Ⅱ Ks. Nefiego 11

Rozdział 11

Jakub widział swego Odkupiciela. Prawo Mojżesza wskazuje na Chrystusa i dowodzi, że On przyjdzie. W okresie lat 559–545 p.n.e.

1. aJakub powiedział wtedy jeszcze wiele rzeczy mojemu ludowi; jednakże tylko te bspisałem, gdyż uważam je za wystarczające.

2. I teraz ja, Nefi, napiszę dalsze słowa aIzajasza, albowiem dusza moja lubuje się w jego słowach. Albowiem przyrównam to, o czym mówił, do mojego ludu, i przekażę to wszystkim moim dzieciom, gdyż naprawdę widział on mego bOdkupiciela, tak jak ja Go widziałem.

3. I mój brat, Jakub, także awidział Go, tak jak ja Go widziałem; przekażę więc ich słowa moim dzieciom, aby udowodnić im, że moje słowa są prawdziwe. Albowiem słowami btrzech, rzekł Bóg, potwierdzę swoje słowo. Jednak Bóg posyła więcej świadków, i dowodzi wszystkich Swoich słów.

4. Oto moja dusza lubuje się w audowadnianiu mojemu ludowi prawdy o bprzyjściu Chrystusa; bowiem w tym celu zostało dane cprawo Mojżesza; i wszystko, co Bóg dał człowiekowi od początku świata, wskazuje na Chrystusa.

5. I moja dusza lubuje się także w aprzymierzach Pana, które zawarł On z naszymi ojcami; zaiste, moja dusza lubuje się w Jego łasce i w Jego sprawiedliwości, i mocy, i miłosierdziu w tym wielkim i wiecznym planie wyzwolenia od śmierci.

6. I moja dusza lubuje się w udowadnianiu mojemu ludowi, że agdyby Chrystus nie przyszedł, wszyscy ludzie musieliby zginąć.

7. Albowiem jeśli anie ma Chrystusa, nie ma Boga, a jeśli nie ma Boga, nie ma nas, ponieważ nie nastąpiłoby bstworzenie świata. Jednak Bóg istnieje, i jest On Chrystusem, i przyjdzie, gdy wypełni się Jego czas.

8. A teraz napiszę niektóre ze słów Izajasza, aby ci spośród mojego ludu, którzy zobaczą te słowa, mogli podnieść się na duchu i radować się na myśl o wszystkich ludziach. Oto słowa Izajasza, i możecie odnieść je do siebie i do wszystkich ludzi.