3 Nefi 21
  Footnotes
  Theme

  21. poglavje

  Izrael bo zbran, ko pride Mormonova knjiga na dan. — Drugi narodi se bodo v Ameriki utrdili kot svobodno ljudstvo. — Odrešeni bodo, če bodo verjeli in bodo poslušni; sicer bodo odrezani in pokončani. — Izrael bo zgradil Novi Jeruzalem in izgubljeni rodovi se bodo vrnili. Okrog leta 34 po Kr.

  1 In resnično vam pravim, dajem vam znamenje, da boste prepoznali ačas, ko naj bi se to zgodilo — da bom zbral svoje ljudstvo, o Izraelova hiša, z njihove dolge razkropitve, in bom med njimi ponovno ustanovil moj Sion;

  2 in glejte, to je tisto, kar vam bom dal za znamenje — kajti resnično vam pravim, ko se bo to, kar vam razglašam in kar vam bom po temle razglasil sam in z močjo Svetega Duha, ki vam ga bo dal Oče, razkrilo drugim narodom, da bodo lahko vedeli glede tega ljudstva, ki je ostanek Jakobove hiše, in glede mojega ljudstva, katerega bodo oni razkropili;

  3 resnično, resnično, povem vam, ko jim bo Oče ato razkril in bo prišlo od Očeta, od njih do vas;

  4 kajti to je v Očetu modrost, da se naselijo v tej deželi in se z Očetovo močjo ustalijo kot asvobodno ljudstvo, da bo to prišlo od njih do ostanka vašega potomstva, da se bo lahko izpolnila Očetova bzaveza, s katero se je zavezal s svojim ljudstvom, o Izraelova hiša;

  5 ko bodo torej ta dela in dela, ki se bodo odslej delala med vami, prišla od adrugih narodov do vašega bpotomstva, ki bo zaradi krivičnosti hiralo v neveri;

  6 kajti Očetova volja je, da to pride od adrugih narodov, da bo lahko drugim narodom pokazal svojo moč, zaradi tega da se bodo drugi narodi, če ne bodo postali trdosrčni, lahko pokesali in prišli k meni in se krstili v mojem imenu in spoznali prave točke mojega nauka, da bodo lahko bprišteti med moje ljudstvo, o Izraelova hiša;

  7 in ko se bo to zgodilo, da bo vaše apotomstvo to začelo spoznavati — jim bo to v znamenje, da bodo lahko vedeli, da se je že začelo Očetovo delo za izpolnitev zaveze, ki jo je sklenil z ljudstvom, ki so iz Izraelove hiše.

  8 In ko bo prišel ta dan, se bo zgodilo, da si bodo kralji zatisnili usta, kajti videli bodo to, kar jim ni bilo povedano, in pretehtali bodo to, česar niso slišali.

  9 Kajti tisti dan bo Oče zavoljo mene opravil delo, ki bo med njimi veliko in ačudovito delo; in med njimi bodo tisti, ki temu ne bodo verjeli, čeprav jim bo to razglasil človek.

  10 Toda glejte, življenje mojega služabnika bo v moji roki; zato ga ti ne bodo ranili, čeprav bo zaradi njih aiznakažen. Vendarle ga bom ozdravil, kajti pokazal jim bom, da je bmoja modrost večja od hudičeve prekanjenosti.

  11 Zgodilo se bo torej, da bo, kdor ne bo verjel v moje besede, ki sem Jezus Kristus, ki amu jih bo Oče naročil obelodaniti drugim narodom, in mu bo dal moč, da jih bo obelodanil drugim narodom (storjeno bo, prav kakor je rekel Mojzes), bodrezan od mojega ljudstva, ki je iz zaveze.

  12 In moje ljudstvo, ki je Jakobov ostanek, bo med drugimi narodi, da, sredi med njimi, kakor alev med gozdnimi živalmi, kakor mlad lev med čredo ovac, ki, če gre skozi, tako bpotepta kot raztrga na kose in nihče ne more rešiti.

  13 Njihova roka se bo vzdignila nad njihove nasprotnike in vsi njihovi sovražniki bodo odrezani.

  14 Da, gorje drugim narodom, če se ne bodo apokesali; kajti tisti dan se bo zgodilo, govori Oče, da bom iz tvoje srede izbrisal tvoje konje in bom uničil tvoje bojne vozove;

  15 in izbrisal bom mesta v tvoji deželi in porušil vsa tvoja oporišča;

  16 in izbrisal bom čarovništvo iz tvojih dežel in ne boš več imel vedeževalcev;

  17 iz tvoje srede bom izbrisal tudi tvoje arezane podobe in tvoje spominske stebre in ne boš več častil del svojih rok;

  18 in iz tvoje srede bom izruval tvoje gozdiče; tako bom uničil tvoja mesta.

  19 In zgodilo se bo, da bodo odpravljena vsa alaganja in zavajanja in zavidanja in zdrahe in kvaziduhovništva in vlačugarstvo.

  20 Kajti zgodilo se bo, govori Oče, da bom tistega dne té, ki se ne bodo pokesali in ne bodo prišli k mojemu ljubljenemu Sinu, odrezal od mojega ljudstva, o Izraelova hiša;

  21 in nad njimi bom prav kakor nad pogani izvršil maščevanje in bes, za kakršna še niso slišali.

  22 Če pa se bodo pokesali in prisluhnili mojim besedam in ne bodo postali trdosrčni, bom med njimi austanovil svojo cerkev in sklenili bodo zavezo in bprišteti bodo med ta Jakobov ostanek, kateremu sem to deželo dal za njihovo dediščino;

  23 in pomagali bodo mojemu ljudstvu, Jakobovemu ostanku, in tudi tolikim iz Izraelove hiše, kot bodo prišli, da bodo lahko zgradili mesto, ki se bo imenovalo aNovi Jeruzalem.

  24 In nato bodo pomagali mojemu ljudstvu, da se bodo lahko zbrali ti, ki so razkropljeni po vsem obličju dežele, v Novem Jeruzalemu.

  25 In nato bo mednje prišla nebeška amoč; in tudi bsam bom v sredi.

  26 In nato se bo Očetovo delo začelo tistega dne, in sicer ko se bo med ostankom tega ljudstva začelo pridigati ta evangelij. Resnično vam pravim, tistega dne se bo Očetovo delo azačelo med vsemi razkropljenimi izmed mojega ljudstva, da, in sicer rodovi, ki so bili bizgubljeni, ki jih je Oče vodil iz Jeruzalema.

  27 Da, delo se bo začelo med vsemi arazkropljenimi izmed mojega ljudstva z Očetom, ki bo pripravil pot, po kateri lahko pridejo k meni, da lahko kličejo Očeta v mojem imenu.

  28 Da, in nato se bo začelo delo z Očetom, ki bo med vsemi narodi pripravljal pot, po kateri bo njegovo ljudstvo lahko azbrano doma v deželi svoje dediščine.

  29 In šli bodo iz vseh narodov; in ne bodo šli v anaglici niti v begu, kajti šel bom pred njimi, govori Oče, in bom njihova zadnja straža.