разкрива пред света, за да не би те да станат средство за довеждане на людете до унищожение.

  26 Сега ето, тези атайни клетви и завети не дойдоха при Гадиантон от летописите, предадени на Еламан; но ето, те бяха поставени в сърцето на Гадиантон от бсъщото онова същество, което примами първите ни родители да вземат от забранения плод;

  27 да, същото това същество, което направи заговор с аКаин, като му каза, че ако убие брат си Авел, това няма да стане достояние на света. И оттогава насам той прави заговори с Каин и последователите му.

  28 И същото това същество постави в сърцата на людете идеята да асъградят кула, достатъчно висока, та да могат да стигнат до небето. И същото това същество продължаваше да води людете, дошли от онази кула в тази страна, като разпространи делата на мрака и мерзостите по цялото лице на земята, докато не завлече людете към бпълно унищожение и към вечен пъкъл.

  29 Да, това е същото същество, което подтикна сърцето на аГадиантон да продължи делото на мрака и на тайните убийства; и това същество ги е донесло от началото на човека до днес.

  30 И ето, той е аначинателят на всеки грях. И ето, той продължава да провежда своите дела на мрака и тайни убийства и предава от поколение на поколение заговорите им, и клетвите им, и заветите им, и ужасно нечестивите им планове, според както може да завладее сърцата на чедата човешки.

  31 И сега, ето, той беше завладял силно сърцата на нефитите; да, дотолкова, че те бяха станали извънредно нечестиви; да, по-голямата част от тях се бяха отвърнали от пътя на праведността и апотъпкаха под нозете си заповедите Божии, и завиха по техните си пътища, и си съградиха идоли от тяхното злато и тяхното сребро.

  32 И стана така, че всичките тези беззакония ги споходиха в продължение на ане много години, тъй че повечето от беззаконията ги споходиха през шестдесет и седмата година от управлението на съдиите над народа на Нефи.

  33 И те умножиха беззаконията си през шестдесет и осмата година за голяма скръб и печал на праведните.

  34 И тъй, ние виждаме, че нефитите започнаха да чезнат в неверие и да израстват в нечестие и мерзости, докато ламанитите започнаха да израстват извънредно в знанието за своя Бог; да, те започнаха да спазват повеленията и заповедите Му и да ходят пред Него в истина и правда.

  35 И тъй, ние виждаме, че Духът Господен започна да се аоттегля от нефитите поради нечестието и коравосърдечието им.

  36 И тъй, ние виждаме, че Господ започна да излива Духа Си върху ламанитите, поради тяхната смиреност и готовност да повярват в словата Му.

  37 И стана така, че ламанитите преследваха бандата на разбойниците на Гадиантон; и те проповядваха словото Божие между по-нечестивата част от тях, тъй че тази разбойническа банда беше изцяло унищожена сред ламанитите.

  38 И стана така, че от друга страна нефитите, започвайки от по-нечестивата част от тях, окуражаваха и поддържаха разбойниците, докато те не се разпростряха по цялата земя на нефитите и не съблазниха по-голямата част от праведните, докато те не стигнаха дотам, че да повярват в делата им, да споделят плячката им и да се съюзят с тях в тайните им убийства и заговори.

  39 И те единствени се сдобиха с властта на управлението, тъй че тъпчеха под нозете си и удряха, и терзаеха, и обръщаха гръб на абедните, на кротките и смирени последователи Божии.

  40 И тъй, ние виждаме, че те се намираха в едно ужасно състояние и аузряваха за вечно унищожение.

  41 И стана така, че тъй свърши шестдесет и осмата година от управлението на съдиите над народа на Нефи.