Szentírások
2 Nefi 28


28. Fejezet

Az utolsó napokban sok hamis egyházat állítanak fel – Ezek hamis, hiábavaló és bolond tanokat tanítanak – A hamis tanítók miatt hemzsegni fog a hitehagyás – Az emberi szívekben az ördög tombol majd – Mindenféle hamis tanokat fog tanítani. Mintegy Kr.e. 559–545.

1 És most, íme, testvéreim, aszerint szóltam hozzátok, ahogyan a Lélek kényszerített engem; tudom tehát, hogy ezeknek biztosan be kell következniük.

2 És azok a dolgok, amiket leírnak a könyvből, nagyon értékesek lesznek az emberek gyermekeinek, és különösen a mi magunk számára, mely Izráel házának egy maradéka.

3 Mert lészen azon a napon, hogy az egyházak, melyeket felállítanak, de nem az Úrnak, amikor az egyik így fog szólni a másikhoz: Íme, én, én vagyok az Úré; és a többiek ezt mondják: Én, én vagyok az Úré; és így szól majd mindenki, aki egyházat épített, de nem az Úrnak –

4 És veszekszik egyik a másikkal; és veszekednek egymással a papjaik, és saját tudományukkal tanítanak és megtagadják a Szentlelket, mely szólást ad.

5 És tagadják Istennek, Izráel Szentjének hatalmát; és ezt mondják a népnek: Miránk hallgassatok, és halljátok a mi előírásunkat; mert íme, ma nincs Isten, mert az Úr, a Megváltó elvégezte munkáját, és hatalmát átadta az embereknek;

6 Íme, az én előírásomra hallgassatok; ha azt mondják, hogy az Úr keze csodát tett, ne higgyétek el; mert ezen a napon nem a csodák Istene ő, elvégezte munkáját.

7 Igen, és sokan lesznek olyanok, akik ezt mondják: Egyél, igyál és vigadj, mert holnap meghalunk; és jól lesz dolgunk.

8 És sokan lesznek olyanok is, akik ezt mondják: Egyél, igyál és vigadj; mindazonáltal féld az Istent – igazol ő majd egy kis bűn elkövetésében; igen, hazudj egy kicsit, húzz hasznot a másikból szavai miatt, ássál vermet felebarátodnak; nincs ebben bántás; tedd csak meg mindezen dolgokat, hiszen holnap meghalunk; és ha úgy lészen, hogy bűnösek vagyunk, Isten megver majd néhány vesszőcsapással, és a végén megszabadulunk Isten királyságában.

9 Igen, és sokan lesznek majd, akik ily módon tanítanak hamis és hiábavaló és balga tanokat, és felfuvalkodnak a szívükben, és igyekeznek majd mélységesen elrejteni tanácsaikat az Úrtól; és cselekedeteik a sötétben lesznek.

10 És a szentek vére ellenük kiált a földről.

11 Igen, mind letértek az útról; megromlottak.

12 A kevélység miatt, és a hamis tanítók és a hamis tanok miatt egyházaik megromlottak, és egyházaik felemelkedtek; a kevélység miatt felfuvalkodtak.

13 Kirabolják a szegényeket, cifra szentélyeik miatt; kirabolják a szegényeket, cifra ruháik miatt; és üldözik a szelídeket és a szívükben szegényeket, mert kevélységükben felfuvalkodtak.

14 Merev nyakat és fenntartott fejet viselnek; igen, és a kevélység, és a gonoszság, és az utálatosságok és paráznaságok miatt mindannyian eltévelyedtek, kivéve néhányat, akik alázatos követői Krisztusnak; mindazonáltal úgy vezetik őket, hogy sok esetben tévednek, mert az emberek előírásai tanítják őket.

15 Ó a bölcsek, és a tanultak, és a gazdagok, akik fel vannak fuvalkodva szívük kevélységében, és mindazok, akik hamis tanokat prédikálnak, és mindazok, akik paráznaságokat követnek el, és elferdítik az Úr helyes útját, jaj, jaj, jaj nekik, mondja a Mindenható Úristen, mert le lesznek vetve a pokolba.

16 Jaj azoknak, akik semmit nem érő dologért elutasítják az igazat, és szidalmazzák azt, ami jó, és azt mondják, hogy nincs értéke! Mert eljön a nap, hogy az Úristen hirtelen meglátogatja a föld lakóit; és azon a napon, amikor teljesen megértek a gonoszságban, el fognak veszni.

17 De íme, ha a föld lakói megbánják gonoszságukat és utálatosságaikat, nem fogják őket elpusztítani, mondja a Seregek Ura.

18 De íme, annak a hatalmas és utálatos egyháznak, amely az egész föld paráznája, annak a porba kell omlania, és nagynak kell lennie a bukásának.

19 Mert az ördög királyságának meg kell rendülnie, és szükségképpen bűnbánatra kell serkenteni az ahhoz tartozókat, vagy az ördög örök láncaival megragadja őket, és haragra serkenti, és elvesznek;

20 Mert íme, azon a napon az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bujtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó.

21 És másokat lecsendesít és testi biztonságba ringatja őket, úgyhogy ezt mondják: Minden jól van Sionban; igen, Sion virágzik, minden jól van – és így szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan, le a pokolba.

22 És íme, másokat hízelgéssel vezet félre, és azt mondja nekik, hogy nincs pokol; és így szól hozzájuk: Én nem vagyok ördög, mert az nincs – és így suttog a fülükbe, míg meg nem ragadja őket borzalmas láncaival, amelyekből nincs szabadulás.

23 Igen, elragadja őket a halál és a pokol; és a halál, és a pokol, és az ördög és mindazok, akiket ezek megragadtak, Isten trónja elé kell hogy álljanak, és cselekedeteik szerint meg kell hogy ítéltessenek, ahonnan aztán a számukra elkészített helyre kell menniük, méghozzá egy tüzes és kénköves tóba, amely végtelen gyötrelem.

24 Ezért jaj annak, aki tétlenkedik Sionban!

25 Jaj annak, aki így kiált fel: Minden jól van!

26 Igen, jaj annak, aki az emberek előírásaira hallgat, és megtagadja Isten hatalmát és a Szentlélek ajándékát!

27 Igen, jaj annak, aki ezt mondja: Mi már kaptunk, és többre nincs szükségünk!

28 Egyszóval jaj mindazoknak, akik reszketnek és haragszanak Isten igazsága miatt! Mert íme, aki a sziklára épített, az örömmel fogadja azt; és aki homokos alapra épített, az reszket, hogy elbukik.

29 Jaj annak, aki ezt mondja: Megkaptuk már Isten szavát, és nincs szükségünk többre Isten szavából, mert van már elég nekünk!

30 Mert íme, így szól az Úristen: Sort sorra, előírást előírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit adok az emberek gyermekeinek; és áldottak azok, akik hallgatnak előírásaimra, és meghallják tanácsomat, mert bölcsességet tanulnak; mert annak, aki befogadja, többet adok; és azoktól, akik ezt mondják: Már elég nekünk, azoktól az is elvétetik, ami van nekik.

31 Átkozott az, aki emberbe helyezi bizalmát, vagyis testet tesz karjává, vagy az emberek előírásaira hallgat, ha előírásaik nem a Szentlélek hatalma által adatnak.

32 Jaj a nemzsidóknak, mondja a Seregek Ura! Mert annak ellenére, hogy napról napra kinyújtom majd feléjük a karomat, meg fognak tagadni engem; mégis, irgalmas leszek hozzájuk, mondja az Úristen, ha bűnbánatot tartanak és hozzám jönnek; mert karom egész nap ki van nyújtva, mondja a Seregek Úristene.