1. Nefi 12
predchádzajúce ďalej

Kapitola 12

Nefi vidí vo videní krajinu zasľúbenia; spravodlivosť, nespravodlivosť a zánik jej obyvateľov; príchod Baránka Božieho medzi nich; ako bude dvanásť učeníkov a dvanásť apoštolov súdiť Izrael; a odporný a špinavý stav tých, ktorí upadnú do neviery. Okolo roku 600–592 pred Kr.

1 A stalo sa, že mi anjel povedal: Pozri, a uzri semeno svoje, a tiež semeno bratov tvojich. A ja som sa pozrel a uzrel som akrajinu zasľúbenia; a uzrel som zástupy ľudí, áno, dokonca akoby ich bolo počtom toľko, koľko je piesku morského.

2 A stalo sa, že som uzrel zástupy spolu zhromaždené k tomu, aby bojovali, jeden proti druhému; a uzrel som avojny a zvesti o vojnách, a veľké krviprelievania mečom medzi ľudom mojím.

3 A stalo sa, že som uzrel, ako sa pominuli mnohé pokolenia, vo vojnách a svároch v krajine; a uzrel som mnohé mestá, áno, dokonca tak, že som ich nepočítal.

4 A stalo sa, že som videl ahmlu btemnoty na tvári krajiny zasľúbenia; a videl som blesky a počul som hromobitia a zemetrasenia, a všelijaké burácavé zvuky; a videl som, že zem a kamene pukajú; a videl som hory rozpadávajúce sa na kusy; a videl som, že roviny zeme sú rozrušené; a videl som mnohé mestá, ako sa cprepadli; a videl som mnohé, ako boli spálené ohňom; a videl som mnohé, ako sa zrútili k zemi pre jej záchvevy.

5 A stalo sa, že potom, čo som videl veci tieto, videl som aparu temnoty, ako mizne z tváre zeme; a hľa, videl som zástupy, ktoré nepadli, kvôli veľkým a strašným súdom Pána.

6 A videl som nebesia otvorené a aBaránka Božieho zostupovať z neba; a zostúpil dole a ukázal sa im.

7 A tiež som videl a vydávam svedectvo o tom, že Duch Svätý zostúpil na advanástich ďalších; a boli vysvätení Bohom, a vyvolení.

8 A anjel ku mne prehovoril, hovoriac: Hľa, dvanásť učeníkov Baránkových, ktorí sú vyvolení, aby slúžili semenu tvojmu.

9 A povedal mi: Spomínaš si na advanásť apoštolov Baránkových? Hľa, to sú tí, ktorí budú bsúdiť dvanásť kmeňov Izraela; a preto, dvanásť služobníkov zo semena tvojho bude nimi súdených; lebo vy ste z domu Izraela.

10 A týchto advanásť služobníkov, ktorých vidíš, bude súdiť semeno tvoje. A hľa, oni sú spravodliví naveky; lebo pre ich vieru v Baránka Božieho sú ich brúcha zbielené v krvi jeho.

11 A anjel mi povedal: Pozri! A ja som sa pozrel a uzrel som, ako sa atri pokolenia pominuli v spravodlivosti; a ich rúcha boli biele, dokonca ako Baránok Boží. A anjel mi povedal: Títo sú zbielení v krvi Baránkovej pre vieru svoju v neho.

12 A ja, Nefi, som tiež videl mnohých zo aštvrtého pokolenia, ktorí sa pominuli v spravodlivosti.

13 A stalo sa, že som videl zástupy zeme, ako sa spolu zhromaždili.

14 A anjel mi povedal: Pozri, semeno tvoje, a tiež semeno bratov tvojich.

15 A stalo sa, že som sa pozrel a uzrel som ľud semena svojho, ako sa spolu zhromaždil v zástupoch aproti semenu bratov mojich; a boli spolu zhromaždení, aby bojovali.

16 A anjel ku mne prehovoril, hovoriac: Pozri, prameň ašpinavej vody, ktorý videl otec tvoj; áno, dokonca brieka, o ktorej hovoril; a hlbiny jej sú hlbinami cpekla.

17 ahmly temnoty sú pokušenia diablove, ktoré bzaslepujú oči a zatvrdzujú srdcia detí ľudských, a zvádzajú ich na cširoké cesty, aby zahynuli a boli stratené.

18 A tá veľká a priestranná abudova, ktorú videl otec tvoj, sú márne bpredstavycpýcha detí ľudských. A veľká a strašná dpriepasť ich oddeľuje; áno, dokonca slovo espravodlivosti Večného Boha a Mesiáša, ktorým je Baránok Boží, o ktorom Duch Svätý vydáva svedectvo od počiatku sveta až do doby tejto, a od doby tejto aj naďalej a naveky.

19 A zatiaľ čo anjel ku mne hovoril slová tieto, vzhliadol som a uvidel, že semeno bratov mojich bojovalo proti semenu môjmu, podľa slova anjela; a uzrel som, že pre pýchu semena môjho a apokušenia diablove bpremohlo semeno bratov mojich ľud semena môjho.

20 A stalo sa, že som vzhliadol a uvidel som ľud semena bratov svojich, ako premohli semeno moje; a vyšli v zástupoch po tvári krajiny.

21 A videl som, ako sa spolu zhromaždili v zástupoch; a videl som medzi nimi avojny a zvesti o vojnách; a vo vojnách a vo zvestiach o vojnách som videl, ako sa pominuli mnohé pokolenia.

22 A anjel mi povedal: Pozri, títo budú aupadať do neviery.

23 A stalo sa, že som uzrel, že potom, ako upadli do neviery, stali sa atemným a odporným, a bšpinavým ľudom, plným clenivosti a všelijakých ohavností.