Liahona
Opvoeden vanuit geloof in een veranderende wereld
vorige volgende

Opvoeden vanuit geloof in een veranderende wereld

De auteur woont in Western Australia (Australië).

U kunt een sterke invloed op uw kinderen hebben, ongeacht wat de samenleving ze bijbrengt.

Foto-illustratie, Scott Davis

Mijn eigen kindertijd getuigt van de sterke invloed die een christelijke volwassene op een kind kan hebben. Mijn moeder overleed toen ik 4 jaar was, en mijn grootmoeder heeft mij en mijn broers en zussen mede opgevoed. Zij was lid van het Leger des Heils, en ze leerde ons bidden, onze vijanden liefhebben en aardig voor andere mensen zijn. Haar leiding in die belangrijke jaren was het fundament van mijn latere keuzes.

Nu ben ik al ruim 40 jaar zelf moeder en kinderverzorgster, en ik heb gezien dat de normen en waarden in de samenleving steeds meer tegen de leringen van de Heiland ingaan. Het kwaad lijkt alles te beïnvloeden, van boeken en muziek tot dagelijks taalgebruik. Maar wij hoeven ons niet overweldigd te voelen. De Heer zal ons leiden om te weten hoe we onze kinderen in dit culturele klimaat moeten onderwijzen, beschermen en versterken. Hieronder staan drie specifieke lessen die ik heb geleerd, en waar uw gezin misschien ook iets aan kan hebben.

1. Leg meer nadruk op relaties dan op regels

Omdat ik zonder het ‘ideale gezin’ als voorbeeld ben opgegroeid, twijfelde ik voortdurend aan mijzelf en mijn vaardigheden als moeder. Dit citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen stelde me gerust: ‘Als u […] ernaar streeft om God lief te hebben en het evangelie na te leven; […] als u uw best doet om een zo goed mogelijke ouder te zijn, dan hebt u alles gedaan wat een mens kan doen, en alles wat God van u verwacht.’1 Om ons uiterste best te doen, hebben we de hulp van de Heiland nodig – en als er ooit een tijd is geweest waarin ouders op Hem moeten vertrouwen, is dat nu!

In plaats van ons druk te maken over allerlei regels, en of onze kinderen die wel gehoorzamen, kunnen we ons op onze relatie met hen en met de Heiland concentreren. Onze dierbare profeet, president Russell M. Nelson, heeft gezegd: ‘Probeer uw kinderen niet te beheersen. Probeer liever naar hen te luisteren, ze te helpen om het evangelie te leren, ze te inspireren en ze naar het eeuwige leven te leiden. U vertegenwoordigt God in de zorg voor kinderen die Hij aan u heeft toevertrouwd. Laat zijn goddelijke invloed in uw hart aanwezig zijn als u onderricht en overtuigt.’2 Ik heb ervaren dat dit advies goed is.

2. Maak samen plezier

Een van de manieren waarop wij een goede relatie met onze kinderen hebben opgebouwd, was door gezinsactiviteiten. Het waren vaak eenvoudige momenten, zoals een wandeling of aan het strand fish-and-chips eten. Onze kinderen wisten dat we graag tijd met hen doorbrachten.

We probeerden naar onze kinderen te luisteren, zodat zij zich op hun gemak voelden om ons over hun problemen te vertellen. Als er zich een gezinsprobleem voordeed, kwamen we met onze kinderen bij elkaar om de kwestie te bespreken, naar hun mening te luisteren en samen een oplossing te bedenken.

3. Wees een voorbeeld van evangelieleven

Ik was nog geen lid van de kerk toen mijn kinderen klein waren, maar mijn man wel – het heeft achttien jaar geduurd voordat ik me liet dopen. Hij heeft onze kinderen door gezinsgebed, Schriftstudie en gezinsavond geholpen om een relatie met hun hemelse Vader op te bouwen. We waren verre van volmaakt, maar mijn man was standvastig en geduldig.

Ik ben van mening dat het voorbeeld van mijn man op het gebied van evangelieleven de grootste invloed op onze kinderen heeft gehad. Ze zagen dat hij in de Schriften las, bad en naar de kerk ging – ook als hij alleen ging. Dat gedrag had een veel grotere invloed dan wat we onderwezen.

Zelfs als uw gezinssituatie niet ideaal is, kunt u uw kinderen toch leiden. Raak niet ontmoedigd.

We kunnen vandaag beginnen

Als ouders moeten we onze kinderen uiteindelijk loslaten, en ze vertrouwen als ze zelf beslissingen nemen. Dan hebben we hopelijk vertrouwen in deze woorden van de profeet Joseph Smith: ‘Ik leer hun de juiste beginselen en zij besturen zichzelf.’3 We kunnen vandaag beginnen om een bron van evangeliebegeleiding voor onze kinderen te zijn, ongeacht wat er in de wereld om ons heen wordt verkondigd.

Noten

  1. Jeffrey R. Holland, ‘Because She Is a Mother’, Ensign, mei 1997, 36.

  2. Russell M. Nelson, ‘Heil en verhoging’, Liahona, mei 2008, 10.

  3. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 306.