Pisma święte
Ⅱ Ks. Nefiego 9


Rozdział 9

Jakub wyjaśnia, że Żydzi zostaną zgromadzeni na wszystkich swych ziemiach obiecanych. Zadośćuczynienie wykupuje człowieka z Upadku. Ciała zmarłych wyjdą z grobu, a ich duchy z piekła i raju. Zostaną oni osądzeni. Zadośćuczynienie zbawia od śmierci, piekła, diabła i nieskończonej męki. Prawi zostaną zbawieni w królestwie Boga. Zostają ustalone kary za grzechy. Święty Izraela jest stróżem bramy. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. I teraz, moi umiłowani bracia, przeczytałem wam to, abyście wiedzieli o przymierzach Pana, które zawarł z całym domem Izraela —

2. Że przemawiał On do Żydów poprzez usta Swych świętych proroków, od samego początku, z pokolenia na pokolenie, aż nadejdzie czas, gdy zostaną odzyskani do prawdziwego Kościoła i owczarni Boga; gdy zgromadzą dom na ziemiach swego dziedzictwa i osiedlą się na wszystkich swych ziemiach obiecanych.

3. Oto mówię wam o tym, moi umiłowani bracia, abyście mogli się radować i na zawsze podnieśli głowy z racji błogosławieństw, które Pan Bóg ześle na wasze dzieci.

4. Gdyż wiem, że wielu z was usilnie szukało, aby poznać, co ma nastąpić; dlatego wiem, że wiecie, iż nasze ciała muszą zniszczeć i umrzeć; jednakże, mając nasze ciała, zobaczymy Boga.

5. Wiem, że wiecie, iż w ciele objawi się On ludziom w Jerozolimie, skąd przybyliśmy; gdyż wskazane jest, że ma to nastąpić pośród nich; konieczne jest, aby Wielki Stworzyciel stał się poddany człowiekowi w ciele i umarł za wszystkich ludzi, aby wszyscy ludzie mogli stać się Mu poddani.

6. Albowiem jak śmierć przyszła na wszystkich ludzi dla spełnienia miłosiernego planu Wielkiego Stworzyciela, konieczna jest moc zmartwychwstania, a zmartwychwstanie koniecznie musi przyjść do człowieka z powodu upadku; a upadek ten nastąpił wskutek wykroczenia; a ponieważ człowiek stał się upadły, ludzie zostali odcięci od obecności Pana.

7. Dlatego konieczne jest nieskończone zadośćuczynienie, gdyż bez nieskończonego zadośćuczynienia to, co zniszczalne, nie mogłoby przyoblec się w niezniszczalność. Zatem pierwszy sąd wydany na człowieka trwałby nieskończenie. I jeśli tak by się stało, to ciało złożone do grobu psułoby się i rozkładało, powracając do matki ziemi, aby nigdy nie powstać.

8. Och, jak wielka jest mądrość Boga, Jego miłosierdziełaska! Albowiem jeśli ciało nigdy by nie powstało, nasze duchy musiałyby podlegać temu aniołowi, który został odsunięty sprzed obecności Wiecznego Boga i który stał się diabłem, aby nigdy nie powstać.

9. I nasze duchy musiałyby upodobnić się do niego, i stalibyśmy się diabłami, aniołami diabła, oddzielonymi od obecności naszego Boga, i mającymi pozostać z ojcem kłamstw w niedoli, jakiej on doświadcza. Zaiste, pozostalibyśmy z tym, który omamił naszych pierwszych rodziców, który przemienia się, upodabniając się prawie do anioła światła, i który podburza dzieci ludzkie do tajemnych sprzysiężeń dla dokonania morderstw i wszelkiego rodzaju tajemnych uczynków ciemności.

10. Och, jak wielka jest dobroć naszego Boga, który przygotowuje nam sposób wydostania się z uścisku tego straszliwego potwora — zaiste, tego potwora, śmiercipiekła — którym nazywam śmierć ciała, a także śmierć ducha.

11. I oto, z racji wyzwolenia przez naszego Boga, Świętego Izraela, ta śmierć, o której powiedziałem, że jest śmiercią doczesną, wyda swych zmarłych, którą to śmiercią jest grób.

12. I ta śmierć, o której powiedziałem, że jest duchową śmiercią, odda swych zmarłych; a śmierć duchowa jest piekłem; śmierć więc i piekło będą musiały oddać swych zmarłych. Piekło będzie musiało oddać duchy ze swej niewoli, a grób będzie musiał oddać ciała ze swej niewoli, i ciała, i duchy ludzi zostaną więc sobie przywrócone; i stanie się tak mocą zmartwychwstania Świętego Izraela.

13. Och, jakże wspaniały jest plan naszego Boga! Albowiem także raj Boga będzie musiał oddać duchy prawych, a grób odda ciała prawych, i duch, i ciało zostaną sobie ponownie przywrócone, że wszyscy ludzie staną się niezniszczalni i nieśmiertelni, będąc żyjącymi duszami mającymi doskonałą wiedzę, podobną do naszej wiedzy w ciele, z tą różnicą, że nasza wiedza będzie doskonała.

14. Przeto, będziemy więc mieli doskonałą wiedzę o całej naszej winie i naszej nieczystości, i naszej nagości, a prawi będą mieli doskonałą wiedzę o swoim szczęściu i swej prawości, będąc przyodzianiczystość, zaiste, w szatę prawości.

15. I stanie się, że gdy wszyscy ludzie przejdą z pierwszej śmierci do życia, stając się nieśmiertelni, muszą stanąć przed tronem sędziowskim Świętego Izraela; i wtedy nastąpi sąd, i muszą zostać osądzeni według świętego osądu Boga.

16. I z całą pewnością, jako żyje Pan, albowiem Pan Bóg to powiedział i jest to Jego wieczne słowo, które nie przeminie, ci, którzy są prawi, pozostaną prawi, a ci, którzy są skalani, pozostaną skalani. A więc ci, którzy są skalani, są diabłem i jego aniołami, i odejdą w wieczny ogień przygotowany dla nich; a ich męka będzie niczym jezioro ognia i siarki, którego płomienie wznoszą się na wieki wieków i nie mają końca.

17. Och, jak wielki i sprawiedliwy jest nasz Bóg! Albowiem spełnia On wszystkie Swoje słowa, a one wyszły z Jego ust, i Jego prawo musi się wypełnić.

18. Oto bowiem prawi, święci Świętego Izraela, ci, którzy uwierzyli w Świętego Boga Izraela i wytrwali, znosząc krzyże i pogardę świata, ci odziedziczą królestwo Boże, przygotowane dla nich od założenia świata, a ich radość będzie pełna na zawsze.

19. Och, jak wielkie jest miłosierdzie naszego Boga, Świętego Izraela! Albowiem wyzwala On swych świętych od tego straszliwego potwora, którym jest diabeł i śmierć, i piekło, i jezioro ognia i siarki, oznaczające nieskończoną mękę.

20. Och, jak wielka jest świętość naszego Boga! Oto wie On wszystko i nie istnieje nic, czego by nie wiedział.

21. I przyjdzie On na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, jeśli będą zważać na Jego głos; bowiem doświadczy On cierpień wszystkich ludzi, zaiste, cierpień każdej żyjącej istoty — zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci — z rodziny Adama.

22. I będzie to cierpiał, aby zmartwychwstanie mogło nastąpić dla wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli stanąć przed Nim w wielki dzień sądu.

23. I nakazuje On wszystkim ludziom, że muszą odpokutować i zostać ochrzczeni w Jego imię, mając doskonałą wiarę w Świętego Izraela; inaczej nie będą mogli być zbawieni w królestwie Boga.

24. I jeśli nie odpokutują, i nie uwierzą w Jego imię, i nie zostaną ochrzczeni w Jego imię, i nie wytrwają do końca, muszą być potępieni, gdyż Pan Bóg, Święty Izraela, to powiedział.

25. Przeto dał On nam prawo, ale gdzie nie ma prawa, nie ma kary, a gdzie nie ma kary, nie ma potępienia, a gdzie nie ma potępienia, miłosierdzie Świętego Izraela rości do nich prawo z racji zadośćuczynienia; albowiem zostaną oni wyzwoleni Jego mocą.

26. Oto zadośćuczynienie zaspokoi wymagania Jego sprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy nie mają danego im prawa, aby byli wyzwoleni od tego straszliwego potwora, jakim jest śmierć i piekło, i diabeł, i jezioro ognia i siarki, oznaczające nieskończoną mękę; i zostaną oni przywróceni temu Bogu, który tchnął w nich oddech życia, którym jest Święty Izraela.

27. Ale biada temu, komu dane jest prawo, zaiste, i wszystkie przykazania Boga, podobnie jak nam, i temu, kto je przekracza i marnotrawi dni swej próby, albowiem straszliwy jest jego stan!

28. Och, jakże przebiegły jest plan tego złego! Cóż za próżność i słabość, i głupota ludzi! Gdy są uczeni, uważają, że są mądrzy, i nie zważają na radę Boga, nie biorą jej pod uwagę, przypuszczając, że sami wiedzą lepiej; dlatego ich mądrość jest głupotą i nie przyniesie im korzyści. I zginą.

29. Ale bycie uczonym jest dobre, jeśli zważać będą na rady Boga.

30. Biada bogatym, którzy są bogaci w dobra świata. Bowiem będąc bogaci, gardzą biednymi, prześladują łagodnych i w sercu myślą tylko o swych skarbach; dlatego ich skarb jest ich bogiem. I oto, ich skarb przepadnie razem z nimi.

31. I biada tym, którzy są głusi i nie chcą słuchać, albowiem zginą.

32. Biada zaślepionym, którzy nie chcą przejrzeć, albowiem oni także zginą.

33. Biada tym, którzy w sercu nie są obrzezani, albowiem wiedza o ich niegodziwości porazi ich ostatniego dnia.

34. Biada kłamcy, albowiem zostanie on strącony do piekła.

35. Biada mordercy, który zabija umyślnie, albowiem umrze on.

36. Biada tym, którzy oddają się rozpuście, albowiem zostaną oni strąceni do piekła.

37. Biada tym, którzy oddają cześć bożkom, albowiem diabeł nad wszystkimi diabłami cieszy się z ich powodu.

38. I innymi słowy, biada tym wszystkim, którzy umierają w swych grzechach, gdyż powrócą oni do Boga i ujrzą Jego twarz, i pozostaną w swych grzechach.

39. Moi umiłowani bracia, zachowajcie w pamięci straszliwość wykroczenia przeciwko Świętemu Bogu, a także straszliwość ulegania pokusom tego przebiegłego. Pamiętajcie, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie wieczne.

40. Moi umiłowani bracia, nadstawcie ucha na moje słowa. Pamiętajcie o majestacie Świętego Izraela. Nie mówcie, że powiedziałem przeciwko wam gorzkie słowa, bo mówiąc tak, będziecie urągać prawdzie; albowiem powiedziałem wam słowa waszego Stworzyciela. Wiem, że słowa prawdy są gorzkie przeciwko wszelkiej nieczystości, ale prawi nie obawiają się ich, bo kochają prawdę i nie drżą przed nią.

41. A teraz, moi umiłowani bracia, przystąpcie do Pana, do Świętego Boga Izraela. Pamiętajcie, że Jego ścieżki są ścieżkami prawości. Oto droga dla człowieka jest wąska, lecz rozpościera się wprost przed nim, a sam Święty Izraela jest stróżem bramy i nie zatrudnia tam żadnego sługi. Nie ma innej drogi jak przez tę bramę; i nie można Go zwieść, bo Jego imię jest Pan Bóg.

42. I ktokolwiek kołacze, temu On otworzy, a mądrzy, uczeni oraz bogaci, którzy są napuszeni z powodu swej wiedzy i mądrości, i bogactwa — zaiste, są tymi, którymi On gardzi; i jeśli nie odrzucą tych rzeczy, i nie uznają się za głupców przed Bogiem, i nie zstąpią do głębi pokory, On im nie otworzy.

43. A to, co mają mądrzy i rozważni, pozostanie na zawsze ukryte przed nimi — zaprawdę to szczęście, które jest przygotowane dla świętych.

44. Moi umiłowani bracia, zapamiętajcie moje słowa. Oto zdejmuję moje szaty i otrząsam je przed wami; i proszę Boga, mojego Zbawiciela, by spojrzał na mnie Swym wszechwidzącym okiem; abyście wiedzieli ostatniego dnia, gdy wszyscy ludzie będą sądzeni za swoje uczynki, że Bóg Izraela był tego świadkiem, że otrząsnąłem z mojej duszy wasze niegodziwości, i stanę przed Nim w blasku, i będę oczyszczony z waszej krwi.

45. Moi umiłowani bracia, odwróćcie się od swych grzechów, strząśnijcie łańcuchy tego, który chce was mocno związać; przystąpcie do Boga, który jest opoką waszego zbawienia.

46. Przygotujcie swe dusze na ten chwalebny dzień, gdy sprawiedliwość zostanie wymierzona prawym, na ten dzień sądu, abyście nie musieli wtedy drżeć w straszliwej trwodze, abyście nie musieli doskonale pamiętać swej straszliwej winy, abyście nie byli zmuszeni przyznać: Święte, święte są Twe sądy, o Panie Boże Wszechmocny. Oto zdaję sobie sprawę z mojej winy; przekroczyłem Twoje prawo, moje są to wykroczenia. Diabeł dostał mnie, że padłem ofiarą jego straszliwej niedoli.

47. Oto moi bracia, czy jest to konieczne, abym was obudził przed tą straszliwą rzeczywistością? Czy uważacie, że dręczyłbym wasze dusze, gdyby wasze umysły były nieskalane? Czy mówiłbym tak jasno, jak jasna jest prawda, jeśli bylibyście wolni od grzechu?

48. Oto gdybyście byli święci, mówiłbym do was o świętości, lecz ponieważ nie jesteście święci, i patrzycie na mnie jako na swego nauczyciela, konieczne jest, abym nauczał was o skutkach grzechu.

49. Oto moja dusza brzydzi się grzechem, moje serce lubuje się w prawości, i będę chwalił święte imię mojego Boga.

50. Przyjdźcie, moi bracia, każdy, kto jest spragniony; pójdźcie do wód; a ten, kto nie ma pieniędzy, niech przyjdzie kupować i jeść; przyjdźcie kupować wino i mleko bez pieniędzy i bez zapłaty.

51. Przeto nie wydawajcie pieniędzy na to, co jest bez wartości, ani nie pracujcie na to, co nie może nasycić. Zważajcie na mnie pilnie, zapamiętajcie słowa, które wam powiedziałem, i przyjdźcie do Świętego Izraela! I delektujcie się tym, co nie ginie ani nie niszczeje, i niech wasza dusza lubuje się obfitością.

52. Oto, moi umiłowani bracia, zapamiętajcie słowa waszego Boga; módlcie się do Niego ustawicznie w ciągu dnia i składajcie podziękowania Jego świętemu imieniu w nocy. Niech radują się wasze serca.

53. I oto, jakże wielkie są przymierza Pana i jak wielka Jego łaskawość dla dzieci ludzkich. I w Swej wspaniałomyślności, i w Swej łasce, i w Swym miłosierdziu obiecał nam, że nasi potomkowie nie zostaną całkowicie zgładzeni w ciele, lecz że ich zachowa i że w przyszłych pokoleniach staną się oni prawą gałęzią domu Izraela.

54. A teraz, moi bracia, chciałbym powiedzieć wam więcej, lecz nazajutrz powiem wam resztę moich słów. Amen.

Drukuj