Ⅱ Ks. Nefiego 30

Rozdział 30

Nawróceni ludzie innych wyznań zostaną zaliczeni do ludu przymierza. Wielu Lamanitów i Żydów uwierzy słowu i stanie się przyjemnym ludem. Izrael zostanie odzyskany, a niegodziwi zostaną zgładzeni. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. A teraz, moi umiłowani bracia, pragnę do was przemawiać, bo ja, Nefi, nie chcę, abyście uważali, że jesteście bardziej prawi aniżeli ludzie innych wyznań. Oto, jeśli nie będziecie przestrzegać przykazań Boga, wszyscy podobnie zginiecie. I z racji słów, które powiedziano, nie powinniście przypuszczać, że ludzie innych wyznań ulegną całkowitej zagładzie.

2. Albowiem mówię wam, że tylu spośród ludzi innych wyznań, ilu odpokutuje, stanie się ludem aprzymierza z Panem, a tylu spośród bŻydów, ilu nie odpokutuje, zostanie odrzuconych, gdyż Pan zawiera przymierze tylko z tymi, którzy codpokutują i wierzą w Jego Syna, Świętego Izraela.

3. A teraz pragnę prorokować nieco więcej o Żydach i ludziach innych wyznań. Oto po tym, jak wyjawiona zostanie księga zapisana dla ludzi innych wyznań, o której powiedziałem, i zostanie ona ponownie zapieczętowana Panu, oto będzie wielu, którzy auwierzą słowom w niej zapisanym i bprzekażą je resztce, która pozostanie z naszego potomstwa.

4. Wtedy resztka z naszego potomstwa dowie się o nas, jak opuściliśmy Jerozolimę; i że są potomkami Żydów.

5. I ewangelia Jezusa Chrystusa będzie głoszona pośród anich; przeto zostanie bim przywrócona cwiedza o ich ojcach, a także wiedza o Jezusie Chrystusie, którą posiadali ich ojcowie.

6. Będą się wtedy radować, bo będą wiedzieli, że jest to dla nich błogosławieństwem z ręki Boga. Łuski ciemności zaczną opadać z ich oczu, i niewiele pokoleń przeminie, aż staną się nieskalanym i aprzyjemnym ludem.

7. I stanie się, że aŻydzi, którzy są rozproszeni, także bzaczną wierzyć w Chrystusa; i zaczną się gromadzić na powierzchni ziemi; i tylu z nich, ilu uwierzy w Chrystusa, stanie się także przyjemnym ludem.

8. I stanie się, że Pan Bóg rozpocznie Swe dzieło pośród wszystkich narodów, plemion, języków i ludów, aby doprowadzić do przywrócenia Swego ludu na ziemi.

9. I w prawości będzie aPan Bóg bsądził biednych, i będzie słusznie ganił, ujmując się za cłagodnymi ziemi. Rózgą ust Swoich porazi ziemię, a tchnieniem warg Swoich zabije niegodziwych.

10. Oto szybko nadchodzi aczas, gdy Pan Bóg spowoduje wielki brozłam pośród ludzi i zniszczy niegodziwych; a Swój lud coszczędzi, nawet jeśli stanie się, że będzie musiał ogniem dzniszczyć niegodziwych.

11. aprawością opasze Swe lędźwie, a wiernością — Swe nerki.

12. aI wtedy wilk będzie przebywał z jagnięciem, lampart legnie obok koźlęcia, cielę razem z lwem młodym i zwierzęciem tucznym, a małe dziecko prowadzić je będzie.

13. I krowa z niedźwiedzicą paść się będą; młode ich razem legną; a lew jak wół jeść będzie słomę.

14. I niemowlę bawić się będzie przy kryjówce żmii, a dziecko włoży swą rączkę do legowiska węża.

15. Krzywdy ani zniszczenia dokonywać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morze, tak wiedza o Panu napełni ziemię.

16. Przeto sprawy awszystkich narodów zostaną ujawnione; zaiste, wszystko będzie boznajmione dzieciom ludzkim.

17. Nie ma nic tajemnego, co nie będzie aobjawione; nie ma żadnego dzieła ciemności, co nie zostanie ukazane w świetle; i nie ma nic zapieczętowanego na ziemi, co nie będzie rozwiązane.

18. Wszystko więc, co zostało objawione dzieciom ludzkim, będzie w owym dniu objawione, i Szatan ajuż nie będzie miał władzy nad sercami dzieci ludzkich przez długi czas. A teraz, moi umiłowani bracia, kończę swoje słowa.