2015
Taivaallisen Isän muuttumattomat tasovaatimukset
edellinen seuraava

Taivaallisen Isän muuttumattomat tasovaatimukset

Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuudessa 13. marraskuuta 2012 pidetystä puheesta ”Standards and Tolerance” [Tasovaatimukset ja suvaitsevaisuus]. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa byui.edu.

Packer, Allan F.

Jumalan antamat tasovaatimukset ovat muuttumattomat, eikä kukaan saa muuttaa niitä. Ihmiset, jotka luulevat voivansa tehdä sen, tulevat suuresti hämmästymään viimeisellä tuomiolla.

Heavenly Father's Fixed Standard

Valokuva smauy/iStock/Thinkstock

Ensimmäinen työpaikkani yliopistosta päästyäni oli suuressa lentokonetehtaassa. Siellä ollessani opin, että valmistaakseen turvallisia lentokoneita yhtiö piti huolta, että jokainen osa täytti tietyt laatuvaatimukset. Tullakseen hyväksytyiksi osien tuli vastata kaikkia vaatimuksia, mitä tulee muotoon, kokoon, materiaaliin ja sallittuihin poikkeamiin eli toleranssiin.

Jos osa vastasi vaatimuksia, se kirjattiin rakennettavan lentokoneen osaluetteloon. Jos osa ei vastannut vaatimuksia, se hylättiin ja palautettiin toimittajalleen. Osien toimittajat pyrkivät ymmärtämään tarkasti kaikki vaatimukset ja noudattamaan niitä. Tämä koski myös sallittuja poikkeamia.

Haluaisitko sinä matkustaa lentokoneessa, joka on valmistettu ala-arvoisista osista? Et tietenkään! Haluaisit osien ylittävän vähimmäisvaatimukset. Jotkut ihmiset näyttävät silti olevan halukkaita omaksumaan elämäänsä ala-arvoista käytöstä. Mutta vain tuntemalla ja ymmärtämällä Kristuksen opin ja elämällä sen mukaan voit omaksua käyttäytymismallit, jotka tarvitaan korotukseen pääsemiseksi.

Toleranssi eli suvaitsevaisuus on sana, jonka kuulee usein nyky-yhteiskunnassa – tavallisesti siinä yhteydessä, kun puhutaan muiden ihmisten kulttuurin tai käyttäytymisen suvaitsemisesta tai hyväksymisestä. Joskus sanaa käyttävät ihmiset, jotka haluavat saada hyväksynnän jonkin asian tekemiseen piittaamatta sen vaikutuksesta yhteiskuntaan tai muihin ihmisiin. Tarkoitukseni ei ole puhua suvaitsevaisuuden määritelmästä, vaan keskittyä toleranssin tekniseen määritelmään ja siihen, kuinka se soveltuu meihin.

Toleranssi määrittelee tiettyjen vaatimusten sallitut poikkeamat. Jonkin teollisesti tuotetun osan pituuden toleranssiksi saatetaan määritellä 13 cm +/– 0,0025 cm. Jonkin toisen osan materiaalin täytyy kenties määräysten mukaan olla 99,9-prosenttisesti puhdasta, kuten esimerkiksi kultaharkkojen. Herra on määritellyt sallitut poikkeamat auttaakseen meitä tulemaan kelvollisiksi korotukseen.

Tasovaatimukset ja tuomio

Pelastukseen johtavia tasovaatimuksia sanotaan käskyiksi, jotka meidän taivaallinen Isämme on antanut. Nämä tasovaatimukset pätevät kaikkiin elämämme osa-alueisiin ja kaikkina aikoina. Niistä ei valikoida joitakin, jotka ovat sopivia tiettyinä aikoina tai tietyissä tilanteissa. Käskyt määrittelevät sallittujen poikkeamien rajat, jotka vaaditaan korotukseen pääsemiseksi.

Siihen kuuluu tuomio, joka on tietyllä tavalla samanlainen kuin lentokoneen osien hyväksymisprosessi. Aivan samoin kuin lentokoneen osia varten on laatutarkastuskokeet, meidän taivaallinen Isämme päättää tuomiollaan, voidaanko meidät hyväksyä. On meidän etujemme mukaista tietää nämä tasovaatimukset ja noudattaa niitä Herran sallimien poikkeamien rajoissa.

Muistathan Vapahtajan vertauksen kymmenestä morsiusneidosta, jotka kutsuttiin hääjuhlaan. Kun sulhanen saapui, viidellä oli öljyä ja he pääsivät juhlaan. Toiset viisi tulivat myöhässä, eivätkä päässeet sisään. (Ks. Matt. 25:1–13.)

Puhuessaan tästä vertauksesta vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on sanonut: ”Tämän vertauksen sanoma on värisyttävä. Kymmenen morsiusneitoa edustavat ilmiselvästi Kristuksen kirkon jäseniä, sillä heidät kaikki oli kutsuttu hääjuhlaan ja kaikki tiesivät, mitä heiltä vaadittiin, jotta heidät päästettäisiin sisään sulhasen tullessa. Mutta vain puolet heistä oli valmiina, kun sulhanen tuli.”1

Ensimmäiset viisi morsiusneitoa noudattivat tasovaatimuksia, ja niin meidänkin täytyy noudattaa.

Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Suunnitelma meitä varten täällä maan päällä on saada ruumis, kokea asioita, saada toimitukset ja kestää loppuun asti. Meitä varten on asetettu tasovaatimukset ja sallittujen poikkeamien rajat, joiden mukaan meidän täytyy elää päästäksemme korotukseen. Jumala on luvannut, että voimme päästä korotukseen, mutta Hän on sanonut myös: ”Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon; mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta” (OL 82:10).

Tasovaatimukset ja tahdonvapaus

Jumalan pelastussuunnitelmassa meitä muovataan, muotoillaan ja hiotaan, jotta tulisimme Hänen kaltaisikseen. Jokaisen meistä täytyy kokea se henkilökohtaisesti.

”Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39).

Jumala on säätänyt, mitä meidän täytyy tehdä ja mitä tasovaatimuksia meidän täytyy noudattaa. On todella merkittävää, että Hän antaa meille moraalisen tahdonvapauden päättää, hyväksymmekö me nuo tasovaatimukset ja noudatammeko me niitä. Päätöksillämme on kuitenkin seurauksensa. Hän antoi meille tahdonvapauden, mutta Hän ei anna meille valtuutta muuttaa tasovaatimuksia tai päätöstemme seurauksia.

Koska tasovaatimukset ovat olemassa ja koska meillä on vapaus valita, tulee viimeinen tuomio, jossa jokainen meistä on tarkastelun alaisena. Silloin nähdään, olemmeko noudattaneet tasovaatimuksia – toisin sanoen, olemmeko eläneet Jumalan määrittelemien tasovaatimusten ja sallimien poikkeamien rajoissa. Hänen tuomionsa on lopullinen.

Oppi parannuksesta antaa meille mahdollisuuden oikaista tai korjata virheitämme, mutta on parempi keskittyä noudattamaan Jumalan tasovaatimuksia kuin suunnitella turvautuvansa parannuksenteon periaatteeseen tuomiopäivän edellä. Opin tämän asian nuorena.

Teini-iässä vietin kesät työskennellen isoisäni maatilalla Wyomingissa Yhdysvalloissa. Se oli lammas- ja karjatila, johon kuului yli 810 hehtaarin lisäksi laidunmaita. Tilan hoitaminen vaati paljon koneita. Koska lähin korjaamo oli kaukana, isoisäni opetti meitä huolehtimaan kunnolla koneista ja tarkistamaan kaiken, ennen kuin lähdimme päärakennukselta. Jos kone hajosi, se tapahtui tavallisesti kilometrien päässä päärakennuksesta ja merkitsi pitkää kävelymatkaa.

Ei kestänyt kauan, ennen kuin opin syyn ja seurauksen lain. Oli aina parempi välttää ongelmia kuin joutua kävelemään pitkä matka. Sama pätee taivaallisen Isämme käskyihin. Hän huomaa eron sellaisten ihmisten välillä, joista toinen todella pyrkii tulemaan Hänen kaltaisekseen ja toinen venyttää rajoja pyrkien silti pysymään hyväksyttävien rajojen sisällä.

Tasovaatimukset ja vastakohtaisuus

Tämän päivän maailmassa on ihmisiä, jotka pyrkivät sivuuttamaan Jumalan säätämät tasovaatimukset tai muuttamaan niitä. Tämä ei ole uusi ilmiö.

”Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi; jotka kääntävät pimeyden valoksi ja valon pimeydeksi; jotka kääntävät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!” (2. Nefi 15:20.)

Me emme saa joutua petetyiksi tai kuunnella niitä, jotka yrittävät vakuuttaa meille, että Jumalan tasovaatimukset ovat muuttuneet. Heillä ei ole valtuutta muuttaa tasovaatimuksia. Vain suunnittelija, taivaallinen Isä, voi muuttaa vaatimuksia.

Meidän kaikkien on helppo ymmärtää, kuinka järjetöntä olisi, jos lentokoneen osien toimittaja kuuntelisi maallikkoa, joka haluaisi tehdä muutoksia jonkin osan laatuvaatimuksiin tai sallittuihin poikkeamiin. Kukaan meistä ei haluaisi matkustaa lentokoneessa, jonka valmistukseen on käytetty sellaisia osia.

Heavenly Father's Fixed Standard

Valokuvakuvitus Thomas Lammeyer/Hemera/Thinkstock

Samoin kukaan ei syyttäisi lentokoneen valmistajaa ymmärtämättömäksi tai suvaitsemattomaksi, jos hän hylkäisi sellaiset osat. Valmistaja ei antaisi pelottelun tai uhkailun vaikuttaa siihen, että hyväksyisi osia, jotka eivät voisi saada virallista hyväksyntää. Jos valmistaja tekisi niin, se vaarantaisi yhtiön toiminnan sekä niiden matkustajien hengen, jotka lentäisivät yhtiön koneilla.

Sama pätee Jumalan lakeihin ja käskyihin. Hänen antamansa tasovaatimukset ovat muuttumattomat, eikä kukaan saa muuttaa niitä. Ihmiset, jotka luulevat voivansa tehdä sen, tulevat suuresti hämmästymään viimeisellä tuomiolla.

Tasovaatimusten noudattaminen

Meidän taivaallinen Isämme on pelastussuunnitelman suunnittelija. Hän asetti kohdalleen kaiken, mitä tarvitsemme palataksemme Hänen luokseen. Tasovaatimukset on annettu, ne tiedetään, ja ne ovat helposti meidän jokaisen saatavilla.

Vapahtaja on sanonut meille, että me kaikki kykenemme noudattamaan noita tasovaatimuksia. Siitä on todisteena viisauden sana. Siinä sanotaan, että se on ”annettu periaatteeksi, johon sisältyy lupaus, sovitettuna heikkojen kyvyn mukaan ja kaikista pyhistä heikoimpienkin, jotka ovat pyhiä tai joita voidaan kutsua pyhiksi” (OL 89:3, kursivointi lisätty).

Vapahtaja opettaa myös, että ”kiusaukset eivät kävisi suuremmiksi kuin [me kykenemme] kestämään” (OL 64:20), mutta meidän täytyy valvoa ja rukoilla alati (ks. Alma 13:28).

Teillä on voima: ”Sillä [teissä] on voima, jonka tähden [te olette] vapaita toimimaan [tahtonne] mukaan. Ja sikäli kuin ihmiset tekevät hyvää, he eivät suinkaan jää palkkaansa vaille.” (OL 58:28.)

Sinä pystyt noudattamaan tasovaatimuksia ja toimimaan sallittujen poikkeamien rajoissa. Sinulla on tarvittava kyky päästä korotukseen.

Pyhän Hengen johdatus

Me saamme tietää tasovaatimukset käymällä kirkossa, tutkimalla pyhissä kirjoituksissa ja nykyajan profeettojen sanoissa olevia oppeja ja toimimalla niiden mukaan.

Suurimpana johdatuksen lähteenä ovat Pyhän Hengen kuiskaukset. Henki opettaa meille, mitä meidän tulee tehdä.(Ks. 2. Nefi 32:2–3.) Pyhän Hengen ja Kristuksen valon avulla (ks. Moroni 7:16–18) voimme erottaa oikean ja väärän. Voimme saada ohjausta koko elämämme ajan. Voimme tuntea sydämessämme ja saada mieleemme ajatuksia, jotka antavat lohtua ja ohjausta. Se pitää paikkansa myös lasten kohdalla.

Jumala on luvannut auttaa meitä, kun pyrimme noudattamaan Hänen tasovaatimuksiaan. Aivan kuten emme vapaaehtoisesti matkustaisi lentokoneessa, joka on valmistettu ala-arvoisista osista, meidän ei pitäisi hyväksyä ala-arvoista käyttäytymistä tai käyttäytyä siten itse. Ainoastaan tuntemalla ja ymmärtämällä Kristuksen opin ja elämällä sen mukaan me voimme päästä korotukseen.

Viite

  1. Dallin H. Oaks, ”Valmistautuminen toista tulemista varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 8.