Liahona
Jezus Christus heeft ons van zonde en dood verlost
vorige volgende

Evangeliebasis

Jezus Christus heeft ons van zonde en dood verlost

Door zijn offer krijgen wij allemaal de kans om eeuwige vrede en vreugde te vinden.

Christus schept de aarde, Robert T. Barrett; O, mijn Vader, Simon Dewey; De begrafenis van Christus, Carl Heinrich Bloch; Christus en Maria bij het graf, Joseph Brickey; Christus roept Petrus en Andreas, James Taylor Harwood

Wij noemen Jezus Christus onze Verlosser. Dat doen we omdat Hij de prijs voor onze zonden heeft betaald en de dood heeft overwonnen. Hij heeft ons verlost! Zijn offer voor ons, het zoenoffer genoemd, is de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. Door Hem is de dood niet het einde. Door Hem kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen, gezuiverd worden en elke dag groeien.

Jezus Christus was de Eerstgeborene

Voordat we op aarde kwamen, leefden we bij onze hemelse Ouders. Als de Eerstgeborene werkte Jezus Christus mee aan de schepping van deze prachtige wereld. Hij werd gekozen om onze Heiland te worden. Hij stemde ermee in om als volmaakt voorbeeld op aarde geboren te worden, zijn evangelie te verkondigen, en de verzoening voor ons tot stand te brengen.

Jezus Christus heeft de prijs voor onze zonden betaald

Toen Jezus wist dat Hij binnenkort zou sterven, ging Hij naar de hof van Gethsémané om te bidden. Tijdens dat gebed begon Hij de prijs voor onze zonden te betalen. Gewillig leed Hij zodat wij dat niet hoeven te doen als we ons bekeren. Als we ons van zonde afkeren en de Heiland volgen, kunnen we vergeving en genezing ontvangen. Dankzij de Heiland kunnen we geestelijke vooruitgang maken en eeuwig met onze hemelse Vader samenleven.

Jezus Christus overwon de dood

Christus schept de aarde, Robert T. Barrett; O, mijn Vader, Simon Dewey; De begrafenis van Christus, Carl Heinrich Bloch; Christus en Maria bij het graf, Joseph Brickey; Christus roept Petrus en Andreas, James Taylor Harwood

Na zijn gebed in Gethsémané werd Jezus verraden, gearresteerd en tot de kruisdood veroordeeld. Hoewel Hij almachtig was, stond Jezus toe dat Hij aan het kruis zou sterven. Zijn volgelingen legden zijn lichaam liefdevol in een graf. Ze beseften niet dat hoewel zijn lichaam dood was, zijn geest in de geestenwereld levend was. Drie dagen later kwam Jezus weer tot leven en bezocht Hij hen, waarmee Hij bewees dat Hij de dood kon overwinnen. Daarmee werd zijn verzoening voltooid. Doordat Jezus is opgestaan, kunnen wij ook allemaal na de dood opstaan.

De betekenis van Kerstmis en Pasen

In grote delen van de wereld vieren mensen twee feestdagen die ons aan de verzoening van Jezus Christus herinneren. Met Kerstmis herdenken we dankbaar dat Jezus bereid was om naar de aarde te komen, hoewel dat zijn lijden en dood ten behoeve van ons inhield. Met Pasen vieren we dat de Heiland zonde en dood heeft overwonnen, waardoor wij hoop op een eeuwige toekomst van vreugde krijgen.

Wat staat er in de Schriften over de verzoening van de Heiland?

Jezus onderging allerlei pijnen, ziekten en verleidingen. Omdat Hij ons zo goed kent, kan Hij ons ‘te hulp’ komen (zie Alma 7:11–12).

De Heiland begrijpt onze ziekten en ons leed (zie Jesaja 53:2–5).

God heeft Jezus gezonden om ons te verlossen, omdat Hij ieder van ons liefheeft (zie Johannes 3:16–17).

Jezus bad voor zijn volgelingen, waartoe wij ook behoren, opdat we tegen kwaad beschermd en één met Hem en onze hemelse Vader zouden worden (zie Johannes 17).

Onze Heiland nodigt ons uit om Hem te volgen en in zijn tegenwoordigheid terug te keren (zie Leer en Verbonden 19:16–19, 23–24; 132:23).