Lekcija 15: Hramsko djelo i djelo obiteljske povijesti
  Footnotes

  15

  Hramsko djelo i djelo obiteljske povijesti

  Uvod

  Budući i cjelodnevni misionari mogu ubrzati djelo spasenja učeći o hramskom djelu i djelu obiteljske povijesti, a zatim pomažući drugima da iskuse osjećaje Duha koji prate ovo djelo. Obiteljska povijest može biti snažan način pronalaska ljudi i osnaživanja vjere nedavnih obraćenika i manje aktivnih članova. Sudjelovanje u djelu obiteljske povijesti okreće srca ljudi njihovim precima i Gospodinu. Obiteljska povijest je alat koji misionari mogu koristiti kako bi pozvali druge da dođu Kristu i prime uredbe spasenja.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Važnost hramskog podarivanja

  Prikažite fotografiju obližnjeg hrama, a zatim pročitajte sljedeći citat predsjednika Howarda W. Huntera:

  predsjednik Howard W. Hunter

  »Pripremimo svakog misionara da dostojno ide u hram i učini to iskustvo još većim vrhuncem od primanja poziva za misiju« (»Follow the Son of God«, Ensign, studeni 1994., 88).

  Zbog isticanja važnosti možete ponovno pročitati citat i zatim upitati polaznike:

  • Na koji način odlazak u hram može biti »većim vrhuncem« od primanja poziva na misiju? (Mogući odgovori mogu uključivati sljedeće: dok je misija privremena, savezi koje sklopimo u hramu su vječni; hramski blagoslovi donose moć dostojnim misionarima.)

  Neka polaznik pročita prvi odlomak u odsjeku »Hramovi i obiteljsko rodoslovlje« na stranici 82 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Koji su neki od blagoslova koje možemo primiti u hramu?

  • Kako ti blagoslovi mogu pomoći osobi koja nastoji doći Kristu?

  Kako biste vidjeli koje blagoslove misionari primaju odlaskom u hram prije misionarske službe, recite razredu da otvori Nauk i saveze 109:22–23 i objasnite da su ovi stihovi dio molitve posvećenja hrama Kirtland. Pozovite polaznika da naglas pročita ove stihove dok razred prati, tražeći blagoslove hrama koje Gospodinovi sluge primaju. Zatim pomognite polaznicima prepoznati nauk naučavan u ovim stihovima pitajući ih sljedeće:

  • Kako vam ovi stihovi pomažu razumjeti zašto je važno da misionari prime hramske blagoslove prije odlaska na misiju? (Odgovori polaznika mogu biti sažeti ovim načelom: Primitak hramskih blagoslova omogućava misionarima da odu u svijet uz božansku pomoć i snagu. Razmotrite zapisati ovo načelo na ploču.)

  Prikažite sljedeću izjavu starješine Jeffreyja R. Hollanda iz Zbora dvanaestorice apostola i pozovite polaznika da ju pročita naglas:

  starješina Jeffrey R. Holland

  »Toliko je važno za vas razumjeti da odlazak u hram za vlastito podarivanje… [jest] neodvojiv dio vaše pripreme za misiju… [Trebali biste] razumjeti značajnost tih hramskih saveza [i] nerazmrsive poveznice između vašeg podarivanja tamo te vašeg misionarskog uspjeha. Doista, sama riječ podarivanje prenosi srž te ključne poveznice. Podarivanje je dar… 

  Ne možete obavljati ovo djelo sami. Trebamo imati pomoć neba, trebamo imati Božje darove… Ovo je djelo toliko ozbiljno, a oprečnost neprijatelja toliko velika da nam je potrebna svaka božanska moć kako bismo unaprijedili svoj napor i nepokolebljivo pokretali Crkvu unaprijed« (»Keeping Covenants: A Message for Those Who Will Serve a Mission«, New Era, siječanj 2012., 3–4).

  Upitajte:

  Objasnite da dostojni članovi prije primanja hramskog podarivanja moraju primiti hramsku preporuku od mjesnih svećeničkih vođa. Zatim prikažite sljedeću izjavu i pozovite polaznika da ju naglas pročita razredu:

  »Hramska preporuka znači da smo proglašeni dostojnima putem razgovora s članom našeg biskupstva ili našim predsjednikom ogranka te također putem razgovora s članom našeg predsjedništva okola ili predsjedništva misije. Razgovori za hramsku preporuku prilike su da preispitamo svoju dostojnost. U svakom od ovih razgovora, svećenički će vas vođa pitati o vašem osobnom vladanju i vjeri. Vaši će svećenički vođe držati te razgovore privatnim i povjerljivim… 

  Slijede neke teme o kojima će vas vaši svećenički vođe pitati:

  1. o vašem svjedočanstvu o Nebeskom Ocu, Isusu Kristu i Duhu Svetome;

  2. podržavate li predsjednika Crkve;

  3. živite li zakon ćudoredne čistoće, plaćate li desetinu, jeste li pošteni prema drugima i obdržavate li Riječ mudrosti;

  4. nastojite li pohađati Crkvu, obdržavati saveze koje ste sklopili i držati svoj život u skladu sa zapovijedima evanđelja« (»Being Worthy to Enter the Temple«, Ensign, kolovoz 2010., 8–9; ili Liahona, kolovoz 2010., 12–13).

  • Na koji vam način uvjeti za dostojnost pomažu razumjeti svetu narav hrama i vašeg poziva kao misionara?

  • Ukoliko nisu previše sveta ili osobna, koja iskustva možete iznijeti koja su vam pomogla razumjeti i osjetiti važnost hrama i djela koje se tamo čini?

  Neka polaznici razmotre što će trebati činiti da dostojno prime svoje hramsko podarivanje.

  Prije nego što nastavite, možete naglasiti svojim polaznicima da kao misionari oni trebaju činiti sve što mogu kako bi potaknuli nove obraćenike pripremiti se za odlazak u hram. Vjerojatnije je da će novi obraćenici koji idu u hram vršiti zastupnička krštenja za svoje pretke ostati aktivni, a zatim kasnije ići u hram primiti vlastito hramsko podarivanje i pečaćenje. Dovršite ovaj dio lekcije iznošenjem svojeg svjedočanstva o hramu i duhovnoj snazi koju ste primili štujući ondje.

  Božji naum za otkupljenje mrtvih

  Podsjetite polaznike da je Isus Krist nakon svoje smrti posjetio svijet duhova (vidi 1. Petrova 3:18–20; 4:6). Zatražite od polaznika da otvore Nauk i saveze 138:29–35. Objasnite da ovaj odsjek sadrži zapis o viđenju predsjednika Josepha F. Smitha svijeta duhova. Pozovite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju odlomke. Zatim upitajte:

  • Što je Spasitelj učinio kako bi u svijetu duhova uspostavio propovijedanje evanđelja mrtvima?

  • Kako nam stihovi 33–35 pomažu razumjeti načine na koje oni koji prihvate evanđelje u svijetu duhova mogu primiti uredbe spasenja? (Spasonosne uredbe mogu se zastupnički izvršiti za one koji prihvate poruku evanđelja.)

  Neka par polaznika naizmjence naglas pročita posljednji odlomak odsjeka »Hramovi i obiteljsko rodoslovlje« na stranici 82 i prvi odlomak na stranici 83 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Kako Gospodinov naum skrbi o ljudima koji su umrli, a da nisu primili ključne evanđeoske uredbe? (Živi mogu vršiti spasonosne uredbe za one koji su umrli.)

  Ilijino poslanje

  Objasnite da je Ilija bio starozavjetni prorok koji je živio oko 900. pr. Kr. Prorok Malahija je prorokovao da će se Ilija vratiti na zemlju (vidi Malahija 3:23–24), a kada se Moroni 1823. ukazao Josephu Smithu, ponovio je da će se Ilija vratiti. Neka polaznik naglas pročita Josipa Smitha 2:38–39 dok razred prati, tražeći što je Moroni naučavao o Iliji. Upitajte:

  • Što je Joseph Smith naučio o Iliji? (Iako bi mogli iskoristiti različite riječi, polaznici bi trebali razumjeti da će se prije Drugog dolaska Isusa Krista Ilija vratiti na zemlju i obratiti srca djece njihovim ocima.)

  • Što to znači da će srca sinova biti obraćena njihovim ocima? (Osobe će postati zainteresirane i zabrinute za vječnu dobrobit njihovih obitelji iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ova zainteresiranost je dio onoga što motivira ljude da istražuju zapise o svojoj preminuloj rodbini i sudjeluju u zastupničkim uredbama za njih.)

  Objasnite polaznicima da su se tjedan dana nakon što je hram Kirtland posvećen 1836. odvili posebni događaji zabilježeni u Nauku i savezima 110. Pozovite polaznika da naglas pročita Nauk i saveze 110:13–16 dok ostatak razreda prati, tražeći što je Ilija obnovio na zemlji. Pitajte polaznike:

  • Koje je ključeve Ilija obnovio Josephu Smithu? (Prema potrebi, pozovite polaznike da pogledaju Nauk i saveze 110:16 i pomognite im razumjeti da je Ilija obnovio svećeničke ključeve pečaćenja.)

  Kako biste pomogli polaznicima razumjeti kako svećenički ključevi pečaćenja pomažu blagosloviti obitelji, upitajte polaznika da naglas pročita prvi odlomak u odsjeku pod naslovom »Vječna obitelj« u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranici 81. Zatim upitajte:

  • Prema ovom odlomku, koja je svrha ključeva pečaćenja koje je Ilija obnovio na zemlji? (Polaznici mogu iskoristiti različite riječi, ali trebaju prepoznati sljedeće načelo: Kroz svećeničke ključeve pečaćenja u hramovima se mogu vršiti svete uredbe koje povezuju obitelji zajedno za vječnost.)

  • Kako su ovi ključevi blagoslovili vas, vašu obitelj, rodbinu ili prijatelje?

  Na ploču napišite »Duh Ilije«. Prikažite sljedeće citate i pozovite nekoliko polaznika da ih naglas pročitaju razredu:

  starješina Russell M. Nelson

  Starješina Russell M. Nelson iz Zbora dvanaestorice apostola utvrdio je duh Ilije kao »očitovanje Duha Svetoga koje svjedoči o božanskoj naravi obitelji« (»A New Harvest Time«, Ensign, svibanj 1998., 34).

  starješina David A. Bednar

  Starješina David A Bednar iz Zbora dvanaestorice apostola ponudio je dodatne uvide o tome kako duh Ilije utječe na pojedince: »Ovaj izraziti utjecaj Duha Svetoga potiče ljude da pronalaze, dokumentiraju i cijene svoje pretke i članove obitelji – i prošle i sadašnje.

  Duh Ilije utječe na ljude u Crkvi i izvan nje. Međutim, kao članovi Kristove obnovljene Crkve, mi imamo odgovornost pod savezom tražiti svoje pretke i omogućiti im spasonosne uredbe evanđelja… 

  Iz tih razloga mi istražujemo obiteljsku povijest, gradimo hramove i vršimo zastupničke uredbe. Iz tih je razloga Ilija bio poslan obnoviti ovlast pečaćenja koja vezuje na zemlji i na nebu« (»The Hearts of the Children Shall Turn«, Ensign ili Liahona, studeni 2011., 25–26).

  Pomognite polaznicima prepoznati nauk koji su naučavali starješina Nelson i starješina Bednar i bolje ga razumjeti pitajući:

  • Na što mislimo kada govorimo o »duhu Ilije«?

  • Na koji način Duh Sveti može utjecati na naše osjećaje o obitelji? (Duh Ilije, koji je zaseban utjecaj Duha Svetoga, svjedoči o božanskoj naravi obitelji i pomaže nam cijeniti članove naše obitelji, i prošle i sadašnje. On također usađuje u nas želju da omogućimo spasonosne uredbe za naše pretke.)

  • Jeste li ikada osjetili da se vaše srce na neki način okreće vašim precima? Ako jeste, što ste bili potaknuti učiniti? (Ukoliko je to potrebno, podsjetite polaznike na ranije lekcije u tečaju o tome kako Duh Sveti komunicira s nama.)

  Sudjelovati u djelu obiteljske povijesti

  Pokažite polaznicima ispunjeni rodoslovni list od četiri naraštaja ili lepezasti grafikon ispisan sa stranice FamilySearch.org. Zatražite polaznike da objasne koje podatke ovi dokumenti sadrže.

  Svakom polazniku dajte prazan rodoslovni list od četiri naraštaja. Dajte polaznicima trenutak da pregledaju rodoslovni list i ispune imena svoji predaka najbolje što mogu.

  uručak rodoslovnog lista

  Pitajte polaznike:

  • Gdje biste mogli pronaći potrebne podatke za dovršavanje svojeg rodoslovnog lista ili lepezastog grafikona? (Podsjetite polaznike da prvo trebaju potražiti pomoć od roditelja, djedova i baka ili drugih članova obitelji. Savjetnici za obiteljsku povijesti u odjelu ili ogranku također mogu biti velika pomoć u istraživanju obiteljske povijesti. Uz to, polaznici bi trebali biti svjesni crkvene internetske stranice za istraživanje obiteljske povijesti FamilySearch.org.)

  Upitajte bi li ijedan polaznik htio iznijeti svoja iskustva u korištenju stranice FamilySearch radi učenja o svojim precima. Ako polaznici nisu koristili stranicu FamilySearch, dajte im kratak pregled onoga što mogu tamo naći. Mogli biste čak i pokazati stranicu FamilySearch.org na računalu i izvršiti pretragu koristeći ime jednog od preminulih predaka vaših polaznika. Naglasite da je stranica FamilySearch alat koji nam pomaže prepoznati naše pretke i pripremiti njihove podatke za podnošenje u hram radi zastupničkih uredbi.

  Objasnite polaznicima da je skupljanje priča o njihovim precima i članovima obitelji još jedan način sudjelovanja u obiteljskoj povijesti. Priče iz obiteljske povijesti mogu nam pomoći osjetiti duha Ilije te povećati našu ljubav i zahvalnost prema članovima obitelji koji su živjeli prije nas. Razmotrite izložiti kratku priču o jednom od vaših predaka. Zatim upitajte:

  • Kako priče iz obiteljske povijesti utječu na vaše osjećaje za članove vaše obitelji?

  • Kako vam pomažu bolje razumjeti tko ste vi i što možete postati?

  ikona videa
  Pokažite video prikaz »The Time Is Now« (3:20). Dok polaznici gledaju raspravu sa starješinom Davidom A. Bednarom iz Zbora dvanaestorice apostola, potaknite ih da razmotre razloge zašto su započeli sudjelovati u djelu obiteljske povijesti ili zašto bi mogli htjeti započeti.

  • Što ste od starješine Bednara u ovom video prikazu naučili o djelu obiteljske povijesti i mladima?

  • Koje su osjećaje ovi mladi ljudi iskusili kada su sudjelovali u obiteljskoj povijesti?

  Recite polaznicima da je starješina Bednar dao obećanje mladima koji sudjeluju u djelu hrama i obiteljske povijesti. Prikažite sljedeći citat i pozovite polaznika da ga naglas pročita:

  starješina David A. Bednar

  »Kada se odazovete u vjeri na ovaj poziv [da sudjelujete u djelu obiteljske povijesti i vršenju zastupničkih krštenja za svoje pretke], vaša će se srca okrenuti ocima. Obećanja dana Abrahamu, Izaku i Jakovu bit će posađena u vaše srce. Vaš patrijarhalni blagoslov, s izjavom o lozi iz koje potječete, povezat će vas s ovim ocima i bit će vam još značajniji. Vaša će ljubav i zahvalnost za vaše pretke porasti. Vaše svjedočanstvo i obraćenje k Spasitelju postat će duboko i trajno. I obećavam da ćete biti zaštićeni protiv sve jačeg utjecaja protivnika. Dok sudjelujete u ovom svetom djelu i volite ga, bit ćete zaštićeni u vašoj mladosti i tijekom svog života« (»The Hearts of the Children Shall Turn« [Srca djece će se okrenuti], Ensign ili Liahona, studeni 2011., 26–27).

  Pitajte polaznike:

  • Koje biste blagoslove koje je starješina Bednar spomenuo htjeli primiti i zašto? (Odgovori mogu uključivati načelo da sudjelovanje u djelu obiteljske povijesti osnažuje naše obraćenje k Spasitelju te donosi duhovnu zaštitu protiv utjecaja neprijatelja.)

  Možete pomoći polaznicima da iznesu osobna iskustva vezana uz djelo obiteljske povijesti postavljanjem pitanja poput:

  • Kako ste iskusili jedan ili više obećanih blagoslova u svojem životu?

  • Je li itko od vas, ili članova vaše obitelji, pronašao ime pretka, a zatim otišao u hram i bio zastupnički kršten za tu osobu? Kako je to iskustvo drugačije od krštenja za nekoga tko nije bio u srodstvu?

  • Ako nitko od polaznika nije imao to iskustvo, razmotrite upitati: Kako ste iskusili obećane blagoslove vršenjem krštenja za mrtve?

  Ako tijekom rasprave u razredu svjesni jednog ili više polaznika koji su sudjelovali u djelu obiteljske povijesti i gaje snažne osjećaje prema tome, možete ih upitati koji bi savjet dali nekome njihove dobi tko nije još započeo vršiti djelo obiteljske povijesti.

  Koristiti obiteljsku povijest za pozivanje drugih da dođu Kristu

  Recite polaznicima da je istraživanje podataka obiteljske povijesti postala popularna aktivnost u svijetu danas. Neka polaznik naglas pročita sljedeću izjavu predsjednika Gordona B. Hinckleyja:

  predsjednik Gordon B. Hinckley

  »Postoje milijuni diljem svijeta koji rade na zapisima obiteljske povijesti. Zašto? Zašto to čine? Vjerujem da je to zbog toga što ih je dotaknuo duh ovog djela, ono što mi nazivamo duhom Ilije. On okreće srca svoje djece njihovim očevima. Većina njih ne razumije pravu svrhu u ovome, osim možda snažne i motivirajuće znatiželje.

  »Mora postojati svrha u ovom ogromnom izdatku vremena i novca. Ta je svrha, o kojoj svečano svjedočimo, prepoznati naraštaje mrtvih kako bi za njih mogle biti izvršene uredbe za njihov vječni i trajni blagoslov i napredak« (»A Century of Family History Service«, Ensign, ožujak 1995., 62).

  Upitajte:

  • Kako bi misionari mogli iskoristiti ovo rastuće, globalno zanimanje za obiteljsku povijest da predstave evanđelje drugima?

  Zatražite polaznike da naglas pročitaju prva tri odlomka i posljednji odlomak odsjeka pod naslovom »Obiteljska povijest« u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranicama 159–161. Neka potraže zašto je razgovaranje o djelu obiteljske povijesti s nečlanovima prirodan i neprijeteći način da misionari započnu razgovor. Nakon čitanja ovih odlomaka upitajte:

  • Kako razgovaranje s drugima o djelu obiteljske povijesti može biti učinkovit alat za misionare da pronađu ljude za podučavanje? (Polaznici bi trebali razumjeti da obiteljska povijest može biti snažan resurs za korištenje u pronalaženju onih koje Gospodin priprema za primanje evanđelja.)

  ikona videa
  Nakon odgovora polaznika, prikažite video prikaz »Family History and Missionary Work – Finding« (3:53). Dok gledaju, neka polaznici razmotre kako mogu koristiti temu obiteljske povijesti za početak razgovora s drugima.

  Nakon videa, upitajte:

  • Što su misionari u video prikazu učinili kako bi započeli razgovore s drugima o djelu obiteljske povijesti?

  • Kakav su učinak razgovori o obiteljskoj povijesti imali na moguće istraživače?

  Recite polaznicima da će sada vježbati korištenje rodoslovnog lista kako bi pozvali nekoga da nauči više o Crkvi. (S druge strane, polaznici mogu razmotriti kako bi mogli koristiti priču o jednom od svojih predaka da započnu razgovor o evanđelju.) Kako biste pomogli polaznicima da budu uspješni u ovom zaduženju, upitajte polaznike za ideje o tome kako koristiti rodoslovne listove (ili priču o pretku) da započnu razgovor o djelu obiteljske povijesti i kako ona može uvesti u poruku o obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Dok polaznici odgovaraju, napišite njihove ideje na ploču.

  Iskoristite nekoliko njihovih ideja i pokažite razredu kako koristiti rodoslovni list za započinjanje razgovora o evanđelju s nekim. Zatim uparite svakog polaznika s drugim članom razreda i neka sudjeluju u činjenju istog. Nakon što je svaki polaznik imao priliku podučiti drugog člana razreda, postavite nekoliko naknadnih pitanja poput:

  • Što mislite što je bilo dobro u ovoj vježbi podučavanja?

  • Što biste htjeli učiniti bolje?

  ikona videa
  Bude li vremena, objasnite polaznicima da u mnogim područjima u kojima služe misionare traže da pomognu s jačanjem vjere i predanosti manje aktivnim članovima Crkve. Obiteljska povijest može biti koristan alat kako bi se ovim osobama pomoglo da osjete Duha Svetoga i da dođu Kristu. Zatim prikažite video prikaz »Family History and Missionary Work – Activation« (3:05), a polaznici neka potraže načine na koje se djelo obiteljske povijesti može iskoristiti kao pomoć manje aktivnim članovima:

  Nakon videa, upitajte:

  • Kako bi razgovaranje o djelu obiteljske povijesti i nauku vječnih obitelji moglo pomoći ojačati vjeru manje aktivnih članova?

  Dajte polaznicima trenutak da razmotre što mogu učiniti sada i što bi mogli učiniti kao misionari da koriste djelo obiteljske povijesti kao alat za pozivanje drugih da dođu Kristu. (Kako vas potakne Duh možete pozvati nekoliko polaznika da razredu iznesu svoje odgovore.) Iznesite svoje svjedočanstvo o načelima o kojima se raspravljalo u ovoj lekciji.

  Pozivi na djelovanje:

  Pozovite polaznike da sada sudjeluju u djelu spasenja vršenjem jedne ili više od sljedećih aktivnosti:

  • Postavite SPD račun kako biste mogli pristupiti stranici FamilySearch.org. Ukoliko je moguće, ispunite i ispišite rodoslovni list četiri naraštaja ili lepezasti grafikon s podacima vaše obitelji.

  • Pokažite svoj rodoslovni list četiri naraštaja prijatelju ili susjedu te pozovite njega ili nju da nauči više o obiteljskoj povijesti. Odredite datum kada ćete odvesti svojeg prijatelja do savjetnika za obiteljsku povijest ili u posjet knjižnici za obiteljsku povijest.

  • Koristeći FamilySearch.org, utvrdite jednog ili više svojih predaka za koje se trebaju izvršiti hramske uredbe. Ukoliko je moguće, pripremite podatke kako bi se mogao izvršiti hramski rad i obaviti uredbe krštenja i potvrde za njih.

  Uručak

  uručak rodoslovnog lista