Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sānuali 2014

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Kiʻi tokoní: Vakai ki he ngaahi potufolofolá!

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā ʻo Siosefa Filitingi Sāmita naʻe faitaaʻi ʻi he ʻaho 26 ʻo ʻEpeleli 1910, taimi nounou pē mei hono fakanofo ko e ʻAposetolo ʻi hono taʻu 33. Tafaʻaki ki loto ʻo e takafí: Taá naʻe fai ʻe LaRene Porter Gaunt.