Lekcija 9: Razvijati kristolike osobine
  Footnotes

  9

  Razvijati kristolike osobine

  Uvod

  Misionari bi trebali nastojati postati više poput Spasitelja dok rade na pozivanju drugih da dođu k njemu. Spasitelj je naš savršen primjer i podučio nas je da postanemo poput njega (vidi 3. Nefi 27:27), a njegovo nas Pomirenje osposobljava da postanemo više poput njega i našeg Nebeskog Oca. Važan dio toga da postanemo poput Isusa Krista jest naučiti kako je on živio, ponašao se i naučavao. Dok osobno potpunije razvijamo kristolike osobine, bit ćemo bolje spremni služiti Bogu i drugima tijekom naših misija i života.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Važnost kristolikih osobina

  Pozovite polaznike da otvore stranu 119 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i pogledaju fotografiju misionarske pločice s imenom. Upitajte:

  • Koja su dva najistaknutija dijela misionarske pločice s imenom? (Ime misionara i Spasiteljevo ime.)

  • Zašto bi za vas i druge bilo važno da povezujete svoje ime sa Spasiteljevim?

  Neka polaznici naizmjence naglas pročitaju pet poglavlja na stranici 111 priručnika Propovijedaj moje evanđelje dok razred prati, tražeći kako možemo prihvatiti poziv da slijedimo Isusa Krista. Nakon što dovrše čitanje, upitajte:

  • Kako prihvaćamo poziv Isusa Krista da ga slijedimo? (Polaznici bi trebali prepoznati načelo: Prihvaćamo poziv Isusa Krista da ga slijedimo tako što postajemo poput njega i razvijamo njegove osobine.)

  • Kako bi vas razvijanje Kristolikih osobina moglo učiniti moćnijim i učinkovitijim službenikom evanđelja Isusa Krista?

  Zatražite polaznike da odaberu jedan od stihova iz Svetih pisama u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 112 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka polaznici pročitaju svoj odabrani odlomak iz Svetih pisama i potraže što se u njemu govori o slijeđenju primjera Isusa Krista. Pozovite polaznike da iznesu razredu ono što su naučili. Nakon što je nekoliko polaznika odgovorilo, upitajte:

  • Koje su neke karakterne osobine koje povezujete s Isusom Kristom?

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »Christlike Attributes« (2:54) u kojem se prikazuju neke od Spasiteljevih osobina. Neka polaznici obrate pažnju na to kako su Spasiteljeve božanske osobine očitovane kroz njegova djela – posebice u načinu na koji je on komunicirao s drugima.

  Nakon gledanja video prikaza, postavite pitanja poput sljedećih, pazeći da polaznicima pružite dovoljno vremena da promisle o svojim odgovorima:

  • Kako su Spasiteljeve božanske osobine bile očite u njegovim djelima, posebice u načinu na koji je komunicirao s drugima?

  • Koji su učinak Isusova djela imala na druge?

  Neka polaznici iznesu nekome tko sjedi do njih iskustvo u kojem ih je nečije Kristoliko ponašanje dojmilo? Zatim im dajte trenutak da promisle o sljedećem pitanju:

  • Koje bi Kristove osobine prikazane u video prikazu oni htjeli potpunije razviti?

  Razvijanje kristolikih osobina

  Pozovite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju Nauk i saveze 4:1–7.

  • Prema Nauku i savezima 4:5–6, koji je odnos između kristolikih osobina i osposobljenosti za poziv na djelo? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici bi trebali prepoznati ovo načelo: Osobe koji imaju kristolike osobine osposobljene su služiti u Gospodinovom djelu.)

  Pozovite razred da otvori tablicu Aktivnost za osobine na stranici 122 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Nakon što objasnite upute koje se nalaze na vrhu stranice, pozovite polaznike da dovrše ovu aktivnost. Moglo bi biti korisno reći polaznicima koliko će vremena imati za utrošiti na aktivnost. Razmotrite priskrbiti polaznicima fotokopije aktivnosti. Odaberu li polaznici dovršiti aktivnost u vlastitom primjerku priručnika Propovijedaj moje evanđelje, možete ih potaknuti da pišu olovkom. Omogućite dovoljno vremena da svi polaznici dovrše aktivnost. Zatim zatražite članove razreda da iznesu što su naučili i osjetili dok su radili na ovoj samoprocjeni. Kako je potrebno, razmotrite postaviti pitanja poput ovih:

  • Koje vam se osobine iz aktivnosti ističu i zašto?

  • Što ste naučili tijekom ove aktivnosti?

  Pomognite polaznicima produbiti njihovo razumijevanje kristolikih osobina pozivajući ih da odaberu osobinu o kojoj bi htjeli više naučiti i potpunije ju razviti u svojem životu. Zatražite polaznike da pronađu odsjek koji opisuje njihovu željenu osobinu na stranicama 112–118 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje. Zatim im dajte vremena da prouče svoj odsjek zajedno s povezanim stihovima iz Svetih pisama. Moglo bi biti korisno reći polaznicima koliko će vremena imati za proučavanje. Napišite sljedeća pitanja na ploču koja će polaznici razmotriti dok čitaju:

  • Koje ste nove uvide stekli o ovoj osobnosti?

  • Što se mora promijeniti u vašem srcu, umu ili djelima da biste razvili ovu osobinu?

  • Kako bi razvijanje ove osobine povećalo vašu učinkovitost kao misionara?

  Prođite razredom da biste vidjeli kako svaki polaznik napreduje i odgovorili na bilo koja pitanja koja bi polaznici mogli imati. Nakon što ste pružili dovoljno vremena, pozovite polaznike da iznesu svoje odgovore na pitanja napisana na ploči.

  Prikažite sljedeću izjavu predsjednika Dietera F. Uchtdorfa i zatražite polaznike da potraže što predsjednik Uchtdorf kaže da trebamo učiniti kako bismo razvili kristolike osobine:

  predsjednik Dieter F. Uchtdorf

  »Sveta pisma opisuju mnogo kristolikih osobina koje trebamo razviti tijekom svog života… Kristolike osobine su darovi od Boga. Ne mogu se razviti bez njegove pomoći. Jedina pomoć koju svi trebamo dana nam je besplatno kroz Pomirenje Isusa Krista. Imati vjeru u Isusa Krista znači u potpunosti se osloniti na njega – imati povjerenja u njegovu beskonačnu moć, inteligenciju i ljubav. Kristolike osobine dolaze u naš život ako pravedno koristimo svoju slobodu izbora… U težnji da postanemo sličniji Spasitelju, trebamo redovito procjenjivati svoje živote i, putem istinskog pokajanja, osloniti se na vrijednosti Isusa Krista i blagoslove njegovog Pomirenja« (»Christlike Attributes – the Wind beneath Our Wings«, Ensign ili Liahona, studeni 2005., 102–103).

  • Što za vas znači da su »kristolike osobine… darovi od Boga«? (One su darovi koji se ne mogu u potpunosti razviti bez Božje pomoći.)

  • Prema predsjedniku Uchtdorfu, što možemo učiniti kako bismo prizvali Božju pomoć u razvijanju ovih osobina? (Možete sažeti odgovore polaznika zapisivanjem sljedećeg na ploču: Možemo razviti kristolike osobine kada se pokajemo, imamo vjere u Isusa Krista i oslanjamo se na Pomirenje.)

  • Kako nam pokajanje i vjera u Pomirenje mogu pomoći razviti kristolike osobine? (Kroz vjeru i pokajanje prizivamo Gospodina da nas blagoslovi s kristolikim osobinama. Kada se pokajemo pokazujemo svoju želju da postanemo više kristolikiji i u većoj mjeri prizivamo Duha Svetoga u svoj život.)

  Prikažite sljedeću izjavu starješine Dallina H. Oaksa iz Zbora dvanaestorice apostola i pozovite polaznika da ju naglas pročita razredu:

  starješina Dallin H. Oaks

  »Podučavajući Nefijce, Spasitelj je rekao kakvi oni moraju postati. Dao im je zadatak da se pokaju, budu kršteni i posvećeni primanjem Duha Svetoga da ‘uzmognete preda me stati bez ljage u posljednji dan’ (3 Ne 27:20). Zaključio je: ‘Kakvi, dakle, ljudi morate biti? Zaista, kažem vam, onakvi kao što sam ja’ (3 Ne 27:27).

  Evanđelje Isusa Krista je naum po kojem možemo postati ono što djeca Božja trebaju postati. Ovo savršeno stanje bez mrlje nastat će iz stalnog niza saveza, uredbi i djela, zbira ispravnih odluka i iz neprestanog pokajanja… ‘Za ljude je ovaj život vrijeme priprave za susret s Bogom’ (Alma 34:32)« (»The Challenge to Become«, Ensign, studeni 2000., 33).

  Upitajte:

  • Prema starješini Oaksu, što moramo učiniti da bismo postali poput Isusa Krista? (Moramo sklopiti i obdržavati svete saveze, dostojno primiti uredbe, donijeti ispravne odluke i pokajati se.)

  Pozovite polaznike da otvore Moronija 7:47–48. Objasnite da iako se ovi stihovi bave posebice s dobrotvornošću, oni naučavaju općenitije načelo o stjecanju kristolikih osobina. Pozovite polaznika da pročita ove stihove dok razred prati, tražeći što možemo učiniti kako bismo prizvali pomoć Nebeskoga Oca u postajanju poput njegovog Sina (odgovori bi trebali biti usredotočeni na važnost traženja Nebeskog Oca da nam pomogne i na to da postanemo Kristovi »prav[i] sljedbeni[ci]«). Naglasite da s obzirom da su kristolike osobine Božji darovi, trebali bismo tražiti njega za pomoć u njihovom razvijanju.

  Kako biste pomogli polaznicima razmotriti kako bi mogli primijeniti ono što su naučili, možete ih zatražiti da iznesu primjere djela koja bi budući misionar mogao izvršiti nastojeći razviti osobnost koju je proučavao. Zatim polaznicima dajte nekoliko minuta da zapišu plan, uključujući neke dosljedne ispravne odluke koje bi mogli donijeti, koji će im pomoći razviti tu osobnost. Potaknite ih da iznesu svoj plan svojim roditeljima ili prijatelju od povjerenja. Također, potaknite polaznike da ne odgađaju provođenje svojeg plana. Nastojanja koja ulože sada mogu imati veliki utjecaj na njihova misionarska iskustva.

  Dovršite ovaj dio lekcije dajući obećanje polaznicima da će ih Gospodin blagosloviti dok djeluju po vjeri u Pomirenje i nastoje postati poput njega.

  Kristolike osobine u misionarskom radu

  Zapišite na ploču sljedeću izjavu predsjednika Dietera. F. Uchtdorfa iz Prvog predsjedništva koji je iznio citat koji se često pripisuje sv. Franji Asiškom. Pozovite polaznika da naglas pročita izjavu:

  »Propovijedajte evanđelje svagda, a kada je potrebno koristite se riječima« (»Waiting on the Road to Damascus«, Ensign ili Liahona, svibanj 2011., 77).

  Zatim postavite pitanja poput:

  • Kako možemo propovijedati evanđelje bez korištenja riječi?

  • Kako nam stjecanje kristolikih osobina omogućuje bolje propovijedati evanđelje, kada koristimo riječi i kada ih ne koristimo?

  • Što se događa srcu osoba kada se prema njima odnosimo na kristoliki način? (Njihova su srca smekšana i oni su spremniji slušati evanđeoske poruke.)

  • Koje su kristolike osobine misionara toliko važne za uspjeh misionarskog rada? (Odgovori polaznika mogu uključivati ovu istinu: Kristolike osobine mogu biti moćan utjecaj u dovođenju ljudi Spasitelju.)

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »Impressions of Missionaries« (4:32). Neka polaznici vode bilješke o osobinama koje su istraživači primijetili kod misionara i učinku koje su te osobine imale na istraživače.

  Nakon videa, upitajte:

  • Koje su bile neke od pozitivnih osobina misionara koje su istraživači prepoznali?

  • Što mislite zašto su ove vrline imale tako pozitivan utjecaj na istraživače?

  • Neki od istraživača spomenuli su manje pozitivne vrline. Kako su te vrline utjecale na istraživače?

  • Kako bi misionari mogli izbjeći ostavljati ove manje pozitivne dojmove?

  Kako biste nadalje prikazali kako ove kristolike osobine i ponašanja mogu pomoći misionarima pripremiti one koje podučavaju za primanje evanđelja, zatražite polaznike da sažmu priču o Amonovim naporima u propovijedanju evanđelja među Lamancima. Rasporedite razred u četiri skupine i svakoj skupini dodijelite jedan od sljedećih odlomaka iz Svetih pisma. Neka polaznici potiho pročitaju svoje dodijeljene odlomke i prepoznaju kristolike vrline koje je Amon pokazao.

  Alma 17:22–25

  Alma 17:28–31

  Alma 17:33–37

  Alma 18:1–3, 8–10

  Nakon što su polaznici imali vremena za čitanje, raspravite sljedeće s razredom:

  • Koje je kristolike osobine Amon pokazao u stihovima koje ste pročitali?

  • Kako su Amonove osobine utjecale na ljude koje je on podučavao?

  • Koji su neki načini na koje suvremeni misionari mogu slijediti Amonov primjer?

  Pozovite polaznike da razmisle o osobi koju su promotrili koja je primjer kristolikih osobina? Upitajte:

  • Kako je ova osoba utjecala na vas kroz svoje kristoliko ponašanje?

  Služenje sa suradnikom

  Podsjetite polaznike da su misionari uvijek zaduženi služiti sa suradnikom. Pozovite polaznike da predložite moguće izazove koji se mogu dogoditi tijekom suradnje sa suradnikom. Postavite polaznicima sljedeća pitanja:

  • Što mislite zašto misionari služe u suradništvima?

  Naglas pročitajte Nauk i saveze 42:6 i 2. Korinćanima 13:1 kako biste pomogli polaznicima uvidjeti da misionari služe u suradništvima jer je to uzorak koji je Gospodin dao. Zatim upitajte:

  • Zašto je važno da misionari očituju kristolike osobine i djela prema svojim suradnicima? (Vidi NiS 38:24–25, 27.)

  Prikažite sljedeću izjavu predsjednika Jamesa E. Fausta (1920.–2007.) iz Prvog predsjedništva i zatražite polaznika da ju naglas pročita razredu:

  predsjednik James E. Faust

  »Nikada ne dopustite prijepor u svojem suradništvu. Neki od vaših misionarskih suradnika bit će vam najdraži životni prijatelji. Budite onakav suradnik s kakvim biste htjeli služiti. Budite nesebični u svojem odnosu sa svojim suradnicima. Kada postoji sukob Duh Gospodnji će otići, bez obzira na to čija je greška. Svatko od nas je osoba s jedinstvenim snagama i talentima, različitim od bilo koje druge osobe na svijetu. Svatko od nas ima slabosti. U skladnom suradništvu postoji timski rad – gdje je jedan slab, drugi je snažan« (»What I Want my Son to Know before He Leaves on His Mission«, Ensign, svibanj 1996., 41).

  • Što je predsjednik Faust rekao da će se dogoditi tamo gdje postoji sukob između misionarskih suradnika? (Vidi i 3. Nefi 11:29.)

  • Kako osobine koje smo proučavali mogu pomoći suradnicima izbjeći sukob i imati skladan odnos? (Pomognite polaznicima prepoznati načelo da kada misionarski suradnici očituju kristolike osobine i ponašanja jedni prema drugima, blagoslovljeni su Duhom.)

  • Zašto bi imati skladne odnose učinilo suradništvo učinkovitijim u propovijedanju evanđelja?

  Razmotrite pročitati naglas prvih pet odlomaka u pododsjeku pod nazivom »Vaš suradnik« (u odsjeku »Odnosi s drugima«) u Priručniku za misionare (stranice 29–30). Zatim upitajte:

  • Kako ste iskoristili načelo koje se nalazi u ovim odlomcima da biste osnažili svoj odnos s članom obitelji ili prijateljem?

  Dovršite pozivajući svoje polaznike neka iznesu svoja svjedočanstva o Kristu i važnosti da postanemo poput njega?

  Pozivi na djelovanje

  Pomognite polaznicima prepoznati da postupak razvijanje kristolikih osobina zahtijeva Gospodinovu pomoć kao i osobni napor. Potaknite polaznike da dovrše jednu ili više predloženih aktivnosti kao dio svojih napora da postanu više poput Spasitelja.

  • Odaberite jednu od kristolikih osobina iz poglavlja 6 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i detaljnije ga proučite koristeći Sveta pisma, uključujući Vodič za Sveta pisma, Opći uvod u Bibliju, Kronološku tablicu, kazala i tako dalje. Osmislite plan da potpunije razvijete tu osobinu u svojem životu. Iznesite svoj plan svojim roditeljima ili prijatelju od povjerenja.

  • Razmislite o tome što možete učiniti kako biste bili kristolikiji prema svojoj obitelji, prijateljima (i članovima i nečlanovima) te crkvenim vođama. Zapišite određene ideje koje imate i djelujte prema njima ovog tjedna.

  • Postavite neke ciljeve o tome kako biste se mogli pripremiti za izbjegavanje sukoba s budućim misionarskim suradnikom.

  • Pronađite načine za izražavanje ljubavi članovima obitelji i prijateljima te da im služite strpljivo i dobrotvorno.