Generální konference
  Rady mládeži
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Rady mládeži

  Nehledě na protivenství, zkoušky a pokušení nemusíte selhat ani se bát.

  Budu mluvit k mládeži v osobnější rovině, než obvykle mluvím, a porovnám dobu svého mládí s tou vaší.

  Jste nesmírně drahocenní. Setkávám se s vámi v desítkách zemí a na každém kontinentu. Jste mnohem lepší než my, když jsme byli mladí. Víte toho o evangeliu více. Jste vyzrálejší a věrnější.

  Je mi nyní 87 let. Možná přemýšlíte o tom, co prospěšného vám mohu ve svém věku předat. Byl jsem tam, kde jste nyní vy, a vím, kudy se ubíráte. Vy ale ještě nejste tam, kde jsem nyní já. Ocituji několik veršů z jedné klasické básně:

  Stará vrána již není jako ta mladá,

  je pomalá a rychleji se unaví.

  Však co mladá vrána nezná,

  o tom ta stará hodně ví.

  V moudrosti a vědění

  stará vrána učí mladou pokroku.

  Co ale stará vrána neumí?

  – Neumí přidat do kroku.

  Mladá vrána létá s větrem o závod,

  nestačí jí vrána stará.

  Jaká znalost přišla by té mladé vhod?

  – Která cesta je ta pravá.1

  Není to žádný Wordsworth, ale přesto je to klasické dílo!

  Kvůli tomu všemu, co se ve světě děje, kvůli snižování mravních měřítek vy, mladí lidé, vyrůstáte na nepřátelském území.

  Z písem víme, že byla válka na nebi a že Lucifer se vzbouřil a společně se svými následovníky byl „svržen … na zem“.2 Je odhodlán překazit plán našeho Nebeského Otce a snaží se ovládat mysl a jednání všech lidí. Toto jeho působení je duchovní a on sám „je všude [po celé] zemi“.3

  Avšak nehledě na protivenství, zkoušky a pokušení nemusíte selhat ani se bát.

  Když mi bylo 17 let a právě jsem končil studium na střední škole jako velmi průměrný student s určitými nedokonalostmi, jak jsem se domníval, všechno se jednoho nedělního dopoledne změnilo. Na druhý den nás všechny svolali do auly. Na pódiu byla židle a na ní malé rádio. Ředitel rádio zapnul. My jsme pak slyšeli hlas presidenta Franklina Delano Roosevelta, který oznámil, že byl bombardován Pearl Harbor. Spojené státy se ocitly ve válce s Japonskem.

  Později se tato scéna opakovala. Znovu se ozval hlas presidenta Roosevelta, tentokrát oznamující, že naše země se ocitla ve válce s Německem. Druhá světová válka se rozšířila po celém světě.

  Najednou byla naše budoucnost nejistá. Nevěděli jsme, co nás čeká. Dožijeme se toho, abychom uzavřeli manželství a založili rodinu?

  I v dnešní době jsou války a pověsti o válkách „a celá země [je] ve zmatku“.4 Vy, mladí, možná v životě pociťujete nejistotu. Rád bych vám dal nějaké rady a poučil vás a varoval ohledně toho, co máte dělat, a co dělat nemáte.

  Plán evangelia je „veliký plán štěstí“.5 Ústředním bodem tohoto plánu je rodina. A rodina závisí na způsobilém používání oné životodárné síly, která je ukrytá ve vašem těle.

  V Prohlášení světu o rodině, což je inspirovaný dokument vydaný Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů, se dozvídáme, že v předsmrtelné existenci byly „všechny lidské bytosti – muži a ženy – … stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní charakteristikou [člověka a bylo stanoveno v oné předsmrtelné existenci]. …

  … Dále prohlašujeme, že Bůh přikazuje, aby posvátné síly tvoření bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.“6

  Velký trest, který na sebe Lucifer a jeho následovníci přivodili, spočíval v tom, že jim bylo odepřeno získat smrtelné tělo.

  Mnoho pokušení, kterým čelíte, a dozajista ta nejzávažnější, se týkají vašeho těla. Máte nejen moc tvořit těla pro další generaci, ale také máte svobodu jednání.

  Prorok Joseph Smith učil: „Všechny bytosti, které mají tělo, mají moc nad těmi, které ho nemají.“7 A tak každá živá duše, která má fyzické tělo, má skutečně moc nad protivníkem. Kvůli své fyzické přirozenosti jste pokoušeni, ale také máte nad Luciferem a jeho anděly moc.

  Než jsme dokončili střední školu, mnozí naši spolužáci odešli do války a někteří z nich se již nevrátili. My zbývající jsme měli do armády nastoupit brzy. Nevěděli jsme, jaká bude naše budoucnost. Přežijeme válku? Zbude něco ze světa, až se vrátíme?

  Byl jsem si jist, že budu odveden, a tak jsem nastoupil do vzdušných sil. Záhy jsem se ocitl v Santa Aně v Kalifornii na leteckém výcviku.

  Neměl jsem pevné svědectví o tom, že evangelium je pravdivé, ale věděl jsem, že moji učitelé semináře, Abel S. Rich a John P. Lillywhite, věděli, že pravdivé je. Slyšel jsem jejich svědectví a věřil jsem jim. A tak jsem si pomyslel: „Budu se opírat o jejich svědectví, dokud nezískám své vlastní.“ A tak tomu bylo.

  Doslechl jsem se o patriarchálním požehnání, ale sám jsem ho neměl. V každému kůlu je vysvěcený patriarcha, který má ducha proroctví a ducha zjevení. Je oprávněn udílet osobní a důvěrné požehnání těm, kteří přijdou s doporučením od biskupa. Napsal jsem tedy svému biskupovi o doporučení.

  V kůlu Santa Ana žil vysvěcený patriarcha J. Roland Sandstrom. Nevěděl o mně nic a nikdy předtím mě neviděl, ale požehnání mi dal. A v něm jsem našel odpovědi a ponaučení.

  I když jsou patriarchální požehnání velmi důvěrná, podělím se s vámi o krátký úryvek z toho mého: „Budeš veden skrze našeptávání Svatého Ducha a budeš varován před nebezpečími. Pokud budeš dbát těchto varování, Nebeský Otec ti požehná, takže se opět budeš moci setkat se svými blízkými.“8

  Ačkoli slovo pokud bylo vytištěno jen drobně, vystupovalo z textu, jako kdyby bylo velké jako celá stránka. Pokud budu dodržovat přikázání a pokud budu dbát na nabádání Ducha Svatého, budu požehnán tím, že se z války vrátím. I když jsem tento dar dostal při křtu, dosud jsem nevěděl, co Duch Svatý je, ani jak jeho nabádání fungují.

  To, co jsem potřeboval vědět o nabádání, jsem našel v Knize Mormonově. Zde jsem četl, že „andělé mluví mocí Ducha Svatého; pročež, … mluví slova Kristova. Pročež, … hodujte na slovech Kristových; neboť vizte, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti.“9

  Možná, že to vůbec nejdůležitější, čemu jsem se při četbě Knihy Mormonovy naučil, je to, že hlas Ducha k nám přichází spíše jako pocit než zvuk. Naučíte se, stejně jako jsem se to naučil já, „naslouchat“ onomu hlasu, kterého lze spíše pociťovat než slyšet.

  Nefi káral své starší bratry těmito slovy: „Viděli jste anděla a on k vám promlouval; ano, čas od času jste slyšeli jeho hlas; a on k vám promlouval tichým, jemným hlasem, ale vy jste neměli citu, a tak jste nemohli cítiti jeho slov.“10

  Někteří kritici namítají, že v těchto verších je chyba, protože slova slyšíte, nikoli cítíte. Ale pokud něco víte o duchovní komunikaci, víte, že to, co se děje, lze nejlépe popsat slovem pocit.

  Dar Ducha Svatého, pokud mu to dovolíte, vás bude vést a chránit a dokonce napravovat vaše jednání. Je to duchovní hlas, který přichází do mysli jako myšlenka nebo jako pocit, který je vám vložen do srdce. Prorok Enos řekl: „Hlas Páně přišel do mé mysli.“11 A Pán řekl Oliveru Cowderymu: „Viz, budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém.“12

  Neočekává se, že půjdete životem, aniž byste dělali chyby, ale neuděláte závažnou chybu, aniž byste byli předem varováni skrze nabádání Ducha. Toto zaslíbení se týká všech členů Církve.

  Někteří udělají velmi závažné chyby a poruší zákony evangelia. V tom případě je na čase připomenout vám Usmíření, pokání a úplné odpuštění až do té míry, že se můžete stát znovu čistými. Pán řekl: „Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.“13

  Pokud vás protivník náhodou uvrhne do vězení kvůli nesprávnému jednání, připomínám vám, že máte klíč, který dveře vězení odemkne zevnitř. Skrze smírnou oběť Spasitele Ježíše Krista můžete být omyti a můžete být čistí.

  Možná, že si ve chvílích trápení myslíte, že nejste hodni spasení, protože jste udělali chyby, velké či malé, a myslíte si, že jste nyní ztraceni. To není nikdy pravda! Jedině pokání může uzdravit to, co bolí. A pokání skutečně může uzdravit to, co bolí, ať je to cokoli.

  Pokud se začínáte zaplétat s tím, s čím byste se zaplétat neměli, nebo pokud se sdružujete s lidmi, kteří vás odvádějí špatným směrem, je načase chopit se své nezávislosti, své svobody jednání. Naslouchejte hlasu Ducha a nebudete svedeni na scestí.

  Znovu opakuji, že dnešní mládež vyrůstá na nepřátelském území, na němž měřítka mravnosti upadají. Ale jako služebník Páně vám slibuji, že budete ochráněni a zaštítěni před útoky protivníka, pokud budete dbát nabádání, která přicházejí od Svatého Ducha.

  Oblékejte se slušně, mluvte uctivě, poslouchejte povznášející hudbu. Vyhýbejte se nemravnostem a praktikám, které vás osobně ponižují. Chopte se života a přikažte si, že budete stateční. Velmi na vás spoléháme, a proto budete nesmírně požehnáni. Nikdy nejste daleko z dohledu milujícího Nebeského Otce.

  Síla mého svědectví se od doby, kdy jsem se potřeboval opírat o svědectví mých učitelů semináře, změnila. Dnes se opírám o druhé při chůzi – kvůli věku a obrně z dětství, ale ne kvůli pochybnostem ohledně duchovních záležitostí. Uvěřil jsem drahocenných pravdám o evangeliu a o Spasiteli Ježíši Kristu, porozuměl jsem jim a poznal jsem je.

  Jako jeden z Jeho zvláštních svědků svědčím o tom, že o výsledku této bitvy, která začala v předsmrtelném životě, nelze pochybovat. Lucifer prohraje.

  Na začátku jsme mluvili o vránách. Vy, jako mladé vrány, nemusíte bezcílně poletovat sem a tam, aniž byste znali cestu, která před vámi leží. Jsou zde ti, kteří cestu znají. „Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.“14 Pán zorganizoval svou Církev podle zásady klíčů a rad.

  V čele Církve je 15 mužů, kterým vyjadřujeme podporu jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům. Každý člen Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů drží všechny klíče kněžství, které jsou nutné pro řízení Církve. Služebně nejstarším apoštolem je president a prorok Thomas S. Monson, který je jako jediný oprávněn všechny tyto klíče používat.

  Podle písem se požaduje, aby členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti pracovali v radách a aby rozhodnutí těchto rad byla jednomyslná. A tak tomu je. Důvěřujeme Pánu, že nás bude vést, a snažíme se konat jen Jeho vůli. Víme, že v nás vložil velkou důvěru, v každého z nás jednotlivě i kolektivně.

  Musíte se naučit důvěřovat Pánu „celým srdcem svým, na rozumnost pak svou [nespoléhat]“.15 Musíte být hodni důvěry a obklopovat se přáteli, kteří chtějí být také takovými.

  Občas můžete být pokoušeni myslet si něco podobného, co jsem si čas od času myslel i já, když jsem byl mladý: „Podle toho, jak se vše vyvíjí, bude se světem brzy amen. Než dosáhnu toho, čeho bych měl, bude konec světa.“ Tak tomu není! Můžete se těšit na to, že uděláte to, co je správné – že uzavřete manželství, založíte rodinu, uvidíte svoje děti a vnoučata, a možná dokonce i pravnoučata.

  Pokud se budete držet těchto zásad, budete opatrováni a ochraňováni a sami skrze nabádání Ducha Svatého poznáte, kterou cestou se dát, neboť „mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí“.16 Slibuji vám, že tak tomu bude, a svolávám požehnání na vás, naši drahocennou mládež, ve jménu Ježíše Krista, amen.