Generální konference
  Srdce dětí se obrátí
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Srdce dětí se obrátí

  Vyzývám mladé členyCírkve, aby poznávali a pociťovali ducha Eliášova.

  Když studujeme a poznáváme evangelium Ježíše Krista a žijeme podle něj, můžeme se často poučit ze sledu určitých událostí. Posuďte například, jaké ponaučení si můžeme vzít ohledně duchovních priorit z pořadí významných událostí, které se staly při znovuzřízení plnosti Spasitelova evangelia v těchto posledních dnech.

  V Posvátném háji viděl Joseph Smith Věčného Otce a Ježíše Krista a mluvil s Nimi. Joseph se mimo jiné dověděl o pravé podstatě Božství a o pokračujícím zjevení. Toto velkolepé vidění zahájilo dispensaci „plnosti časů“ (Efezským 1:10) a je jednou z nejdůležitějších událostí světových dějin.

  Asi o tři roky později, 21. září 1823 večer se v odpověď na vroucí modlitbu Josephův pokoj naplnil světlem, až byl „jasnější než v poledne“. (Joseph Smith–Životopis 1:30.) U jeho lože se objevila postava, nazvala mladého chlapce jménem a prohlásila, že „je poslem poslaným … z přítomnosti Boží a že se jmenuje Moroni“. (Verš 33.) Moroni poučil Josepha o příchodu Knihy Mormonovy. A pak citoval z knihy Malachiášovy ve Starém zákoně s malou odchylkou od toho, co je psáno v naší Bibli: „Vizte, zjevím vám Kněžství rukou Eliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného dne Páně.

  … A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k jejich otcům. Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela zpustošena při jeho příchodu.“ (Verše 1:38, 39.)

  Moroniovy pokyny mladému prorokovi obsahovaly hlavně dvě základní témata: 1) Knihu Mormonovu a 2) slova Malachiášova předpovídající roli Eliáše ve znovuzřízení „všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků“. (Skutkové 3:21.) A tak tyto úvodní události Znovuzřízení zjevily správné poznání podstaty Božství, zdůraznily význam Knihy Mormonovy a předznamenaly práci spasení a oslavení pro žijící i mrtvé. Z tohoto inspirujícího sledu událostí si můžeme vzít poučení o tom, které duchovní věci mají pro Božství nejvyšší důležitost.

  Mé poselství je zaměřeno na poslání a ducha Eliášova, které předpověděl Moroni ve svých úvodních pokynech Josephu Smithovi. Upřímně se modlím o pomoc Ducha Svatého.

  Eliášovo poslání

  Eliáš byl starozákonní prorok, skrze nějž byly vykonány mocné zázraky. Zapečetil nebesa a v dávném Izraeli tři a půl roku nepršelo. Rozmnožil vdovinu mouku a olej. Vzkřísil z mrtvých malého chlapce a přivolal oheň z nebe jako výzvu Bálovým prorokům. (Viz 1. Královská 17–18.) Když se Eliášova služba ve smrtelnosti chýlila ke konci, „vstoupil … u vichru do nebe“ (2. Královská 2:11) a byl přenesen.

  Ze zjevení posledních dnů se dovídáme, že Eliáš byl držitelem pečeticí moci Melchisedechova kněžství a byl posledním prorokem před příchodem doby Ježíše Krista, který tuto moc měl. (Viz Průvodce k písmům, „Eliáš“.) Prorok Joseph Smith vysvětlil: „Duch, moc a povolání Eliášovo znamená, že máte moc držet klíč … plnosti Melchisedechova kněžství … a obdržet … všechny obřady přináležející ke království Božímu.“ (Učení presidentů Církve: Joseph Smith [2008], 309; zvýraznění přidáno.) Tato posvátná pečeticí pravomoc je nezbytná pro to, aby byly kněžské obřady platné a závazné na zemi i v nebi.

  Eliáš se zjevil s Mojžíšem na hoře Proměnění (viz Matouš 17:3) a udělil tuto pravomoc Petrovi, Jakubovi a Janovi. 3. dubna 1836 se v chrámu Kirtland Eliáš znovu zjevil s Mojžíšem a s dalšími a tytéž klíče udělil i Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu.

  Písma zaznamenávají, že prorok Eliáš stál před Josephem a Oliverem a řekl:

  „Vizte, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše – který svědčil, že on [Eliáš] bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně –

  Aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím –

  Tudíž, klíče této dispensace jsou předány do rukou vašich; a tím můžete věděti, že veliký a hrozný den Páně je blízko, dokonce ve dveřích.“ (NaS 110:14–16.)

  Znovuzřízení pečeticí pravomoci Eliášem v roce 1836 bylo nutné k tomu, aby se svět připravil na Spasitelův Druhý příchod a aby byl vyvolán značně zvýšený a celosvětový zájem o bádání v rodinné historii.

  Eliášův duch a dílo

  Prorok Joseph Smith prohlásil: „Tou největší zodpovědností, kterou nám Bůh na tomto světě uložil, je vyhledávat naše zesnulé. … Neboť je nezbytné, abychom měli v rukou pečeticí moc, která zpečetí naše děti a naše zesnulé pro plnost dispensace časů – pro dispensaci, kdy se setkáme se zaslíbeními, která učinil Ježíš Kristus pro spasení člověka před založením světa. … Proto Bůh řekl: ‚Já [pošlu] vám Eliáše proroka.‘“ (Učení: Joseph Smith, 471.)

  Joseph dále vysvětlil:

  „Jaký je však cíl [příchodu Eliáše]? Nebo jak se má naplnit? Klíče mají být doručeny, duch Eliášův má přijít, evangelium má být utvrzeno, Svatí Boží mají být shromážděni, Sion má být vybudován a Svatí mají vystoupit na horu Sion jako spasitelé. [Viz Abdiáš 1:21.]

  Jak se ale mají stát spasiteli na hoře Sion? Budováním chrámů … a tím, že půjdou vpřed a budou přijímat všechny obřady … v zastoupení všech svých předků, kteří jsou mrtví … ; a v tomto spočívá řetěz, který váže srdce otců k dětem a dětí k otcům, což naplňuje poslání Eliášovo.“ (Učení: Joseph Smith, 468–469.)

  Starší Russell M. Nelson učil, že duch Eliášův je „projevem Ducha Svatého, který svědčí o božské podstatě rodiny“. („A New Harvest Time“, Ensign, May 1998, 34.) Toto specifické působení Ducha Svatého vede lidi k tomu, aby vyhledávali své předky a rodinné příslušníky – ty minulé i současné – aby dokumentovali jejich život a aby na ně s láskou mysleli.

  Duch Eliášův působí na lidi v Církvi i mimo ni. Jako členové Kristovy znovuzřízené Církve ale máme smluvní zodpovědnost vyhledávat své předky a zajišťovat pro ně spásné obřady evangelia. „Oni [by] bez nás nepřišli k dokonalosti.“ (Židům 11:40; viz také Učení: Joseph Smith, 472.) A „ani my nemůžeme bez mrtvých svých býti učiněni dokonalými“. (NaS 128:15.)

  A proto bádáme v rodinné historii, stavíme chrámy a vykonáváme zástupné obřady. Proto byl Eliáš poslán znovuzřídit pečeticí pravomoc, která svazuje na zemi i v nebi. Jsme Pánovými zástupci v práci spasení a oslavení, která zabrání tomu, aby „celá země [byla] stižena prokletím“ (NaS 110:15), až se opět vrátí. Toto je naše povinnost a velké požehnání.

  Výzva nastupujícímu pokolení

  Zatímco nyní budu klást důraz na důležitost ducha Eliášova ve vašem současném životě, rád bych požádal o pozornost mladé ženy, mladé muže a děti z nastupujícího pokolení. Mé poselství je určeno obecně celé Církvi – avšak zvláště vám.

  Mnozí z vás si možná myslí, že na rodinné historii mají pracovat především starší lidé. Já však nevím o žádném věkovém omezení z písem nebo z pokynů od církevních vedoucích, které by vyhrazovalo tuto důležitou službu jen dospělým ve zralém věku. Jste synové a dcery Boží, děti smlouvy a budovatelé království. Nemusíte čekat na dosažení určitého věku, abyste mohli plnit svou zodpovědnost pomáhat v práci spasení lidské rodiny.

  Pán nám dal v dnešní době k dispozici mimořádné zdroje, které vám umožňují dovědět se o této práci, která je inspirována duchem Eliášovým, a zamilovat si ji. Například FamilySearch je sbírkou záznamů, zdrojů a služeb, která je snadno dostupná pomocí počítačů a různých příručních elektronických přístrojů, a která je určená k tomu, aby lidem pomáhala vyhledávat a zaznamenávat rodinnou historii. Tyto zdroje jsou dostupné i ve střediscích rodinné historie v mnoha našich církevních budovách po celém světě.

  Není náhoda, že FamilySearch a další nástroje přišly v době, kdy jsou mladí lidé tak dobře obeznámeni s širokou paletou informačních a komunikačních technologií. Díky esemeskování a psaní na počítači máte prsty vytrénované k tomu, abyste Pánovu práci urychlili a posunuli ji kupředu – ne pouze k tomu, abyste rychle komunikovali s přáteli. Schopnosti a nadání, které zjevně mají mnozí mladí lidé v dnešní době, jsou přípravou k tomu, abyste mohli přispět k práci spasení.

  Vyzývám mladé členy Církve, aby poznávali a pociťovali ducha Eliášova. Povzbuzuji vás, abyste studovali, abyste vyhledávali své předky a abyste se připravili na vykonávání zástupných křtů v domě Páně za své zemřelé příbuzné. (Viz NaS 124:28–36.) A naléhavě vás žádám, abyste pomáhali druhým vyhledávat jejich rodinnou historii.

  Když tuto výzvu s vírou přijmete, vaše srdce se obrátí k otcům. Zaslíbení daná Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi vám budou vštípena do srdce. Vaše patriarchální požehnání, společně s uvedením vaší rodové linie, vás spojí s těmito otci a bude mít pro vás větší význam. Vzroste vaše láska k vašim předkům a vděčnost za ně. Vaše svědectví o Spasiteli a obrácení k Němu bude hluboké a trvalé. A slibuji vám, že budete ochraňováni před stále silnějším vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po celý život.

  Rodiče a vedoucí, pomáhejte prosím dětem a mládeži poznávat a pociťovat ducha Eliášova. Dbejte ale na to, aby vaše úsilí nebylo příliš formální, ani je nezahlcujte podrobnými informacemi nebo školením. Povzbuzujte mladé lidi, aby bádali, experimentovali a učili se sami. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:20.) Kterýkoli mladý člověk zvládne udělat to, co doporučuji, pomocí kroků uvedených na lds.org/familyhistoryyouth. Předsednictva kvor Aronova kněžství a tříd Mladých žen mohou hrát důležitou roli v tom, že budou pomáhat všem mladým seznámit se s těmito základními zdroji. Mladí lidé musejí být spíše žáky, kteří jednají a tím získávají další světlo a poznání mocí Ducha Svatého – a ne jen pasivními studenty, za které je především jednáno. (Viz 2. Nefi 2:26.)

  Rodiče a vedoucí, budete žasnout nad tím, jak rychle se vaše děti a mládež v Církvi stanou zběhlými v těchto nástrojích. Ve skutečnosti vám tito mladí lidé budou dávat cenné lekce o efektivním využívání těchto zdrojů. Mládež toho může hodně nabídnout starším lidem, kteří nejsou obeznámeni s technikou nebo z ní mají strach nebo kteří neznají FamilySearch. I vy sami budete sčítat požehnání, když mladí lidé budou věnovat více času práci na rodinné historii a chrámové službě a méně času videohrám, surfování na internetu a Facebooku.

  Troy Jackson, Jaren Hope a Andrew Allan jsou nositelé Aronova kněžství, které inspirovaný biskup povolal, aby společně učili třídu rodinné historie v jejich sboru. Tito mladí muži zastupují mnohé z vás v dychtivosti učit se a v touze sloužit.

  Troy uvedl: „Dříve jsem chodil na shromáždění, jen abych tam seděl, ale teď si uvědomuji, že musím jít domů a něco dělat. Všichni můžeme pracovat na rodinné historii.“

  Jaren řekl, že když se dověděl více o rodinné historii, uvědomil si, „že to nejsou jen jména, ale skuteční lidé. Byl jsem čím dál tím víc nadšený z toho, že mohu připravovat jejich jména do chrámu.“

  A Andrew poznamenal: „Dal jsem se do rodinné historie s takovou láskou a energií, že jsem ani netušil, že jsem něčeho takového schopen. Když jsem se každý týden připravoval na výuku, často mě ponoukal Svatý Duch, abych něco udělal a zkusil nějakou metodu z lekce. Dříve byla pro mě rodinná historie něco, čeho jsem se bál. S pomocí Ducha jsem se však dokázal zhostit svého povolání a pomoci mnoha lidem v našem sboru.“

  Milovaní mladí bratři a sestry, rodinná historie není jen zajímavý program nebo činnost podporovaná Církví; je to zásadní součást práce spasení a oslavení. Byli jste připravováni na tuto dobu a na budování království Božího. Nyní jste zde na zemi proto, abyste pomáhali v této vznešené práci.

  Svědčím o tom, že Eliáš se vrátil na zem a znovuzřídil posvátnou pečeticí pravomoc. Svědčím o tom, že to, co je svázáno na zemi, může být svázáno v nebi. A vím, že mládež nastupujícího pokolení má hrát v tomto velkém úsilí klíčovou roli. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista, amen.