Lekcija 13: Naučavati evanđelje Isusa Krista (1. dio)
  Footnotes

  13

  Naučavati evanđelje Isusa Krista (1. dio)

  Uvod

  Evanđelje Isusa Krista uključuje vječne nauke, načela, zakone, saveze i uredbe potrebne za povratak čovječanstva natrag u Božju nazočnost i uzvišenje u celestijalnom kraljevstvu. Prva načela i uredbe evanđelja su vjera u Isusa Krista, pokajanje, krštenje uranjanjem i primanje dara Duha Svetoga. Budući misionari trebaju biti spremni pomoći istraživačima imati vjeru u Isusa Krista i pokajati se za svoje grijehe prije nego što budu kršteni i prime Duha Svetoga.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Kroz Krista možemo biti očišćeni od naših grijeha

  Kako biste pomogli polaznicima pripremiti se učiti iz lekcije, napišite ovo pitanje na ploču prije početka sata:

  Kako se svjetovna mjerila ispravnog i krivog razlikuju od mjerila Nebeskog Oca?

  Nakon što nastava počne, pozovite nekoliko polaznika da odgovore na pitanje na ploči. Nakon što je nekoliko polaznika odgovorilo, neka polaznik naglas pročita kućicu pod naslovom »Grijeh« na stranici 58 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Zašto je za istraživače važno razumjeti što je grijeh i koje su njegove posljedice prije učenja o evanđelju Isusa Krista?

  Napišite sljedeće pitanje na ploču i pozovite polaznike da potraže odgovore na pitanja dok proučavaju odsjek »Kroz Krista možemo biti očišćeni od grijeha« na stranicama 57–58 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje:

  Koje su neke istine naučavane u ovom odsjeku koje bi mogle pomoći istraživačima željeti približiti se Isusu Kristu?

  Nakon što ste omogućili dovoljno vremena za čitanje, pozovite polaznike da iznesu što su otkrili. Njihovi odgovori mogu uključivati sljedeće istine:

  • Bog je poslao svog ljubljenog Sina Isusa Krista u svijet kako bismo mi imali mogućnost vratiti se i živjeti u njegovoj nazočnosti nakon smrti.

  • Jedino kroz Kristovu milost i milosrđe možemo postati čisti od grijeha.

  • Kroz Pomirenje i Uskrsnuće Isusa Krista svi će ljudi biti dovedeni natrag u Gospodinovu nazočnost da bi im se sudilo.

  • Ništa nečisto ne može prebivati u Božjoj nazočnosti.

  • Isus Krist je stajao na našem mjestu i propatio kaznu za naše grijehe.

  • Isus Krist oprašta naše grijehe kad ga prihvatimo, pokajemo se i poslušni smo njegovim zapovijedima.

  Nadalje, dajte polaznicima nekoliko minuta da prouče ili označe nekoliko odlomaka iz Svetih pisama navedenih u odlomcima koje su upravo pročitali ili u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 58, a koji dočaravaju jedno načelo koje su upravo prepoznali. Razmotrite da pola razreda odabere odlomke u odsjecima koje su upravo pročitali, a druga polovica odabere odlomke iz kućice Proučavanje Svetih pisama. Zatražite polaznike da budu spremni objasniti kako bi mogli iskoristiti jedan ili više od tih odlomaka iz Svetih pisama kako bi pomogli istraživaču razumjeti i cijeniti što su Nebeski Otac i njegov Sin Isus Krist učinili da bi nam pomogli prevladati učinke smrti. Nakon nekoliko minuta, pozovite nekoliko polaznika da objasne što su naučili.

  Vjera u Isusa Krista

  Pregledajte s polaznicima izjavu misionarske svrhe koja se nalazi u kućici pod naslovom »Vaša svrha« na stranici 1 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Koja je razlika između (1) pomaganja nekome »doći Kristu« i postati obraćen na njegovo obnovljeno evanđelje i (2) samo pomoći nekome postati član Crkve?

  • Zašto je važnije za misionare da pomognu ljudima doći Kristu nego što bi im bilo da im pomognu postati članovi Crkve?

  Pozovite polaznike da prouče prvi odlomak odsjeka pod naslovom »Vjera u Isusa Krista« na stranici 58. priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Dok polaznici proučavaju, neka potraže načine na koje vjera u Isusa Krista može pomoći osobi postati obraćena na njegovo obnovljeno evanđelje. Zatim upitajte:

  • Iz onoga što ste pročitali, što znači imati vjeru u Isusa Krista?

  • Kako vjera u Isusa Krista vodi nekoga da postane obraćen na njegovo obnovljeno evanđelje?

  Na ploču napišite: Vjera u Krista vodi u djelovanje. Pozovite polaznike da pročitaju ostatak odsjeka pod naslovom »Vjera u Isusa Krista« na stranicama 58–59 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Dok čitaju, pozovite ih da označe neke od djela koja pokazuju vjeru osobe u Isusa Krista i njegovo Pomirenje. Nakon nekoliko minuta, upitajte:

  • Koja su neka od djela koja bi mogla pokazati da istraživač razvija vjeru u Isusa Krista? (Odgovori mogu uključivati: pokajanje, učenje o tome kako postati poput Spasitelja, poslušnost zapovijedima, izbjegavanje grijeha, molitva za snagu da se prevlada kušnja, učenje o Božjoj riječi i obdržavanje obveza da se slijede evanđeoska načela.)

  • Prema onom što se pročitali, kako nas Isus Krist blagoslivlja u našem svakodnevnom životu kada primjenjujemo vjeru u njega? (Odgovori mogu uključiti: Daje nam moć da se suočavamo sa životnim izazovima; pomaže nam promijeniti želje našeg srca; iscjeljuje nas tjelesno i duhovno.)

  Neka polaznici zapišu odgovore na sljedeća pitanja u svoj dnevnik proučavanja:

  • Kako vas je vaša vjera u Isusa Krista motivirala da djelujete na načine opisane u ovom odsjeku?

  • Što biste još mogli učiniti da nadalje pokažete da imate vjeru u Isusa Krista?

  Rasporedite polaznike u parove ili suradništva. Pozovite parove da pripreme lekciju o vjeri u Isusa Krista u trajanju od dvije do tri minute. Dok se pripremaju, neka polaznici iskoriste materijal u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranicama 58–59, uključujući jedan ili dva stiha iz kućice Proučavanje Svetih pisama. Polaznici bi također mogli koristiti misionarsku brošuru pod naslovom Evanđelje Isusa Krista. Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena za pripremu, organizirajte parove u skupine od četvero polaznika (dva para u skupini). Jednom paru polaznika dajte zadatak da podučava drugi par. Objasnite im da bi trebali koristiti vlastite riječi te biti jednostavni i jasni dok podučavaju.

  Dok polaznici dovršavaju svoje iskustvo podučavanja, neka male skupine rasprave međusobno što je prošlo dobro, što su oni osjetili da je bio izazov naučavati i zašto, te kako je njihovo podučavanje pomoglo onima koje su podučavali da osjete važnost posjedovanja vjere u Isusa Krista.

  Zatim, zamijenite uloge i dopustite drugom paru da podučava. Pobrinite se da im omogućite dovoljno vremena za primanje povratne informacije.

  Po završetku ove aktivnosti vježbanja, upitajte polaznike koja su pitanja imali ili koje su uvide stekli. Ukoliko polaznici oklijevaju odgovoriti, možete upitati: »Koje su neke od stvari koje su vam se svidjele, a koje ste čuli od onih koji su vas podučavali?« Upitajte bi li itko od polaznika htio iznijeti razredu iskustvo iz svojeg života kada su bili blagoslovljeni što su imali vjeru u Isusa Krista.

  Pokajanje

  Prikažite sliku Alma i Mosijini sinovi (vidi Knjiga umjetnosti o evanđelju, 77) i pozovite polaznika da ukratko sažme zapis o obraćenju Alme mlađeg (vidi Alma 36:6–24). Zatim neka nekoliko polaznika naizmjence naglas pročita Almu 36:13, 17–21 i 23–25.

  anđeo s Almom i Mosijinim sinovima

  Zatim upitajte:

  • Kako je Alma pokazao da ima vjeru u Isusa Krista?

  • Što se dogodilo kao rezultat Alminog pokazivanja vjere?

  • Koji je bio rezultat Alminog iskrenog pokajanja?

  Dajte polaznicima minutu da u svoje dnevnike zapišu definiciju o pokajanju u dužini jedne rečenice. Pozovite nekoliko polaznika da pročitaju svoje rečenice razredu. Kako biste pomogli polaznicima posložiti u svojim mislima jednostavnu definiciju o pokajanju, prikažite sljedeću izjavu starješine Neila L. Andersena iz Zbora dvanaestorice apostola i zatražite polaznika da ju pročita naglas:

  starješina Neil L. Andersen

  »Kada griješimo okrećemo se od Boga. Kada se pokajemo okrećemo se natrag Bogu… 

  Pokajanje označava okrenuti se od stvari kao što su nepoštenje, ponos, ljutnja i nečiste misli, a okrenuti se prema nečemu poput ljubaznosti, nesebičnosti, strpljenja i duhovnosti. To je ‘ponovno okretanje’ Bogu« (»Repent… That I May Heal You«, Ensign ili Liahona, studeni 2009., 40–41).

  • Kako vam ova jednostavna definicija pomaže objasniti značenje pokajanja? (Nakon što polaznici odgovore napišite ovo načelo na ploču: Pokajanje je okretanje natrag Bogu.)

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti postupak i rezultate pokajanja, razmotrite zatražiti polaznike da prouče Mosiju 3:19; 4:1–3 i 5:2. Dok polaznici proučavaju, neka prepoznaju riječi i izraze koji pomažu definirati što znači pokajati se. Nakon dovoljno vremena neka nekoliko polaznika objasni razredu što su otkrili. Zatim upitajte:

  • Koje dokaze vidite u ovim stihovima da je narod kralja Benjamina primijenio vjeru u Isusa Krista kako bi naposljetku primili oprost za svoje grijehe?

  Razdijelite uručak koji sadrži sljedeću tablicu ili ju nacrtajte na ploču, a neka je polaznici precrtaju u svoj dnevnik proučavanja:

  uručak Pokajanje

  Što je pokajanje?

  Kako se kajemo?

  Koji su plodovi ili dokazi pokajanja?

  Promijeniti misli, uvjerenja, ponašanja  Osjetiti žaljenje ili božansku tugu  Primiti Kristovu milost  Zatražite polaznike da prouče odsjek pod naslovom »Pokajanje na stranici 59. u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Dok polaznici čitaju, neka ispune stupce u svojim tablicama ili uručku koristeći riječi, izraze ili rečenice iz priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Kako biste pomogli polaznicima uvidjeti vrste izraza koje bi mogli uključiti, primjer je dostavljen u svakom stupcu. Kada dovrše, njihove bi tablice mogu izgledati poput:

  Što je pokajanje?

  Kako se kajemo?

  Koji su plodovi ili dokazi pokajanja?

  Promijeniti misli, uvjerenja, ponašanja

  Svjež pogled na sebe, Boga i svijet

  Dovesti svoj život u sklad s Božjom voljom

  Okrenuti se od grijeha i ne ponavljati ga

  Stalno pokušavati ispravljati prijestupe i poboljšavati se

  Osjetiti žaljenje ili božansku tugu

  Prestati činiti krivo

  Nastaviti činiti ispravno

  Prepoznati grijehe

  Priznati grijehe

  Tražiti oprost od Boga

  Ispraviti probleme koje su naša djela možda prouzrokovala

  Odupirati se svakoj želji da počinimo grijeh

  Razviti kristolike vrline, rasti u spoznaji, služiti

  Pokazati ljubav za Boga poslušnošću

  Primiti Kristovu milost

  Mijenja se pogled na sebe i svijet

  Razumjeti naš odnos s Bogom

  Snaži se želja da se slijedi Boga

  Osjetiti Božji oprost

  Osjetiti Božji mir

  Krivnja i tuga su izbrisani

  Obilnije osjetiti Duha

  Spremniji živjeti s Bogom i Isusom Kristom

  Postati više poput Isusa

  Osjetiti radost

  Nakon što polaznicima pružite dovoljno vremena da ispune svoje tablice, pozovite ih da rasprave s drugim članom razreda o izrazima i riječima koje su uključili u svoje tablice. Razmotrite upitati razred neka ili sva od sljedećih pitanja kako biste produbili razumijevanje polaznika o naucima i načelima koje čitaju:

  • Kako vam načela koja ste prepoznali u prvom i drugom stupcu pomažu znati kaje li se doista istraživač?

  • Prema onome što ste napisali u trećem stupcu, koji blagoslovi dolaze iz pokajanja uz primanje oprosta za grijehe?

  • Razmotrite stavke u prvom i trećem stupcu. Zašto moramo imati vjeru u Krista da bi se spomenuto doista dogodilo?

  Dok polaznici odgovaraju, možete naglasiti da misionari naučavaju evanđelje kako bi pomogli ljudima izgraditi vjeru u Isusa Krista i motivirali ih na pokajanje. Vjera u Isusa Krista i pokajanje uvjeti su za pristupanje Pomirenju. Pokajanje će također pomoći istraživačima da se približe Nebeskom Ocu i Isusu Kristu. Kako biste pripremili polaznike za vježbanje podučavanja o pokajanju, iznesite sljedeći scenarij razredu:

  Vi i vaš suradnik podučavali ste dvoje cimera oko tri tjedna. Jedan je od njih dobro napredovao. Drugi cimer se čini kao da je izgubio zanimanje i sada odlazi iz sobe kada započinje lekcija. Kada konačno imate priliku upitati nezainteresiranog cimera, on objasni kako zna da trenutno ne živi u skladu s Božjom voljom, no tako je živio svoj cijeli život i pomirio se s idejom da je on jednostavno takav i nema puno toga što se može učiniti po tom pitanju.

  Rasporedite polaznike u parove ili suradništva. Svakom paru dajte dovoljno vremena da pripreme kako će surađivati da bi podučili drugi par polaznika kratku lekciju o pokajanju u trajanju tri do četiri minute. Potaknite polaznike da se pripreme odglumiti podučavanje dvoje cimera iz scenarija. Objasnite da njihovo naučavanje treba biti jednostavno, jasno i usredotočeno na potrebe cimera. Trebali bi razmotriti kako mogu pomoći nezainteresiranom cimeru razumjeti zašto se treba promijeniti i kako mu pomoći shvatiti da je pokajanje moguće uz Spasiteljevu pomoć. Neka polaznici pregledaju materijal u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranicama 59–60 ili misionarsku brošuru pod naslovom Evanđelje Isusa Krista. Potaknite ih da uključe jedan ili dva odlomka iz Svetih pisama kako bi prikazali važnost pokajanja.

  Organizirajte polaznike u male skupine s dva para u svakoj skupini. Jedan par polaznika zadužite da podučava drugi par koji će preuzeti ulogu cimera opisanih u scenariju. Objasnite polaznicima da kada preuzmu ulogu istraživača trebali bi se osjećati slobodno iskreno izraziti moguće brige, no ne bi trebali pokušati biti dramatični ili neprijateljski prema polaznicima koji podučavaju.

  Kada polaznici dovrše svoje iskustvo podučavanja, neka svaka skupina raspravi među sobom što je bilo dobro tijekom naučavanja i kako su učitelji mogli biti bolji.

  Zatim neka polaznici zamijene uloge kako bi drugi par polaznika imao priliku vježbati podučavanje. Pobrinite se da imaju dovoljno vremena za primanje povratne informacije.

  Nakon igrokaza upitajte polaznike koja su pitanja ili uvide stekli iz iskustva podučavanja.

  ikona videa
  Kako biste pomogli polaznicima osjetiti istinu i važnost pokajanja kao puta za ljude da se okrenu natrag Bogu, prikažite video prikaz »Jesus Christ is the Way« (5:02).

  Nakon videa, upitajte:

  • Koje ste dokaze vidjeli u ovom video prikazu da se ova sestra promijenila kroz pokajanje i okrenula se natrag Bogu?

  • Koje ste osjećaje imali dok ste gledali kako je poruka evanđelja pomogla ovoj sestri promijeniti se i okrenuti Bogu?

  Dovršite pitajući polaznike bi li itko od njih htio iznijeti svoje svjedočanstvo o moći vjere i pokajanja te da kažu zašto žele naviještati evanđelje. Dovršite iznoseći svoje svjedočanstvo.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite polaznike da nauče više o blagoslovima posjedovanja vjere u Isusa Krista i stjecanja oprosta za grijehe te radost kroz pokajanje vršenjem jedne ili više od sljedećih predloženih aktivnosti:

  • Naučavajte nadolazeću lekciju na kućnoj obiteljskoj večeri o važnosti vjere u Isusa Krista i pokajanja.

  • Proučite odlomke iz Svetih pisama o vjeri koji se nalaze u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 59 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Označite ili naglasite one koje biste htjeli naučavati drugima na svojoj misiji.

  • Iskoristite Vodič za Sveta pisma i riječi suvremenih proroka i apostola kako biste proučavali nauk pokajanja. Vodite bilješke o onome što učite u svojem dnevniku proučavanja. Razmotrite imate li svjedočanstvo o ovom nauku koje biste mogli iznijeti drugima tijekom misije. Osnažite svoju vjeru u načelo pokajanja nastojeći kajati se svakoga dana i bilježite svoja iskustva u svoj dnevnik proučavanja.

  • Iskoristite alate na internetu poput društvenih medija kako biste objavili video prikaz »Jesus Christ is the Way« (ili drugi video prikaz o Spasitelju i njegovom Pomirenju) koji će drugi vidjeti. Uključite objašnjenje o tome zašto vam je ova video prezentacija značajna.

  Uručak

  uručak Pokajanje