Lekcija 8: Naučavati poruku Obnove (2. dio)
  Footnotes

  8

  Naučavati poruku Obnove (2. dio)

  Uvod

  Poruka Obnove je da je evanđelje Isusa Krista, koje uključuje vječni nauk, svećeničku ovlast i uredbe spasenja, obnovljeno na zemlju preko proroka Josepha Smitha. Kroz obnovljeno evanđelje Isusa Krista – isto evanđelje koje je bilo objavljeno u svakoj evanđeoskoj razdiobi – sva Božja djeca mogu steći vječni život. Budući misionari trebali bi jasno razumjeti pojmove Otpada i Obnove te bi trebali biti spremni jednostavno ih objasniti i snažno svjedočiti o njima.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Viđenje Josepha Smitha Nebeskog Oca i Isusa Krista

  ikona videa
  Prikažite prvi video isječak iz govora predsjednika Thomasa S. Monsona »Come, All Ye Sons of God« u kojem predsjednik Monson iznosi iskustvo obraćenja Elmera Pollarda:

  predsjednik Thomas S. Monson

  »Dok sam služio kao predsjednik misije u Kanadi prije više od 50 godina, jedan mladi misionar koji je došao iz male ruralne zajednice divio se veličini Toronta. Bio je nizak rastom, ali visok svjedočanstvom. Nedugo nakon njegovog dolaska, zajedno sa svojim suradnikom, posjetio je dom Elmera Pollarda u Oshawi, Ontario, Kanada. Iz sažaljenja nad mladićima koji su u vrijeme teške mećave išli od kuće do kuće, gospodin Pollard je pozvao misionare u svoj dom. Prenijeli su mu svoju poruku. Nije uhvatio duh. Nakon nekog vremena ih je zamolio da odu i da se ne vraćaju. Njegove zadnje riječi starješinama dok su odlazili s njegovog praga bile su izgovorene s porugom: ‘Ne možete mi reći da stvarno vjerujete da je Joseph Smith Božji prorok!’

  Vrata su bila zatvorena« (»Come, All Ye Sons of God«, Ensign ili Liahona, svibanj 2013., 68).

  Nakon što prikažete isječak, upitajte:

  • O čemu biste razmišljali i što biste osjećali da ste bili jedan od ovih misionara dok biste odlazili od kuće gospodina Pollarda?

  • Što biste učinili u tom trenutku?

  ikona videa
  Prikažite drugi video isječak koji sadrži ostatak priče predsjednika Monsona:

  predsjednik Thomas S. Monson

  »Starješine su hodali cestom. Naš je dječak sa sela rekao svom suradniku: ‘Starješino, nismo odgovorili gospodinu Pollardu. Rekao je da ne vjerujemo da je Joseph Smith pravi prorok. Vratimo se i recimo mu naše svjedočanstvo.’ U prvom se trenutku iskusniji misionar pokolebao, ali je na kraju pristao pratiti svog suradnika. Strah je ispunio njihova srca dok su se približavali vratima s kojih su upravo izbačeni. Pokucali su, suočili se s gospodinom Pollardom, proveli mukotrpan trenutak i onda s moću danom od Duha, naš je neiskusni misionar progovorio: ‘Gospodine Pollard, rekli ste da mi stvarno ne vjerujemo da je Joseph Smith bio prorok Božji. Svjedočim vam da je Joseph bio prorok. On je uistinu preveo Mormonovu knjigu. On je vidio Boga Oca i Isusa Sina. Ja to znam.’

  Nakon nekog vremena, gospodin Pollard, sada brat Pollard, ustao je na svećeničkom sastanku i izjavio: ‘Te noći nisam mogao spavati. U ušima su mi zvonile riječi: »Joseph Smith je Božji prorok. Ja to znam… Ja to znam… Ja to znam.« Idućeg sam dana nazvao misionare i zamolio ih da se vrate. Njihova je poruka, uz njihovo svjedočanstvo, promijenila moj život i život moje obitelji’« (»Come, All Ye Sons of God«, Ensign ili Liahona, svibanj 2013., 68).

  Upitajte:

  • Što mislite zašto je svjedočanstvo misionara o proroku Josephu Smithu imalo tako dubok utjecaj na gospodina Pollarda?

  Neka polaznici otvore Josip Smith 2 u Dragocjenom biseru. Zatražite polaznika da naglas pročita stihove 5–6, a zatim neka drugi polaznik naglas pročita stihove 7–9. Zatim upitajte polaznike:

  • Kako biste saželi ove stihove u samo jednu ili dvije rečenice?

  Neka polaznik na glas pročita Josipa Smitha 2:10. Zatražite polaznike da razmotre, dok se čita stih, kako je potraga Josepha Smitha za vjerskom istinom slična onim mnogih ljudi koje će upoznati na svojim misijama. Zatim upitajte:

  • Koja su bila pitanja s kojima s mladi Joseph Smith mučio?

  • Što je Josephu učinilo odluku kojoj se crkvi pridružiti tako teškom?

  • Kako bi pitanja Josepha Smitha mogla biti slična pitanjima koje ljudi u svijetu imaju danas?

  Neka polaznik na glas pročita Josipa Smitha 2:11–13. Zatim upitajte:

  • Koje je načelo Joseph Smith naučio o tome kako pronaći duhovnu istinu? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici bi vjerojatno navesti sljedeće načelo: Duhovnu istinu možemo naučiti od Boga kada mu se molimo za odgovore i voljni smo djelovati.)

  • Kako možete iskoristiti primjer Josepha Smitha da pomognete drugima koji žele pronaći duhovnu istinu?

  Neka polaznici tiho pročitaju Josipa Smitha 2:14–19. Dok to čine, neka razmišljaju o trajnom utjecaju koji je Prvo viđenje imalo na svijet i njihov osobni život. Nakon što su imali nekoliko tihih trenutaka da dovrše čitanje, postavite pitanja poput sljedećih:

  • Koji bi mogli biti razlozi iz kojih je neprijatelj napao Josepha Smitha prije nego što su se ukazali Nebeski Otac i Isus Krist? (Neprijatelj je htio spriječiti Josepha da spozna duhovnu istinu i po mogućnosti time spriječiti da se Obnova dogodi.)

  • Na koje je načine Prvo viđenje počelo prevladavati posljedice Velikog otpada? (Naglasite ovu istinu polaznicima: Kroz Prvo viđenje nebesa su ponovno otvorena i započela je Obnova.)

  • Koje doktrinarne istine mogu biti naučene iz Prvog viđenja? (Otac i Sin su zasebna bića, nebesa su otvorena, možemo primati objavu i tako dalje.)

  • Što mislite zašto priručnik Propovijedaj moje evanđelje predlaže da misionari naučavaju o Prvom viđenju tijekom njihovog prvog kontakta s istraživačima?

  • Kako bi učenje o ukazivanju Nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Krista pomoglo istraživačima u njihovoj potrazi za duhovnom istinom?

  Kako biste pomogli polaznicima produbiti njihovom razumijevanje o važnosti Prvog viđenja, svakom polazniku dajte primjerak uručka pod nazivom »Čudesan temelj naše vjere« koji sadrži dio govora predsjednika Gordona B. Hincklyja.

  Uručak temelja

  Neka polaznik naglas pročita prva tri odlomka. Zatim upitajte:

  • Zašto »čitava snaga« Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana leži na vjerodostojnosti Prvog viđenja? (Polaznici bi trebali razumjeti da ako je zapis Josepha Smitha o njegovom viđenju istinit, onda je istinita i tvrdnja da je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana jedina crkva na zemlji s punim odobrenjem i ovlašću Nebeskog Oca i Isusa Krista.)

  • Prema predsjedniku Hinckleyju, na koji je način djelo Josepha Smitha bilo drugačije od djela koja su izvršila raniji vjerski vođe koji su reformirali običaje štovanja i doktrinarne nauke?

  Dajte polaznicima nekoliko minuta da tiho pročitaju ostatak uručka. Potaknite ih da dok čitaju označe riječi, izraze ili izjave koje im se ističu. Nakon što su polaznici dovršili čitanje, pozovite nekolicinu njih da iznesu što su označili i objasne zašto im je to bilo značajno. Razmotrite postaviti pitanja poput:

  • Zašto bi za neke ljude moglo biti teško prihvatiti istinitost viđenja Josepha Smitha?

  • Uzimajući u obzir načela proučena u našim prethodnim lekcijama, kako se Prvo viđenje uklapa u uzorak rasporedbi, otpada i obnove? (Nakon razdoblja otpada, Prvo viđenje je pokrenulo obnovu i novu evanđeosku razdiobu. Kao i u prethodnim razdiobama, Bog je pozvao proroka da obnovi evanđeoske istine i svećeničku ovlast. Joseph Smith je pozvan kao prorok »provedb[e] punine vremena« [Efežanima 1:10]. To znači da evanđelje neće ponovno biti izgubljeno kroz otpad, već će ostati na zemlji do Kristovog Drugog dolaska.)

  • Kako bi pomaganje istraživaču da razumije ovaj svetopisamski uzorak otpada i obnove pomoglo njemu ili njoj prihvatiti stvarnost Prvog viđenja i suvremene Obnove evanđelja?

  Pozovite razred da otvori stranicu 35 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i tiho pročita prva tri odlomka na stranici, tražeći ono što je obnovljeno ili ponovno uspostavljeno kroz Obnovu. Zatim zatražite od polaznika da izvijeste što su otkrili. Možete se pobrinuti da razred spomene (1) obnovu svećeničke ovlasti, ključeva i uredbi, (2) ponovno uspostavljanje Kristove Crkve, (3) poziv Dvanaestorice, (4) pokretanje nove evanđeoske rasporedbe i (5) pozivanje živućih proroka.

  Kako biste pomogli polaznicima osjetiti istinu i važnost Prvog viđenja i Obnove, zatražite razred da odgovori na pitanja poput:

  • Kako ste vi zadobili svjedočanstvo o stvarnosti i značaju Prvog viđenja?

  • Kako je vaše svjedočanstvo o Prvom viđenju utjecalo na vaše uvjerenje u Obnovu evanđelja Isusa Krista?

  Upitajte bi li bilo koji polaznik htio iznijeti razredu svoje svjedočanstvo o Prvom viđenju ili Obnovi.

  Rasporedite razred u parove. Organizirajte polaznike u male skupine od četvero (dva para u svakoj skupini). Dajte polaznicima dovoljno vremena da pripreme kako će naučavati kratku lekciju od tri do četiri minute o Prvom viđenju i Obnovi. Objasnite da njihovo naučavanje treba biti jednostavno i jasno. Neka polaznici pregledaju materijal u priručniku Propovijedaj moje evanđelje na stranicama 32–33 ili stranicu 11 misionarske brošure Obnova evanđelja Isusa Krista. Potaknite polaznike da iskoriste vlastite riječi kako bi objasnili iskustvo Josepha Smitha (osim kada citiraju ili čitaju Jospa Smitha 2:16–17). Podsjetite ih da zaključe svojim svjedočanstvom. Zadužite jedan par iz svake skupine da podučava drugi par.

  Dok polaznici dovršavaju svoje iskustvo podučavanja, neka svaka skupina raspravi među sobom što je bilo dobro tijekom naučavanja i kako su učitelji mogli biti bolji.

  Zatim, zamijenite uloge i dopustite drugom paru da podučava. Pobrinite se da ima dovoljno vremena za povratnu informaciju. Nakon što su svi parovi podučavali, pozovite članove razreda da iznesu uvide iz svoji iskustava cijelom razredu.

  Vašim bi polaznicima moglo biti korisno znati kako odgovoriti na teška pitanja u vezi s različitim zapisima Prvog viđenja koje je napisao Joseph Smith. Objasnite da je Prorok 1838. godine napisao zapis o Prvom viđenju koji se nalazi u Josipu Smithu 2 kao dio službene povijesti Crkve koja je trebala biti objavljena svijetu. Stoga što je Joseph Smith zabilježio ovo iskustvo više nego jednom, postoje i drugi zapisi Prvog viđenja. Objasnite da se svaki zapis malo razlikuje u svojem naglasku i detaljima. Neki su kritičari pogrešno tvrdili da je svako odstupanje u ponovnom pripovijedanju priče dokaz izmišljotine. Međutim, kada osoba nanovo iznosi iskustvo u različitim okruženjima različitim slušateljstvima tijekom mnogih godina, svaki će opis naglašavati različite aspekte iskustva i sadržavati jedinstvene detalje. Na primjer, razlike slične onima u zapisima Prvog viđenja postoje u Pavlovim zapisima njegovog viđenja na putu za Damask (vidi Djela 9:3–9; 22:6–11; 26:12–18).

  Pozvati druge da čitaju Mormonovu knjigu

  Započnite uspostavljati važnost ovog dijela lekcije time što će polaznik naglas pročitati posljednja dva odlomka uvoda u Mormonovu knjigu. Pozovite polaznike da potraže obećanja dana onima koji odaberu čitati Mormonovu knjigu, razmišljati o njoj i upitati Boga je li istinita. Pozovite polaznike da iznesu što su pronašli.

  Neka polaznici otvore stranicu 35 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i neka polaznik naglas pročita prvi odlomak odsjeka »Mormonova knjiga: Još jedan zavjet Isusa Krista«. Pomognite polaznicima prepoznati nauke naučavane u ovom odlomku postavljajući im pitanje:

  • Zašto je Mormonova knjiga dragocjen i snažan alat za misionare? (Pomognite polaznicima uvidjeti da Mormonova knjiga sadrži vječno evanđelje, uvjerljiv je dokaz da je Joseph Smith Božji prorok i još je jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu.) (Vidi NiS 20:8–11.)

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti ovaj nauk, postavite nekoliko pitanja poput sljedećih:

  • Zašto je Mormonova knjiga uvjerljiv dokaz da je Joseph Smith prorok? (Zaključi li netko da je Mormonova knjiga istinita, onda moraju isto zaključiti da je Joseph Smith djelovao prema božanskom usmjerenju i preveo ju je te je Božji prorok.)

  • Kako su istraživači blagoslovljeni kada čitaju Mormonovu knjigu i stječu svjedočanstvo da je istinita? (Znat će da je Joseph Smith prorok i bit će spremni prihvatiti Obnovu evanđelja Isusa Krista te primiti spasonosne uredbe.)

  Neka polaznik na glas pročita Moronija 10:3–5. Upitajte sljedeće:

  • Koje korake osoba mora poduzeti kako bi stekla svjedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici bi vjerojatno mogli navesti sljedeće načelo: Dok čitamo Mormonovu knjigu, razmatramo ju i molimo se s iskrenom nakanom gledom na nju, Bog će objaviti njezinu istinitost moću Duha Svetoga.)

  • Što znači pitati »s pravom nakanom« (Moroni 10:4)? (Iskreno željeti primiti odgovor preko Duha Svetoga i biti predan djelovati prema odgovoru.)

  ikona videa
  Kako biste prikazali zašto je važno da istraživač čita Mormonovu knjigu i moli se s iskrenom nakanom o njezinoj istinitosti, pokažite video isječak »Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx« (8:06).

  Zaustavite video prikaz na vremenskom slijedu od 0:55 te zatražite razred da razmotri na trenutak koje bi misli i osjećaje mogli imati da su oni jedni od misionara koji podučavaju Jynx. Pozovite nekoliko polaznika da iznesu što bi joj oni rekli.

  Dok prikazujete ostatak video prikaza, razmotrite zatražiti polovicu razreda da obrati pažnju na to zašto istraživači moraju čitati Mormonovu knjigu i moliti se o njoj da bi stekli svjedočanstvo o njezinoj istinitosti. Neka druga polovica razreda obrati pažnju na to što su misionari rekli da je pomoglo Jynx osjećati se motivirano čitati Mormonovu knjigu. Nakon video prikaza, raspravite s polaznicima o sljedećem:

  • Što su misionari rekli i učinili što je motiviralo Jynx da čita Mormonovu knjigu i moli se o njoj?

  • Što su misionari rekli ili učinili što je prizvalo Duha Svetoga da posvjedoči o njihovim riječima?

  • Zašto je za istraživača ključno da čita Mormonovu knjigu i moli se o njezinoj istinitosti? (Pobrinite se da polaznici razumiju kako nije dovoljno da misionari samo razdijele primjerke Mormonove knjige. Uloga misionara je pomoći drugima osjetiti važnost čitanja Mormonove knjige i molitve o njoj kako bi mogli saznati da je Joseph Smith bio Božji prorok i da je evanđelje Isusa Krista obnovljeno.)

  Objasnite razredu da će sada imati priliku odglumiti da pozivaju nekoga čitati Mormonovu knjigu. Pokažite predstavljanje Mormonove knjige te pozivanja da ju se čita i moli kako bi se saznalo da je njezina poruka istinita. Zatim rasporedite razred u parove ili razmotrite iskoristiti jedan od drugih predloženih oblika naučavanja koji se nalaze u odsjeku »Aktivnosti naučavanja« u uvodu ovog priručnika.

  Dajte polaznicima dovoljno vremena pripremiti se pozvati istraživača da čita Mormonovu knjigu i moli se kako bi spoznao je li istinita. Pozovite polaznike da pročitaju tekst u kućici pod naslovom »Koristite Mormonovu knjigu kako biste potvrdili istinu o Obnovi« koja se nalazi na stranici 36 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Polaznici bi također mogli iskoristiti stranicu 15 misionarske brošure pod naslovom Obnova evanđelja Isusa Krista. Aktivnost vježbanja trebali bi dovršiti iznoseći svoje svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi te pozivajući da ju se čita i moli o njezinoj istinitosti.

  Nakon što su svi polaznici imali priliku vježbati kako iznijeti svoje svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi te pozivati da ju se čita i moli o njoj, zatražite članove razreda da iznesu uvide iz svojih iskustava ostatku razreda.

  Dok završavate lekciju, podsjetite polaznike na blagoslove čitanja Mormonove knjige i jačanja vlastitog svjedočanstva o njoj prije početka cjelodnevne misionarske službe. Upitajte želi li itko od njih iznijeti svoje svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi. Iznesite svoje svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi i obećajte polaznicima da će pronaći radost dok pozivaju druge da čitaju ovo snažno svjedočanstvo o Isusu Kristu.

  Pozivi na djelovanje

  Potaknite polaznike da tijekom nadolazećeg tjedna primjene ono što su naučili u ovoj lekciji. Mogu razmotriti da učine sljedeće:

  • Moliti se za snažnije svjedočanstvo o Provom viđenju i istinitosti Mormonove knjige.

  • Pročitajte članak »First Vision Accounts« u odsjeku Gospel topics na stranici lds.org/topics.

  • Naučite napamet zapis o Prvom viđenju zabilježen u Josipu Smithu 2:16–17. Iznesite ga prijatelju ili članu obitelji te iznesite svoje svjedočanstvo o važnosti tog događaja.

  • Molite se za pomoć da prepoznate nekoga kome biste mogli dati primjerak Mormonove knjige. Djelujte prema duhovnim poticajima koje primite.

  Uručak

  Uručak temelja