Mga Kasulatan
Joseph Smith—Mateo 1


Joseph Smith—Mateo

Usa ka kinuha gikan sa paghubad sa Biblia ingon nga gipadayag ngadto kang Propeta Joseph Smith sa 1831: Mateo 23:39 ug kapitulo 24.

Kapitulo 1

Si Jesus nanagna sa umaabut nga kalaglagan sa Jerusalem—Siya usab mipahayag sa ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, ug sa kalaglagan sa mga dautan.

1 Kay Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo dili makakita kanako sukad karon ug makaila nga Ako mao siya kinsa gisulat sa mga propeta, hangtud kamo moingon: Bulahan siya kinsa amoabut sa ngalan sa Ginoo, diha sa mga panganod sa langit, ug sa tanan nga balaan nga mga anghel uban kaniya. Unya nakasabut ang iyang mga tinun-an nga siya moanhi pag-usab dinhi sa yuta, human niana siya gihimaya ug gikoronahan diha sa tuo nga kamot sa bDios.

2 Ug si Jesus migawas, ug mibiya gikan sa templo; ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya, aron sa pagpaminaw kaniya, nag-ingon: Magtutudlo, ipakita kanamo ang mga gambalay sa templo, ingon sa imong gipamulong—Sila pagalumpagon, ug ibilin diha kaninyo nga awaaw.

3 Ug si Jesus miingon ngadto kanila: Wala ba kamo makakita niini nga mga butang, ug wala ba kamo makasabut kanila? Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, walay mahibilin dinhi, diha niini nga templo, usa ka abato nga natung-tong sa lain nga dili malumpag.

4 Ug si Jesus mibiya kanila, ug miadto sa Bungtod sa mga Olibo. Ug samtang siya milingkod sa aBungtod sa mga Olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya sa tago, nag-ingon: Sulti kanamo kanus-a kini nga mga butang mahinabo diin ikaw namulong mahitungod sa kalaglagan sa templo, ug sa mga Judeo; ug unsa ang btimailhan sa imong cpag-anhi, ug sa dkatapusan sa kalibutan, o sa kalaglagan sa mga edautan, diin mao ang katapusan sa kalibutan?

5 Ug si Jesus mitubag, ug miingon ngadto kanila: Pagbantay nga walay tawo nga molingla kaninyo;

6 Kay daghan ang moanhi diha sa akong ngalan, mag-ingon—ako mao si Kristo—ug molingla sa daghan;

7 Unya sila motugyan kaninyo aron apagasakiton, ug mopatay kaninyo, ug kamo bpagadumtan sa tanan nga mga nasud, tungod sa akong ngalan;

8 Ug unya daghan ang masakitan, ug magbudhi sa usag usa, ug magdumot sa usag usa;

9 Ug daghan nga bakakon nga mga propeta ang motungha, ug molingla sa daghan;

10 Ug tungod kay ang kadautan modagsang, ang agugma sa daghan magkaanam ka bugnaw;

11 Apan siya nga magpabilin nga malig-on ug dili mabuntog, ang mao pagaluwason.

12 Busa, kon kamo, makakita sa kalaglagan sa asalawayon, nga gipamulong ni bDaniel ang propeta, mahitungod sa kalaglagan sa cJerusalem, niana kamo mobarug diha sa dbalaan nga dapit; kinsa ang mobasa himoa nga siya makasabut.

13 Dayon himoa nga sila kinsa atua sa Judea molayas ngadto sa mga abukid;

14 Himoa siya kinsa anaa sa atup sa balay nga molayas, ug ayaw pabalika aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay;

15 Ni siya kinsa atua sa umahan nga mobalik aron pagkuha sa iyang mga saput;

16 Ug alaot sila nga anagsabak, ug ngadto kanila nga nagpasuso niana nga mga adlaw;

17 Busa, pag-ampo kamo sa Ginoo nga ang inyong panaw dili sa tingtugnaw, ni sa Igpapahulay nga adlaw;

18 Kay unya, niana nga mga adlaw, mahinabo ang dako nga kalisdanan sa mga aJudeo, ug sa mga lumulupyo sa bJerusalem, ingon nga wala pa gayud ikapadala diha sa Israel, sa Dios, sukad sa sinugdanan sa ilang gingharian hangtud niini nga panahon; dili, ni bisan kanus-a nga ipadala pag-usab diha sa Israel.

19 Ang tanan nga mga butang nga midangat kanila mao lamang ang sinugdanan sa mga kagul-anan nga moabut diha kanila.

20 Ug gawas kon kana nga mga adlaw pamub-an, walay usa gayud kanila nga maluwas; apan tungod sa mga pinili, sumala sa pakigsaad, kana nga mga adlaw pamub-an.

21 Tan-awa, kini nga mga butang Ako namulong nganha kaninyo mahitungod sa mga Judeo; ug usab, human sa kalisdanan niana nga mga adlaw nga moabut sa Jerusalem, kon adunay tawo nga moingon nganha kaninyo, Tan-awa, ania si Kristo, o atua didto, ayaw pagtuo kaniya;

22 Kay niana nga mga adlaw usab adunay motungha nga mga mini nga Kristo, ug mini nga mga propeta, ug magpakita og dagko nga mga timailhan ug mga kahibulongan, hangtud nga, kon mahimo, sila molingla sa labing pinili, kinsa mga pinili sumala sa pakigsaad.

23 Tan-awa, Ako namulong niini nga mga butang nganha kaninyo tungod sa mga apinili; ug kamo usab makadungog og mga bgubat, ug mga hungihong sa mga gubat; tan-awa nga kamo dili masamok, kay ang tanan nga Ako misulti kaninyo kinahanglan gayud mahinabo; apan ang katapusan wala pa.

24 Tan-awa, Ako misulti kaninyo kaniadto;

25 Busa, kon sila moingon nganha kaninyo: Tan-awa, siya atua sa kamingawan; ayaw pag-adto didto: Tan-awa, siya anaa sa tinago nga mga lawak; ayaw pagtuo niini;

26 Kay ang kahayag sa kabuntagon nagagikan sa asilangan, ug mosilang bisan ngadto sa kasadpan, ug motabon sa tibuok yuta, mao usab ang pag-anhi sa Anak sa Tawo.

27 Ug karon Ako mopakita nganha kaninyo og usa ka sambingay. Tan-awa, kon hain ang patay nga lawas, anha usab magpundok ang mga agila; ingon usab ang akong pinili amapundok gikan sa upat ka mga suok sa yuta.

28 Ug sila makadungog og mga gubat, ug mga hungihong sa mga gubat.

29 Tan-awa Ako mamulong tungod sa akong mga pinili; kay ang nasud moalsa batok sa nasud, ug gingharian batok sa gingharian; adunay mga agutom, ug mga sakit, ug mga linog, sa nagkalain-lain nga mga dapit.

30 Ug usab, tungod kay ang kadautan modagsang, ang gugma sa mga tawo mag-anam kabugnaw; apan siya nga dili mabuntog, ang mao pagaluwason.

31 Ug usab, kini nga Ebanghelyo sa Gingharian isangyaw diha sa tibuok nga kalibutan, alang sa usa ka saksi ngadto sa tanan nga mga anasud, ug unya ang katapusan moabut, o ang kalaglagan sa mga dautan;

32 Ug usab ang kalaglagan sa salawayon, nga gisulti pinaagi ni Daniel ang propeta, matuman.

33 Ug diha-diha dayon human sa kalisdanan niana nga mga adlaw, ang aadlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag, ug ang mga bitoon mahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mauyog.

34 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kini nga kaliwatan, diin kini nga mga butang ipakita, dili mahinabo hangtud ang tanan nga Ako misulti kaninyo matuman.

35 Bisan, ang mga adlaw moabut, nga ang langit ug yuta mahanaw; apan ang akong mga apulong dili mahanaw, apan ang tanan matuman.

36 Ug, ingon nga Ako misulti kaniadto, human sa akalisdanan niana nga mga adlaw, ug ang mga gahum sa mga langit pagauyugon, niana magpakita ang timailhan sa Anak sa Tawo sa langit, ug unya ang tanan nga mga tribo sa yuta magbangutan; ug sila makakita sa Anak sa Tawo nga bmoabut diha sa mga panganod sa langit, uban sa gahum ug dako nga himaya;

37 Ug kinsa kadto nga magmahal sa akong apulong, dili malingla, kay ang Anak sa Tawo moabut, ug siya mopadala sa iyang mga banghel gikan sa iyang atubangan uban ang dako nga tingog sa usa ka trumpeta, ug sila cmopundok sa nahibilin sa iyang pinili gikan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain.

38 Karon tun-i ang sambingay sa kahoy nga aigos—Kon ang iyang mga sanga linghod pa, ug kini magsugod sa pagpangudlot, kamo masayud nga ang ting-init duol na;

39 Busa ingon usab, sa akong mga pinili, kon sila makakita niining tanan nga mga butang, sila masayud nga siya duol na, gani diha sa mga pultahan;

40 Apan niana nga adlaw, ug takna, walay usa nga anasayud; wala, bisan ang mga anghel sa Dios sa langit, apan ang akong Amahan lamang.

41 Apan ingon sa mga adlaw ni aNoe, mao usab ang pag-anhi sa Anak sa Tawo;

42 Kay kini mao diha kanila, ingon sa mga adlaw sa wala pa ang alunop; kay hangtud sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka sila nagkaon ug nag-inom, nagminyo ug nagtugot sa kaminyoon;

43 Ug wala masayud hangtud ang lunop miabut, ug mikuha kanilang tanan; mao usab ang pag-anhi sa Anak sa Tawo.

44 Unya matuman kana nga gisulat, nga sa akatapusan nga mga adlaw, duha ang anaa sa umahan, ang usa pagakuhaon, ug ang lain bibilin;

45 Duha ang maggaling, diha sa galingan, ang usa pagakuhaon, ug ang lain ibilin;

46 Ug unsa nga Ako nagsulti ngadto sa usa, Ako nagsulti ngadto sa tanan nga mga tawo; busa, apagbantay, kay kamo wala masayud sa unsa nga takna ang inyong Ginoo moabut.

47 Apan hibaloi kini, kon ang maayo nga tawo sa balay nasayud pa og unsa nga takna ang kawatan moabut, siya magbantay unta, ug dili motugot nga ang iyang balay lungkabon, apan mangandam unta.

48 Busa pangandam usab kamo, kay sa mao nga takna nga kamo wala maghunahuna, ang Anak sa Tawo moabut.

49 Busa, kinsa, ang amatinud-anon ug maalamon nga sulugoon, kinsa gihimo sa iyang ginoo nga magmando ibabaw sa iyang panimalay, aron mohatag kanila og pagkaon sa tukma nga panahon?

50 Bulahan kanang mao nga sulugoon kinsa ang iyang ginoo, kon siya moabut, makita nga nagbuhat sa ingon; ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya mohimo kaniya nga magmamando ibabaw sa iyang tanan nga mga butang.

51 Apan kon kanang dautan nga sulugoon moingon diha sa iyang kasingkasing: Ang akong ginoo anaglangan sa iyang pag-abut,

52 Ug magsugod sa paghampak sa iyang isig ka sulugoon, ug mokaon ug moinom uban sa mga hubog,

53 Ang ginoo niana nga sulugoon moabut niana nga adlaw samtang siya wala magpaabut kaniya, ug sa takna nga siya wala magdahum,

54 Ug ipahimulag siya, ug itudlo kaniya ang iyang bahin uban sa mga maut; didto adunay mga pagdangoyngoy ug apagpangagot sa mga ngipon.

55 Ug sa ingon moabut ang akatapusan sa mga dautan, sumala sa panagna ni Moises, nag-ingon: Sila ipahimulag gikan diha sa mga katawhan; apan ang katapusan sa yuta wala pa, apan sa dili madugay.