Liahona
Mijn familie werd gezegend door de geïnspireerde veranderingen in het zendingswerk
vorige volgende

Jongvolwassenen

Mijn familie werd gezegend door de geïnspireerde veranderingen in het zendingswerk

Door de veranderingen in de manier waarop zendelingen met hun familie mogen communiceren, heb ik met mijn moeder over evangeliebeginselen kunnen praten.

Samen met mijn vader en twee zussen ben ik acht jaar geleden lid van de kerk geworden. Sinds mijn doop heb ik de prachtige zegeningen ontvangen die mijn hemelse Vader voor mij en mijn familieleden heeft bereid. Het evangelie is een grote zegen in mijn leven en ik heb het geluk gevonden waarnaar ik op zoek was!

Toen ik het Boek van Mormon begon te lezen, sprak Lehi’s visioen van de boom des levens me heel erg aan (zie 1 Nephi 8; 11). Dat kwam doordat ik ook wilde dat mijn hele familie en iedereen die me dierbaar was de vrucht van de boom zou proeven en de liefde van God zou voelen.

Daarom bereidde ik me voor om een voltijdzending te vervullen. Ik werd aan het zendingsgebied Guatemala-Stad (Guatemala) toegewezen.

Tijdens mijn zending heb ik zoveel mensen door het evangelie ten goede zien veranderen. Dat vervulde mijn hart elke dag met vreugde. Maar elke keer dat mijn collega en ik een gezin onderwezen, werd ik aan mijn eigen familie herinnerd, vooral aan mijn moeder, die geen lid van de kerk was. Elke voorbereidingsdag probeerde ik haar in mijn e-mails aan te moedigen om de zendelingenlessen te volgen. Ik bad dat onze hemelse Vader haar hart zou voorbereiden om het evangelie te aanvaarden.

Een geïnspireerde kans

Ik was nog op zending toen de geïnspireerde verandering plaatsvond betreffende de communicatie van zendelingen met hun familie.1 Toen ik het nieuws voor het eerst hoorde, kreeg ik een ingeving van de Geest om mijn moeder uit te nodigen meer over het evangelie te leren. Die verandering en dat gevoel maakten mij blij. Gedurende de week vroeg ik de Heer wat ik het best met haar kon bespreken.

Toen de voorbereidingsdag aanbrak, en ik mijn moeder op het computerscherm zag, kreeg ik sterk het gevoel dat we samen moesten bidden. Toen ik dat tegen haar zei, stemde ze ermee in. Tijdens dat videogesprek legde ik aan haar uit wat ik als zendeling verkondigde: dat het evangelie van Jezus Christus was hersteld. Ik getuigde met heel mijn hart van de waarheid daarvan. Ik moedigde haar ook aan om zelf in gebed te gaan en God te vragen of dat waar was. We beëindigden ons gesprek met een gebed dat zij uitsprak. We voelden beiden heel sterk de Geest die in ons hart doordrong. Na dat gesprek stuurde ik een verwijzing naar de zendelingen in haar gebied.

Ik keek gespannen uit naar ons gesprek de volgende week. Net als de week voordien begonnen we ons videogesprek met een gebed, waarna ik naar de Geest luisterde om te weten wat ik met haar moest bespreken. Dat ging zo wekenlang door. Uiteindelijk ging ze tot mijn verbazing de zendelingenlessen volgen. En ik zag een nieuwe glinstering in haar ogen.

Onze hemelse Vader kan met onze hulp wonderen verrichten

Na mijn zending ging ik samen met mijn moeder naar haar zendelingenlessen. In een van die lessen zei ze met een glimlach dat ze het verlangen had om verbonden met de Heer te sluiten. Ik was geschokt toen ik hoorde dat ze antwoord had ontvangen dat het evangelie waar was! De Geest was sterk aanwezig en getuigde in ons hart van de waarheid.

Enkele weken nadat ik van zending was thuisgekomen, was ik getuige van een van de grootste wonderen van mijn zending: mijn moeder liet zich dopen en sloot een verbond met onze hemelse Vader.

De tranen rolden over mijn wangen toen ik haar in het water zag afdalen. Toen ik haar later omhelsde, waren we allebei erg emotioneel. Maar we voelden voornamelijk Gods liefde voor ons. Ze keek me aan en zei: ‘Ik had het gevoel dat God mij omhelsde en me welkom heette. Ik weet dat Hij op mij heeft gewacht.’

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat zendingswerk soms verricht kan worden als we beseffen dat ‘het niet uw verantwoordelijkheid is om mensen te bekeren. Dat is de taak van de Heilige Geest. Het is uw taak om te vertellen wat u in uw hart voelt, en in overeenstemming met uw overtuiging te leven. […]

‘Volg dat pad, dan zal God door middel van u wonderen verrichten om zijn dierbare kinderen te zegenen.’2

Toen ik mijn moeders woorden hoorde, werd mijn getuigenis sterker, en wist ik met heel mijn hart dat onze hemelse Vader naar onze gebeden luistert en ons kan helpen om de vrucht van de boom met anderen te delen – vooral met onze familieleden.

Noten

  1. Zie ‘Missionaries Now Have More Options to Communicate with Families’, 15 februari 2019, newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

  2. Dieter F. Uchtdorf, ‘Zendingswerk: verkondigen wat u in uw hart voelt’, Liahona, mei 2019, 17.