Generální konference
  Přimkni se k smlouvám
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Přimkni se k smlouvám

  Když budeme mít víru vKrista a budeme se přimykat ke svým smlouvám, získáme radost, o které se píše ve svatých písmech a kterou nám slibují proroci posledních dnů.

  „Pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni se k smlouvám, které jsi učinila.“1 Vždy, když tento verš čtu, pociťuji radost. V srdci se raduji, když přemýšlím o zaslíbeních a mnohých požehnáních, která jsou součástí mého života, když se snažím přimykat se k smlouvám, jež jsem uzavřela s Nebeským Otcem.

  Letos mi zemřeli oba rodiče, a proto bylo nutné, abychom vyklidili jejich dům a připravili ho na prodej. Když jsme se sourozenci během několika posledních měsíců vyklízeli dům našich rodičů a třídili, co v něm bylo, našli jsme záznamy rodinné historie a mnoho dalších důležitých listin a dokumentů. Bylo fascinující pročítat si osobní zápisky a patriarchální požehnání mých rodičů a prarodičů. Připomnělo mi to smlouvy, které uzavřeli a dodržovali.

  Moje babička, Ellen Hanks Rymerová, byla mladou maminkou, když v roce 1912 obdržela patriarchální požehnání. Když jsem si její požehnání četla, zaujaly mě tyto řádky tak, že jsem si je zapamatovala: „Byla jsi vyvolena již před založením země a jsi vyvoleným duchem, který přišel na svět v tuto dobu. … Tvé svědectví bude zvelebeno a ty budeš schopna ho vydávat. … Ničitel usiluje o tvé zničení, ale pokud se budeš přimykat ke svému Bohu, [ničitel] nebude mít moc, aby ti ublížil. Díky své věrnosti budeš mít velikou moc a ničitel před tebou prchne kvůli tvé spravedlivosti. … Pokud se v hodině strachu svého a zkoušek svých odebereš v modlitbě do své skryté komůrky, tvé srdce bude utěšeno a překážky budou odstraněny.“2

  Babičce bylo slíbeno, že pokud bude dodržovat své smlouvy a bude zůstávat Bohu nablízku, Satan nad ní nebude mít žádnou moc. Dále nalezne útěchu a pomoc v dobách zkoušek. Tato zaslíbení se v jejím životě naplnila.

  Dnes chci hovořit o 1) důležitosti přimykání se k smlouvám a 2) o radosti a ochraně, které plynou z dodržování našich smluv.

  Některé z mých příkladů pocházejí z knihy Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society [Dcery v mém království – historie a dílo Pomocného sdružení]. Tato kniha obsahuje příklady žen, které díky dodržování smluv nalezly velikou radost.

  Důležitost přimykání se k smlouvám

  V Biblickém slovníku se píše, že smlouva je dohoda uzavřená mezi Bohem a člověkem. „Bůh s potěšením stanovuje podmínky smlouvy, které člověk přijímá. … Evangelium je uspořádáno tak, že zásady a obřady se přijímají skrze smlouvu, díky níž je na příjemce vložena důrazná povinnost a zodpovědnost dodržovat daný závazek.“3 Slovo přimknout se ve spojení „přimknout se k smlouvám“ znamená něčeho se „pevně a důsledně držet“.4

  V písmech se dozvídáme o mužích a ženách, kteří uzavírali smlouvy s Bohem. Bůh dal pokyny ohledně toho, jak tyto smlouvy dodržovat, a poté, když lidé tyto smlouvy dodržovali, přicházela slíbená požehnání.

  Například skrze obřad křtu uzavíráme smlouvu s Nebeským Otcem. Na křest se připravujeme tím, že máme víru v Pána Ježíše Krista, činíme pokání z hříchů a jsme ochotni vzít na sebe jméno Krista. Činíme závazek, že budeme dodržovat přikázání Boží a vždy pamatovat na Spasitele. Zavazujeme se „nésti si navzájem břemena svá, aby byla lehká“. Dáváme najevo, že jsme ochotni truchlit s těmi, kteří truchlí, a utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí.5

  Ve svatých chrámech přijímáme další posvátné obřady a uzavíráme další smlouvy. V počátečních dnech Znovuzřízení Prorok Joseph Smith horlivě usiloval o to, aby Svatí obdrželi zaslíbená požehnání chrámu. Pán řekl: „Nechť je tento dům postaven mému jménu, abych v něm mohl lidu svému zjevovati obřady své.“6

  „Jedním z Pánových záměrů při zorganizování Pomocného sdružení bylo připravit Jeho dcery na větší požehnání kněžství, která se nacházejí v chrámových obřadech a smlouvách. Sestry v Nauvoo očekávaly dokončení chrámu s velkým nadšením, neboť věděly, jak Prorok Joseph Smith slíbil Mercy Fielding Thompsonové, že obdarování je ‚vyvede z temnoty do podivuhodného světla‘.“7

  „V chrámu Nauvoo se po jeho zasvěcení shromáždilo více než 5 000 Svatých, aby mohli obdržet obdarování a pečeticí obřady předtím, než se vydají na cestu“ do údolí Solného jezera.8 President Brigham Young a mnoho vedoucích Církve a chrámových pracovníků trávili dny i noci tím, že sloužili v chrámu, aby tato důležitá práce mohla být pro Svaté vykonána.

  Naše smlouvy nás posilují v dobách dobrých i těžkých. President Boyd K. Packer nám připomíná, že „jsme lidem smlouvy. Zavazujeme se, že budeme udílet ze svých prostředků formou času, peněz i talentů – vše, čím jsme a vše, co máme – ve prospěch království Božího na zemi. Jednoduše řečeno uzavíráme smlouvu, že budeme činit dobro. Jsme lidem smlouvy a chrám je ústředním bodem našich smluv. Je zdrojem smlouvy.“9

  Písma nám připomínají: „A toto bude naše smlouva – že budeme kráčeti ve všech nařízeních Páně.“10

  Když se přimykáme ke svým smlouvám, získáváme veliká požehnání.

  Radost a ochrana plynoucí zdodržování smluv

  V Knize Mormonově se dočítáme o kázání krále Beniamina. Král Beniamin učil svůj lid o Ježíši Kristu a o tom, že Kristus přijde na zemi a vytrpí strasti všeho druhu. Učil je, že Kristus usmíří hříchy celého lidstva a že Jeho jméno je jediným jménem, jímž může člověk získat spasení.11

  Poté, co si lidé toto nádherné učení vyslechli, pokořili se a celým srdcem zatoužili po tom, aby byli osvobozeni od hříchu a byli očištěni. Činili pokání a vyznali víru v Ježíše Krista. Uzavřeli s Bohem smlouvu, že budou dodržovat Jeho přikázání.12

  „Sestoupil na ně Duch Páně a byli naplněni radostí, obdrževše odpuštění hříchů svých, majíce pokoj svědomí pro nesmírnou víru, kterou měli v Ježíše Krista.“13

  Další příklad radosti plynoucí z věrného dodržování přikázání Božích a sdílení Jeho evangelia s druhými nám dává Ammon. Ammon a jeho bratří pomohli tisícům lidí přijít ke Kristu. Těmito slovy Ammon vyjádřil své pocity, když bylo pokřtěno tolik lidí a když tito lidé uzavřeli smlouvu s Bohem:

  „Jaký veliký důvod máme radovati se.“14

  „Radost má je úplná, ano, srdce mé přetéká radostí a já se budu radovati ze svého Boha.“15

  „Nemohu říci ani nejmenší část toho, co cítím.“16

  „Nikdy nebyli lidé, kteří by měli tak veliký důvod k radosti jako my.“17

  Uzavírání a dodržování posvátných smluv nám umožňuje mít Ducha Svatého, aby byl s námi. A právě tento Duch „naplní duši tvou radostí“.18

  Druhá světová válka přinesla mnoha lidem po celém světě velké utrpení. Svatí v Německu prošli mnohými zkouškami. Sestra Maria Speidelová byla věrnou presidentkou Pomocného sdružení ve Stuttgartu v Německu. Když mluvila o tom, jakými zkouškami prošli, řekla: „Naše důvěra v Pána a naše svědectví o Jeho Církvi se pro nás staly pilířem síly. … S radostí zpíváme písně Sionu a vkládáme důvěru v Pána. On vše napraví.“19

  Opět vidíme, že když členové dodržovali své smlouvy, pociťovali radost i v době nesmírných těžkostí.

  Sarah Richová byla spravedlivá žena, která bydlela v Nauvoo a která byla povolána sloužit v chrámu předtím, než byli Svatí z města vyhnáni. O požehnání chrámových smluv se vyjádřila těmito slovy: „Mnohá požehnání, která jsme získali v domě Páně, nám přinášela radost a útěchu uprostřed všeho našeho soužení a dodávala nám víru v Boha, neboť jsme věděli, že nás Bůh na neznámé cestě, která ležela před námi, povede a bude nás podporovat.“20

  Krátce předtím Svatí dokončili chrám Kirtland a mnozí se zúčastnili jeho zasvěcení. Po zasvěcení Pán tento chrám přijal. Pán řekl Svatým, že se mají „velice radovati v důsledku požehnání, jež budou vylévána … na hlavu lidu [Jeho]“.21

  Neustále jsem svědkem požehnání, která přicházejí do života členů díky tomu, že se po celé zemi staví více a více svatých chrámů. V roce 2008 jsem byla svědkem radosti ve tváři jedněch manželů z Ukrajiny, kteří mi vyprávěli, jak jezdí do Freibergu v Německu, aby tam přijímali chrámové obřady. Cesta do chrámu autobusem trvala těmto oddaným členům 27 hodin jedním směrem, a nemohli tam jezdit často. Byli nadšení z toho, že brzy bude dokončen chrám Kyjev na Ukrajině, který budou moci navštěvovat mnohem častěji. Tento chrám je již otevřený a tisíce lidí v něm nacházejí požehnání.

  Při čtení životopisu své babičky jsem se dozvěděla o tom, jak moc se radovala ze svých smluv. Velmi ráda chodila do chrámu a vykonávala obřady za tisíce lidí, kteří již zemřeli. Bylo to její životní poslání. Více než 20 let sloužila jako chrámová pracovnice v chrámu Manti v Utahu. Popisovala, že proto, aby mohla vychovávat své děti a sloužit druhým tím, že za ně vykoná práci v chrámu, byla mnohokrát zázračně uzdravena. Jako její vnoučata jsme s jistotou věděli, že babička Rymerová byla spravedlivou ženou, která dodržovala své smlouvy a která si přála, abychom činili totéž. Až se budou lidé po naší smrti probírat naší pozůstalostí, naleznou tam důkaz, že jsme dodržovali své smlouvy?

  Na poslední generální konferenci nám náš milovaný prorok, president Thomas S. Monson, řekl toto: „Chodíme-li vy i já do svatého domu Božího a pamatujeme-li na smlouvy, které v něm uzavíráme, budeme lépe schopni snést každou zkoušku a překonat každé pokušení. V těchto posvátných svatyních najdeme pokoj; budeme osvěženi a posíleni.“22

  Znovu opakuji: „Pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni se k smlouvám, které jsi učinila.“23 Dodržování smluv přináší skutečnou radost a štěstí. Je útěchou a pokojem. Je ochranou před zlovolnostmi tohoto světa. Dodržování smluv nám pomůže v dobách zkoušek.

  Svědčím o tom, že když budeme mít víru v Krista a budeme se přimykat ke svým smlouvám, získáme radost, o které se píše ve svatých písmech a kterou nám slibují proroci posledních dnů.

  Drahé sestry, mám vás ráda a doufám, že tuto velikou radost budete zažívat i ve svém životě. Ve jménu Ježíše Krista, amen.