Vaj Lug Kub
Maulaunais 7
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tshooj 7

Tau muab ib txoj kev caw kom nkag tau rau hauv tus Tswv qhov chaw so—Thov Vajtswv tag siab nrho—Tus Ntsuj Plig ntawm Khetos ua tau kom neeg paub qhov zoo tawm ntawm qhov phem—Dab Ntxwg Nyoog yaum kom neeg tsis lees yuav Khetos thiab ua phem—Tej yaj saub ua kom pom txog txoj kev los ntawm Khetos—Los ntawm txoj kev ntseeg, raug ua tau tej txuj ci tseem ceeb thiab tej tim tswv qhuab qhia—Neeg yuav tsum cia siab rau txoj sia nyob mus ib txhis thiab los npuab rau txoj kev siab hlub. Kwv yees li 401–421 xyoo tom qab yug Yexus.

1 Thiab nim no kuv, Maulaunais, sau ob peb yam ntawm tej lus ntawm kuv txiv Maumoos, tej uas nws tau hais txog txoj kev ntseeg, txoj kev cia siab, thiab txoj kev siab hlub; nws tau hais rau cov neeg zoo li no, thaum nws qhia lawv nyob hauv tsev sab laj uas lawv tau ua rau qhov chaw teev tiam.

2 Thiab nim no kuv, Maumoos, hais rau nej, kuv cov kwv tij uas kuv hlub; thiab nws yog los ntawm txoj kev hlub tshua ntawm Vajtswv Leej Txiv, thiab peb tus Tswv Yexus Khetos, thiab nws lub siab xav dawb huv, vim yog lub txiaj ntsim ntawm nws txoj kev hu rau kuv, es kuv thiaj raug pub hais rau nej nyob lub sij hawm no.

3 Yog li ntawd, kuv yuav hais rau nej cov uas yog cov ntawm lub koom txoos, cov uas yog cov raws Khetos qab uas muaj kev nyab xeeb, thiab cov uas tau muaj ib txoj kev cia siab txaus los ntawm tej uas nej muaj peev xwm nkag tau rau hauv tus Tswv qhov chaw so, txij li lub sij hawm no lawm yav tom ntej mus txog thaum nej yuav tau so nrog nws hauv ntuj ceeb tsheej.

4 Thiab nim no kuv cov kwv tij, kuv yuav txiav txim rau nej tej yam no vim yog nej txoj kev mus yam nyab xeeb nrog noob neej.

5 Vim kuv nco txog tus Tswv txoj lus uas hais tias los ntawm lawv tej hauj lwm nej yeej yuav paub lawv; vim yog lawv tej hauj lwm zoo, ces lawv yeej zoo thiab.

6 Vim saib seb, Vajtswv tau hais tias ib tug neeg uas phem yeej tsis muaj peev xwm ua tej uas zoo; vim yog nws muab pub ib qho txiaj ntsim, los sis thov Vajtswv, tsuas yog nws yuav ua tej ntawd tiag tiag xwb tsis yog li ces yuav pab tsis tau nws dab tsi.

7 Vim saib seb, yuav tsis tau suav rau nws tias tej ntawd ncaj ncees.

8 Vim saib seb, yog ib tug neeg uas ua phem muab ib qho txiaj ntsim, nws yeej tsis muab dawb paug; yog li ntawd raug suav rau nws tib yam li tias nws tau tuav cia qhov txiaj ntsim ntawd; yog li ntawd nws raug suav ua phem nyob ntawm Vajtswv xub ntiag.

9 Thiab nws kuj raug suav tias phem rau ib tug neeg zoo li ntawd thiab, yog nws yuav thov Vajtswv thiab tsis muaj siab thov tiag; muaj tseeb tiag, thiab nws yuav pab tsis tau nws dab tsi, vim Vajtswv tsis txais tej yam li ntawd.

10 Yog li ntawd, ib tug neeg uas phem tsis muaj peev xwm ua tej yam uas zoo; thiab nws yeej yuav tsis muab ib qho txiaj ntsim zoo.

11 Vim saib seb, ib lub qhov dej iab yeej tsis muaj peev xwm txhawv tau tej dej zoo; thiab ib lub qhov dej zoo yeej tsis muaj peev xwm txhawv tau dej iab; yog li ntawd, ib tug neeg uas ua ib tug tub qhe ntawm tus dab yeej tsis muaj peev xwm raws tau Khetos qab; thiab yog nws yuav lawv Khetos qab nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tub qhe ntawm tus dab.

12 Yog li ntawd, tag nrho txhua yam uas zoo yeej los ntawm Vajtswv los; thiab tej uas phem yeej los ntawm tus dab los; vim tus dab yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tawm tsam nkaug nws tsis tu ncua, thiab caw thiab ntxias kom ua txhaum, thiab ua tej uas phem tsis tu ncua.

13 Tiam sis saib seb, tej uas yog Vajtswv li yuav caw thiab yaum kom ua zoo tsis tu ncua; yog li ntawd, txhua yam uas caw thiab yaum kom ua zoo, thiab kom hlub Vajtswv, thiab kom ua hauj lwm rau nws, yeej yog Vajtswv kom ua.

14 Yog li ntawd, ceev faj, kuv cov kwv tij uas kuv hlub, kom nej tsis txhob txiav txim tias tej uas phem yog Vajtswv li, los sis tej uas zoo thiab yog Vajtswv li ho yog tus dab li.

15 Vim saib seb, kuv cov kwv tij, yeej raug muab rau nej txiav txim, kom nej yuav paub qhov zoo tawm ntawm qhov phem; thiab txoj kev yuav txiav txim yeej pom tseeb, kom nej yuav paub nrog ib txoj kev paub zoo heev, tib yam li nruab hnub uas ncaim hauv hmo ntuj los.

16 Vim saib seb, tus Ntsuj Plig ntawm Khetos twb raug muab rau txhua tus neeg, kom nws yuav paub qhov zoo tawm ntawm qhov phem; yog li ntawd, kuv yuav qhia txoj kev txiav txim rau nej; vim txhua yam uas caw kom ua zoo, thiab yaum kom ntseeg Khetos, yeej raug xa tawm los ntawm lub hwj chim thiab lub txiaj ntsim ntawm Khetos; yog li ntawd nej yuav paub nrog ib txoj kev paub zoo tias tej ntawd yog Vajtswv li.

17 Tiam sis txhua yam uas yaum tib neeg ua phem, thiab tsis ntseeg Khetos, thiab tsis kam lees nws, thiab ua hauj lwm rau nws, ces nej yuav paub nrog ib txoj kev paub zoo tias tej ntawd yog tus dab li; vim tus dab ua hauj lwm zoo li no, vim nws tsis yaum ib tug neeg los ua zoo li, tsis yaum tiag, tsis yaum ib tug li; nws tej tim tswv los tib yam; lawv cov uas ywj lawv tus kheej rau nws siv los tib yam.

18 Thiab nim no, kuv cov kwv tij, saib zoo kom nej yuav paub qhov kaj ntawm tej uas nej yuav txiav txim, qhov kaj uas yog qhov kaj ntawm Khetos, saib zoo kom nej tsis txhob txiav txim yuam kev; vim nej yuav raug txiav txim rau tej uas nej tau txiav txim rau lawm.

19 Yog li ntawd, kuv thov nej, cov kwv tij, kom nej yuav rau siab ntso nrhiav nyob hauv qhov kaj ntawm Khetos kom nej yuav paub qhov zoo tawm ntawm qhov phem; thiab yog nej yuav tuav txhua yam uas zoo, thiab tsis txiav txim rau tej ntawd, nej yeej yuav tau ua Khetos ib tug me nyuam tiag.

20 Thiab nim no, kuv cov kwv tij, yuav ua li cas nej thiaj li yuav tuav tau txhua yam uas zoo?

21 Thiab nim no kuv los rau txoj kev ntseeg ntawd, qhov uas kuv tau hais tias kuv yuav hais; thiab kuv yuav qhia nej txoj kev uas nej yuav tuav tau txhua yam uas zoo.

22 Vim saib seb, Vajtswv yeej paub txhua yam, tau kav ib txhis rau ib txhis, saib seb, nws tau xa tej tim tswv los pab rau noob neej, kom yuav paub txog txoj kev los ntawm Khetos; thiab nyob hauv Khetos yuav muaj tau txhua yam kev zoo los.

23 Thiab Vajtswv kuj tau qhia rau tej yaj saub, los ntawm nws lub qhov ncauj kiag, tias Khetos yuav los.

24 Thiab saib seb, tau muaj ntau yam kev uas nws tau ua tej xwm rau noob neej paub, uas tau yog tej uas zoo; thiab tag nrho tej uas zoo yeej los ntawm Khetos los; tsis yog li ntawd ces tib neeg yeej tau raug poob lawm, thiab yuav tsis muaj tau yam uas zoo los rau lawv.

25 Yog li ntawd, los ntawm txoj kev pab ntawm tej tim tswv, thiab los ntawm txhua lo lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, tib neeg tau pib xyaum kom muaj kev ntseeg Khetos; thiab li no los ntawm txoj kev ntseeg, lawv thiaj tuav tau txhua yam uas zoo; thiab li no nws yog mus txog thaum txoj kev los ntawm Khetos.

26 Thiab tom qab uas nws tau los tib neeg kuj yuav raug cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg nyob hauv nws lub npe; thiab los ntawm txoj kev ntseeg, lawv rais los mus ua Vajtswv tej tub. Thiab tseeb ib yam li Khetos muaj sia nyob nws tau hais tej lus no rau peb tej yawg koob, hais tias: Txhua yam uas nej yuav thov Leej Txiv los ntawm kuv lub npe, uas yog yam uas zoo, nyob hauv txoj kev ntseeg cia siab ntsoov tias nej yuav tau txais, saib seb, yeej yuav raug ua tiav li ntawd rau nej.

27 Yog li ntawd, kuv cov kwv tij uas kuv hlub, tej txuj ci tseem ceeb puas tau tseg vim Khetos tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tau zaum ntawm Vajtswv sab tes xis, mus muab nqi zog ntawm Leej Txiv txog nws tej kev muaj cai rau ntawm txoj kev hlub tshua uas nws tau muaj rau saum noob neej?

28 Vim nws tau teb qhov kawg ntawm txoj kev cai, thiab nws tau lees tag nrho cov uas muaj txoj kev ntseeg hauv nws; thiab lawv cov uas muaj kev ntseeg hauv nws yeej yuav npuab rau txhua yam uas zoo; yog li ntawd nws hais zoo txog noob neej; thiab nws nyob saum ntuj ceeb tsheej tas mus li.

29 Thiab vim nws tau ua li no lawm, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, tej txuj ci tseem ceeb puas tau tseg lawm? Saib seb kuv hais rau nej tias, Tsis tau; tej tim tswv los kuj tsis tau tsum los pab rau noob neej.

30 Vim saib seb, lawv raug ywj rau nws, kom mus pab raws li nws txoj lus txib, ua lawv tus kheej rau lawv cov uas muaj txoj kev ntseeg muaj zog thiab muaj lub siab ruaj nyob hauv txhua yam ncaj ncees pom.

31 Thiab txoj hauj lwm ntawm lawv txoj kev pab yog hu kom neeg los rau txoj kev hloov siab lees txim, thiab kom muaj puv npo thiab ua txoj hauj lwm ntawm tej kev khi lus ntawm Leej Txiv, uas nws tau khi rau noob neej, kom yuav npaj tau kev nyob hauv noob neej, los ntawm txoj kev tshaj Khetos txoj lus rau cov neeg uas raug xaiv ntawm tus Tswv, kom lawv yuav ua tim khawv txog nws.

32 Thiab los ntawm txoj kev ua li no, tus Tswv Vajtswv yuav npaj txoj kev kom cov neeg uas tseem tshuav yuav muaj txoj kev ntseeg hauv tus Tswv, kom tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv yuav muaj qhov chaw nyob hauv lawv tej siab, raws li lub hwj chim ntawm qhov ntawd; thiab Leej Txiv tau coj tau, tej kev khi lus uas nws tau khi rau noob neej raws li no.

33 Thiab Khetos tau hais tias: Yog nej yuav muaj txoj kev ntseeg hauv kuv nej yeej yuav muaj hwj chim ua tau txhua yam uas tsim nyog nyob hauv kuv.

34 Thiab nws tau hais tias: Cia li hloov siab lees txim nej sawv daws uas nyob thoob lub ntiaj teb, thiab cia li los cuag kuv, thiab ua kev cai raus dej nyob ntawm kuv lub npe, thiab muaj txoj kev ntseeg nyob hauv kuv, xwv kom nej thiaj li yuav raug cawm dim.

35 Thiab nim no, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, yog tias qhov no yog li ntawd tias tej yam no uas kuv tau hais rau nej muaj tseeb, thiab Vajtswv yuav ua rau nej paub, nrog lub hwj chim thiab lub yeeb koob loj nyob hauv hnub kawg, tias lawv muaj tseeb, thiab yog lawv muaj tseeb no lub caij ntawm tej txuj ci tseem ceeb puas tau tsum lawm?

36 Los sis tej tim tswv puas tau tsum tshwm sim rau noob neej? Los sis nws puas tau tuav lub hwj chim ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv ncaim ntawm lawv? Los sis nws puas yuav tuav, ntev heev npaum li lub sij hawm yuav ntev, los sis npaum li lub ntiaj teb yuav nyob, los sis puas yuav muaj ib tug neeg nyob rau saum qhov ntawd raug cawm dim taus?

37 Saib seb kuv hais rau nej tias, Tsis yog li ntawd; vim twb yog los ntawm txoj kev ntseeg es thiaj ua tau tej txuj ci tseem ceeb; thiab twb yog los ntawm txoj kev ntseeg es tej tim tswv tshwm sim thiab los pab rau tej tib neeg; yog li ntawd, yog tej yam no tau tseg lawm tiag ces txoj kev txom nyem yuav raug rau noob neej, vim nws yog vim txoj kev tsis ntseeg, thiab tag nrho tsis muaj yam tsim nyog.

38 Vim tsis muaj ib tug neeg muaj peev xwm dim tau, raws li Khetos tej lus, tsuas yog lawv yuav muaj txoj kev ntseeg hauv nws lub npe xwb; yog li ntawd, yog tej yam no tau tseg lawm, ces txoj kev ntseeg los kuj tau tseg lawm thiab; thiab neeg yeej yuav nyob qhov uas phem kawg nkaus, vim lawv yuav nyob zoo li uas tsis tau muaj txoj kev txhiv dim.

39 Tiam sis saib seb, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, kuv txiav txim rau nej tej yam uas zoo dua, vim kuv txiav txim tias nej muaj txoj kev ntseeg hauv Khetos vim yog nej lub siab dawb siab zoo; vim yog nej tsis muaj txoj kev ntseeg nyob hauv nws ces nej yuav tsis phim suav nyob hauv cov neeg ntawm nws lub koom txoos.

40 Thiab ntxiv, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, kuv yuav hais rau nej txog txoj kev cia siab. Yuav ua li cas nej thiaj txawj muaj tau txoj kev ntseeg, tsuas yog nej yuav tsum muaj txoj kev cia siab xwb?

41 Thiab nej yuav cia siab rau yam dab tsi? Saib seb kuv hais rau nej tias nej yuav tsum muaj txoj kev cia siab dhau los ntawm Khetos thiab lub hwj chim ntawm nws txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los, tias yuav sawv los mus rau txoj sia nyob mus ib txhis, thiab tau qhov no los vim nej txoj kev ntseeg hauv nws raws li txoj kev cog lus.

42 Yog li ntawd, yog ib tug neeg muaj txoj kev ntseeg nws yuav tsum muaj txoj kev cia siab; vim yog tsis muaj txoj kev ntseeg yeej muaj tsis tau txoj kev cia siab li.

43 Thiab ntxiv, saib seb kuv hais rau nej tias nws tsis muaj peev xwm muaj tau txoj kev ntseeg thiab kev cia siab, tsuas yog nws yuav txo hwj chim thiab muaj siab mos siab muag xwb.

44 Yog tsis li ntawd, nws txoj kev ntseeg thiab txoj kev cia siab tsis muaj nuj nqis dab tsi, vim tsis muaj ib tug uas raug txais yuav nyob ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg txo hwj chim thiab muaj siab mos siab muag xwb; thiab yog ib tug neeg txo hwj chim thiab muaj siab mos siab muag, thiab lees los ntawm lub hwj chim ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv tias Yexus yog tus Khetos, nws yuav tsum muaj txoj kev siab hlub; vim yog nws tsis muaj txoj kev siab hlub nws tsis muaj nuj nqis dab tsi; yog li ntawd nws yuav tsum muaj txoj kev siab hlub.

45 Thiab txoj kev siab hlub tiv taus ntev, thiab siab zoo, thiab tsis xav tau luag tug, thiab tsis khav theeb, tsis xav rau nws tus kheej xwb, tsis chim sai, tsis xav phem, thiab tsis nyiam kev tsis ncaj ncees tiam sis nyiam qhov tseeb, tiv tag nrho txhua yam, ntseeg txhua yam, cia siab rau txhua yam, nyiaj tag nrho txhua yam.

46 Yog li ntawd, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, yog nej tsis muaj txoj kev siab hlub ces, nej twb tsis muaj nuj nqis dab tsi, vim txoj kev siab hlub yeej tsis plam ib zaug li. Yog li ntawd, cia li npuab rau txoj kev siab hlub, uas yog yam uas zoo tshaj plaws tag nrho, vim txhua yam yeej yuav plam—

47 Tiam sis txoj kev siab hlub yog txoj kev hlub dawb paug ntawm Khetos, thiab nws yuav nyob tas mus li; thiab tus uas raug nrhiav pom muaj nws nyob hauv hnub kawg, tus ntawd yuav tau zoo.

48 Yog li ntawd, kuv cov kwv tij uas kuv hlub es, cia li thov Leej Txiv tag nrho lub zog ntawm lub siab, xwv kom nej yuav muaj txoj kev hlub no puv npo, txoj uas nws tau muab rau tag nrho cov uas raws qab tiag ntawm nws Leej Tub, Yexus Khetos; xwv kom nej yuav rais tau los mus ua Vajtswv tej tub; kom thaum nws yuav tshwm los peb yuav zoo li nws, vim peb yuav pom nws zoo li uas nws yog; kom peb yuav muaj txoj kev cia siab no; kom peb yuav raug ua kom dawb huv tib yam li nws twb dawb huv. Amees.