Еламан 13
  Footnotes

  Пророчеството на Самуил Ламанита към нефитите.

  Обхваща глави 13 до 15 включително.

  Глава 13

  Самуил Ламанитът пророкува за унищожението на нефитите в случай, че не се покаят. Те и техните богатства са прокълнати. Те отхвърлят и убиват с камъни пророците, обкръжени са от демони и търсят щастие във вършенето на беззаконие. Около 6 г. пр. Хр.

  1 И сега стана така, че през осемдесет и шестата година нефитите все още оставаха в нечестие, да, в голямо нечестие, докато аламанитите усърдно съблюдаваха да спазват заповедите Божии според закона на Моисей.

  2 И стана така, че в тази същата година имаше един човек на име Самуил, ламанит, който пристигна в земята Зарахемла и започна да проповядва на людете. И стана така, че той проповядваше покаяние на людете в продължение на много дни, а те го прогониха и той щеше да се върне обратно в своята страна.

  3 Но ето, гласът Господен дойде до него и му заповяда да се върне отново и да пророкува на людете всичко, което му идва в асърцето.

  4 И стана така, че не му позволиха да влезе в града; ето защо, той отиде и се качи на градската стена, простря ръката си, издигна силно глас и започна да пророкува на народа всичко, което Господ беше вложил в сърцето му.

  5 И той им каза: Ето, аз, Самуил, едни ламанит, изричам словата Господни, които Той вложи в сърцето ми; и ето, Той вложи в сърцето ми да кажа на този народ, че амечът на правосъдието е надвиснал над този народ и преди да изминат и четиристотин години, мечът на правосъдието ще се стовари върху този народ.

  6 Да, тежко аунищожение очаква този народ и то със сигурност ще споходи този народ, и нищо не може да спаси този народ освен покаянието и вярата в Господа Исуса Христа, Който ще дойде със сигурност на този свят и ще изстрада много неща, и ще бъде убит заради своя народ.

  7 И ето, аангел Господен ми го изяви и донесе бблаговестие за душата ми. И ето, изпратен съм при вас, за да го изявя и на вас, за да можете да имате и вие благовестие; но ето, вие не пожелахте да ме приемете.

  8 Ето защо, тъй рече Господ: Поради коравосърдечието на народа на нефитите, освен ако те не се покаят, Аз ще оттегля от тях словото Си и ще им аотнема Духа Си, и не ще ги търпя повече, и ще обърна сърцата на техните братя против тях.

  9 И ачетиристотин години няма да са изминали, когато Аз ще сторя те да бъдат поразени; да, ще ги посетя с меч и с глад, и с мор.

  10 Да, Аз ще ги посетя в свирепия Си гняв и тези от ачетвъртото поколение на враговете ви, които ще живеят, ще видят пълното ви унищожение; и това ще стане със сигурност, освен ако не се покаете, казва Господ; и тези от четвъртото поколение ще ви посетят с унищожение.

  11 Но ако вие се покаете и се авърнете при Господа, вашия Бог, Аз ще отвърна гнева Си, каза Господ; да, тъй рече Господ, благословени са тези, които ще се покаят и обърнат към Мене, но горко на оногова, който не се покайва.

  12 Да, агорко на този велик град Зарахемла; защото ето, заради праведните той е запазен; да, горко на този велик град, защото виждам, казва Господ, че има мнозина, да, дори по-голямата част от този велик град, които ще вкоравят сърцата си против Мене, казва Господ.

  13 Но благословени са онези, които се покаят, защото тях ще пощадя. Но ето, ако не бяха праведните в този велик град, ето, Аз щях да заповядам да слезе аогън от небето и да го унищожи.

  14 Но ето, заради праведните той е пощаден. Но ето, идва времето, казва Господ, когато вие ще прогоните праведните от средата си и тогава ще бъдете узрели за унищожение; да, горко на този велик град заради нечестието и мерзостите, които са в него.

  15 Да, и горко на град Гедеон заради нечестието и мерзостите, които са в него.

  16 Да, и горко на всички градове в земята наоколо, които се притежават от нефитите, заради нечестието и мерзостите, които са в тях.

  17 И ето, апроклятие ще сполети страната, казва Господ на Силите, заради людете, които са в страната, да, заради тяхното нечестие и мерзостите им.

  18 И ще стане така, казва Господ на Силите, да, нашият велик и истински Бог, че който аскрие съкровища в земята, не ще ги намери повече поради голямото проклятие на земята, освен ако той не е праведен човек и ги не скрие в Господа.

  19 Защото Аз желая, казва Господ, те да крият съкровищата си в Мене; и проклети да бъдат онези, които не скриват съкровищата си в Мене; защото никой, освен праведните, не крие съкровищата си в Мене; и онзи, който не скрие съкровищата си в Мене, проклет е той, а също и съкровището му и никой не ще го намери поради проклятието на земята.

  20 И денят ще дойде, когато те ще скрият съкровищата си, защото насочиха сърцата си към богатството; и защото са насочили сърцата си към богатството си, те ще скрият съкровищата си, когато побегнат пред враговете си; и защото те не ще го скрият в Мене, проклети да бъдат, а също и съкровищата им, и в този ден те ще бъдат поразени, казва Господ.

  21 Ето, вие, людете на този велик град, авслушайте се в словата ми; да, вслушайте се в словата, които казва Господ; понеже ето, Той казва, че вие сте проклети поради богатствата си, а вашите богатства са проклети, защото вие насочихте сърцата си към тях и не се вслушахте в словата на Оногова, Който ви ги даде.

  22 Вие не си спомняте Господа, вашия Бог за нещата, с които ви е благословил, но винаги си спомняте за абогатствата си и то не за да благодарите за тях на Господа, вашия Бог; да, сърцата ви не са обърнати към Господа, а са изпълнени с голяма бгордост, дори до самохвалство и до голяма надутост, взависти, спорове, злоба, преследвания, убийства и всякакъв вид беззакония.

  23 Поради тази причина Господ Бог стори проклятие да падне върху земята и върху богатствата ви и всичко това поради вашите беззакония.

  24 Да, горко на този народ поради времето, което настъпи, когато апрогонвате пророците и се подигравате с тях, и ги замеряте с камъни, и ги убивате, и вършите всякакъв вид беззаконие срещу тях, тъкмо както правеха онези в древността.

  25 И сега, като говорите, казвате: Ако дните ни бяха по времето на абащите ни от древността, ние нямаше да убиваме пророците; ние нямаше да ги замерваме с камъни и нямаше да ги прогонваме.

  26 Но ето, вие сте по-лоши от тях; защото тъй както жив е Господ, ако някой апророк дойде между вас и ви извести словото Господне, което свидетелства за греховете и беззаконията ви, вие му се бгневите, прогонвате го и търсите всякакъв вид средства да го унищожите; да, вие ще кажете, че той е лъжлив впророк и че е грешник, и че е от дявола, защото гсвидетелства, че делата ви са зли.

  27 Но ето, ако между вас дойде човек и каже: Направете това и няма беззаконие; направете онова и вие не ще страдате; да, ако той ви каже: Следвайте гордостта на сърцата си, да, следвайте гордостта на очите си и правете всичко, което сърцето ви поиска, и ако човек дойде сред вас и рече това, вие ще го приемете и ще кажете, че е апророк.

  28 Да, вие ще го издигнете и ще му дадете от имуществото си, ще му дадете от златото си и от среброто си, и ще го облечете в скъпи одежди; защото ще ви говори аласкателни слова и ще ви казва, че всичко е наред, затова вие не ще намерите вина в него.

  29 О, вие, нечестиво и извратено поколение; вие, закоравели и коравовратни люде, колко време мислите, че Господ ще ви търпи? Да, докога ще се оставяте да бъдете водени от абезумни и бслепи водачи? Да, докога ще впредпочитате тъмнината пред гсветлината?

  30 Да, ето, гневът Господен е разпален вече срещу вас, ето, Той прокле земята заради вашето беззаконие.

  31 И ето, идва времето, когато Той ще прокълне богатствата ви, тъй че да станат ахлъзгави и вие да не можете да ги задържите; и в дните на бедността си да не можете да ги запазите.

  32 И в дните на бедността си ще призовете Господа; но напразно ще призовавате, защото вашето опустошение вече е дошло над вас и унищожението ви е сторено сигурно; и тогава вие ще плачете и ще ридаете в този ден, казва Господ на Силите. И тогава ще се оплаквате и ще речете:

  33 О, ада бях се покаял и да не бях убивал пророците, да не бях ги бзамерял с камъни и прогонил. Да, в този ден вие ще кажете: О, ако си бяхме спомнили за Господа, нашия Бог в деня, когато Той ни даде нашите богатства, тогава те нямаше да станат хлъзгави, та да ги загубим; защото ето, богатствата ни ни напуснаха.

  34 Ето, ние слагаме тука сечиво и на другия ден то е изчезнало; и ето, мечовете са ни взети в деня, когато ги потърсихме за битка.

  35 Да, ние скрихме съкровищата си и те ни се изплъзнаха заради проклятието на земята.

  36 О, ако се бяхме покаяли в този ден, когато словото Господне дойде към нас; защото ето, земята е прокълната и всички неща са станали хлъзгави, и не можем да ги задържим.

  37 Ето, ние сме заобиколени от демони, да, заобиколени сме от ангелите на този, който търси да унищожи душите ни. Ето, нашите беззакония са големи. О, Господи, не може ли да отвърнеш гнева Си от нас? Ето, тъй ще говорите в тези дни.

  38 Но ето, адните на вашето изпитание преминаха; вие ботлагахте деня на вашето спасение, докато не стана безвъзвратно късно и вашето унищожение е сигурно; да, защото във всичките дни на живота си вие търсихте онова, което не можете да получите; и вие търсехте вщастие във вършенето на беззаконие, което е противно на естеството на тази праведност, която е в нашия велик и Вечен Глава!

  39 О, вие, люде на страната, да бяхте се вслушали в словата ми! Аз се моля гневът Господен да се отвърне от вас, вие да се покаете и да бъдете спасени!