Liahona
Met de hulp van Jezus Christus overwinnen
vorige volgende

Voor ouders

Met de hulp van Jezus Christus overwinnen

Foto, Getty Images

Beste ouders,

De uitgave van deze maand bevat belangrijke onderwerpen zoals Jezus Christus en zijn verzoening, het overwinnen van wereldse zorgen, en bediening als u of een dierbare een beperking heeft. Gebruik de onderstaande artikelen en de bijbehorende afbeeldingen om een gesprek met familieleden op gang te brengen, en ze begrip van deze en andere aspecten van het herstelde evangelie van Jezus Christus bij te brengen.

Evangeliebesprekingen

Ons op Christus concentreren

In deze paastijd kunnen we meer doen om ons op de Heiland en zijn zoenoffer te concentreren. Gebruik ‘Evangeliebasis’ op pagina 6 en het artikel van ouderling Jeffrey R. Holland op pagina 8 om uw kinderen bij te brengen wat Jezus Christus voor u en voor hen heeft gedaan. U kunt samen een lijst maken van manieren waarop Christus’ voorbeeld, leringen, leven, dood, verzoening en opstanding u en uw gezin tot zegen zijn. Geef uw bespreking meer diepgang met het artikel op pagina 22 over het schrille contrast tussen de Heiland en Satan.

Bespreek hoe u in deze paastijd als gezin iets christelijks kunt doen.

Wereldse zorgen overwinnen

De wil van de Heer moet belangrijker voor ons zijn dan wereldse zorgen. Lees het artikel van ouderling Boom op pagina 18. Bespreek als gezin deze vragen: Welke wereldse zorgen staan u in de weg? Hoe kunt u zich beter op de wil van de Heer richten? Hebt u weleens iets meegemaakt wat op de ervaring van ouderling Boom lijkt? Wat hebt u daarvan opgestoken?

Beperkingen en bediening

Lees de artikelen op pagina 30 en 32. Haal de kernbegrippen eruit die het meest toepasselijk op uw kinderen zijn. Als iemand in uw familie gehandicapt is, concentreer u dan op het goede dat hij of zij kan doen. Als u iemand met een beperking bedient, bespreek dan hoe deze beginselen aan de verbetering van uw hulpverlening kunnen bijdragen.

Hulp bij Kom dan en volg Mij

Zie pagina 25 voor een kort verslag uit het leven van Jane Manning James, een getrouwe vrouw in de begintijd van de herstelling.

Zie pagina 26 voor materiaal ter verdieping van uw wekelijkse gezinsstudie van Kom dan en volg Mij.

Plezier met de gezinsstudie

Eensgezindheid

Leer en Verbonden 38:24–31

In Leer en Verbonden 38:27 zegt de Heer: ‘Ik zeg u: Wees één; en indien u niet één bent, bent u de mijnen niet.’ Wij worden aangemoedigd om één te zijn, ‘opdat u zult ontsnappen aan de macht van de vijand’ (Leer en Verbonden 38:31).

  1. Ga samen in het midden van de kamer staan.

  2. Kies iemand om door het midden van de groep te stappen.

  3. Herhaal de oefening, maar ga als groep dichter bij elkaar staan. Houd zo mogelijk elkaars armen of handen vast.

Bespreking: In welke opzichten worden we beter tegen invloeden van buitenaf beschermd als we dichter bij elkaar staan? Hoe kunnen we door grotere eensgezindheid beschermd worden? 

Persoonlijke openbaring

Leer en Verbonden 42:61

De Heer wil ons openbaring geven. ‘Indien u vraagt, zult u openbaring op openbaring, kennis op kennis ontvangen’ (Leer en Verbonden 42:61).

  1. Ga als gezin in een kring zitten. Geef om de beurt antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik persoonlijke openbaring ontvangen?’

  2. Geef voorbeelden uit de Schriften.

  3. Hoe ‘horen’ wij Hem?

Bespreking: Wat voor stappen kunnen we als gezin nemen om elkaar te helpen persoonlijke openbaring te ontvangen en te herkennen?

Extra activiteit: Lees samen de toespraak van president Russell M. Nelson, ‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, Liahona, mei 2018, 93–96.