Еламан 15
  Footnotes

  Глава 15

  Господ наказва нефитите, защото ги обича. Обърнатите ламанити са непоколебими и постоянни във вярата. В последните дни Бог ще бъде милостив към ламанитите. Около 6 г. пр. Хр.

  1 И сега, мои възлюбени братя, ето, аз ви заявявам, че ако вие не се покаете, домовете ви ще азапустеят.

  2 Да, ако вие не се покаете, жените ви ще имат голяма причина да ридаят в деня, когато ще кърмят; защото вие ще се опитате да бягате, но не ще имате убежище; да, и горко на тези, които ще бъдат непразни ас дете, защото те ще бъдат натежали и не ще могат да бягат; ето защо, те ще бъдат стъпкани и ще бъдат оставени да погинат.

  3 Да, горко на този народ, който се нарича народът на Нефи, освен ако не се покае, когато види всички тези знамения и всички тези изумления, които ще му бъдат показани; защото ето, той беше избран народ Господен; да, Той обичаше народа на Нефи и го анаказа; в дните на беззаконията му Той го наказа, защото го обичаше.

  4 Но ето, мои братя, Той мразеше ламанитите, защото делата им непрестанно бяха зли и това поради беззаконието на апреданието на бащите им. Но ето, спасението ги споходи чрез проповедите на нефитите и с тази цел Господ будължи дните им.

  5 И аз бих желал да видите, че апо-голямата част от тях са в пътя на дълга си, ходят благоразумно пред Бога и съблюдават да спазват заповедите Му и повеленията Му, и разпоредбите Му според закона на Моисей.

  6 Да, аз ви казвам, че по-голямата част от тях го правят и се стремят с неуморно усърдие да доведат останалата част от своите братя до знанието за истината; ето защо, мнозина се присъединяват ежедневно към техния брой.

  7 И ето, вие самите знаете, защото бяхте свидетели, че всички тези, които са доведени до знанието за истината и до знанието за нечестивите и мерзки предания на бащите си, и започнаха да вярват в светите писания, да, и в пророчествата на светите пророци, които са написани и които ги доведоха до вяра в Господа и до покаяние, които вяра и покаяние извършиха апромяна в сърцата им;

  8 ето защо, всички онези, които са дошли до това, вие го знаете от вас самите, са анепоколебими и постоянни във вярата и в това, с което бяха сторени свободни.

  9 И вие знаете също, че те азаровиха оръжията си за война и се страхуват да ги вдигнат, за да не би по някакъв начин да съгрешат; да, можете да видите, че те се страхуват да не съгрешат, защото ето, те ще се оставят да бъдат потъпкани и избити от враговете си, но няма да вдигнат мечовете си срещу тях и това поради вярата им в Христа.

  10 И сега, заради постоянството им, затова, че вярват в това, в което вярват, заради тяхната непоколебимост, след като веднъж са били озарени, ето, Господ ще ги благослови и ще удължи дните им, въпреки беззаконието им.

  11 Да, даже и ако те да зачезнат в неверие, Господ ще аудължи дните им, докато дойде времето, за което бащите ни са говорели, а също и пророка бЗенос и много други пророци, относно ввъзстановяването на нашите братя ламанитите отново в знанието за истината.

  12 Да, аз ви казвам, че в последното време аобещанията Господни ще бъдат предназначени и за нашите братя ламанитите; и въпреки многото страдания, които те ще понесат, и макар че ще бъдат бгонени насам-натам по лицето на земята, и ще бъдат преследвани, и ще бъдат поразявани и разпръсвани надалеч, без да имат място за убежище, Господ ще бъде вмилостив към тях.

  13 И това е според пророчеството, че те отново ще бъдат адоведени до истинското знание, което е знанието за техния Изкупител и техния велик и истински бпастир и ще бъдат зачислени между Неговите овце.

  14 Ето защо, аз ви казвам, че за тях ще бъде апо-добре, отколкото за вас, освен ако не се покаете.

  15 Защото ето, аако могъщите дела, които бяха показани на вас, им бяха показани на тях, да, на тях, които чезнеха в неверие заради преданията на своите бащи, вие самите щяхте да видите, че те никога нямаше да чезнат отново в неверие.

  16 Ето защо, казва Господ: Аз няма да ги унищожа напълно, но ще направя така, че в деня на Моята премъдрост те ще се върнат отново при Мене, казва Господ.

  17 И сега, ето, тъй казва Господ относно народа на нефитите: Ако те не се покаят и не съблюдават да изпълняват волята Ми, Аз ще ги аунищожа напълно, казва Господ, поради неверието им, въпреки многото могъщи дела, които извърших сред тях. И както е сигурно, че жив е Господ, тъй и тези неща ще станат, казва Господ.