Lekcija 14: Naučavati evanđelje Isusa Krista (2. dio)
  Footnotes

  14

  Naučavati evanđelje Isusa Krista (2. dio)

  Uvod

  Evanđelje Isusa Krista uključuje vječne nauke, načela, zakone, saveze i uredbe potrebne za povratak čovječanstva natrag u Božju nazočnost i uzvišenje u celestijalnom kraljevstvu. Prva načela i uredbe evanđelja su vjera u Isusa Krista, pokajanje, krštenje uranjanjem i dar Duha Svetoga. Misionari imaju važnu dužnost pozivanja drugih da budu kršteni i prime dar Duha Svetoga. Uz to, jednom kada Božja djeca postanu članovi Crkve, moraju ustrajati do kraja prihvaćanjem drugih načela i uredbi te ostati vjerna Božjim zapovijedima. Budući misionari trebali bi imati jasno razumijevanje ovih nauka i biti spremni jednostavno ih objasniti i snažno svjedočiti o njima.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Krštenje, naš prvi savez

  Kako biste pripremili polaznike za prepoznavanje načela o krštenju, prikažite sliku Ivana kako krsti Isusa i pozovite polaznike da sažmu što znaju o krštenju Isusa Krista.

  Ivan i Isus u rijeci

  Ivan krsti Isusa

  Možete odabrati pregledati zapis o Spasiteljevom krštenju time što će polaznik naglas pročitati Mateja 3:13–17. Zatim pozovite polaznike da se okrenu nekome tko sjedi do njih i odgovore na ovo pitanje:

  • Koje se važne istine naučavaju u ovom zapisu o Isusovom krštenju?

  Napišite sljedeće riječi na ploču:

  Uredba   Savez

  Zatražite polovicu razreda da prouči prva četiri odlomka u odsjeku »Krštenje, naš prvi savez« na stranici 60 priručnika Propovijedaj moje evanđelje, tražeći načine na koje objasniti izraz uredba. Neka druga polovica prouči isti odsjek, tražeći načine na koje objasniti izraz savez.

  Kada su polaznici imali dovoljno vremena za proučavanje, zatražite polaznike da definiraju izraze uredba i savez. Zatim upitajte:

  • Kako se izrazi uredba i savez odnose na krštenje? (Pomozite polaznicima prepoznati ovu istinu: Kroz uredbu krštenja mi sklapamo sveti savez s Bogom.)

  Usredotočite pažnju polaznika na četvrti odlomak odsjeka »Krštenje, naš prvi savez«, a zatim upitajte:

  • Kada primamo uredbu saveza, što se obvezujemo savezom učiniti? (Kada smo kršteni, sklapamo sveti savez da ćemo preuzeti na sebe ime Isusa Krista, uvijek ga se spominjati i obdržavati njegove zapovijedi. Osjećate li da polaznici trebaju više uputa o ovoj ideji, možete odvojiti nekoliko minuta da biste s njima pregledali Nauk i saveze 20:37.)

  Možete pomoći polaznicima bolje razumjeti njihov krsni savez prikazujući sljedeću izjavu starješine Roberta D. Halesa iz Zbora dvanaestorice apostola i zamolite polaznika da ju pročita naglas:

  starješina Robert D. Hales

  »Pri krštenju sklapamo savez s našim Nebeskim Ocem da smo voljni doći u njegovo kraljevstvo i obdržavati njegove zapovijedi od tog trenutka nadalje, iako i dalje živimo u svijetu. U Mormonovoj knjizi podsjeća nas se da je naše krštenje savez da ćemo ‘stati kao svjedoci Božji [i njegovog kraljevstva] u svako doba, i u svemu, i na svakome mjestu gdje se možda na[đemo] i to do smrti da bi [nas] Bog otkupio i pribrojio onima od prvoga uskrsnuća, da imadne[mo] život vječni’ [Mosija 18:9; kurziv dodan].

  Kada shvaćamo naš savez krštenja i dar Duha Svetoga, to će promijeniti naše živote i uspostaviti potpunu vjernost kraljevstvu Božjem. Kada se na našem putu nađu iskušenja, ako ćemo ga slušati, Duh Sveti će nas podsjetiti na naše obećanje da ćemo se spominjati našeg Spasitelja i slušati Božje zapovijedi« (»The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom«, Ensign, studeni 2000., 7).

  • Što mislite što znači »uspostaviti potpunu vjernost kraljevstvu Božjem«?

  • Na koji način krštenje može promijeniti život osobe?

  Pozovite polaznike da pročitaju preostale odlomke o krštenju na stranicama 60 i 61 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatražite ih da pronađu i označe dodatne značajke nauka krštenja koje bi bilo važno iznijeti istraživačima. Dajte im nekoliko trenutaka da dovrše ovu aktivnost, a zatim zatražite nekoliko polaznika da iznesu što su otkrili. Dok polaznici odgovaraju, možete upitati naknadna pitanja poput:

  • Zašto bi za istraživača bilo važno da razumije ove nauke?

  • Koji je odnos između saveza krštenja te načela vjere u Isusa Krista i pokajanja o kojima smo raspravljali na prošlom satu?

  • Zašto je uranjanje važan dio uredbe krštenja? (Ono simbolizira smrt, ukapanje i Uskrsnuće Isusa Krista. Također simbolizira kraj našeg starog života i naše ponovno rođenje kao sljedbenika Isusa Krista [vidi Rimljanima 6:3–6].)

  Objasnite da je važno da se istraživači ispravno pripreme za krštenje. Zatražite polaznika da naglas pročita Nauk i saveze 20:37. Zatim, neka se polaznici okrenu drugom članu razreda i rasprave o sljedećem:

  • Kako bi vam ovaj stih mogao pomoći odrediti kada je istraživač spreman za krštenje? (Imaju li polaznici poteškoća u odgovaranju na ovo pitanje, uputite ih na kućicu pod naslovom »Prije krštenja« na stranici 61 priručnika Propovijedaj moje evanđelje.)

  • Što mislite što znači »pristup[iti] srca skršena i duha raskajana«?

  • Kako osoba očituje da je doista »primila Duha Kristova«?

  Dajte polaznicima trenutak da u svoje dnevnike proučavanja zapišu o određenim načinima na koje im je obdržavanje njihovih krsnih saveza donijelo blagoslov u njihov život. Nakon dovoljno vremena zatražite dvoje ili troje polaznika da iznesu ostatku razreda što su napisali.

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »Invitation to be Baptized: German« (2:43). Dok polaznici gledaju video prikaz, pozovite ih da potraže kako misionari podučavaju Germana o važnosti krštenja.

  • Što su misionari rekli kako bi pomogli Germanu razumijeti važnost krštenja?

  • Koja je dokaz postojao da je German osjetio Duha Svetoga i imao želju biti kršten?

  Rasporedite razred u parove i pozovite svaki par da iskoristi materijal na stranicama 60–61 priručnika Propovijedaj moje evanđelje te jedan ili dva stiha iz Svetih pisama iz kućice Proučavanje Svetih pisama na stranici 61 kako bi pripremili lekciju usredotočenu na predstavljanje krštenja istraživaču u trajanju od četiri do pet minuta. Polaznici bi također mogli iskoristiti materijal na stranici 8 misionarske brošure Evanđelje Isusa Krista.

  Nakon što polaznicima date dovoljno vremena da se pripreme, organizirajte razred u male skupine od četiri polaznika s po dva para u svakoj skupini. Zatražite jedan par da četiri do pet minuta podučava drugi par o krštenju. Potaknite polaznike koji djeluju kao misionari da otvore svoje odabrane odlomke iz Svetih pisama i naglas ih pročitaju kao dio svojeg naučavanja. Dok polaznici dovršavaju svoje iskustvo učenja, neka male skupine rasprave o sljedećem između sebe: Što je bilo dobro? Kako je lekcija pomogla onima koji su podučavani razumjeti važnost krštenja? Što bi učitelji mogli promijeniti kako bi svoje podučavanje učinili učinkovitijim?

  Zatim, zamijenite uloge i omogućite paru polaznika koji je bio podučavan da podučava drugi par. Pobrinite se da drugi par ima dovoljno vremena za primanje povratne informacije. Tijekom ove aktivnosti, hodajte po prostoriji kako biste promotrili polaznike dok podučavaju te ih pohvalite i ponudite im prijedloge o tome kako se mogu poboljšati.

  Kada su svi polaznici imali priliku podučavati, odvojite nekoliko minuta da raspravite o iskustvu zajedno s razredom. Kako biste započeli raspravu, postavite pitanja poput:

  • Koje su neke stvari koje ste naučili iz naučavanja ovog nauka?

  • Zašto je važno da se sada pripremite za podučavanje drugih o ovim načelima, istinama i naucima?

  • Što je nešto što biste mogli učiniti sada kako biste bili spremniji podučavati o evanđelju Isusa Krista na svojoj misiji?

  Dar Duha Svetoga

  Kako biste pripremili polaznike za ovaj dio lekcije, upitajte razred koja se uredba vrši nedugo nakon što je osoba krštena (potvrda po kojoj osobe postaju članovi Crkve i primaju dar Duha Svetoga). Zatražite polaznike da odvoje 30 sekundi kako bi promislili zašto se ljudi potvrđuju ubrzo nakon što su kršteni. Prije nego što polaznici odgovore, razmotrite pročitati im citat proroka Josepha Smitha:

  prorok Joseph Smith

  »Možete isto tako krstiti vreću pijeska kao čovjeka, ako to nije učinjeno s pogledom uprtim u otpust grijeha i primanje Duha Svetoga. Krštenje vodom je pola krštenja i ne vrijedi ništa bez druge polovice – to jest krštenja Duhom Svetim« (Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph Smith [2007.], 95).

  Upitajte:

  • Zašto bi krštenje moglo biti smatrano kao samo »pola krštenja« ako ga ne uslijedi »krštenj[e] Duhom Svetim«? (Nakon nekoliko odgovora mogli biste potaknuti polaznike da poslušaju daljnje odgovore na ovo pitanje dok lekcija napreduje.)

  Objasnite polaznicima da je židovski vođa po imenu Nikodem potajno došao po noći da bi Isusu iz Nazareta postavio pitanja. Neka polaznik naglas pročita Ivana 3:3 pa upitajte:

  • Što Spasiteljeve riječi u Ivanu 3:3 podrazumijevaju o tome što je potrebno kako bi se ušlo u Božje kraljevstvo?

  Pročitajte razredu Ivana 3:4–6 i upitajte:

  • Što je Nikodem upitao što predlaže da on nije razumio Spasiteljevo naučavanje u stihu 3?

  • Kako je Isus odgovorio na Nikodemova pitanja? (Podučio je Nikodema osnovne nauke evanđelja: Moramo biti rođeni od vode i Duha da bismo ušli u Božje kraljevstvo. Naučavao je da se biti »odozgo… ro[đen]« odnosi na duhovno ponovno rođenje, ne tjelesno.)

  Na ploču napišite:

  Ponovno rođeni

  Rođeni od vode

  Rođeni od Duha

  Zatim upitajte:

  • Što znači biti »rođen[] od vode«? (To znači biti rođen uranjanjem.)

  • Što znači biti »rođen[] od Duha«? (To znači primiti dar Duha Svetoga. Objasnite da fusnota Biblije u izdanju SPD-a na engleskom jeziku pojašnjava da se ovo odnosi na krštenje Duhom Svetim.)

  • Što mislite zašto se koristi riječ »rođen[]« kako bi se opisalo što nam se treba dogoditi duhovno? Koje su značajke fizičkog rođenja usporedive s našim duhovnim ponovnim rođenjem? (Ukoliko je potrebno, razmotrite pročitati Mojsija 6:58–59 kako biste pomogli odgovoriti na ovo pitanje.)

  Zatražite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju odlomke iz odsjeka pod naslovom »Dar Duha Svetoga« na stranicama 61–62 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka ostatak razreda prati tražeći blagoslove koji prate dar Duha Svetoga.

  Upitajte razred:

  • Koji su neki od blagoslova koji prate dar Duha Svetoga? (Jedan od nauka koji bi polaznici trebali prepoznati jest ovaj: Dar Duha Svetoga može donijeti posvećujući i pročišćujući učinak na one koji ga prime.)

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumijeti ovaj nauk, zatražite ih da prouče jedan ili dva stiha iz Svetih pisama pod odsjekom »Blagoslovi i utjecaj Svetoga Duha« u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 62 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Dok proučavaju, pozovite ih da u svojim Svetim pismima naglase neke blagoslove koji dolaze primanjem dara Duha Svetoga. Zatim upitajte:

  • Zašto je važno da osoba primi Duha Svetoga nakon što je krštena?

  Postavite sljedeće pitanje, no prije nego što polaznici odgovore dajte im trenutak da u tišini promisle o svojim odgovorima. Kada su imali dovoljno vremena, pozovite nekoliko polaznika da odgovore i iznesu vlastita iskustva razredu.

  • Koje ste blagoslove primili od dara Duha Svetoga?

  Rasporedite razred u parove. Zatražite od polaznika da iskoriste informaciju iz priručnika Propovijedaj moje evanđelje (ili iz odsjeka pod naslovom »Zašto trebam primiti Svetog Duha?« na stranicama 8–10 misionarske brošure Evanđelje Isusa Krista) i pripreme lekciju o daru Duha Svetoga u trajanju od četiri do pet minuta. Podsjetite ih da u svoju lekciju uključe jedan ili dva stiha iz Svetih pisama iz kućice Proučavanje Svetih pisama na stranici 62 priručnika Propovijedaj moje evanđelje.

  Nakon što ste im dali dovoljno vremena da se pripreme, rasporedite razred u male skupine od četiri polaznika s po dva para u svakoj skupini. Neka jedan par polaznika podučava drugi par. Dok polaznici podučavaju, hodajte po sobi kako biste promotrili polaznike, hvaleći ih i nudeći im prijedloge o tome kako se mogu poboljšati. Dok polaznici dovršavaju svoje iskustvo učenja, neka male skupine rasprave o sljedećem između sebe: Što je bilo dobro? Što su učitelji mogli učiniti drugačije kako bi svoje podučavanje učinili učinkovitijim? Kako je njihova lekcija pomogla onima koji su podučavani razumjeti važnost dara Duha Svetoga?

  Zatim neka parovi u svakoj skupini zamijene uloge, omogućujući paru polaznika koji je bio podučavan da podučava drugi par. Pobrinite se da drugi par ima dovoljno vremena za primiti povratnu informaciju.

  Kada je svaki par polaznika imao priliku podučavati, odvojite nekoliko minuta za procjenjivanje iskustva postavljanjem pitanja poput:

  • Koje su neke stvari koje se naučili iz naučavanja ovog nauka?

  • Temeljem ovih iskustava, što je nešto što biste mogli učiniti kako biste kao misionar poboljšali svoje podučavanje?

  Ustrajati do kraja

  Nacrtajte na ploču crtež vrata s putom iza njih:

  vrata i put

  Zatražite polaznika razreda da naglas pročita 2. Nefija 31:17. Zatim upitajte razred:

  • Što je Nefi prepoznao kao vrata koja vode u naš vječni život?

  Zatražite drugog polaznika da naglas pročita 2. Nefija 31:18–20 dok ostatak razreda prati tražeći što moramo učiniti nakon što smo kršteni.

  • Što je Nefi rekao da se nalazi iza vrata? (Tijesan i uzan put koji vodi vječnom životu.)

  • Prema Nefiju, što osoba mora učiniti nakon što je krštena kako bi primila vječni život?

  • Kako se ustrajati do kraja odnosi na slijeđenje Spasiteljevog primjera?

  Zatražite polaznike da pročitaju odsjek pod naslovom »Izdržati do kraja« na stranicama 62–63 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Potaknite ih da potraže što možemo učiniti kako bismo ustrajali do kraja. Zatim upitajte:

  • Zašto nam je važno da ustrajemo do kraja? (Polaznici bi trebali prepoznati ovo načelo: Dok iskreno nastojimo ustrajati do kraja, osposobit ćemo se za vječni život.)

  • Kako će vam slijeđenje Spasiteljevog primjera pomoći da ustrajete do kraja?

  Dovršite iznoseći svoje svjedočanstvo o važnosti evanđelja Isusa Krista, posebno krštenja, dara Duha Svetoga i ustrajanja do kraja.

  Pozivi na djelovanje

  Razmotrite pozvati polaznike da prodube svoje razumijevanje evanđelja Isusa Krista vršeći jednu ili više sljedećih aktivnosti tijekom nadolazećeg tjedna:

  • Vježbajte objašnjavati uvjete za krštenje kako se nalaze u Nauku i savezima 20:37. Napišite nekoliko rečenica u svoj dnevnik proučavanja koje opisuju što činite sada da biste živjeli u skladu s krsnim savezima navedenim u ovom stihu.

  • Pročitajte odlomke o daru Duha Svetoga koji se nalaze u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 63. priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Također, pročitajte odsjek »Duh Sveti« u Vodiču za Sveta pisma. Označite u svojim Svetim pismima ili zapišite u svoj dnevnik proučavanja stihove koje biste htjeli iskoristiti prilikom podučavanja nekoga o daru Duha Svetoga.

  • Podučite načela iz »Lekcije 3: Evanđelje Isusa Krista članu obitelji ili prijatelju (po mogućnosti nekome tko nije član Crkve ili osobi koja je manje aktivna), osobno ili putem interneta. Iznesite svoje svjedočanstvo o ovim načelima dok ih podučavate.