Učení presidentů
Kapitola 12: Desátek – zákon pro naši ochranu a pokrok
předchozí další

Kapitola 12

Desátek – zákon pro naši ochranu a pokrok

„Zákon desátku je jedním z nejdůležitějších zákonů, které kdy byly člověku zjeveny. … Skrze poslušnost tohoto zákona budou Svatým dána požehnání prosperity a úspěchu.“

Ze života Lorenza Snowa

Na začátku května 1899 president Lorenzo Snow pocítil nabádání navštívit město St. George a další osady v jižním Utahu. Bez otálení začal organizovat skupinu lidí, mezi něž patřilo i několik generálních autorit, kteří by se s ním vydali na tuto dlouhou cestu.

Když president Snow výpravu zařizoval, neřekl nikomu, proč se na tuto cestu vydávají – nevěděl to ani on sám. „Když jsme opouštěli Salt Lake,“ řekl později, „nevěděli jsme, proč se vydáváme navštívit tyto osady v jižním Utahu.“1 Avšak 17. května, krátce poté, co dorazili do St. George, se vůle Páně Jeho prorokovi „zřetelně projevila“.2 Na shromáždění, které se konalo 18. května 1899, president Snow prohlásil:

„Toto je slovo Páně určené vám, bratří a sestry – že se máte podřídit tomu, co se od vás, jakožto od těch, kteří mají tyto vznešené vyhlídky na oslavení a slávu, vyžaduje. O co se jedná? Nuže je to něco, co vám bylo čas od času tak důrazně opakováno, že jste možná unaveni, kdykoli o tom znovu slyšíte. … Toto slovo Páně určené vám není ničím novým; zní jednoduše takto: NYNÍ NASTAL ČAS NA TO, ABY KAŽDÝ SVATÝ POSLEDNÍCH DNŮ, KTERÝ SE CHCE PŘIPRAVIT NA BUDOUCNOST A KTERÝ CHCE STÁT PEVNÝMA NOHAMA NA SPRÁVNÉM ZÁKLADĚ, ČINIL VŮLI PÁNĚ A PLATIL PLNĚ SVŮJ DESÁTEK. Toto je slovo Páně určené vám a bude to slovo Páně určené každé osadě po celé zemi Sionu. Až vás opustím a vy o tom budete přemýšlet, sami poznáte, že nastal čas na to, aby každý člověk povstal a platil plně svůj desátek. Pán nám v minulosti žehnal a měl s námi milosrdenství; avšak přichází čas, kdy od nás Pán vyžaduje, abychom povstali a činili to, co nám přikazuje, a abychom již neotáleli. To, co říkám vám v tomto kůlu Sionu, řeknu každému kůlu Sionu, který je zorganizován. Žádný muž ani žena, kteří nyní slyší má slova, se nebudou cítit spokojeně, pokud nebudou platit plný desátek.“3

V předchozích 50 letech, kdy president Snow sloužil jako apoštol, se ve svých kázáních jen zřídkakdy zmiňoval o zákonu desátku. To se však změnilo díky zjevení, které obdržel v St. George v Utahu. „Nikdy jsem neobdržel jasnější zjevení,“ řekl později, „než [zjevení], které jsem obdržel na téma desátku.“4 Ze St. George se on a jeho společníci vydali od města k městu v jižním Utahu a cestou domů do Salt Lake City uspořádali 24 shromáždění. President Snow pronesl 26 kázání. Pokaždé přitom nabádal Svaté, aby byli poslušni zákona desátku.

Do Salt Lake City se skupina vrátila 27. května. Jistý novinář zaznamenal: „President vypadal energičtěji a aktivněji než v den, kdy opustil Salt Lake.“ Když 85letý prorok reagoval na poznámku, že „cestu snášel mimořádně dobře“, odvětil: „Ano, to říkají všichni. … Tato cesta mi udělala dobře. Nikdy v životě jsem se necítil lépe. Mám pocit, že Pán mě podpírá v odpověď na modlitby Svatých.“5

Kromě toho, že se president Snow zmínil o tom, jak se mu daří, se podělil i o své pocity týkající se víry a spravedlivosti Svatých v jižním Utahu. Řekl, že jeho i ty, kteří ho doprovázeli, přijali „s nanejvýš vřelými projevy radosti a vděčnosti“.6 Uvedl, že když radil Svatým, aby byli poslušni zákona desátku, „spočinul na nich Duch Páně a oni se nesmírně radovali a v srdci se rozhodli, že budou zachovávat literu i ducha této zásady“.7 V odpověď na otázku týkající se všeobecných poměrů, v nichž tamější lidé žijí, řekl: „Žijí v pohodlných domovech, jsou dobře oblečeni a zdá se, že mají k jídlu i k pití hojnost dobrých věcí země. V kůlu St. George právě teď lidé strádají kvůli velikému suchu – největšímu, jaké kdy v zemi nastalo, ale mají víru, že brzy přijde déšť.“8

29. a 30. května pronesl president Snow na téma desátku dvě kázání – nejprve úřednicím Vzájemného osvětového sdružení mladých žen a poté úředníkům Vzájemného osvětového sdružení mladých mužů.9 Na konci druhého kázání starší B. H. Roberts ze Sedmdesáti přednesl toto usnesení, které jednohlasně přijali všichni zúčastnění: „Rozhodnuto – že přijímáme nauku desátku, jak ji nyní předložil president Snow, jakožto stávající slovo a vůli Páně určené nám, a přijímáme ji celým svým srdcem; my sami ji budeme zachovávat a budeme dělat vše, co je v naší moci, aby Svatí posledních dnů činili taktéž.“10 2. července se všechny generální autority a zástupci ze všech kůlů a sborů v Církvi zúčastnili posvátného shromáždění v chrámu Salt Lake a v rámci přípravy na toto shromáždění se postili a modlili. V chrámu totéž usnesení jednohlasně přijali.11 President Snow sám toto usnesení věrně zachovával, učil zákonu desátku v mnoha kůlech a dohlížel na podobné úsilí dalších vedoucích Církve.

President Snow obdržel během měsíců následujících po jeho návštěvě v jižním Utahu zprávy o tom, že Svatí posledních dnů se znovu zasvětili dodržovat zákon desátku. Tyto zprávy mu přinesly „veliké potěšení a uspokojení“,12 protože věděl, že díky vytrvalé poslušnosti tohoto zákona budou „na tento lid vylita požehnání Všemohoucího a Církev [bude] postupovat vpřed s mocí a s rychlostí, jakou dosud nezažila“.13

President Snow opakovaně ujišťoval Svaté, že když budou dodržovat zákon desátku, budou osobně požehnáni – časně i duchovně.14 Toto zaslíbení se částečně naplnilo v srpnu 1899, kdy se lidé v St. George dočasně dočkali úlevy od sucha; jejich víra byla odměněna tím, že napršelo 7,44 cm srážek – více než za předešlých 13 měsíců dohromady.15 President Snow také slíbil členům, že poslušnost zákona desátku přinese požehnání také Církvi jakožto celku. Byl si jist tím, že desátky věrných členů umožní Církvi osvobodit se od zadluženosti, do níž se dostala do značné míry kvůli pronásledování.16 Toto zaslíbení se naplnilo v roce 1906, pět let po jeho smrti. President Joseph F. Smith na generální konferenci v dubnu 1907 oznámil:

„Jsem přesvědčen, že v historii Církve dosud nenastalo období, kdy by byl zákon desátku tak všeobecně zachováván a tak poctivě dodržován, jako je zachováván Svatými posledních dnů v poslední době. Desátky členů v roce 1906 předčily svou výší desátky v jakémkoli jiném roce. Toto je dobrý ukazatel toho, že Svatí posledních dnů konají svou povinnost, že mají víru v evangelium, že jsou ochotni dodržovat přikázání Boží a že snad žijí podle zákona desátku věrněji, než tomu bylo kdy dříve. Chtěl bych vám říci ještě něco, a rád bych vám k tomu pogratuloval, totiž že skrze požehnání Pána a skrze věrnost Svatých v placení desátku jsme byli schopni vymanit se ze svírající zadluženosti. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes nedluží jediný dolar, který by nemohla ihned splatit. Konečně jsme v situaci, kdy můžeme za vše platit průběžně. Nemusíme si již půjčovat, a nebudeme tak muset činit, pokud budou Svatí posledních dnů i nadále žít podle svého náboženství a zachovávat tento zákon desátku.“17 [Viz námět č. 1 na straně 161.]

Učení Lorenza Snowa

Zákonu desátku lze porozumět snadno a všichni ho mohou dodržovat.

Naléhavě vás žádám ve jménu Páně a modlím se o to, aby každý muž, každá žena a každé dítě … platili jako desátek desetinu svého příjmu.18

[Desátek] není obtížný zákon. … Pokud člověk dostane deset dolarů, jeho desátek čítá jeden dolar; pokud dostane sto dolarů, jeho desátek je deset dolarů. … Tento zákon je velmi snadno pochopitelný.19

[Člověk si může položit otázku:] Kolik desátku mám dát? Nemohl bych si část nechat pro sebe? Pán je velmi bohatý a pochybuji, že Mu bude nějak vadit, když si něco málo ponechám pro sebe; a tak si něco málo pro sebe ponechá. Ale toto něco málo, které si onen člověk ponechá, ho bude znepokojovat, má-li takové svědomí jako většina Svatých posledních dnů. Bude mu dělat více či méně starosti během dne a také v noci, když na to bude myslet. Nepociťuje štěstí, na které má právo – odchází od něho.20

Částečný desátek není žádný desátek, podobně jako ponoření poloviny těla člověka není křest.21

Není muže ani ženy, kteří by nemohli platit desetinu z toho, co dostávají.22

Bratří a sestry, chtěli bychom, abyste se ohledně této záležitosti modlili. … Místo hrabivých myšlenek, které někteří ve vztahu k penězům mají, máme zaplatit desátek. … To, co od nás Pán nyní vyžaduje, je zaplatit desátek. A očekává, že každý člověk bude platit desátek i v budoucnu. Vždyť víme, co je jedna desetina; zaplaťme ji Pánu. Pak můžeme jít za biskupem ve vší poctivosti a požádat ho o doporučení pro vstup do chrámu.23

Pravím vám ve jménu Pána Boha Izraelského, že pokud od nynějška budete platit desátek, Pán vám odpustí veškeré vaše minulé [neplacení desátku] a na tento lid budou vylita požehnání Všemohoucího.24

Chtěl bych, aby se nám tato zásada natolik vštípila do srdce, že na ni nikdy nezapomeneme. Jak jsem již nejednou řekl, vím, že Pán odpustí Svatým posledních dnů jejich minulou nedbalost v placení desátku, pokud budou nyní činit pokání a budou svědomitě platit desátek od nynějška nadále.25 [Viz námět č. 2 na straně 161.]

Když platíme desátek, přispíváme k dílu Církve.

Tato Církev by nemohla pokračovat dál, kdyby neměla určitý příjem, a tento příjem Bůh zajistil [prostřednictvím zákona desátku]. Díky tomuto příjmu se staví naše chrámy, v nichž přijímáme ta nejvyšší požehnání, která kdy byla smrtelníkům udělena. Nemohli bychom vysílat … starší do světa, aby kázali evangelium, jako to nyní děláme, kdybychom na to neměli patřičný příjem. … A existuje dalších tisíc věcí, které se neustále objevují a pro které jsou zapotřebí určité prostředky. …

Kdyby někteří Svatí posledních dnů neplatili desátek, naše čtyři chrámy, které nyní [v roce 1899] máme, by nebyly postaveny a my bychom nemohli zachovávat soudy a ustanovení Boží týkající se oslavení a slávy. První zásadou pro Svaté posledních dnů je posvětit zemi tím, že budou dodržovat tento zákon desátku a že se dostanou do stavu, kdy budou moci obdržet obřady týkající se oslavení a slávy našich zesnulých.26 [Viz námět č. 3 na straně 162.]

Když budeme poslušni zákona desátku, Pán nám bude žehnat časně i duchovně.

Zákon desátku je jedním z nejdůležitějších zákonů, které kdy byly člověku zjeveny. … Skrze poslušnost tohoto zákona budou Svatým dána požehnání prosperity a úspěchu.27

Pokud budeme tento zákon dodržovat, … země bude posvěcena a my budeme shledáni hodnými obdržet požehnání Páně a dostane se nám pomoci a podpory ve finančních záležitostech a ve všem, co děláme – ať již v časném, či duchovním ohledu.28

Na poslušnosti tohoto zákona závisí … časné spasení této Církve.29

Mezi Svatými posledních dnů existuje chudoba, a bude existovat dál, dokud nebudeme alespoň poslušni zákona desátku.30

Opravdu věřím tomu, že pokud budou Svatí posledních dnů žít v souladu s tímto zákonem, můžeme si činit nárok na vysvobození z každého zla, které na nás může přijít.31

Toto je zákon, který je zjeven konkrétně pro naši ochranu a bezpečí i pro náš pokrok po stezce spravedlivosti a svatosti; zákon, díky němuž může být země, na níž přebýváme, posvěcena; zákon, díky němuž může být Sion založen a vybudován, aby ho zlovolní a bezbožní lidé již nikdy nemohli svrhnout ani odstranit.32

Díky poslušnosti tohoto zákona máme chrámy, v nichž přijímáme požehnání, dokonce ty nejvyšší obřady, které kdy byly člověku na zemi dány.33

Nikdy nemůžeme být připraveni spatřit tvář Boží, dokud svědomitě neplatíme desátek a neplníme další povinnosti.34

Mluvil jsem jasně a pravím, že to, co jsem vám řekl ohledně desátku, je od Pána. Nyní jednejte v souladu s Duchem Páně, a vaše oči budou otevřeny.35 [Viz námět č. 4 na straně 162.]

Rodiče a učitelé mají zodpovědnost platit desátek a učit děti, aby dělaly totéž.

Učte [děti] platit desátek, když jsou ještě malé. Vy, matky, učte děti, že když dostanou nějaké peníze, mají zaplatit desetinu Pánu, nehledě na to, jak malá to může být částka. Učte je, aby platily plný desátek.36

Je vhodné a správné, aby si … úředníci a učitelé [v Církvi] vštípili do srdce a do duše podstatu tohoto zákona, aby tak byli plně oprávněni vštěpovat tentýž zákon a učit nastupující pokolení důležitosti a posvátnosti tohoto zákona. Požaduje se po vás, bratří a sestry, abyste vy sami tento zákon nejen dodržovali, ale také abyste o něm učili druhé, ba i nastupující pokolení, … a do té míry, do jaké budete schopni přijmout ducha tohoto zákona, do té míry budete schopni vštěpovat ho druhým a učit o něm. …

… Požaduji po vás, abyste ho nejen dodržovali, ale abyste o něm učili děti Svatých posledních dnů a abyste jim tento zákon vštěpovali do paměti, aby až dospějí do věku vlastního rozhodování, mohlo být řečeno, že se tomuto zákonu učily a byly ho poslušny již od mládí.37 [Viz námět č. 5 na straně 162.]

Náměty ke studiu a k výuce

Při studiu této kapitoly nebo při přípravě na výuku zvažte níže uvedené náměty. Další užitečné informace najdete na stranách v–viii.

 1. Projděte si záznam o tom, jak president Snow obdržel zjevení o desátcích. (Strany 153–157.) Přemýšlejte o jeho ochotě vydat se do St. George a o ochotě členů dodržovat zákon desátku. Čemu se z toho můžeme naučit?

 2. V jakém smyslu desátek „není obtížný zákon“? (Několik příkladů je uvedeno na stranách 157–158.) Proč si někteří mohou myslet, že je těžké zákon desátku dodržovat? Jak by učení presidenta Snowa mohlo někomu pomoci získat svědectví o placení desátku?

 3. Prostudujte si první oddíl, který začíná na straně 159. Jaká požehnání jste vy a vaši blízcí získali díky budovám a programům, které jsou financovány z desátků? Proč je placení desátku výsada?

 4. President Snow svědčil o tom, že když budeme dodržovat zákon desátku, budeme požehnáni. (Strany 159–160.) Jaká požehnání přinesl zákon desátku do vašeho života? Jaká požehnání přinesl do života členů vaší rodiny a přátel?

 5. Zamyslete se nad radami presidenta Snowa určenými rodičům a učitelům. (Strana 161.) Proč je podle vás důležité, aby děti platily desátek „nehledě na to, jak malá to může být částka“? Jak lze děti učit tomu, aby platily desátky a oběti?

Související verše z písem: Malachiáš 3:8–10; NaS 64:23; 119:1–7

Pomůcka k výuce: „Dbejte na to, abyste ve snaze přednést veškerý materiál, který jste si připravili, neukončovali dobré diskuse příliš brzy. Ačkoli je důležité probrat učební látku, je důležitější pomoci studentům pocítit vliv Ducha, zodpovědět jejich otázky, prohloubit jejich znalost evangelia a posílit jejich závazek dodržovat přikázání.“ (Učení – není většího povolání, 64.)

Odkazy

 1. „In Juab and Millard Stakes“, Deseret Evening News, May 29, 1899, 5.

 2. „In Juab and Millard Stakes“, 5.

 3. Millennial Star, Aug. 24, 1899, 532–533; viz také Deseret Evening News, May 17, 1899, 2; Deseret Evening News, May 18, 1899, 2. V Millennial Star se uvádí, že president Snow pronesl toto kázání 8. května, ale jiné soudobé zdroje ukazují, že ho pronesl 18. května. President Snow mluvil o desátku také 17. května.

 4. „President Snow in Cache Valley“, Deseret Evening News, Aug. 7, 1899, 1.

 5. „Pres. Snow Is Home Again“, Deseret Evening News, May 27, 1899, 1. Církev v té době měla 40 kůlů.

 6. „Pres. Snow Is Home Again“, 1.

 7. Deseret Evening News, June 24, 1899, 3.

 8. „Pres. Snow Is Home Again“, 1.

 9. Viz „The Annual Conference of the Young Men’s and Young Ladies’ Mutual Improvement Associations“, Improvement Era, Aug. 1899, 792–795; viz také Ann M. Cannon, „President Lorenzo Snow’s Message on Tithing“, Young Woman’s Journal, Apr. 1924, 184–186.

 10. B. H. Roberts, citován v „The Annual Conference of the Young Men’s and Young Ladies’ Mutual Improvement Associations“, 795.

 11. Viz B. H. Roberts, Comprehensive History of the Church, 6:359–360.

 12. Conference Report, Oct. 1899, 28.

 13. „President Snow in Cache Valley“, Deseret Evening News, Aug. 7, 1899, 2.

 14. Viz např. Deseret Evening News, June 24, 1899, 3. Soudobé přepisy kázání presidenta Snowa a soudobé novinové články o jeho cestách uvádějí, že i když president Snow sliboval Svatým, že pokud budou poslušni zákona desátku, budou požehnáni časně i duchovně, nedal jim žádný konkrétní slib, že v jižním Utahu nastane konec sucha.

 15. Viz Western Regional Climate Center, http://www.wrcc.dri.edu/cgi-bin/cliMONtpre.pl?utstge.

 16. Viz např. „The Annual Conference of the Young Men’s and Young Ladies’ Mutual Improvement Associations“, 793.

 17. Conference Report, Apr. 1907, 7.

 18. Conference Report, Oct. 1899, 28.

 19. Deseret Semi-Weekly News, July 28, 1899, 10.

 20. Conference Report, Apr. 1899, 51.

 21. Deseret Evening News, June 24, 1899, 3.

 22. „President Lorenzo Snow’s Message on Tithing“, 185; ze zápisu shromáždění, které se konalo 29. května 1899 v Assembly Hall v Salt Lake City.

 23. Deseret Semi-Weekly News, July 28, 1899, 10.

 24. „President Snow in Cache Valley“, 2.

 25. Conference Report, Oct. 1899, 28.

 26. Conference Report, Oct. 1899, 27–28.

 27. „In Juab and Millard Stakes“, 5.

 28. Deseret Evening News, June 24, 1899, 3.

 29. „The Annual Conference of the Young Men’s and Young Ladies’ Mutual Improvement Associations“, 794.

 30. Deseret Semi-Weekly News, July 28, 1899, 10.

 31. „President Lorenzo Snow’s Message on Tithing“, 185.

 32. „Tithing“, Juvenile Instructor, Apr. 1901, 216.

 33. „Tithing“, 215.

 34. „Conference of Granite Stake“, Deseret Evening News, May 21, 1900, 2; z podrobného opisu kázání, které Lorenzo Snow přednesl na konferenci kůlu Granite 20. května 1900.

 35. Deseret Semi-Weekly News, July 28, 1899, 10.

 36. Millennial Star, Aug. 31, 1899, 546.

 37. „Tithing“, 215–216.

Tabernacle v St. George. V této budově pronesl president Lorenzo Snow první ze svých mnoha kázání o zákonu desátku.

President Snow radil rodičům a učitelům, aby učili děti platit desátek.

Prostředky z desátku se používají ke stavbě a k provozu chrámů.