Skrifterna
2 Nephi 28


Kapitel 28

Många falska kyrkor ska uppstå i de sista dagarna – De ska lära ut falska, fåfänga och dåraktiga lärosatser – Avfallet ska tillta på grund av falska lärare – Djävulen ska rasa i människornas hjärtan – Han ska lära ut alla slags falska lärosatser. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och se, mina bröder, nu har jag talat till er såsom Anden nödgat mig. Därför vet jag att detta förvisso måste ske.

2 Och det som ska skrivas ur aboken ska vara av stort bvärde för människobarnen, och särskilt för våra avkomlingar, som är en återstod av Israels hus.

3 För det ska ske på den dagen att de akyrkor som är upprättade, men inte åt Herren, ska säga, den ena till den andra: ”Se jag, jag är Herrens.” Och de andra ska säga: ”Jag, jag är Herrens.” Och så ska alla säga som har upprättat kyrkor, men inte åt Herren.

4 Och de ska strida med varandra. Och deras präster ska strida med varandra, och de ska undervisa med sin alärdom och förneka den Helige Anden, som inger vad de ska säga.

5 Och de aförnekar Guds, Israels Heliges, bmakt, och de säger till folket: ”Lyssna till oss och hör vår lära. För se, det finns cingen Gud i dag, för Herren och Återlösaren har utfört sitt verk, och han har gett sin makt åt människor.

6 Se, lyssna till min lära. Om någon säger att ett underverk utförts av Herrens hand så tro det inte. För i dag är han inte en aunderverkens Gud, han har utfört sitt verk.”

7 Ja, och det ska finnas många som ska säga: ”aÄt, drick och var glada, för i morgon ska vi dö och det ska gå oss väl.”

8 Och det ska även finnas många som ska säga: ”Ät, drick och var glada, men frukta ändå Gud – han aursäktar om vi begår en liten synd. Ja, bljug litet, dra fördel av någon för hans ords skull, gräv en cgrop för din nästa. Det finns inget ont i det. Och gör allt detta, för i morgon ska vi dö. Och om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp, och till sist ska vi bli frälsta i Guds rike.”

9 Ja, och det ska finnas många som på detta sätt ska lära ut falska, fåfänga och adåraktiga blärosatser och bli uppblåsta i sina hjärtan och som ska försöka att i djupet dölja sina rådslag för Herren. Och deras gärningar ska göras i mörkret.

10 Och de heligas ablod ska ropa ur jorden mot dem.

11 Ja, de har alla vikit av från avägen. De har blivit bfördärvade.

12 På grund av ahögmod och på grund av falska lärare och falska lärosatser har deras kyrkor blivit fördärvade, och deras kyrkor har upphöjt sig. På grund av högmod är de uppblåsta.

13 De aplundrar de bfattiga för sina fina helgedomars skull. De plundrar de fattiga för sina fina kläders skull, och de förföljer de ödmjuka och de i hjärtat fattiga eftersom de är uppblåsta i sitt chögmod.

14 De går astyvnackade och med högburet huvud. Ja, på grund av högmod och ogudaktighet och avskyvärdheter och hor har de alla bgått vilse utom några få som är Kristi ödmjuka efterföljare. Men dessa leds i många fall till att fela eftersom de undervisas enligt människobud.

15 O de avisa och de lärda och de rika som är uppblåsta i hjärtats bhögmod, och alla de som predikar falska lärosatser, och alla de som bedriver hor och förvränger Herrens rätta väg. ”cVe, ve, ve dem”, säger Herren Gud den Allsmäktige, ”för de ska kastas ner till helvetet”!

16 Ve dem som aaktar den rättfärdige för intet och som smädar det som är gott och säger att det inte har något värde! För dagen ska komma då Herren Gud med hast ska hemsöka jordens invånare. Och på den dagen då de är bfullt mogna i ondska ska de förgås.

17 ”Men se, om jordens invånare omvänder sig från sin ogudaktighet och sina avskyvärdheter ska de inte förgås”, säger Härskarornas Herre.

18 Men se, den stora och avskyvärda kyrkan, hela jordens asköka, måste bfalla till marken, och stort måste dess fall bli.

19 För djävulens rike måste askaka och de som tillhör det måste nödvändigtvis väckas till omvändelse, annars binder bdjävulen dem med sina eviga cbojor så att de hetsas till vrede och förgås.

20 För se, på den dagen ska han arasa i människobarnens hjärtan och hetsa dem till vrede mot det som är gott.

21 Och andra kommer han att alugna och invagga i köttslig ro så att de säger: ”Allt är väl i Sion, ja, Sion blomstrar, allt är väl.” Och på så sätt bedrar bdjävulen deras själar och leder dem varsamt ner till helvetet.

22 Och se, andra för han bort med smicker och säger dem att det inte finns något ahelvete. Och han säger till dem: ”Jag är ingen djävul, för det finns ingen” – och så viskar han i deras öron till dess han har bundit dem med sina hemska bbojor från vilka ingen befrielse finns.

23 Ja, de är i dödens och helvetets grepp. Och döden och helvetet och djävulen, och alla som gripits därav, måste stå inför Guds tron och adömas efter sina gärningar, och därifrån måste de gå till den plats som är beredd åt dem, ja, en bsjö av eld och svavel som är oändlig pina.

24 Därför: Ve den som är förnöjd i Sion!

25 Ve den som ropar: ”Allt är väl!”

26 Ja, ve den som ahörsammar människobud och förnekar Guds makt och den Helige Andens gåva!

27 Ja, ve den som säger: ”Vi har fått nog och vi abehöver inte mer!”

28 Och till sist: Ve alla dem som darrar och avredgas över Guds sanning! För se, den som är byggd på bklippan tar emot den med glädje, och den som är byggd på en grund av sand darrar av fruktan att falla.

29 Ve den som säger: ”Vi har fått Guds ord och vi abehöver binte mer av Guds ord, för vi har nog!”

30 För se, så säger Herren Gud: ”Jag ska ge människobarnen rad på rad, abud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, för de ska lära bvisdom. För åt den som ctar emot ska jag ge dmer. Och från dem som säger: ’Vi har nog’, från dem ska tas även det de har.

31 Förbannad är den som aförlitar sig på människor eller litar till köttslig arm eller hörsammar människors bud, såvida inte deras bud är givna genom den Helige Andens kraft.

32 aVe icke-judarna, säger Herren, Härskarornas Gud! För trots att jag sträcker ut min arm till dem från dag till dag förnekar de mig. Ändå ska jag vara barmhärtig mot dem, säger Herren Gud, om de omvänder sig och kommer till mig. För min barm är utsträckt dagen lång, säger Herren, Härskarornas Gud.