Emner
Kapitel 19: Omvendelse
Fodnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapitel 19

Omvendelse

Vi har alle sammen brug for at omvende os

  • Hvad er synd? Hvilke virkninger har vore synder på os?

Tro på Jesus Kristus fører naturligt til omvendelse. Der har været brug for omvendelse i verden siden Adams tid til i dag. Herren belærte Adam: »Lær derfor dine børn, at alle mennesker overalt må omvende sig, ellers kan de på ingen måde arve Guds rige, for intet urent kan bo der eller bo i hans nærhed« (Moses 6:57).

Vi kommer til jorden med det formål at vokse og udvikle os. Det er en livslang proces. I løbet af den tid synder vi alle (se Rom 3:23). Vi har alle behov for at omvende os. Sommetider synder vi på grund af uvidenhed, sommetider på grund af vores svaghed og sommetider på grund af bevidst ulydighed. I Bibelen læser vi, at »intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder« (Præd 7:20) og at »hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os« (1 Joh 1:8).

Hvad er synd? Jakob har sagt: »Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder« (Jak 4:17). Johannes beskrev synd som »enhver uretfærdighed« (1 Joh 5:17) og »lovbrud« (1 Joh 3:4).

Derfor har Herren sagt: »Alle mennesker overalt må omvende sig« (Moses 6:57). Bortset fra Jesus Kristus, som levede et fuldkomment liv, har alle, der har levet på jorden, syndet. Vor himmelske Fader har i sin store kærlighed sørget for, at vi har mulighed for at omvende os fra vore synder.

Vi kan blive fri for vore synder gennem omvendelse

  • Hvad er omvendelse?

Omvendelse er den måde, der er givet os til at blive fri for vore synder og modtage tilgivelse for dem. Synder sinker vores åndelige fremskridt og kan endda stoppe det. Omvendelse gør det muligt for os at vokse og udvikle os åndeligt igen.

Privilegiet at kunne omvende sig er gjort mulig gennem Jesu Kristi forsoning. På en måde forstår vi ikke fuldt ud, at Jesus betalte for vore synder. Præsident Joseph Fielding Smith har om dette sagt:

»Jeg har lidt, I har lidt, og det har sommetider været temmelig alvorligt, men jeg kan ikke fatte smerte … som kan få blodet til at pible frem fra legemet. Det var noget forfærdeligt, noget ganske frygteligt …

Der er aldrig i denne verden født en mand, der ville have kunnet udholde den vældige byrde, som lå på Guds Søn, da han bar mine og jeres synder og gjorde det muligt for os at slippe for straf for vore synder« (Lærdomme om Frelse, 1977, bind 1, s. 121, også fremhævet i den oprindelige tekst).

Omvendelse kræver nogle gange stort mod, meget styrke, mange tårer, uophørlige bønner og utrættelige anstrengelser for at efterleve Herrens befalinger.

Omvendelsens principper

  • Hvad er omvendelsens principper?

Præsident Spencer W. Kimball har sagt: »Der findes ingen let vej til omvendelse, ingen privilegeret sti til tilgivelse. Enhver må følge den samme kurs, hvad enten han er rig eller fattig, uddannet eller ikke, høj eller lav, prins eller fattiglem, konge eller borger« (Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball, 2006, s. 39; også fremhævet i den oprindelige tekst).

Vi må erkende vore synder

For at omvende os må vi indrømme over for os selv, at vi har syndet. Hvis vi ikke indrømmer det, kan vi ikke omvende os.

Alma gav følgende råd til sin søn Corianton, som ikke havde været tro i sin missionærkaldelse og havde begået alvorlige synder: »[Lad] dine synder forurolige dig med den uro, der skal bringe dig ned til omvendelse … Forsøg ikke at undskylde dig på den mindste måde« (Alma 42:29-30). Skrifterne råder os ydermere til ikke at retfærdiggøre vores syndefulde adfærd (seLuk 16:15-16).

Vi kan ikke skjule nogen af vores livs handlinger for os selv eller for Herren.

Vi må føle sorg over vore synder

Udover at erkende vore synder må vi føle oprigtig sorg over det, vi har gjort. Vi må føle, at vore synder er forfærdelige. Vi må ønske at komme af med dem og aflægge dem. I skrifterne står der: »Alle de, som ydmyger sig over for Gud og ønsker at blive døbt og træder frem med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd og … oprigtigt har omvendt sig fra alle deres synder … skal optages i hans kirke ved dåb« (L&P 20:37).

  • Studér 2 Kor 7:9-10 og Morm 2:10-14. Hvordan tror du, at »bedrøvelse efter Guds vilje« adskiller sig fra udtryk for anger?

Vi må forsage vore synder

Vores oprigtige sorg bør lede os til at forsage (ophøre med) vore synder. Hvis vi har stjålet noget, skal vi ikke stjæle mere. Hvis vi har løjet, skal vi ikke lyve mere. Hvis vi har været utro, skal vi stoppe. Herren åbenbarede følgende til profeten Joseph Smith: »Heraf kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: Se, han vil bekende dem og aflægge dem« (L&P 58:43).

Vi må bekende vore synder

Bekendelse af vore synder er meget vigtig. Herren har befalet os at bekende vore synder. Bekendelse letter synderen for en tung byrde. Herren har lovet: »Jeg, Herren, tilgiver synder og er barmhjertig mod dem, der bekender deres synder med ydmygt hjerte« (L&P 61:2).

Vi må bekende alle vore synder for Herren. Derudover må vi til den rette præstedømmemyndighed bekende alvorlige synder – som fx ægteskabsbrud, utugt, homoseksuelle forhold, misbrug af ægtefælle eller børn samt salg eller anvendelse af ulovlige stoffer – som kan påvirke vores status i Kirken. Hvis vi har syndet mod en anden person, bør vi bekende over for den person, vi har krænket. Visse mindre alvorlige synder involverer kun os selv og Herren. De kan bekendes fortroligt over for Herren.

Vi må gøre det godt igen

En del af omvendelsen er at gøre det godt igen. Det betyder, at vi så vidt muligt må gøre det godt, som vi har gjort galt. Fx må en tyv give det stjålne tilbage igen. En løgner bør gøre sandheden bekendt. En person, som sladrer og har vanæret en persons rygte, bør arbejde på at genoprette den krænkede persons gode navn. Når vi gør det, vil Gud ikke nævne vore synder for os, når vi bliver dømt (se Ez 33:15-16).

Vi må tilgive andre

En væsentlig del af omvendelse er at tilgive dem, der har syndet mod os. Herren vil ikke tilgive os, medmindre vores hjerte er fuldstændig renset for alt had, bitterhed og dårlige følelser mod andre mennesker (se 3 Ne 13:14-15). »Derfor siger jeg jer, at I bør tilgive hinanden; for den, som ikke tilgiver sin broder hans overtrædelser, står fordømt over for Herren; for i ham forbliver en større synd« (L&P 64:9).

Vi må holde Guds befalinger

For at gøre vores omvendelse fuldkommen må vi holde Herrens befalinger (se L&P 1:32). Vi har ikke omvendt os fuldt ud, hvis ikke vi betaler tiende, holder sabbatsdagen hellig eller adlyder visdomsordet. Vi har ikke omvendt os, hvis ikke vi opretholder Kirkens autoriteter og ikke elsker Herren eller vore medmennesker. Hvis vi ikke beder og er uvenlige over for andre, har vi bestemt ikke omvendt os. Når vi omvender os, ændres vores liv.

Præsident Kimball har sagt: »Først skal man omvende sig. Når man er kommet så vidt, må man efterleve Herrens befalinger for at kunne bevare sin fordelagtige stilling. Det er nødvendigt for at sikre sig fuldstændig tilgivelse« (Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball, s. 44).

  • Hvordan adskiller lærdommene i dette afsnit sig fra den falske ide, at omvendelse vil sige at følge en liste over nogle enkle trin eller rutinehandlinger?

Sådan hjælper omvendelse os

  • Hvordan hjælper omvendelse os?

Når vi omvender os, udvirkes Jesu Kristi forsoning fuldt ud i vores liv, og Herren tilgiver os vore synder. Vi bliver fri for fangenskab af vore synder, og vi finder glæde.

Alma fortalte om sin omvendelsesoplevelse fra sin syndefulde fortid:

»Min sjæl blev i højeste grad revet op [plaget] og martret af alle mine synder.

Ja, jeg erindrede alle mine synder og misgerninger, for hvilke jeg blev pint med helvedes smerter; ja, jeg indså, at jeg havde sat mig op imod min Gud, og at jeg ikke havde holdt hans hellige befalinger.

… Mine misgerninger [havde] været så store, at selve tanken om at komme ind i min Guds nærhed martrede min sjæl med uudsigelig rædsel.

… Og det skete, at mens jeg således … blev revet op ved erindringen om mine mange synder, se, da erindrede jeg også at have hørt min far profetere … angående en Jesus Kristus, Guds Søn, som skulle komme for at sone for verdens synder.

Se, da mit sind greb fat om denne tanke, råbte jeg i mit hjerte: O Jesus, du Guds Søn, hav barmhjertighed med mig …

Og se nu, da jeg tænkte dette, kunne jeg ikke mere erindre mine smerter …

Og åh, hvilken glæde og hvilket forunderligt lys så jeg ikke, ja, min sjæl blev fyldt af glæde, lige så overordentlig stor som min smerte havde været!

… Intet [kan] være så intenst og sødt, som min glæde var« (Alma 36:12-14, 17-21).

  • Hvordan bragte omvendelse og tilgivelse Alma glæde?

Farerne ved at udsætte vores omvendelse

  • Hvilke mulige følger er der ved at udsætte vores omvendelse?

Profeterne har sagt, at »dette liv er tiden for menneskene at berede sig til at møde Gud« (Alma 34:32). Vi bør omvende os nu, hver dag. Når vi står op om morgenen, bør vi granske os selv for at finde ud af, om Guds Ånd er med os. Om aftenen, før vi går i seng, bør vi se tilbage på vore handlinger og ord dagen igennem og bede Herren hjælpe os med at indse det, som vi har brug for at omvende os fra. Ved at omvende os hver dag og lade Herren tilgive os vore synder kan vi blive mere fuldkomne dag for dag. Ligesom Alma kan vores lykke og glæde være sød og intens.

Yderligere skriftsteder