Еламан 10
  Footnotes

  Глава 10

  Господ дава на Нефи запечатващата сила. Той е овластен да връзва и развързва на земята и в небесата. Той заповядва на людете да се покаят или ще погинат. Духът го води от множество към множество. Около 21–20 г. пр. Хр.

  1 И сега стана така, че се създаде разцепление между людете, тъй че те се разделиха насам и натам и тръгнаха по своите си пътища, като оставиха Нефи сам, тъй както стоеше сред тях.

  2 И стана така, че Нефи тръгна по своя път към дома си, аразмишлявайки върху нещата, които Господ му беше показал.

  3 И стана така, че тъй както бе потънал в размисъл, бидейки твърде обезсърчен поради нечестието на народа на нефитите, поради техните тайни дела на мрака и убийствата им, и обирите им, и всякакъв вид беззакония, стана така, че докато размишляваше тъй в сърцето си, ето, един глас дойде до него, казвайки:

  4 Благословен си ти, Нефи, за това, което си направил; защото Аз видях как анеуморно провъзгласяваше на тези люде словото, което ти дадох. И ти не се уплаши от тях и не се опита да спасиш бсобствения си живот, но търсеше Моята вволя и спазването на Моите заповеди.

  5 И сега, тъй като ти направи това толкова неуморно, ето, Аз ще те благословя навеки, и ще те направя могъщ в слова и в дело, и във вяра, и в работа, да, дори авсички неща ще ти се изпълняват според бсловото ти, защото ти вне ще поискаш онова, което е противно на Моята воля.

  6 Ето, ти си Нефи, а Аз съм Бог. Ето, Аз ти го заявявам в присъствието на Моите ангели, че ти ще имаш власт над този народ и ще поразиш земята с аглад и с мор, и с унищожение според нечестието на този народ.

  7 Ето, Аз ти давам власт, щото всичко, което азапечатиш на земята, да бъде запечатано в небесата; и всичко, което развържеш на земята, да бъде развързано в небесата; тъй ти ще имаш власт сред този народ.

  8 И тъй, ако ти кажеш на този храм да се разцепи на две, това ще бъде сторено.

  9 И ако кажеш на тази апланина, Улегни се и се изравни, и това ще бъде сторено.

  10 И ето, ако кажеш Бог да порази този народ, ще бъде извършено.

  11 И сега, ето, Аз ти заповядвам да отидеш и да кажеш на този народ, че тъй казва Господ Бог, Който е Всемогъщият: Освен ако не се покаете, ще бъдете поразени дори до аунищожение.

  12 И ето, сега стана така, че когато Господ изрече тези слова на Нефи, той се спря и не отиде у дома си, но се върна при множествата, които се бяха разпръснали по лицето на земята и започна да им провъзгласява словото Божие, което му беше изречено относно тяхното унищожение, ако те не се покаят.

  13 Сега ето, въпреки великото чудо, което направи Нефи, откривайки им за смъртта на върховния съдия, те вкоравиха сърцата си и не се вслушаха в словата Господни.

  14 Ето защо, Нефи им извести словото Господне, казвайки: Освен ако не се покаете, тъй каза Господ: Вие ще бъдете поразени, дори до унищожение.

  15 И стана така, че когато Нефи им извести словото, ето, те все още вкоравяваха сърцата си и не искаха да се вслушат в словата му; и затова те го хулеха и потърсиха да сложат ръка на него, за да могат да го хвърлят в тъмница.

  16 Но ето, силата Божия беше с него и те не можаха да го хванат и хвърлят в тъмница, защото той беше взет от Духа и беше отнесен от средата им.

  17 И стана така, че тъй той отиваше в Духа от множество на множество, като известяваше словото Божие, чак докато не го извести на всички тях или докато не го предаде на всички люде.

  18 И стана така, че те не искаха да се вслушат в словата му; и настанаха раздори дотолкова, че людете се разделиха помежду си и започнаха да се избиват един друг с меч.

  19 И тъй свърши седемдесет и първата година от управлението на съдиите над народа на Нефи.