Еламан 12
  Footnotes

  Глава 12

  Човеците са непостоянни, безумни и бързи да вършат зло. Господ наказва своя народ. Нищожността на човеците е сравнена със силата Божия. В съдния ден човеците ще спечелят вечен живот или вечно осъждение. Около 6 г. пр. Хр.

  1 И тъй, ние можем да видим колко са лъжливи и също колко са непостоянни сърцата на чедата човешки; да, ние можем да видим, че Господ в своята велика и безпределна добрина благославя и помага да апреуспяват онези, които се буповават на Него.

  2 Да, и ние можем да видим, че в същото време, когато Той прави народа Си да преуспява, да, и увеличава нивите им, стадата им и чердите им, и златото, и среброто, и всякакъв вид и род различни скъпоценности; и пощадява живота им, и ги избавя от ръцете на враговете им, като смекчава сърцата на враговете им, за да не им обявяват войни; да, и накрая правейки всичко това за благосъстоянието и щастието на Неговия народ, да, именно тогава те вкоравяват асърцата си и забравят Господа, техния Бог и бпотъпкват под нозете си Светия, да, и всичко това заради леснината си и своето извънредно голямо преуспяване.

  3 И тъй, ние виждаме, че ако Господ не анаказва народа Си с много страдания, да, ако не ги посещава със смърт и с ужас, и с глад, и с всякакъв вид напаст, те не биха си бспомняли за Него.

  4 О, колко безумни, колко суетни, колко зли и дяволски, колко абързи да вършат беззаконие и колко бавни да вършват добро са чедата човешки; да, колко бързо се вслушват в словата на лукавия и насочват бсърцата си към празните светски неща!

  5 Да, колко бързи да се издигат в агордост; да, колко бързи да се хвалят и вършат всякакъв вид беззаконие; и колко бавни са да си спомнят за Господа, техния Бог, и да дават ухо на Неговите съвети, да, колко бавни са да бходят в пътеките на мъдростта!

  6 Да, ето, те не желаят Господ, техният Бог, Който ги асътвори, да ги буправлява и да царува над тях; въпреки Неговата велика добрина и милостта Му към тях, те не считат съветите Му за нищо и не искат Той да им бъде водач.

  7 О, колко голяма е анищожността на чедата човешки; да, те са даже по-нищожни от праха на земята.

  8 Защото ето, прахът на земята се движи насам и натам и се разделя на части по заповед на нашия Велик и Вечен Бог.

  9 Да, ето, от гласа Му се тресат и атреперят хълмовете и планините.

  10 И от асилата на Неговия глас те се разпукват и изравняват, да, тъкмо като равнина.

  11 Да, от силата на гласа Му ацялата земя трепери.

  12 Да, от силата на гласа Му основите се разклащат чак до самата среда.

  13 Да, и ако Той каже на земята: Отмести се — тя е отместена.

  14 Да, и ако Той каже на аземята: бДвижи се обратно, за да може това да вудължи деня с много часове, това е извършено.

  15 И тъй, според Неговото слово земята се движи обратно и на човека се струва, че слънцето стои на едно място; да, и ето, това е тъй; защото сигурно е, че земята е тази, която се движи, а не слънцето.

  16 И ето, ако Той каже също на аводите на голямата бездна: бПресъхнете — това е извършено.

  17 И ето, ако Той каже на тази планина: Вдигни се, аела тук и падни върху този град, за да бъде погребан — ето, това е извършено.

  18 И ето, ако човек аскрие съкровище в земята и Господ каже: Нека да бъде бпрокълнато поради беззаконието на този, който го скри — ето, то ще бъде прокълнато.

  19 И ако Господ каже: Бъди проклето, тъй че никой човек да не те намери отсега нататък и навеки — ето, никой човек не ще го намери отсега нататък и навеки.

  20 И ето, ако Господ каже на един човек: Поради твоите беззакония ти ще бъдеш проклет навеки — ще бъде извършено.

  21 И ако Господ каже: Поради твоите безакония ти ще бъдеш отхвърлен от Моето присъствие — Той ще стори това да бъде така.

  22 И горко на този, на когото Той ще каже това, защото то ще бъде за оногова, който върши беззаконие и той не може да бъде спасен; ето защо, по тази причина беше провъзгласено покаянието, за да могат човеците да бъдат спасени.

  23 Ето защо, благословени са тези, които се покаят и се вслушват в гласа на Господа, техния Бог; защото това са тези, които ще бъдат аспасени.

  24 И дано Бог според Неговото велико съвършенство дари на човеците да бъдат доведени до покаяние и добри дела, за да бъдат възстановени от благодат към аблагодат според делата им.

  25 И аз бих желал всички човеци да могат да бъдат спасени. Ние обаче четем, че в страшния и последен ден ще има някои, които ще бъдат изхвърлени, да, които ще бъдат отхвърлени от присъствието на Господа.

  26 Да, които ще бъдат предадени на състояние на безкрайна окаяност, изпълнявайки словата, които казват: Онези, които са вършили добро, ще имат аживот вечен; а онези, които са вършили зло, ще имат вечно бпроклятие. И тъй е. Амин.