2015
Täyttäkää maailma sosiaalisen median avulla
edellinen seuraava

Täyttäkää maailma sosiaalisen median avulla

Brigham Youngin yliopistossa kampuksen koulutusviikolla 19. elokuuta 2014 pidetystä puheesta.

Bednar, David A.

Antakaa vanhurskauden ja totuuden täyttämien viestien vyöryä yli maan.

Computers and computer use

Me elämme hyvin erikoislaatuisena taloudenhoitokautena.

Evankeliumin taloudenhoitokausi on aika, jolloin välttämätön pappeuden valtuus, toimitukset ja opillinen tieto ovat maan päällä Isän pelastussuunnitelman toteuttamiseksi Hänen lapsiaan varten. Taloudenhoitokauden perustamiseen kuuluu keskeisenä Jumalan valtuutettu palvelija, taloudenhoitokauden johtaja, jolla on valtuus ja pyhän pappeuden avaimet ja joka käyttää niitä. Evankeliumin taloudenhoitokausia on perustettu muun muassa Aadamin, Henokin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen, Jeesuksen Kristuksen ja Joseph Smithin välityksellä. Jokaisella taloudenhoitokaudella evankeliumin totuudet ilmoitetaan uudelleen – eli annetaan ihmisille – jotta sen taloudenhoitokauden ihmiset eivät olisi täysin riippuvaisia aiemmista taloudenhoitokausista taivaallisen Isän suunnitelman tuntemuksen suhteen.

Jokaisena aiempana taloudenhoitokautena on tapahtunut luopumus totuudesta. Kuitenkin pelastuksen työ, joka on aloitettu mutta jota ei ole saatu päätökseen noina aiempina kausina, jatkuu viimeiseen taloudenhoitokauteen asti. Profeetta Joseph Smith on selittänyt, että tästä syystä myöhempien aikojen kirkkauden edistäminen, aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi, ”on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut. Se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme.”1

Tänä suurimpana ja viimeisimpänä evankeliumin taloudenhoitokautena ”taloudenhoitokaudet ja avaimet ja voimat ja kirkkaudelliset totuudet liitetään ja yhdistetään yhteen ehyeksi ja täydeksi kokonaisuudeksi ja ilmoitetaan Aadamin ajoista aina nykyiseen aikaan asti. Eikä ainoastaan tätä, vaan ne asiat, joita ei milloinkaan ole ilmoitettu maailman perustamisesta asti, vaan on pidetty kätkettyinä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ilmoitetaan – – tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana.” (OL 128:18.)

Aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi ja tekniikka

Olemme siunattuja saadessamme elää, oppia ja palvella tänä kaikkein merkittävimpänä taloudenhoitokautena. Tänä erityisenä aikana saatavillamme olevan täyteyden yksi tärkeä osa-alue on ihmeellinen uudistusten ja keksintöjen sarja, joka on mahdollistanut pelastuksen työn ja jouduttanut sitä. Siihen kuuluvat junat, lennättimet, radiot, autot, lentokoneet, puhelimet, transistorit, televisiot, tietokoneet, satelliittilähetykset ja internet – ja miltei loputon luettelo tekniikkaa ja välineitä, jotka siunaavat elämäämme. Kaikki nämä kehitysaskeleet kuuluvat siihen, että Herra jouduttaa työtään myöhempinä aikoina.

Vuonna 1862 presidentti Brigham Young (1801–1877) sanoi: ”Jokainen saavutus tieteen tai taiteen alalla, joka on todellinen ja hyödyllinen ihmiskunnalle, on saatu Jumalan suoran ilmoituksen välityksellä, vaikka vain harvat myöntävät sen. Se on annettu tien valmistamiseksi lopulliselle totuuden voitolle ja maan lunastukselle synnin ja Saatanan vallasta.”2

Pohtikaapa nyt presidentti Spencer W. Kimballin (1895–1985) sanoja, jotka hän lausui vuonna 1974 kuvaillessaan lähetystyön tulevaisuutta:

”Uskon, että Herra on innokas antamaan käsiimme keksintöjä, joista meillä maallikoilla on tuskin ollut aavistustakaan. – –

Näiden Herran tarjoamien viestinnän ihmeiden sekä lähetyssaarnaajiemme, meidän kaikkien ja muiden ’lähetettyjen’ entistä suurempien ponnistelujen ja omistautumisen myötä jumalallinen käsky varmastikin toteutuu: ’Sillä totisesti, äänen täytyy lähteä tästä paikasta kaikkialle maailmaan ja maan ääriin saakka – evankeliumia täytyy saarnata kaikille luoduille, ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat’ (OL 58:64).”3

Ja vuonna 1981 presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) opetti: ”Olemme varmat siitä, että Herra työnsä laajetessa innoittaa ihmisiä kehittämään keinoja, joiden avulla kirkon jäsenet saavat läheisellä ja henkilökohtaisella tavalla ohjausta Hänen valitulta profeetaltaan, asuivatpa he missä tahansa.”4

Viestit ja kuvat, joiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen kului ennen päiviä, viikkoja ja kuukausia, voidaan nykyään välittää maailman ympäri sekunneissa. Kiitos, Luojamme, profeetoista, jotka ovat opettaneet ja valmistaneet meitä tätä aikaa varten, jota elämme – ja jotka ovat kannustaneet meitä hyödyntämään tekniikan edistysaskelia tukeaksemme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jatkuvaa tehtävää.5

Herra jouduttaa työtään, eikä ole sattumaa, että nämä voimalliset viestinnän uudistukset ja keksinnöt tapahtuvat aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella. Sosiaalisen median kanavat ovat maailmanlaajuisia välineitä, jotka voivat henkilökohtaisella ja myönteisellä tavalla vaikuttaa lukuisiin yksilöihin ja perheisiin. Ja uskon, että meidän, Kristuksen opetuslasten, on tullut aika käyttää näitä innoitettuja välineitä asianmukaisemmin ja tehokkaammin todistaaksemme Jumalasta, iankaikkisesta Isästä, Hänen onnensuunnitelmastaan lapsiaan varten ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on maailman Vapahtaja. On tullut aika julistaa evankeliumin palautuksen todellisuutta myöhempinä aikoina ja saattaa Herran työ päätökseen.

On muutamia perusohjeita, joita tulee noudattaa käyttäessämme sosiaalista mediaa evankeliumin sanoman välittämiseen:

1. Olkaa aitoja ja johdonmukaisia

Telephone communications

Ensiksi, me olemme opetuslapsia ja meidän viestiemme tulisi olla aitoja. Henkilö tai tuote, joka ei ole aito, on valheellinen, väärennetty ja vilpillinen. Meidän viestiemme tulisi olla totuudellisia, rehellisiä ja paikkansapitäviä. Meidän ei pidä liioitella, kaunistella tai teeskennellä olevamme joku toinen tai jotakin sellaista, mitä emme ole. Meidän julkaisemamme sisällön tulee olla luotettavaa ja rakentavaa. Internetiin kuuluva anonymiteetti ei ole lupa olla epäaito.

Johdonmukaisuus vahvistaa aitoutta. Jakamanne evankeliumin sanoma otetaan paremmin vastaan, jos Kristuksen kaltainen esimerkkinne näkyy toistuvana mallina julkaisuissanne.

Sisar Bonnie L. Oscarson on voimallinen esimerkki johdonmukaisuuden voimasta sosiaalisessa mediassa. Kun hänet kutsuttiin huhtikuussa 2013 palvelemaan Nuorten Naisten ylijohtajana, hänen seuraajiensa lukumäärä Pinterestissä kaksinkertaistui yhdessä yössä. Sisar Oscarsonin aiemmat julkaisut Pinterestissä antoivat runsaasti todisteita hänen nuhteettomuudestaan, mikä sai yhden bloggaajan kysymään: ”Läpäiseekö sinun Pinterest-sivusi Bonnie Oscarson -testin? – – Mitä ihmiset päättelevät sinusta, jos he tuntevat sinut vain sosiaalisessa mediassa olevan sivusi kautta?”6

2. Rakentakaa ja kohottakaa

Toiseksi, meidän sekä viestiemme tulee pyrkiä pikemminkin rakentamaan ja kohottamaan kuin kiistelemään, väittelemään, tuomitsemaan tai väheksymään.

Levittäkää evankeliumia aidosti rakastaen ja muista huolehtien. Olkaa urheita ja rohkeita mutta älkää määräileviä, kun tuette ja puolustatte uskonkäsityksiämme, ja välttäkää kiistelyä. Opetuslapsina meidän päämääränämme tulee olla sosiaalisen median kanavien käyttäminen Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin valon ja totuuden esiin tuomiseen yhä synkemmässä ja sekavammassa maailmassa.

3. Kunnioittakaa aineettoman omaisuuden oikeuksia

Kolmanneksi, meidän sekä viestiemme tulisi kunnioittaa muiden ihmisten ja organisaatioiden omaisuutta. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettette saa luoda omaa sisältöänne käyttämällä jonkun toisen taidetta, nimeä, valokuvia, musiikkia, videota tai muuta sisältöä ilman lupaa. Osoitteessa lds.org olevan mediakirjaston sisältö, ellei toisin ole ilmoitettu, on annettu jäsenten vapaaseen käyttöön, joten erillistä lupaa kirkolta ei tarvita. Lisätietoja kirkon median käyttöoikeuksista on osoitteessa social.lds.org.

Kun jaatte viestejänne verkossa, pitäkää huoli, että muut ymmärtävät teidän ilmaisevan omia henkilökohtaisia ajatuksianne ja tunteitanne. Älkää käyttäkö kirkon logoa tai muulla tavoin esittäkö puhuvanne kirkon edustajana tai kirkon puolesta.

4. Olkaa viisaita ja valppaita

Neljänneksi, olkaa viisaita ja valppaita suojellaksenne itseänne ja rakkaimpianne. Meidän pitäisi muistaa, ettei internet koskaan unohda. Kaikki se, minkä välitätte sosiaalisen median kanavien kautta, elää tosiaankin ikuisesti – vaikka sovellus tai ohjelma toista väittäisikin. Sano tai julkaise asiasi vain, jos haluat koko maailman kaikkina aikoina pääsevän käsiksi sanomaasi tai kuvaasi.

Näiden yksinkertaisten ohjeiden noudattaminen mahdollistaa sen, että kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa voivat luoda ja jakaa evankeliumiaiheisia viestejä, jotka saavat aikaan sen, että valo ”loistaa pimeydestä” (Morm. 8:16).

Apostolin kehotus

Se, mitä tänä taloudenhoitokautena on tähän mennessä saavutettu evankeliumin sanoman välittämisessä sosiaalisen median kanavien kautta, on hyvä alku – mutta se on vain pieni puro. Pyydän teitä nyt auttamaan siinä, että tuosta purosta muodostuisi tulva. Kehotan teitä, että tästä päivästä alkaen annatte vanhurskauden ja totuuden täyttämien viestien vyöryä yli maan – aitojen, kohottavien ja kiitettävien viestien – kirjaimellisesti vyöryä yli maan kuin tulva (ks. Moos. 7:59–62).

Rukoilen, ettemme osallistuisi vain hyökytulvaan, joka nousee nopeasti ja laskee sitten aivan yhtä nopeasti. En ehdota yksittäistä hohdokasta hanketta, josta me nopeasti siirrymme seuraavaan kohtaan pitkähkössä evankeliumiaiheisten tehtävien luettelossamme. Meidän ei tarvitse tulla sosiaalisen median asiantuntijoiksi tai fanaatikoiksi. Eikä meidän tarvitse käyttää kohtuuttomasti aikaa taidokkaiden viestien luomiseen ja levittämiseen.

Kuvitelkaa, kuinka suuri vaikutus meillä voi olla, kun sadat tuhannet ja miljoonat Herran palautetun kirkon jäsenet osallistuvat vaatimattomilta näyttävin tavoin nousevaan tulva-aaltoon. Tulkoon monista pienistä, yksittäisistä ponnisteluistamme jatkuva vanhurskauden ja totuuden sade, joka vähitellen paisuttaa lukuisia puroja ja jokia – muuttaen ne lopulta tulvaksi, joka vyöryy maan yli. ”Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta.” (OL 64:33.)

Meitä on siunattu ja siunataan kovin monin tavoin, ja missä paljon on annettu, paljon vaaditaan. Rukoilen, että ymmärtäisitte täydellisemmin aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella elämisen hengellisen merkityksen ja siunauksen. Rukoilen, että näkisitte selkeästi meillä nykyään saatavilla olevan huomattavan tekniikan suomat sekä mahdollisuudet että karikot ja että kasvattaisitte kykyänne käyttää näitä innoitettuja välineitä asianmukaisesti. Rukoilen myös, että saisitte innoitusta ja johdatusta roolista, joka teillä tulisi olla, kun autamme totuuden ja vanhurskauden tulvaa vyörymään maan yli. Kun ponnistelette eteenpäin tässä pyhässä työssä, lupaan, että teitä siunataan kuolevaisuudessa niillä yksilöllisillä, erityisillä ja tarvittavilla tavoilla, jotka valmistavat teitä iankaikkisuutta varten.

Viitteet

  1. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 192.

  2. Discourses of Brigham Young, toim. John A. Widtsoe, 1954, s. 18–19.

  3. Spencer W. Kimball, ”When the World Will Be Converted”, Ensign, lokakuu 1974, s.10–11.

  4. Gordon B. Hinckley, ”Usko – uskonnon ydin”, Valkeus, huhtikuu 1982, s. 6.

  5. Ks. ”Kiitos, Luojamme, profeetasta”, MAP-lauluja, 10.

  6. ”Would Your Pinterest Page Pass the Bonnie Oscarson Test?”, latterdaysaintwoman.com.

Herra jouduttaa työtään, eikä ole sattumaa, että nämä voimalliset viestinnän uudistukset ja keksinnöt tapahtuvat aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella.

Kehotan teitä, että annatte vanhurskauden ja totuuden täyttämien viestien vyöryä yli maan – viestien, jotka ovat aitoja, kohottavia ja kiitettäviä.