Učení presidentů
titulní strana
předchozí další

Učení presidentů Církve

Lorenzo Snow

Vydala
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Salt Lake City, Utah

Knihy v edici Učení presidentů Církve

 • Učení presidentů Církve: Joseph Smith (katalogové číslo 36481 121)

 • Učení presidentů Církve: Brigham Young (35554 121)

 • Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (35969)

 • Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (36315)

 • Učení presidentů Církve: Lorenzo Snow (36787 121)

 • Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith (35744 121)

 • Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant (35970)

 • Učení presidentů Církve: George Albert Smith (36786 121)

 • Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (36492)

 • Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (35892)

 • Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (36500)

Chcete-li si tyto knihy objednat, navštivte místní distribuční středisko nebo internetové stránky store.lds.org. Knihy jsou také k dispozici v elektronickém formátu na stránkách LDS.org.

Uvítáme vaše připomínky a náměty k této knize. Zašlete je prosím na adresu: Curriculum Planing, 50 East North Temple Street, Room 2404, Salt Lake City, UT 84150-0024, USA.

E-mail: cur-development@ldschurch.org

Uveďte prosím své jméno, adresu, sbor a kůl. Nezapomeňte uvést název knihy. Poté připojte své připomínky a náměty ohledně silných stránek knihy a toho, co by šlo případně zlepšit.