Generální konference
  Než se sejdeme zas
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Než se sejdeme zas

  Kéž je Duch, kterého zde pociťujeme, s námi, a zůstává s námi v našem každodenním životě.

  Bratři a sestry, vím, že se mnou budete souhlasit, že tato konference byla velmi inspirující. Během posledních dvou dnů jsme ve velké hojnosti pociťovali Ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a upevňoval naše svědectví o tomto božském díle. Děkujeme každému, kdo se na konferenci podílel, včetně Bratří, kteří pronášeli modlitby.

  My všichni jsme zde proto, že milujeme Pána a chceme Mu sloužit. Svědčím vám o tom, že Nebeský Otec o nás ví. Uznávám Jeho ruku ve všech věcech.

  Hudba byla opět nádherná a já osobně i celá Církev děkujeme těm, kteří jsou ochotni dělit se s námi v tomto ohledu o své talenty.

  Bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjadřujeme hlubokou vděčnost. Sloužili věrně a dobře a významně přispěli dílu Páně.

  Vyjadřuji nesmírnou vděčnost svým věrným a oddaným rádcům a veřejně jim děkuji za to, jakou podporu a pomoc mi poskytují. Jsou to vskutku moudří a rozumní muži, a jejich služba je neocenitelná.

  Děkuji svým bratřím z Kvora Dvanácti za jejich nesmírně schopnou a neúnavnou službu na díle Páně. Rovněž děkuji členům kvor Sedmdesáti a Předsedajícímu biskupstvu za jejich nesobeckou a užitečnou službu. Podobně vyjadřuji vděčnost i za ženy a muže, kteří slouží jako generální úředníci pomocných organizací.

  Bratři a sestry, ujišťuji vás, že Nebeský Otec ví o těžkostech, kterým dnes ve světě čelíme. Miluje každého z nás a bude nám žehnat, když se budeme snažit dodržovat Jeho přikázání a vyhledávat Ho v modlitbě.

  Jsme nesmírně požehnáni tím, že máme znovuzřízené evangelium Ježíše Krista. Dává nám odpovědi na otázky týkající se toho, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam půjdeme, až budeme odcházet z tohoto života. Dává našemu životu smysl, účel a naději.

  Děkuji vám za to, jak ochotně si vzájemně sloužíte. Jsme Boží ruce na této zemi a máme povinnost milovat Jeho děti a sloužit jim.

  Děkuji vám za všechno, co děláte ve svém sboru či odbočce. Děkuji vám za vaši ochotu sloužit ve funkcích, do nichž jste povoláni, ať již jsou jakékoli. Každé povolání je pro pokrok díla Páně důležité.

  Konference je nyní za námi. Až se budeme vracet domů, kéž tak činíme bezpečně. Kéž zjistíme, že během naší nepřítomnosti nedošlo k žádným problémům. Kéž je Duch, kterého zde pociťujeme, s námi, a zůstává s námi v našem každodenním životě. Kéž si vzájemně projevujeme větší laskavost. Kéž vždy konáme dílo Páně.

  Kéž na vás spočívají nebeská požehnání. Kéž je váš domov naplněn souladem a láskou. Kéž neustále vyživujete své svědectví, aby pro vás mohlo být ochranou před protivníkem.

  Jako váš pokorný služebník si z celého srdce přeji konat Boží vůli a sloužit Jemu i vám.

  Mám vás rád; modlím se za vás. Rád bych vás opět požádal, abyste na mě i na všechny generální autority pamatovali v modlitbách. Jsme s vámi zajedno v úsilí nést toto podivuhodné dílo kupředu. Svědčím o tom, že jsme v tom všichni společně, a že každý muž, žena a dítě zastávají určitou úlohu. Kéž nám Bůh dá sílu, schopnost a odhodlání zhostit se své úlohy dobře.

  Vydávám vám svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že náš Spasitel žije a že vede a řídí svou Církev zde na zemi. Zanechávám vám své svědectví, že Bůh, náš Věčný Otec, žije a miluje nás. Je vskutku naším Otcem, a je skutečnou bytostí. Kéž si uvědomujeme a chápeme, jak moc je ochoten být nám nablízku, jak moc je ochoten nám pomáhat, jak moc nás má rád a kolik toho pro nás dělá a je ochoten dělat.

  Kéž vám žehná. Kéž Jeho zaslíbený pokoj zůstává s vámi nyní i nadále.

  Loučím se s vámi, dokud se za šest měsíců nesejdeme zas, a činím tak ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele, amen.