Ⅱ Ks. Nefiego 22

Rozdział 22

W milenijnym dniu wszyscy będą chwalić Pana. Będzie On mieszkał pośród nich. Por. Ks. Izajasza 12. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. I powiesz w owym dniu: Będę Cię wychwalał, o Panie; chociaż rozgniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie.

2. Oto Bóg jest zbawieniem moim; azaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan bJehowa jest mocą moją i pieśnią moją; On stał się moim zbawieniem.

3. Z radością więc czerpać będziecie awodę ze studni zbawienia.

4. I powiecie w owym dniu: achwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia; Jego dzieła rozsławiajcie pośród ludów, głoście, że wywyższone jest Jego imię!

5. aŚpiewajcie Panu, bo dokonał wspaniałych rzeczy; to jest wiadome na całej ziemi.

6. aWołaj i wznoś okrzyki, mieszkańcze Syjonu, bo wielki jest pośród was Święty Izraela.