Knihovna
Kapitola 13: Pomocné sdružení – nelíčená pravá láska a čisté náboženství
předchozí další

Kapitola 13

Pomocné sdružení – nelíčená pravá láska a čisté náboženství

„Žádná jiná instituce nebyla založena se vznešenějším cílem. Jejím základem je nelíčená pravá láska, což je čistá láska Kristova.“

Ze života Lorenza Snowa

V létě roku 1901 zorganizovalo generální předsednictvo Pomocného sdružení celodenní akci pro sestry z Pomocného sdružení v údolí Solného jezera. President Lorenzo Snow přijal pozvání se této akce zúčastnit a promluvit k sestrám. Svůj proslov začal těmito slovy: „Jsem vděčný za výsadu strávit dnes odpoledne hodinu či dvě ve vaší přítomnosti a věřím, že se dnes dobře bavíte. Vhodné odpočinkové činnosti a zábava jsou dobré věci a jsem rád, když vidím vás, sestry, jak si trochu odpočinete a užijete si trochu volného času, neboť vy, které tak usilovně pracujete v rodině a v Pomocném sdružení, si bezpochyby zasloužíte veškeré potěšení, které si můžete dopřát.“

President Snow, jehož sestra, Eliza R. Snowová, sloužila jako druhá generální presidentka Pomocného sdružení, vyjádřil vděčnost za práci Pomocného sdružení. Když mluvil o ženách v Církvi, řekl: „Je těžké si představit, co bychom bez nich zvládli nebo jakého pokroku na díle Páně bychom dosáhli.“ Jako příklad uvedl tehdejší misionářský program Církve, kdy byli k misionářské službě na plný úvazek často povoláváni ženatí muži: „Když jsme byli mimo domov, na zahraniční misii, jejich misie doma obvykle nebyla o nic méně náročná než ta naše v cizí zemi; a uprostřed zkoušek a strádání ženy projevovaly trpělivost, sílu ducha a soběstačnost, které byly vskutku inspirující. Díky Bohu za ženy této Církve! Právě takové pocity mám dnes, když se účastním tohoto setkání.“1 [Viz námět č. 1 na straně 169.]

Učení Lorenza Snowa

Členky Pomocného sdružení jsou příkladem nelíčené pravé lásky a čistého náboženství.

Pomocné sdružení bylo zorganizováno … Prorokem Josephem Smithem, podle inspirace Páně. … Dnes je považováno za jeden z nejmocnějších vlivů pro dobro v Církvi. …

Posláním Pomocného sdružení je pomáhat zarmouceným, sloužit nemocným a slabým, sytit chudé, oblékat nahé a žehnat všem synům a dcerám Božím. Žádná jiná instituce nebyla založena se vznešenějším cílem. Jejím základem je nelíčená pravá láska, což je čistá láska Kristova [viz Moroni 7:47], a tento duch se projevuje ve veškerém působení tohoto Sdružení mezi lidmi. Apoštol Jakub řekl, že „náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouženích jejich, a ostříhati sebe nepoškvrněného od světa“. [Jakub 1:27.] Přijmeme-li toto za pravdu, pak jsou členky Pomocného sdružení dozajista příkladem čistého a neposkvrněného náboženství ve svém životě; neboť slouží těm, kteří mají trápení, objímají náručí lásky sirotky a vdovy a uchovávají se neposkvrněné od světa. Mohu dosvědčit, že na světě nejsou čistější a bohabojnější ženy než ty, které se nacházejí mezi sestrami Pomocného sdružení.2 [Viz námět č. 2 na straně 169.]

Sestry z Pomocného sdružení spolupracují s nositeli kněžství, aby podporovaly zájmy království Božího.

Vždy pro mě bylo radostí sledovat, jak věrně vy, sestry z Pomocného sdružení, stojíte za všech okolností po boku služebníků Páně. Vždy vás lze najít po boku nositelů kněžství, připravené posilovat jejich ruce a konat svůj díl práce tím, že pomáháte podporovat zájmy království Božího; a tím, že se podílíte na této práci, se budete dozajista podílet i na vítězství tohoto díla a na oslavení a slávě, které Pán dá svým věrným dětem.

… Žádný moudrý biskup neopomene oceňovat práci Pomocného sdružení ve svém sboru. Co by biskup dělal bez Pomocného sdružení? Rád bych řekl všem biskupům v Církvi – povzbuzujte sestry v Pomocném sdružení a podporujte je v jejich charitativní a dobročinné práci, a budou požehnáním pro vás i pro členy.3 [Viz námět č. 3 na straně 169.]

Je dobré pociťovat vliv Pomocného sdružení v každé rodině.

Rád bych řekl bratřím, aby povzbuzovali svou manželku, aby se do tohoto sdružení [zapojovala] …; neboť by bylo dobré, aby vliv této organizace působil v každé rodině. Žádám vás, sestry, abyste při svých návštěvách v domovech Svatých posledních dnů přinášely tento vliv všude tam, kam jdete. Pán vám jasně ukázal, jaké podstaty je váš vztah k Němu a co se od vás jako od manželek a matek očekává. Učte o tom ty, které navštěvujete, zvláště mladé ženy. …

Vy, mé sestry, máte jako členky Pomocného sdružení a jako matky v Izraeli používat veškerý svůj vliv … na podporu čistého mateřství a věrnosti v manželské smlouvě.4 [Viz námět č. 4 na straně 170.]

Tak, jak bude Církev růst, sestry v Pomocném sdružení budou mít větší příležitosti ke službě.

Není třeba, abych podrobně vyjmenovával, co Pomocné sdružení dokázalo v minulosti; skvostné dílo tohoto sdružení znají lidé po celém Sionu i v mnoha částech světa. Postačí říci, že Pomocné sdružení je věrné svému poslání a že úspěchy, kterých dosáhlo, nepřekonala, pokud jich vůbec byla rovna, žádná jiná dobročinná organizace. Svatí posledních dnů jsou na toto sdružení i na to, čeho dosáhlo, hrdí, a jsou vděční našemu Otci v nebi za to, že inspiroval svého služebníka Proroka, aby takovou instituci založil. Budoucnost Sdružení je slibná. Tak jak Církev roste, užitečnost Pomocného sdružení bude odpovídajícím způsobem narůstat, a bude dokonce ještě více schopno konat dobro než v minulosti. Pokud se všechny sestry spojí na podporu tohoto sdružení, vykoná mocné dílo a bude pro Církev trvalým požehnáním. Bylo by radostné vidět ty, které jsou středního věku, že se zajímají o tuto instituci tak, jako ty, které jsou věku vyššího, a kdyby díky tomu zjistily, že to posílí jejich víru, že jim to poskytne širší náhled na život a s tím spojené zodpovědnosti a že jim to z hlediska materiálního pomůže postoupit dál na cestě pokroku a dokonalosti.5

[Ženám v Církvi] jsou již od počátku jejich působení udílena požehnání Boží, a já s velkou radostí, potěšením a hlubokým zájmem sleduji jejich pokrok. … Daří se jim úžasně, a je podivuhodné, jak jim Bůh žehná a jak na ně vylévá svého Ducha. Téměř bych mohl bez obav říci, že se stávají anděly působícími mezi lidmi tohoto světa.6 [Viz námět č. 5 na straně 170.]

Sestry z Pomocného sdružení, které důvěřují Bohu a slouží Mu, budou požehnány v tomto životě i na věčnostech.

Toto si přejeme vštípit do srdce sester – abyste byly užitečné ve svém poli působnosti a neztrácely odvahu, když se vyskytnou těžkosti, ale abyste důvěřovaly Bohu a hleděly k Němu, a slibuji vám, že na vás budou vylita Jeho úžasná požehnání. Taková bude vaše zkušenost. … Dovolte mi znovu zopakovat: neztrácejte odvahu, ale jděte dál a konejte dobro, používejte víru a využívejte každé nabídnuté příležitosti k tomu, abyste něco zlepšily. Přejeme si, abyste používaly všechny talenty, které vám Bůh dal. A toto používání talentů souvisí s vašimi vyhlídkami na úspěch. Když se člověk vydá na cestu, kterou Pán vyznačil a díky níž lze vykonat dobro v Jeho zájmu, dozajista dosáhne úspěchu. Nachází se přesně tam, kde ho chce Bůh mít, a právě na tomto místě můžete Boha, zcela bez obav, žádat o Jeho požehnání.7

Chtěl bych říci – Bůh žehnej úřednicím a členkám Pomocného sdružení. Plníte velkolepé poslání a rád bych vás vyzval, abyste nebyly znaveny konáním dobra. [Viz NaS 64:33.] Cílem nás všech je celestiální sláva a velkolepost těchto vyhlídek, které před námi leží, nelze lidskými slovy vyjádřit. Budete-li věrně pokračovat v tomto díle, do něhož jste zapojeni, této slávy dosáhnete a budete se navždy radovat v přítomnosti Boha a Beránka. Stojí za to o to usilovat; stojí za to pro to něco obětovat, a požehnaní jsou muž či žena, kteří jsou natolik věrní, že toho dosáhnou. Bůh vám všem žehnej.8 [Viz námět č. 6 na straně 170.]

Náměty ke studiu a k výuce

Při studiu této kapitoly nebo při přípravě na výuku zvažte níže uvedené náměty. Další užitečné informace najdete na stranách v–viii.

 1. President Snow prohlásil, že by bylo těžké představit si pokrok díla Páně bez žen v Církvi. (Strana 165.) Jak ženy přispívají k dílu Páně v dnešní době?

 2. Přemítejte o slovech presidenta Snowa týkajících se poslání Pomocného sdružení. (Strana 166.) Vzpomeňte si na to, kdy sestry z Pomocného sdružení naplnily toto poslání tím, že pomohly vám nebo vaší rodině. Jaký vliv měly nebo mají tyto skutky na váš život?

 3. Projděte si oddíl, který začíná na straně 166 dole. Jak sestry z Pomocného sdružení podporují „zájmy království Božího“? Jakých příkladů vzájemné spolupráce sester z Pomocného sdružení a nositelů kněžství jste byli svědky?

 4. Přemítejte o slovech presidenta Snowa, kterými naléhal na sestry, aby použily svůj vliv „na podporu čistého mateřství a věrnosti v manželské smlouvě“. (Strana 167.) Proč je tohoto vlivu v dnešním světě zapotřebí? Jak mohou sestry z Pomocného sdružení pomáhat mladým ženám připravit se na chrámový sňatek a na mateřství?

 5. President Snow řekl: „Tak jak Církev roste, užitečnost Pomocného sdružení bude odpovídajícím způsobem narůstat, a bude dokonce ještě více schopno konat dobro než v minulosti.“ (Strana 167.) Co mohou sestry z Pomocného sdružení v dnešním světě dělat, aby rozšířily svůj vliv ve věci dobra?

 6. Prostudujte si oddíl, který začíná na straně 168. Přemítejte o tom, jak jste byli vedeni k tomu, abyste byli tam, „kde [vás] chce Bůh mít“. Jak vám Bůh v tomto úsilí pomáhá?

Související verše z písem: Izaiáš 1:17; Matouš 25:34–40; Mosiáš 4:26–27; Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Pomůcka k výuce: „Při přípravě na výuku se ujistěte, že v různých lekcích používáte různé metody výuky. To může znamenat používat něco tak jednoduchého jako je barevný plakát nebo nástěnné schéma v jedné lekci a otázky vypsané na tabuli v jiné lekci.“ (Učení – není většího povolání, 89.)

Odkazy

 1. „Prest. Snow to Relief Societies“, Deseret Evening News, July 9, 1901, 1.

 2. „Prest. Snow to Relief Societies“, 1.

 3. „Prest. Snow to Relief Societies“, 1.

 4. „Prest. Snow to Relief Societies“, 1.

 5. „Prest. Snow to Relief Societies“, 1.

 6. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 577–578.

 7. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 578.

 8. „Prest. Snow to Relief Societies“, 1.

Již od prvních dnů Církve sestry z Pomocného sdružení společně pracovaly a posilovaly se v časných i duchovních záležitostech.

„Členky Pomocného sdružení [jsou] dozajista příkladem čistého a neposkvrněného náboženství ve svém životě.“