Generální konference
  Pravá láska nepomíjí
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Pravá láska nepomíjí

  Proste o to, abyste byly naplněny darem pravé lásky, čisté lásky Kristovy.

  S manželem jsme nedávno navštívili Nauvoo v Illinois. Během návštěvy jsme také seděli v horní místnosti červeného cihlového obchodu, kde měl Prorok Joseph Smith kancelář a místo pro podnikání. Pozorně jsme naslouchali průvodci, který vyprávěl o některých historických událostech Znovuzřízení, ke kterým tam došlo.

  Myslela jsem na založení Pomocného sdružení a na to, čemu Prorok Joseph učil sestry z Pomocného sdružení právě v této místnosti. Z tohoto učení vznikly základní zásady, na nichž bylo Pomocné sdružení vybudováno. Již od počátku bylo cílem upevňovat víru, posilovat domovy Sionu a vyhledávat potřebné a pomáhat jim. Tyto cíle jsou vždy v souladu s učením našich proroků.

  Na jednom z oněch prvních shromáždění Prorok Joseph citoval Pavlova slova Korintským. Pavel ve svém mocném pojednání o pravé lásce mluví o víře, naději a pravé lásce a uzavírá je slovy: „Ale největší z nich jestiť [pravá] láska“.1

  Popisuje vlastnosti, které pravá láska ztělesňuje. Řekl:

  „[Pravá] láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.

  … Nehledá svých věcí, nezpouzí se, neobmýšlí zlého.

  Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě.

  Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.

  [Pravá] láska [nepomíjí].“2

  Když Prorok Joseph mluvil k sestrám, řekl: „Neomezujte se ve svém vnímání ctností svého bližního. … Máte-li činit to, co činil Ježíš, musíte otevřít svou duši vůči ostatním. … Zatímco budete růst v nevinnosti a ctnosti, zatímco budete růst v dobrotivosti, nechť se vaše srdce rozprostře – nechť se otevře vůči ostatním – musíte být shovívavé a snášet chyby a omyly lidí. Jak drahocenné jsou duše lidské!“3

  Slova z písem „Pravá láska nepomíjí“ se stala mottem Pomocného sdružení, protože vyjadřují toto učení a pověření, které Prorok Joseph Smith dal sestrám z Pomocného sdružení – aby „pomáhaly chudým“ a „spasily duše“.4

  Tyto základní zásady přijaly sestry v Pomocném sdružení na celém světě, neboť toto je podstatou práce Pomocného sdružení.

  Co je to pravá láska? Jak můžeme pravou lásku získat?

  Prorok Moroni definuje pravou lásku jako čistou lásku Kristovu,5 zatímco Pavel učí, že „[pravá láska] … jest svazek dokonalosti“,6 a Nefi nám připomíná, že „Pán Bůh dal přikázání, aby všichni lidé měli pravou lásku, kterážto pravá láska je láska“.7

  Když se zamyslíme nad Pavlovým předchozím popisem pravé lásky, zjistíme, že pravá láska není nějaký ojedinělý čin nebo něco, co dáváme, ale je to stav bytí, stav srdce, jsou to laskavé pocity, které plodí láskyplné skutky.

  Mormon také učí, že pravá láska je udělována pravým učedníkům Páně a že pravá láska očišťuje ty, kteří ji mají.8 Kromě toho se dovídáme, že pravá láska je božský dar, o nějž musíme usilovat a modlit se. Pravou lásku musíme mít v srdci, abychom mohli zdědit celestiální království.9

  Když porozumíme tomu, že Pán nás žádá, abychom se „[oděli] poutem pravé lásky“,10 musíme se ptát, jaké vlastnosti nám budou pomáhat si pravou lásku osvojit.

  Nejprve musíme mít touhu pravou lásku prohlubovat a více se podobat Kristu.

  Dalším krokem je modlitba. Mormon nás nabádá, abychom „[se modlili] k Otci z celé síly srdce, [abychom] mohli býti naplněni touto láskou“. Tato božská láska je pravá láska, a když jsme naplněni touto láskou, tak „[budeme] jako on“.11

  Každodenní čtení písem nás může v myšlenkách přivádět ke Spasiteli a k touze být více takovými, jako je On.

  Ve své kanceláři jsem si pověsila obraz od Minervy Teichertové s názvem Záchrana ztraceného beránka. Zobrazuje Spasitele, jak stojí mezi svými ovečkami a něžně v náručí chová malého beránka. Pomáhá mi to připomínat si Jeho prosbu: „Pasiž ovce mé,“12 což podle mne znamená sloužit všem okolo a věnovat zvláštní pozornost potřebným.

  Spasitel je dokonalým příkladem toho, jak projevovat pravou lásku. Během své služby ve smrtelnosti projevoval soucit s hladovými, s hříšníky, se sužovanými a s nemocnými. Sloužil chudým i bohatým; ženám, dětem i mužům; rodině, přátelům i cizím. Odpustil těm, kteří Ho obviňovali, a trpěl a zemřel za celé lidstvo.

  Prorok Joseph Smith také během svého života praktikoval pravou lásku, když druhým projevoval bratrskou lásku a úctu. Lidé ho dobře znali pro jeho laskavost, lásku, soucit a zájem o druhé.

  Dnes jsme požehnáni tím, že máme proroka, který je ztělesněním pravé lásky. President Thomas S. Monson je příkladem pro nás i pro celý svět. Na jeho ramenou spočívá plášť pravé lásky. Je laskavý, soucitný a štědrý; je pravým služebníkem Pána Ježíše Krista.

  President Monson učí: „Pravá láska znamená mít trpělivost s někým, kdo nás zklamal. Znamená to odolávat nutkání snadno se urazit. Znamená to akceptovat slabosti a nedokonalosti. Znamená to akceptovat lidi takové, jací opravdu jsou. Znamená to nehledět jen na fyzický vzhled, ale na vlastnosti, které se časem nevytratí. Znamená to odolávat nutkání rozdělovat druhé do kategorií.“13

  Když máme pravou lásku, jsme ochotni sloužit a pomáhat druhým, i když se nám to nehodí a aniž bychom očekávali uznání nebo protislužbu. Nečekáme na pověření pomáhat, protože se to stává naší přirozeností. Když se rozhodneme být laskaví, starostliví, štědří, trpěliví, tolerantní, odpouštějící, vstřícní a nesobečtí, zjišťujeme, že oplýváme pravou láskou.

  Pomocné sdružení poskytuje bezpočet způsobů, jak sloužit druhým. Jedním z nejdůležitějších způsobů, jak praktikovat pravou lásku, je navštěvující učení. Skrze účinné navštěvující učení máme mnoho příležitostí milovat, sloužit a pomáhat druhým. Když vyjadřujeme pravou lásku, očišťuje to a posvěcuje to naši duši a pomáhá nám to být více takovými, jako je Spasitel.

  Žasnu nad tím, když vidím bezpočet skutků pravé lásky, které denně po celém světě vykonávají navštěvující učitelky, které nesobecky slouží potřebám jednotlivých sester a jejich rodin. Těmto věrným navštěvujícím učitelkám říkám: „Když pomáháte sestrám, které máte na starosti, pečujete o ně, pozvedáte je, utěšujete je, nasloucháte jim, když je povzbuzujete, sytíte, učíte a posilujete, tak skrze tyto malé skutky pravé lásky následujete Spasitele a působíte jako nástroj v Jeho rukou.“ Dovolte mi uvést několik krátkých příkladů takové služby.

  Rosa trpí vysilující cukrovkou a jinými nemocemi. Do Církve vstoupila před několika lety. Je osamocenou matkou s dospívajícím synem. Často musí být na několik dnů hospitalizována. Její laskavé navštěvující učitelky ji nejen odvážejí do nemocnice, ale v nemocnici ji i navštěvují a utěšují a také dohlížejí na jejího syna doma i ve škole. Navštěvující učitelky jsou pro ni přítelkyněmi i rodinou.

  Kathy po několika návštěvách jedné sestry zjistila, že tato sestra neumí číst, ale že se to chce naučit. Kathy jí nabídla pomoc, i když věděla, že to bude vyžadovat čas, trpělivost a soustavné úsilí.

  Emily je mladá manželka, která hledala pravdu. Její manžel Michael se o náboženství moc nezajímal. Když Emily onemocněla a byla nějaký čas v nemocnici, tak Cali, sestra z Pomocného sdružení, která je také její sousedkou, nosila rodině jídlo, starala se o miminko, uklízela dům a zařídila, aby Emily obdržela kněžské požehnání. Tyto skutky pravé lásky obměkčily Michaelovo srdce. Rozhodl se chodit na církevní shromáždění a scházet se s misionáři. Emily a Michael byli nedávno pokřtěni.

  Pravá láska nepomíjí. Pravá láska „dobrotivá jest, … nehledá svých věcí, … všecko snáší, … [všechno snáší]“.14

  President Henry B. Eyring řekl:

  „Historie Pomocného sdružení je plná příběhů o této úžasné nesobecké službě. …

  Toto sdružení se skládá z žen, jejichž pocity pravé lásky vycházejí z jejich srdce změněného tím, že jsou hodny smluv nabízených pouze v Pánově pravé Církvi, a že tyto smlouvy dodržují. Jejich pocity pravé lásky vycházejí z Něho, skrze Jeho Usmíření. Jejich skutky pravé lásky se řídí Jeho příkladem – a vycházejí z vděčnosti za Jeho nekonečný dar milosrdenství – a Svatým Duchem, jehož Pán sesílá, aby doprovázel Jeho služebnice při jejich milosrdném poslání. A díky tomu konají, a jsou pro druhé schopny konat, neobyčejné věci, a nacházejí radost, i když jejich vlastní nenaplněné potřeby jsou velké.“15

  Když sloužíme a projevujeme pravou lásku druhým, pomáhá nám to překonávat naše vlastní těžkosti, čímž se nám jeví snesitelnější.

  Nyní se vracím k tomu, co učil Prorok Joseph sestry v prvních dnech Znovuzřízení. Když zdůrazňoval uplatňování pravé lásky a dobrotivosti, řekl: „Budete-li žít podle těchto zásad, jak veliká a slavná bude vaše odměna v celestiálním království! Budete-li žít podle svých výsad, andělům nebude možné zabránit v tom, aby nebyli vašimi společníky.“16

  Stejně jako tomu bylo v prvních dnech v Nauvoo, kde sestry vyhledávaly potřebné a pomáhaly jim, tak je tomu i dnes. Sestry v království jsou velkými pilíři duchovní síly, soucitné služby a oddanosti. Oddané navštěvující učitelky navštěvují jedna druhou a vzájemně o sebe pečují. Následují Spasitelův příklad a dělají to, co dělal On.

  Všechny ženy v Pomocném sdružení mohou být naplněny láskou a mohou vědět, že jejich malé skutky pravé lásky mají uzdravující moc pro druhé i pro ně samotné. Poznávají naprosto jistě, že pravá láska je čistá láska Kristova a nikdy nepomíjí.

  Když čtete historii Pomocného sdružení, bude vás to inspirovat, takže zjistíte, že tato důležitá zásada evangelia je červenou nití, která se prolíná celou knihou.

  Na závěr vyzývám všechny ženy Církve, aby naléhavě prosily o to, aby byly naplněny darem pravé lásky, čisté lásky Kristovy. Použijte veškeré své prostředky k tomu, abyste konaly dobro a přinášely pomoc a spasení lidem kolem vás i své rodině. Pán bude korunovat vaše úsilí úspěchem.

  Kéž naše poznání veliké lásky, kterou k nám Otec a Syn chovají, a kéž naše víra a vděčnost za Usmíření na nás zapůsobí tak, že budeme pěstovat pravou lásku a uplatňovat ji vůči všem lidem kolem nás. To je má modlitba ve jménu Ježíše Krista, amen.