Učení presidentů
Úvod
předchozí další

Úvod

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů založilo edici Učení presidentů Církve, aby vám pomohlo prohloubit porozumění znovuzřízenému evangeliu a přiblížit se Pánu prostřednictvím učení proroků posledních dnů. Tak jak bude Církev vydávat v této edici další knihy, budete si moci vytvořit sbírku knih s naukami evangelia pro domácí použití. Knihy v této edici jsou určeny pro osobní studium i pro nedělní výuku. Také vám mohou pomoci připravit si i jiné lekce či proslovy a najít odpovědi týkající se církevní nauky.

Tato kniha obsahuje učení presidenta Lorenza Snowa, který sloužil jako president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od 13. září 1898 do 10. října 1901.

Osobní studium

Při studiu učení presidenta Lorenza Snowa usilujte s modlitbou o inspiraci Ducha Svatého. Otázky uvedené na konci každé kapitoly vám pomohou v tom, abyste porozuměli učení presidenta Snowa a abyste toto učení uplatňovali ve svém životě. Zatímco budete tyto nauky studovat, můžete přemýšlet o tom, jak byste se o ně mohli podělit se členy rodiny a s přáteli. To prohloubí vaše porozumění tomu, co čtete.

Výuka z této knihy

Tato kniha byla připravena pro použití doma i v Církvi. Níže uvedená vodítka vám mohou při výuce z této knihy pomoci.

Připravte se na výuku

Při přípravě na výuku usilujte o vedení Ducha Svatého. S modlitbou si přečtěte zadanou kapitolu, abyste se dobře obeznámili s učením presidenta Snowa. Když se vás jeho slova osobně dotknou, budete učit s větší upřímností a mocí (viz NaS 11:21).

Pokud učíte lekci na kvoru Melchisedechova kněžství nebo v Pomocném sdružení, neměli byste tuto knihu odkládat stranou ani si lekci připravovat z jiných materiálů. S modlitbou vyberte z dané kapitoly ty nauky, které podle vás nejvíce pomohou těm, které učíte. Některé kapitoly obsahují více materiálu, než kolik ho budete schopni během času určeného pro výuku probrat.

Povzbuzujte členy třídy k tomu, aby si danou lekci prostudovali předtím, než ji budete učit, a aby si knihu nosili s sebou. Díky tomu budou lépe připraveni zapojovat se do diskuse a vzájemně se vzdělávat.

Začněte úvodem probírané kapitoly

Když uvádíte kapitolu, i v průběhu výuky, snažte se navodit takovou atmosféru, v níž se Duch bude moci dotknout srdce a mysli těch, které učíte. Na začátku lekce pomozte těm, které učíte, zaměřit se na nauky obsažené v dané kapitole. Vezměte v úvahu následující náměty:

 • Přečtěte oddíl „Ze života Lorenza Snowa“ na začátku kapitoly a diskutujte o něm.

 • Diskutujte o nějaké ilustraci nebo o verši z písem z dané kapitoly.

 • Zazpívejte si společně náboženskou píseň s odpovídající tématikou.

 • Stručně se podělte o osobní zkušenost s daným tématem.

Veďte diskusi o učení presidenta Snowa

Při výuce z této knihy povzbuzujte druhé k tomu, aby se dělili o své myšlenky, pokládali otázky a jeden druhého učili. Když se do výuky aktivně zapojí, budou lépe připraveni něčemu se naučit a získat osobní zjevení. Než abyste se snažili probrat všechny nauky, raději studentům umožněte pokračovat v dobré diskusi. Chcete-li podpořit diskusi, použijte otázky uvedené v každé kapitole. Odkazy na tyto otázky jsou uvedeny v rámci každé kapitoly. Také si můžete připravit vlastní otázky, které budou konkrétně zaměřeny na ty, které učíte.

Níže uvedené příklady mohou být pro vás inspirací pro další nápady:

 • Požádejte členy třídy, aby se podělili o to, čemu se díky osobnímu studiu dané kapitoly naučili. Může být vhodné oslovit několik členů třídy během týdne a požádat je o to, aby byli připraveni podělit se o své poznatky.

 • Požádejte členy třídy o to, aby přečetli vybrané otázky na konci kapitoly (můžete požádat jednotlivé členy nebo skupinky členů). Vyzvěte je, aby v příslušné kapitole vyhledali nauky, které se těchto otázek týkají. Poté je vyzvěte, aby se o své myšlenky a postřehy podělili s ostatními členy ve třídě.

 • Přečtěte si společně výňatek z učení presidenta Snowa z dané kapitoly. Požádejte členy třídy o to, aby se podělili o příklady z písem a z vlastní zkušenosti, které objasňují to, čemu president Snow učil.

 • Požádejte členy třídy, aby si vybrali jeden oddíl a aby si ho v duchu přečetli. Vyzvěte je, aby vytvořili skupinky po dvou nebo třech členech, kteří si vybrali tentýž oddíl, a aby diskutovali o tom, co se dozvěděli.

Povzbuzujte členy třídy, aby se o poznatky dělili s druhými a aby podle nich žili

Učení presidenta Snowa bude mít pro členy třídy největší význam tehdy, když se o ně budou dělit s druhými a když je budou uplatňovat ve vlastním životě. Vezměte v úvahu následující náměty:

 • Zeptejte se členů třídy, jak mohou učení presidenta Snowa uplatňovat ve svých zodpovědnostech, které mají jako rodiče nebo jako domácí učitelé či navštěvující učitelky.

 • Povzbuzujte členy třídy, aby se o některé části učení presidenta Snowa podělili se členy rodiny a s přáteli.

 • Vyzývejte účastníky, aby uplatňovali to, čemu se učí, a aby se podělili o své zážitky a zkušenosti na začátku příští lekce.

Zakončete diskusi

Stručně shrňte obsah lekce nebo o to požádejte jednoho či dva členy třídy. Vydejte svědectví o naukách, o nichž jste diskutovali. Můžete také vyzvat druhé, aby se podělili o své svědectví.

Informace o zdrojích citovaných v této knize

Učení v této knize obsahuje přímé citáty z kázání, publikovaných spisů, dopisů a deníků presidenta Snowa. Ve všech citátech z jeho dopisů a deníků byly interpunkce, pravopis, psaní velkých písmen a členění do odstavců upraveny podle současných norem.

President Snow také často používal slova muži nebo muž, přičemž měl na mysli všechny lidi, muže i ženy. Často používal zájmena on, jeho a jemu, přičemž měl na mysli obě pohlaví. Toto bylo ve způsobu vyjadřování v jeho době běžné. Nehledě na odlišnosti mezi tehdejším a současným způsobem vyjadřování, učení presidenta Snowa se týká jak žen, tak i mužů.