Ⅱ Ks. Nefiego 28

Rozdział 28

W ostatnich dniach powstanie wiele fałszywych kościołów. Będą głosiły fałszywe, próżne i niedorzeczne doktryny. Odstępstwo zapanuje w kościołach z powodu fałszywych nauczycieli. Diabeł szaleje w sercach ludzi. Naucza fałszywych doktryn wszelkiego rodzaju. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. A teraz, moi bracia, powiedziałem wam, jak nakłonił mnie do tego Duch; przeto wiem, że to na pewno nastąpi.

2. I rzeczy, które zostaną spisane z aksięgi, będą mieć wielką bwartość dla dzieci ludzkich, a szczególnie dla naszych potomków, którzy są resztką z domu Izraela.

3. Albowiem stanie się w owym dniu, że akościoły będą tworzone nie dla Pana, a ludzie będą mówili jeden do drugiego: Oto ja należę do Pana, a inny powie: To ja należę do Pana. I tak będzie mówił każdy, kto tworzył kościoły nie dla Pana.

4. I będą się oni spierali pomiędzy sobą; i ich kapłani będą się spierali pomiędzy sobą, i będą nauczać według własnego arozumu, i zaprzeczać Duchowi Świętemu, który skłania do mówienia.

5. aZaprzeczają bmocy Boga, Świętego Izraela, i mówią ludziom: Zważajcie na nas i słuchajcie naszych nauk, bowiem dzisiaj cnie ma Boga, bo Pan i Odkupiciel dokonał Swego dzieła i dał Swą moc ludziom.

6. Oto zważajcie na moją naukę, jeśli powiedzą wam, że dokonano cudu ręką Pana, nie wierzcie w to, gdyż dzisiaj nie jest On Bogiem acudów, bo zakończył już Swe dzieło.

7. I wielu będzie mówiło: aJedzcie, pijcie i weselcie się, bo jutro umrzemy i dobrze z nami będzie.

8. I będzie także wielu, którzy powiedzą: Jedzcie, pijcie i weselcie się, jednak bójcie się Boga — On ausprawiedliwi tych, którzy trochę grzeszą; zaiste, bkłamcie trochę, wykorzystujcie innego ze względu na jego słowa, kopcie cdołki pod swoim bliźnim, bo nie ma w tym krzywdy; i czyńcie to wszystko, bo jutro umrzemy; a jeśli stanie się, że okażemy się winnymi, Bóg wymierzy nam kilka batów i w końcu zostaniemy zbawieni w królestwie Boga.

9. Zaiste, wielu będzie w ten sposób nauczać fałszywych, próżnych i aniedorzecznych bdoktryn, a ich serca będą napuszone, i będą się starali ukryć przed Panem swe tajemne zamysły; a ich uczynki będą w ciemności.

10. akrew świętych będzie wołać z ziemi przeciwko nim.

11. Oto wszyscy oni zeszli z adrogi i stali się bzepsuci.

12. Z powodu apychy, fałszywych nauczycieli i fałszywych doktryn ich kościoły uległy zepsuciu, i ich kościoły są wyniosłe; a z powodu dumy są oni napuszeni.

13. aObrabowują bbiednych dla swych okazałych sanktuariów; obrabowują biednych dla swych kosztownych ubiorów i prześladują łagodnych i ubogich w sercu, albowiem w swej cdumie są napuszeni.

14. Mają oni atwarde karki i noszą swe głowy wysoko. Z powodu pychy i niegodziwości, i występków, i rozpusty, wszyscy oni bzbłądzili z wyjątkiem tylko niewielu, którzy w pokorze naśladują Chrystusa; mimo to nawet ci w wielu wypadkach błądzą, bo są uczeni według pojęć ludzkich.

15. Och, amądrzy i uczeni, i bogaci, napuszeni w bdumie swego serca, i wszyscy, którzy głoszą fałszywe doktryny, i wszyscy, którzy oddają się rozpuście, i wypaczają właściwą drogę Pańską, cbiada, biada, biada im — rzecze Pan Bóg Wszechmocny — bo zostaną oni strąceni do piekła!

16. Biada tym, którzy aodtrącają sprawiedliwych jako przedmiot błahy i urągają temu, co dobre, i mówią, że nie ma wartości! Oto nastanie dzień, kiedy Pan Bóg nawiedzi nagle mieszkańców ziemi i tego dnia, gdy będą bzupełnie dojrzali w niegodziwości, zginą.

17. Jeśli jednak mieszkańcy ziemi odpokutują za swe niegodziwości i występki, nie zostaną zgładzeni — rzecze Pan Zastępów.

18. Jednakże ten wielki i występny kościół, anierządnica całej ziemi, musi brunąć na ziemię, i wielki musi być jego upadek.

19. Oto królestwo diabła musi azadrżeć, a ci, którzy należą do niego, muszą być pobudzeni do pokuty, w przeciwnym wypadku bdiabeł skuje ich swymi wiecznymi cłańcuchami i pobudzi ich do gniewu, i zginą.

20. Albowiem w owym dniu będzie on aszalał w sercach dzieci ludzkich i podburzał ich do gniewu przeciw temu, co dobre.

21. A innych będzie auspokajał i uśpi ich czujność, ku cielesnemu zabezpieczeniu, tak że będą mówili: Wszystko jest dobrze w Syjonie, zaiste, Syjon rozwija się pomyślnie, wszystko jest dobrze. W ten sposób bdiabeł oszukuje ich dusze, prowadząc ich troskliwie do piekła.

22. I oto, innym pochlebia, mówiąc, że apiekło nie istnieje, i powie im: Nie jestem diabłem, bo nie ma diabła. I tak szepcze im do uszu, aż zakuje ich w swe okropne błańcuchy, z których nie można się wyswobodzić.

23. Oto są oni w niewoli śmierci i piekła; i śmierć, i piekło, i diabeł, i wszyscy, którzy są w ich mocy, będą musieli stanąć przed tronem Boga i być asądzeni według swych uczynków, a stamtąd muszą pójść do miejsca przygotowanego dla nich, w bjezioro ognia i siarki, co oznacza nieskończoną mękę.

24. Biada więc temu, komu jest wygodnie w Syjonie!

25. Biada temu, kto głosi: Wszystko jest dobrze!

26. Zaiste, biada temu, kto azważa na pojęcia ludzkie i zaprzecza mocy Boga i darowi Ducha Świętego!

27. Zaiste, biada temu, kto mówi: Otrzymaliśmy i nie apotrzebujemy więcej!

28. Innymi słowy, biada tym wszystkim, którzy drżą i azłoszczą się z powodu prawdy Bożej! Albowiem ten, kto buduje na bopoce, przyjmuje ją z radością, lecz ten, kto buduje na piaszczystej podstawie, drży, obawiając się, że runie.

29. Biada temu, kto powie: Otrzymaliśmy słowo Boże i nie apotrzebujemy bwięcej słowa Bożego, bo wystarcza nam to, co mamy!

30. Oto tak rzecze Pan Bóg: Dam dzieciom ludzkim wiersz za wierszem, apojęcie za pojęciem, trochę tu i trochę tam; i błogosławieni będą ci, którzy zważają na moje nauki, i nadstawiają ucha, aby usłyszeć moje rady, albowiem zdobędą oni bmądrość. Temu, kto cprzyjmuje, dam dwięcej, a tym, którzy mówią: Wystarcza nam to, co mamy, tym zostanie zabrane nawet to, co mają.

31. Przeklęty jest ten, kto aufa człowiekowi lub polega na ramieniu cielesnym, lub kto zważa na pojęcia ludzkie, jeśli ich pojęcia nie są dane mocą Ducha Świętego.

32. aBiada ludziom innych wyznań — rzecze Pan Bóg Zastępów! Oto chociaż z dnia na dzień będę wyciągał do nich swe ramię, jednak się mnie wyprą. Mimo to będę im miłosierny — rzecze Pan Bóg — jeśli odpokutują i przystąpią do mnie, gdyż moje bramię pozostaje wyciągnięte do nich przez cały dzień — rzecze Pan Bóg Zastępów.