2007
Omvendelse fra synd og omvendelse til Herren
Mai 2007


Omvendelse fra synd og omvendelse til Herren

En sjel som har omvendt seg, er en sjel som er omvendt til Herren, og som har omvendt seg fra synd.

Bilde

Ifjor da eldste David S. Baxter og jeg kjørte til en stavskonferanse, stanset vi ved en restaurant. Senere, da vi gikk tilbake til bilen, var det en dame som ropte til oss. Vi ble rystet over hvordan hun så ut. Hennes påkledning (eller mangel på sådan) var hva jeg høflig vil kalle «ekstrem». Hun spurte om vi var eldster i Kirken. Vi sa ja. Nesten uhemmet fortalte hun sin tragiske livshistorie, gjennomsyret av synd. Nå, bare 28 år gammel, var hun i elendig forfatning. Hun følte seg verdiløs og uten noe å leve for. Mens hun snakket, begynte det gode i hennes sjel å komme frem. Med tårer i øynene spurte hun om det var noe håp for henne, en vei opp og ut av håpløsheten.

«Ja,» svarte vi, «det er håp. Håpet knyttet til omvendelse. Du kan forandre deg. Du kan “komme til Kristus og bli fullkommen i ham”.1 Vi oppfordret henne til ikke å utsette det.2 Hun hulket ydmykt og takket oppriktig.

Mens eldste Baxter og jeg fortsatte vår reise, grunnet vi på denne hendelsen. Vi husket det råd som ble gitt til en motløs sjel av Aaron, som sa: «Hvis du vil omvende deg fra alle dine synder og vil bøye deg ned for Gud og påkalle hans navn i tro, … da skal du få det håp som du ønsker.»3

På dette siste møtet av generalkonferansen vil jeg også tale om omvendelse. Jeg gjør det fordi Herren har befalt sine tjenere å rope omvendelse til alle mennesker.4 Mesteren har gjengitt sitt evangelium for å bringe sine barn glede, og omvendelse er en svært viktig bestanddel av evangeliet.5

Læren om omvendelse er like gammel som evangeliet selv. Bibelske læresetninger fra Mosebøkene6 til Åpenbaringen7 forkynner omvendelse. Lærdommer fra Jesus Kristus under hans jordiske virke innbefatter disse advarslene: «Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!»8 og «hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten».9

Henvisninger til omvendelse forekommer enda hyppigere i Mormons bok.10 Til folket i oldtidens Amerika ga Herren denne befalingen: «Igjen sier jeg dere: Dere må omvende dere og bli døpt i mitt navn og bli som et lite barn, ellers kan dere på ingen måte arve Guds rike».11

Med gjengivelsen av evangeliet har vår Frelser igjen lagt vekt på denne lære. Ordet omvende i en eller annen form forekommer i 47 av de 138 kapitlene i Lære og pakter!12

Omvendelse fra synd

Hva vil det si å omvende seg? Vi begynner med en ordbokdefinisjon av å omvende seg, som er «å vende seg bort fra synd … å føle anger og sorg».13 Å omvende seg fra synd er ikke lett. Men belønningen er verd prisen. Omvendelse må skje trinnvis. Ydmyk bønn vil gjøre hvert nødvendig trinn lettere. Som forutsetning for tilgivelse må det først komme erkjennelse, anger og så bekjennelse.14 «Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder – se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem.»15 Bekjennelse må skje til den man har krenket. Bekjennelsen skulle være oppriktig og ikke bare en innrømmelse av skyld etter at bevis er fremlagt. Hvis mange personer er krenket, skulle man bekjenne for alle krenkede parter. Handlinger som måtte berøre ens omdømme i Kirken eller rett til dens privilegier, skulle straks bekjennes for biskopen, som Herren har kalt som en alminnelig dommer i Israel.16

Neste trinn er gjenopprettelse – å reparere den skade som er forvoldt – hvis mulig. Så kommer trinn for å bestemme seg for forbedring og unngå tilbakefall – å omvende seg «av hele sitt hjerte».17 Takket være den løsepenge som ble betalt ved Jesu Kristi forsoning, vil full tilgivelse bli gitt den synder som omvender seg og avholder seg fra synd.18 Til den omvendte sjel sa Jesaja: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»19

Herrens ubetingede vekt på omvendelse ser vi når vi leser fra kapittel 19 i Lære og pakter: «Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, ellers slår jeg deg med min munns ris og ved min vrede og ved min harme, og dine lidelser blir svære, hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke.

For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg.

Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide likesom jeg.»20

Mens Herren insisterer på at vi skal omvende oss, føler de fleste ikke det samme tvingende behovet.21 De regner seg blant dem som prøver å være gode.22 De har ingen ond hensikt. Likevel er Herren klar i sitt budskap om at alle trenger omvendelse – ikke bare fra begått synd, men også fra unnlatelsessynd. Det er tilfellet i hans advarsel til foreldre: «I den grad foreldre i Sion … har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den Hellige Ånds gave … skal synden være på foreldrenes hoder.»23

En videre betydning av ordet omvende

Læren om omvendelse har en videre betydning enn en ordbokdefinisjon. Da Jesus sa: «omvend», nedtegnet hans disipler dette budet på gresk med verbet metanoeo.24 Dette mektige ordet har stor betydning. Prefikset meta betyr «forandre».25 Suffikset knyttes til fire viktige greske termer: nous, som betyr «sinnet»,26 gnos, som betyr «kunnskap»,27 pneuma, som betyr «ånd»28 og pnoe som betyr «ånde».29

Derfor, når Jesus sa «omvend», ba han oss omvende oss – å forandre vårt sinn, vår kunnskap og ånd, selv vår ånde. En profet forklarte at en slik forandring i ånde vil si å puste med takknemlig erkjennelse av Ham som gir hvert åndedrag. Kong Benjamin sa: «Om dere skulle tjene ham som har skapt dere … og bevarer dere fra dag til dag ved å gi dere ånde … fra øyeblikk til øyeblikk – jeg sier at selv om dere skulle tjene ham av hele deres sjel, ville dere likevel være ulønnsomme tjenere.»30

Ja, Herren har befalt at vi skal omvende oss, å forandre vår adferd, å komme til ham og bli ham mer lik.31 Det krever total forandring. Alma lærte sin sønn: «Lær visdom i din ungdom,» sa han, «lær i din ungdom å holde Guds bud … la alle dine tanker være rettet mot Herren, ja, la alltid ditt hjertes ønsker være hos Herren.»32

Fullstendig omvendelse er å omvende seg fullt og helt til vår Herre Jesus Kristus og hans hellige verk. Alma forklarte dette prinsippet da han stilte følgende spørsmål: «Nå spør jeg dere, mine brødre i kirken: Er dere blitt åndelig født av Gud? Har dere fått hans bilde i deres ansikter? Har dere erfart denne mektige forandring i deres hjerter?»33 Forandringen skjer når vi blir «født på ny», omvendt og fokusert på vår reise til Guds rike.34

Omvendelsens frukter

Omvendelsens frukter er gode. Omvendte konvertitter opplever at det gjengitte evangeliums sannheter styrer deres tanker og handlinger, former deres vaner og smir deres karakter. De er mer robuste og i stand til å nekte seg all ugudelighet.35 Dessuten reduseres ukontrollert appetitt,36 avhengighet av pornografi eller skadelige stoffer,37 utemmet begjær,38 kjødelige lyster39 og urettferdig stolthet40 ved fullstendig omvendelse til Herren og en beslutning om å tjene ham og følge hans eksempel.41 Dyd pryder deres tanker, og selvtilliten tiltar.42 Tiende betraktes som en gledesfylt og beskyttende velsignelse, ikke som plikt eller offer.43 Sannhet blir mer attraktivt, og prisverdige ting engasjerer mer.44

Omvendelse er Herrens metode for åndelig vekst. Kong Benjamin forklarte at «det naturlige menneske er en fiende av Gud og har vært det fra Adams fall og vil evindelig og alltid være det, med mindre det føyer seg etter Den Hellige Ånds tilskyndelser og avlegger det naturlige menneske og blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning og blir som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, villig til å bøye seg for alt som Herren finner gavnlig å pålegge det, likesom et barn bøyer seg for sin far».45 Brødre og søstre, det betyr omvendelse til Herren! Omvendelse fra synd er omvendelse til Herren! En sjel som har omvendt seg, er en sjel som er omvendt til Herren og som har omvendt seg fra synd.

Omvendelse og de døde

Enhver levende kan omvende seg. Men hva med de som er døde? De har også anledning til å omvende seg. Skriften sier at «de trofaste eldster i denne evangelieutdeling når de forlater jordelivet, fortsetter sitt arbeide med å forkynne omvendelsens … evangelium … blant dem som er … under syndens trelldom i den store verden hvor de dødes ånder befinner seg.

De døde som omvender seg, vil bli forløst ved å adlyde ordinansene i Guds hus,

og etter at de har sonet straffen for sine overtredelser og er vasket rene, skal de motta en belønning i overensstemmelse med sine gjerninger.»46

Profeten Joseph Smith åpenbarte videre at «jorden vil bli slått med en forbannelse, hvis det ikke finnes et eller annet sammenføyende ledd mellom fedrene og barna… Vi kan ikke bli fullkomne uten [våre døde], ei heller kan de bli fullkomne uten oss… [Denne] evangelieutdeling … har nå sin begynnelse – det er nødvendig at det finner sted en hel, fullstendig og fullkommen forening og sammenføyning av evangelieutdelinger og nøkler og krefter og herligheter.»47

«Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn»?48 Ja! Og dere også! Han vil også at vi skal være lenkesmiere – skape celestiale sveiseledd å binde forbannelsen49 med som oppløser familier. Jorden ble dannet og templer bygget for at familier kan være sammen for evig.50 Mange, kanskje de fleste av oss, kunne omvende oss og gjøre mer tempelarbeid og slektshistorisk arbeid for våre forfedre. Således er vår omvendelse nødvendig og avgjørende for deres omvendelse.

For alle våre avdøde slektninger, for den 28 år gamle kvinnen i synd, og for enhver av oss, erklærer jeg at omvendelsens gode velsignelse er oppnåelige. Den kommer ved fullstendig omvendelse til Herren og hans hellige verk.

Jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Hans profet i dag er president Gordon B. Hinckley. Det er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.

Noter

 1. Moroni 10:32.

 2. Se Alma 13:27, 34:33. President Spencer W. Kimball beskrev utsettelse som «uvillighet til å påta seg personlig ansvar her og » (Læresetninger fra Kirkens presidenter, Spencer W. Kimball, 5).

 3. Alma 22:16. Vi husker også det syndige folket som ble vist omsorg av sin bekymrede leder, Mormon, som skrev: «Jeg var uten håp, for jeg kjente Herrens straffedommer som skulle komme over dem. For de omvendte seg ikke fra sine synder, men kjempet for sine liv uten å påkalle det Vesen som skapte dem» (Mormon 5:2).

 4. Spesielt i disse siste dager; se L&p 18:11-12, 14; 19:21; 34:5-6; 43:20; 133:16-17.

 5. «Evangeliets første prinsipper og ordinanser er: for det første, tro på Herren Jesus Kristus, for det annet, omvendelse, for det tredje, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, for det fjerde, håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave» (4. trosartikkel). Se også L&p 39:6; 84:27; 138:19.

 6. Se Joseph Smiths oversettelse, 1. Mosebok 4:8.

 7. Se Johannes’ åpenbaring 2:16.

 8. Markus 1:15, se også Matteus 4:17.

 9. Lukas 13:3.

 10. Ordet omvende (å undervise i læren om omvendelse) i alle dets former (omvende, omvendelse, omvendt, omvendes etc.) forekommer 72 ganger i Kong Jakobs bibel og 68 ganger i Joseph Smiths oversettelse av Bibelen. I Mormons bok forekommer ordet omvend i alle dets former 360 ganger.

 11. 3. Nephi 11:38. Et annet eksempel er «Jeg har gitt dere loven og min Faders bud for at dere skal tro på meg og for at dere skal omvende dere fra deres synder og komme til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd» (3. Nephi 12:19).

 12. Se kapitlene 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 75, 84, 90, 93, 98, 104, 107, 109, 117, 124, 133, 136, 138.

 13. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1984), «repent», 999.

 14. Se 1. Johannes 1:9, Mosiah 26:29, L&p 61:2, 64:7.

 15. L&p 58:43. Hvis ingen annen person er krenket, skulle bekjennelsen skje i bønn til Gud. Han som hører i lønndom, kan lønne i det åpenbare (se Matteus 6:4, 6, 18; 3. Nephi 13:4, 6, 18).

 16. Se L&p 107:73-74.

 17. 2. Nephi 31:13, Jakobs bok 6:5, Mosiah 7:33, 3. Nephi 10:6, 12:24, 18:32.

 18. Se Mosiah 4:2-3.

 19. Jesaja 1:18.

 20. L&p 19:15-17.

 21. I enkelte menneskers sinn vekker ordet omvende også ord som straff og straffe, som antyder avstraffelse. Hvis de ikke er skyldig i straffbar synd, kan de tenke at de ikke trenger å omvende seg.

 22. President Spencer W. Kimball sa: «Det finnes en alminnelig utbredt, kanskje underbevisst, følelse av at Herren har tilveiebragt omvendelse bare for dem som begår mord, hor eller tyveri, eller andre skrekkelige forbrytelser. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. Hvis vi er ydmyke og ønsker å etterleve evangeliet, vil vi etter hvert betrakte omvendelse som noe som er anvendelig på alt vi foretar oss i livet, hva enten det er av åndelig eller timelig beskaffenhet. Omvendelse er for hver eneste sjel som ennå ikke har nådd fullkommenhet. (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball, 38.) Se også 1. Johannes 1:8, Mosiah 4:29-30.

 23. L&p 68:25; uthevelse tilføyd.

 24. Metanoeo var brukt i den greske teksten til Herrens uttalelse i Matteus 4:17, Markus 1:15 og Lukas 13:3. Den samme termen var brukt av Peter i Ap.gj. 2:38; 3:19 og 8:22.

 25. I Matteus 17:2 og Markus 9:2 var forklaret oversatt fra metamorphoo, som betyr «forandre form».

 26. I Efeserbrevet 4:23 var sinn oversatt fra det greske nous.

 27. I Lukas 1:77, Romerne 2:20 og 2. Korinterbrev 6:6 var kjenne og kunnskap oversatt fra gnos eller gnosis. Gnos, når den negative bestemmelsen a-. står foran, betyr «mangel på kunnskap», som i agnostisk. I Ap.gj. 17:23 var ukjent oversatt fra agnostos og tilbedelse uten å kjenne fra agnoco.

 28. I Matteus 12:18 og Romerbrevet 8:5 var ordet ånd oversatt fra det greske pneuma.

 29. I Ap.gj. 17:25 var ånde oversatt fra det greske pnoe.

 30. Mosiah 2:21.

 31. Se 3. Nephi 27:21, 27.

 32. Alma 37:35-36.

 33. Alma 5:14.

 34. Se Johannes 3:3, 7; Mosiah 27:25; Alma 5:49; 7:14; Moses 6:59.

 35. Se Moroni 10:32.

 36. Se Galaterbrevet 6:7-8.

 37. Se Dommernes bok 13:7, Lukas 1:15, L&p 89:5, 7-9.

 38. Se Matteus 5:27-28; Alma 38:12; 3. Nephi 12:27-28; L&p 42:23.

 39. Se Romerbrevet 8:5-6.

 40. Se Alma 38:11; L&p 121:37.

 41. Se Johannes 13:15, 1. Timoteus 4:12, 1. Peter 2:21, 2. Nephi 31:16, 3. Nephi 18:16, Mormon 7:10.

 42. Se L&p 121:45.

 43. Se L&p 85:3.

 44. Se Fillipperne 4:8, 3. trosartikkel.

 45. Mosiah 3:19.

 46. L&p 138:57-59, se også v. 30-34.

 47. L&p 128:18.

 48. Barnas sangbok, 38.

 49. Se L&p 27:9; 110:14-15; 128:18; 138:48.

 50. Se L&p 2:2-3; L&p 132:19; 138:47-48; Joseph Smith - Historie 1:39.