Ⅱ Ks. Nefiego 9
poprzednia następna

Rozdział 9

Jakub wyjaśnia, że Żydzi zostaną zgromadzeni na wszystkich swych ziemiach obiecanych. Zadośćuczynienie wykupuje człowieka z Upadku. Ciała zmarłych wyjdą z grobu, a ich duchy z piekła i raju. Zostaną oni osądzeni. Zadośćuczynienie zbawia od śmierci, piekła, diabła i nieskończonej męki. Prawi zostaną zbawieni w królestwie Boga. Zostają ustalone kary za grzechy. Święty Izraela jest stróżem bramy. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. I teraz, moi umiłowani bracia, przeczytałem wam to, abyście wiedzieli o aprzymierzach Pana, które zawarł z całym domem Izraela —

2. Że przemawiał On do Żydów poprzez usta Swych świętych proroków, od samego początku, z pokolenia na pokolenie, aż nadejdzie czas, gdy zostaną aodzyskani do prawdziwego Kościoła i owczarni Boga; gdy bzgromadzą się na cziemiach swego dziedzictwa i osiedlą się na wszystkich swych ziemiach obiecanych.

3. Oto mówię wam o tym, moi umiłowani bracia, abyście mogli się radować i na zawsze apodnieśli głowy z racji błogosławieństw, które Pan Bóg ześle na wasze dzieci.

4. Gdyż wiem, że wielu z was usilnie szukało, aby poznać, co ma nastąpić; dlatego wiem, że wiecie, iż nasze ciała muszą zniszczeć i umrzeć; jednakże, mając nasze aciała, zobaczymy Boga.

5. Wiem, że wiecie, iż w ciele objawi się On ludziom w Jerozolimie, skąd przybyliśmy; gdyż wskazane jest, że ma to nastąpić pośród nich; konieczne jest, aby Wielki aStworzyciel stał się poddany człowiekowi w ciele i umarł za wszystkich ludzi, aby bwszyscy ludzie mogli stać się Mu poddani.

6. Albowiem jak śmierć przyszła na wszystkich ludzi dla spełnienia miłosiernego aplanu Wielkiego Stworzyciela, konieczna jest moc bzmartwychwstania, a zmartwychwstanie koniecznie musi przyjść do człowieka z powodu cupadku; a upadek ten nastąpił wskutek wykroczenia; a ponieważ człowiek stał się upadły, ludzie zostali dodcięci od obecności Pana.

7. Dlatego konieczne jest anieskończone bzadośćuczynienie, gdyż bez nieskończonego zadośćuczynienia to, co zniszczalne, nie mogłoby przyoblec się w niezniszczalność. Zatem cpierwszy sąd wydany na człowieka dtrwałby nieskończenie. I jeśli tak by się stało, to ciało złożone do grobu psułoby się i rozkładało, powracając do matki ziemi, aby nigdy nie powstać.

8. Och, jak wielka jest amądrość Boga, Jego bmiłosierdziecłaska! Albowiem jeśli dciało nigdy by nie powstało, nasze duchy musiałyby podlegać temu aniołowi, który został eodsunięty sprzed obecności Wiecznego Boga i który stał się fdiabłem, aby nigdy nie powstać.

9. I nasze duchy musiałyby upodobnić się do niego, i stalibyśmy się diabłami, aaniołami diabła, boddzielonymi od obecności naszego Boga, i mającymi pozostać z ojcem ckłamstw w niedoli, jakiej on doświadcza. Zaiste, pozostalibyśmy z tym, który domamił naszych pierwszych rodziców, który eprzemienia się, upodabniając się prawie do fanioła światła, i który podburza dzieci ludzkie do gtajemnych sprzysiężeń dla dokonania morderstw i wszelkiego rodzaju tajemnych uczynków ciemności.

10. Och, jak wielka jest dobroć naszego Boga, który przygotowuje nam sposób wydostania się z uścisku tego straszliwego potwora — zaiste, tego potwora, aśmiercibpiekła — którym nazywam śmierć ciała, a także śmierć ducha.

11. I oto, z racji awyzwolenia przez naszego Boga, Świętego Izraela, ta bśmierć, o której powiedziałem, że jest śmiercią doczesną, wyda swych zmarłych, którą to śmiercią jest grób.

12. I ta aśmierć, o której powiedziałem, że jest duchową śmiercią, odda swych zmarłych; a śmierć duchowa jest bpiekłem; śmierć więc i piekło będą musiały oddać swych zmarłych. Piekło będzie musiało oddać duchy ze swej niewoli, a grób będzie musiał oddać ciała ze swej niewoli, i ciała, i cduchy ludzi zostaną więc sobie dprzywrócone; i stanie się tak mocą zmartwychwstania Świętego Izraela.

13. Och, jakże wspaniały jest aplan naszego Boga! Albowiem także braj Boga będzie musiał oddać duchy prawych, a grób odda ciała prawych, i duch, i ciało zostaną sobie ponownie cprzywrócone, że wszyscy ludzie staną się niezniszczalni i dnieśmiertelni, będąc żyjącymi duszami mającymi edoskonałą fwiedzę, podobną do naszej wiedzy w ciele, z tą różnicą, że nasza wiedza będzie doskonała.

14. Przeto, będziemy więc mieli doskonałą awiedzę o całej naszej bwinie i naszej nieczystości, i naszej cnagości, a prawi będą mieli doskonałą wiedzę o swoim szczęściu i swej dprawości, będąc eprzyodzianifczystość, zaiste, w gszatę prawości.

15. I stanie się, że gdy wszyscy ludzie przejdą z pierwszej śmierci do życia, stając się nieśmiertelni, muszą stanąć przed atronem sędziowskim Świętego Izraela; i wtedy nastąpi sąd, i muszą zostać osądzeni według świętego bosądu Boga.

16. I z całą pewnością, jako żyje Pan, albowiem Pan Bóg to powiedział i jest to Jego wieczne asłowo, które nie bprzeminie, ci, którzy są prawi, pozostaną prawi, a ci, którzy są cskalani, pozostaną dskalani. A więc ci, którzy są skalani, są ediabłem i jego aniołami, i odejdą w fwieczny ogień przygotowany dla nich; a ich męka będzie niczym gjezioro ognia i siarki, którego płomienie wznoszą się na wieki wieków i nie mają końca.

17. Och, jak wielki i asprawiedliwy jest nasz Bóg! Albowiem spełnia On wszystkie Swoje słowa, a one wyszły z Jego ust, i Jego prawo musi się wypełnić.

18. Oto bowiem prawi, aświęci Świętego Izraela, ci, którzy uwierzyli w Świętego Boga Izraela i wytrwali, znosząc bkrzyże i pogardę świata, ci codziedziczą dkrólestwo Boże, przygotowane dla nich eod założenia świata, a ich radość będzie pełna fna zawsze.

19. Och, jak wielkie jest miłosierdzie naszego Boga, Świętego Izraela! Albowiem awyzwala On swych świętych od tego bstraszliwego potwora, którym jest diabeł i śmierć, i cpiekło, i jezioro ognia i siarki, oznaczające nieskończoną mękę.

20. Och, jak wielka jest aświętość naszego Boga! Oto bwie On wszystko i nie istnieje nic, czego by nie wiedział.

21. I przyjdzie On na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, ajeśli będą zważać na Jego głos; bowiem doświadczy On cierpień wszystkich ludzi, zaiste, bcierpień każdej żyjącej istoty — zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci — z rodziny cAdama.

22. I będzie to cierpiał, aby zmartwychwstanie mogło nastąpić dla wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli stanąć przed Nim w wielki dzień sądu.

23. I nakazuje On wszystkim ludziom, że muszą aodpokutować i zostać bochrzczeni w Jego imię, mając doskonałą wiarę w Świętego Izraela; inaczej nie będą mogli być zbawieni w królestwie Boga.

24. I jeśli nie odpokutują, i nie uwierzą w Jego aimię, i nie zostaną ochrzczeni w Jego imię, i nie bwytrwają do końca, muszą być cpotępieni, gdyż Pan Bóg, Święty Izraela, to powiedział.

25. Przeto dał On nam aprawo, ale gdzie bnie ma prawa, nie ma kary, a gdzie nie ma kary, nie ma potępienia, a gdzie nie ma potępienia, miłosierdzie Świętego Izraela rości do nich prawo z racji zadośćuczynienia; albowiem zostaną oni wyzwoleni Jego mocą.

26. Oto azadośćuczynienie zaspokoi wymagania Jego bsprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy nie cmają danego im dprawa, aby byli wyzwoleni od tego straszliwego potwora, jakim jest śmierć i piekło, i diabeł, i jezioro ognia i siarki, oznaczające nieskończoną mękę; i zostaną oni przywróceni temu Bogu, który tchnął w nich eoddech życia, którym jest Święty Izraela.

27. Ale biada temu, komu dane jest aprawo, zaiste, i wszystkie przykazania Boga, podobnie jak nam, i temu, kto je przekracza i marnotrawi dni swej próby, albowiem straszliwy jest jego stan!

28. Och, jakże przebiegły jest aplan tego złego! Cóż za bpróżność i słabość, i głupota ludzi! Gdy są cuczeni, uważają, że są dmądrzy, i nie zważają na eradę Boga, nie biorą jej pod uwagę, przypuszczając, że sami wiedzą lepiej; dlatego ich mądrość jest głupotą i nie przyniesie im korzyści. I zginą.

29. Ale bycie uczonym jest dobre, jeśli azważać będą na brady Boga.

30. Biada bogatym, którzy są abogaci w dobra świata. Bowiem będąc bogaci, gardzą bbiednymi, prześladują łagodnych i w sercu myślą tylko o swych skarbach; dlatego ich skarb jest ich bogiem. I oto, ich skarb przepadnie razem z nimi.

31. I biada tym, którzy są głusi i nie chcą asłuchać, albowiem zginą.

32. Biada zaślepionym, którzy nie chcą przejrzeć, albowiem oni także zginą.

33. Biada tym, którzy w sercu nie są obrzezani, albowiem wiedza o ich niegodziwości porazi ich ostatniego dnia.

34. Biada akłamcy, albowiem zostanie on strącony do bpiekła.

35. Biada mordercy, który azabija umyślnie, albowiem bumrze on.

36. Biada tym, którzy oddają się arozpuście, albowiem zostaną oni strąceni do piekła.

37. Biada tym, którzy aoddają cześć bożkom, albowiem diabeł nad wszystkimi diabłami cieszy się z ich powodu.

38. I innymi słowy, biada tym wszystkim, którzy umierają w swych grzechach, gdyż apowrócą oni do Boga i ujrzą Jego twarz, i pozostaną w swych grzechach.

39. Moi umiłowani bracia, zachowajcie w pamięci straszliwość wykroczenia przeciwko Świętemu Bogu, a także straszliwość ulegania pokusom tego aprzebiegłego. Pamiętajcie, że bzamysł ciała to cśmierć, a zamysł ducha to dżycie ewieczne.

40. Moi umiłowani bracia, nadstawcie ucha na moje słowa. Pamiętajcie o majestacie Świętego Izraela. Nie mówcie, że powiedziałem przeciwko wam gorzkie słowa, bo mówiąc tak, będziecie urągać aprawdzie; albowiem powiedziałem wam słowa waszego Stworzyciela. Wiem, że słowa prawdy są bgorzkie przeciwko wszelkiej nieczystości, ale prawi nie obawiają się ich, bo kochają prawdę i nie drżą przed nią.

41. A teraz, moi umiłowani bracia, aprzystąpcie do Pana, do Świętego Boga Izraela. Pamiętajcie, że Jego ścieżki są ścieżkami prawości. Oto bdroga dla człowieka jest cwąska, lecz rozpościera się wprost przed nim, a sam Święty Izraela jest stróżem dbramy i nie zatrudnia tam żadnego sługi. Nie ma innej drogi jak przez tę bramę; i nie można Go zwieść, bo Jego imię jest Pan Bóg.

42. I ktokolwiek kołacze, temu On otworzy, a amądrzy, uczeni oraz bogaci, którzy są bnapuszeni z powodu swej wiedzy i mądrości, i bogactwa — zaiste, są tymi, którymi On gardzi; i jeśli nie odrzucą tych rzeczy, i nie uznają się za cgłupców przed Bogiem, i nie zstąpią do głębi dpokory, On im nie otworzy.

43. A to, co mają mądrzy i rozważni, pozostanie na zawsze aukryte przed nimi — zaprawdę to szczęście, które jest przygotowane dla świętych.

44. Moi umiłowani bracia, zapamiętajcie moje słowa. Oto zdejmuję moje szaty i otrząsam je przed wami; i proszę Boga, mojego Zbawiciela, by spojrzał na mnie Swym awszechwidzącym okiem; abyście wiedzieli ostatniego dnia, gdy wszyscy ludzie będą sądzeni za swoje uczynki, że Bóg Izraela był tego świadkiem, że botrząsnąłem z mojej duszy wasze niegodziwości, i stanę przed Nim w blasku, i będę coczyszczony z waszej krwi.

45. Moi umiłowani bracia, odwróćcie się od swych grzechów, strząśnijcie ałańcuchy tego, który chce was mocno związać; przystąpcie do Boga, który jest bopoką waszego zbawienia.

46. Przygotujcie swe dusze na ten chwalebny dzień, gdy asprawiedliwość zostanie wymierzona prawym, na ten dzień bsądu, abyście nie musieli wtedy drżeć w straszliwej trwodze, abyście nie musieli doskonale pamiętać swej straszliwej cwiny, abyście nie byli zmuszeni przyznać: Święte, święte są Twe sądy, o Panie Boże dWszechmocny. Oto zdaję sobie sprawę z mojej winy; przekroczyłem Twoje prawo, moje są to wykroczenia. Diabeł dostał mnie, że padłem ofiarą jego straszliwej niedoli.

47. Oto moi bracia, czy jest to konieczne, abym was obudził przed tą straszliwą rzeczywistością? Czy uważacie, że dręczyłbym wasze dusze, gdyby wasze umysły były nieskalane? Czy mówiłbym tak jasno, jak jasna jest prawda, jeśli bylibyście wolni od grzechu?

48. Oto gdybyście byli święci, mówiłbym do was o świętości, lecz ponieważ nie jesteście święci, i patrzycie na mnie jako na swego nauczyciela, konieczne jest, abym anauczał was o skutkach bgrzechu.

49. Oto moja dusza brzydzi się grzechem, moje serce lubuje się w prawości, i będę achwalił święte imię mojego Boga.

50. Przyjdźcie, moi bracia, każdy, kto jest spragniony; pójdźcie do awód; a ten, kto nie ma pieniędzy, niech przyjdzie kupować i jeść; przyjdźcie kupować wino i mleko bez bpieniędzy i bez zapłaty.

51. Przeto nie wydawajcie pieniędzy na to, co jest bez wartości, ani nie apracujcie na to, co nie może nasycić. Zważajcie na mnie pilnie, zapamiętajcie słowa, które wam powiedziałem, i przyjdźcie do Świętego Izraela! I bdelektujcie się tym, co nie ginie ani nie niszczeje, i niech wasza dusza lubuje się obfitością.

52. Oto, moi umiłowani bracia, zapamiętajcie słowa waszego Boga; módlcie się do Niego ustawicznie w ciągu dnia i składajcie apodziękowania Jego świętemu imieniu w nocy. Niech radują się wasze serca.

53. I oto, jakże wielkie są aprzymierza Pana i jak wielka Jego łaskawość dla dzieci ludzkich. I w Swej wspaniałomyślności, i w Swej łasce, i w Swym bmiłosierdziu obiecał nam, że nasi potomkowie nie zostaną całkowicie zgładzeni w ciele, lecz że ich zachowa i że w przyszłych pokoleniach staną się oni prawą cgałęzią domu Izraela.

54. A teraz, moi bracia, chciałbym powiedzieć wam więcej, lecz nazajutrz powiem wam resztę moich słów. Amen.