Generální konference
  Milujte její matku
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Milujte její matku

  Jak může otec vdnešním stále více zamořeném světě vychovat šťastnou dceru, která bude dobře připravena na život? Na to odpovědělo mnoho Pánových proroků.

  Nelze popsat slovy posvátnou událost, kdy otec drží poprvé v náručí svou novorozenou dceru. Letos se tři naši synové stali čerstvými otci holčiček. Když jsem se dívala na svého syna Jona, robustního a silného ragbistu, jak v náručí drží svou první dceru, prohlížel si ji s uctivou něhou a potom se na mě podíval s výrazem, který říkal: „Jak se vychovávají holčičky?“

  Dnes ráno bych ráda promluvila k našim synům a ke všem otcům. Jak může otec v dnešním stále více zamořeném světě vychovat šťastnou dceru, která bude dobře připravena na život? Na to odpovědělo mnoho Pánových proroků. Jejich odpověď je prostá a pravdivá: „Nejdůležitější věcí, kterou může otec udělat pro svou [dceru], je milovat [její] matku.“1 Tím, jak milujete její matku, učíte svou dceru něžnosti, věrnosti, úctě, soucitu a oddanosti. Z vašeho příkladu se naučí, co má očekávat od mladých mužů a jaké vlastnosti má hledat u svého budoucího manžela. Tím, jak milujete a ctíte svou manželku, můžete své dceři ukázat, že by se nikdy neměla spokojit s ničím menším. Váš příklad naučí vaši dceru cenit si ženství. Ukazujete jí, že je dcerou našeho Nebeského Otce, jenž ji miluje.

  Milujte její matku tak, aby vaše manželství bylo celestiální. Chrámový sňatek na čas a celou věčnost si zasluhuje vaše největší úsilí, a nechť je vaší prioritou. Teprve poté, co Nefi dokončil chrám v pustině, prohlásil: „A … žili [jsme] šťastně.“2 Způsob, jak žít šťastně, poznáváme v chrámu. Znamená to dodržovat smlouvy. Nedovolte, aby váš život či domov ovlivnilo cokoli, co by způsobilo, že zlehčíte své smlouvy nebo závazky vůči své manželce a rodině.

  V Mladých ženách pomáháme vaší dceři pochopit její totožnost jakožto dcery Boží a to, jak je důležité, aby byla ctnostná a způsobilá přijmout požehnání chrámu a chrámového sňatku. Učíme vaši dceru, jak je důležité, aby uzavírala a dodržovala posvátné smlouvy. Učíme ji, aby se nyní zavázala žít tak, aby byla vždy hodna vstupu do chrámu, a aby nepřipustila, aby ji něco na cestě k tomuto cíli zdržovalo, rozptylovalo nebo jí znemožnilo tohoto cíle dosáhnout. Váš příklad, jakožto jejího otce, mluví hlasitěji než naše důležitá slova. Mladé ženy mají starost o svého otce. Mnohé vyjadřují, že jejich největší touhou je být věčně spojeny s rodinou. Chtějí, abyste byli v chrámu, až tam půjdou ony nebo až budou uzavírat chrámový sňatek. Stůjte své dceři nablízku a pomáhejte jí připravovat se na chrám a uchovávat se hodnou vstupu do chrámu. Až jí bude dvanáct, berte ji do chrámu často s sebou, aby vykonávala křty za vaše předky i za ostatní. Tyto vzpomínky si uchová na věky.

  Dnešní populární kultura se pokouší narušovat a zlehčovat vaši věčnou úlohu jako patriarchy a otce a minimalizovat vaše nejdůležitější zodpovědnosti. Ty vám byly určeny božsky, a jako otec máte v lásce a spravedlivosti předsedat své rodině, a jste zodpovědni za to, že se postaráte o životní potřeby a ochranu své rodiny.3

  Otcové, vy jste strážci svého domova, své manželky a svých dětí. „Chránit svou rodinu před pronikáním zla do mysli a ducha [členů rodiny dnes] není nic lehkého. … Tyto vlivy mohou do našeho domova proudit zcela volně, a taky tomu tak je. Satan [je velice chytrý]. Nemusí vylamovat dveře.“4

  Musíte být strážci ctnosti. „Nositel kněžství je ctnostný. Ctnostné chování znamená, že [vaše] myšlenky i skutky jsou čisté. … Ctnost je … znakem zbožnosti. Podobá se svatosti.“5 Hodnoty Mladých žen jsou křesťanskými znaky, které zahrnují i ctnost. Vyzýváme vás nyní, abyste se k nám připojili a pomáhali nám vést svět zpět ke ctnosti. To znamená, že „musíte pěstovati ctnost a svatost“6 tak, že ze svého života odstraníte všechno, co je zlé a neslučitelné s tím, kdo je nositelem svatého kněžství Božího. „Nechť ctnost zdobí myšlenky tvé neustále; potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží; a … Duch Svatý bude stálým společníkem tvým.“7 Proto si dávejte pozor na to, co sledujete v zábavních médiích nebo v tisku. Vaše osobní ctnost ukáže vašim dcerám i synům, co je to skutečná síla a morální odvaha. Jste-li osobním strážcem ctnosti ve vlastním životě, domově a v životě svých dětí, ukazujete manželce a dcerám, co je skutečná láska. Vaše osobní čistota vás vybaví mocí.

  Jste strážcem své dcery více než jen z právního hlediska. Buďte své dceři nablízku. Nechte ji poznat její měřítka, očekávání, naděje a sny týkající se jejího úspěchu a štěstí. Povídejte si s ní, seznamte se s jejími přáteli, a až nastane čas, i s jejími chlapci. Pomozte jí pochopit, jak důležité je vzdělání. Pomozte jí porozumět tomu, že zásada cudnosti je ochranou. Pomozte jí vybírat si hudbu a pořady, které zvou Ducha a jsou v souladu s její božskou totožností. Buďte aktivní součástí jejího života. A pokud by v době dospívání nepřišla včas domů ze schůzky, jděte pro ni. Bude se bránit a řekne vám, že ji společensky znemožňujete, ale uvnitř bude vědět, že ji máte rád a že vám záleží na tom, abyste byl jejím strážcem.

  Nejste obyčejnými muži. Pro vaši udatnost v předsmrtelných říších jste získali oprávnění být vedoucím a mít moc kněžství. Tam jste projevili „[nesmírnou víru a dobré skutky]“, a nyní jste zde, abyste dělali totéž.8 Vaše kněžství vás odlišuje.

  Za několik týdnů budou naši tři synové dávat svým holčičkám jméno a požehnání. Věřím, že půjde o první z mnoha kněžských požehnání, která obdrží od svého otce, protože ve světě, v němž budou vyrůstat, je budou potřebovat. Vaše dcera si bude kněžství vážit a v srdci se rozhodne, že ho chce mít i ve svém budoucím domově a rodině. Mějte vždy na paměti, „že práva kněžství jsou neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými“ a že mohou „býti [ovládána] … pouze podle zásad spravedlivosti.“9

  Otcové, jste hrdinou své dcery. Můj otec byl mým hrdinou. Každý večer jsem na něho čekávala na schodech našeho domu, až se vrátí domů. Vzal mě do náruče, zatočil se se mnou, nechal mě stoupnout si na jeho velké boty a vtančil se mnou dovnitř. Přála jsem si dělat stejné kroky jako on. A snažím se o to dodnes.

  Věděli jste, že vaše svědectví má na vaše dcery velký vliv? Věděla jsem, že můj otec má svědectví. Věděla jsem, že miluje Pána. A protože můj otec miloval Pána, milovala jsem Ho také. Věděla jsem, že můj otec se stará o vdovy, protože si vzal dovolenou, aby vymaloval byt naší ovdovělé sousedce. Vzpomínám na to jako na nejúžasnější dovolenou naší rodiny, protože mě naučil, jak se maluje! Pokud budete hledat způsoby, jak trávit čas se svou dcerou a jak se s ní dělit o svědectví, požehnáte její život i v letech, která má před sebou.

  V Knize Mormonově obrátil Abiš její otec, protože jí řekl o svém pozoruhodném vidění. Poté si po mnoho let uchovávala svědectví v srdci a žila spravedlivě ve velmi hříšné společnosti. Potom nastal čas, kdy už nemohla být déle zticha, a tak běžela od domu k domu, aby druhým řekla o svém svědectví a o zázracích, které se odehrály na královském dvoře. Síla pramenící z Abišina obrácení a svědectví se stala nástrojem pro změnu celé společnosti. Lidé, kteří její svědectví slyšeli, se stali lidem, který byl obrácen k Pánu a nikdy neodpadl, a jejich synové se stali mladými válečníky!10

  V jedné naší písni se zpívá: „Povstaňte, ó muži Boží!“11 To je výzva pro vás – muže, kteří jste nositeli svatého kněžství Božího. Kéž lze o vás říci to, co bylo řečeno o veliteli Moronim:

  „[On] byl silným a mocným mužem; … mužem dokonalé povědomosti; … mužem, který byl pevný ve víře v Krista. …

  … Kdyby všichni lidé byli bývali jako Moroni, a pokud by vždy byli jako on, vizte, i moci pekelné by byly otřeseny na věky; … ďábel by nikdy neměl moc nad srdcem dětí lidských.“12

  Bratří, otcové, mladí muži, „buďte věrni vznešenosti, která je ve vás“13.

  Jak se tedy vychovávají holčičky? Milujte její matku. Veďte svou rodinu do chrámu, buďte strážcem mravních hodnot a zvelebujte své kněžství. Otcové, byly vám svěřeny vznešené dcery našeho Nebeského Otce. Jsou ctnostné a vyvolené. Modlím se o to, abyste na ně dohlíželi, abyste je posilovali, byli jim vzorem ctnostného chování a učili je následovat všechny Spasitelovy kroky – neboť On žije! Ve jménu Ježíše Krista, amen.