Lekcija 1: Misionarska svrha
  Footnotes

  1

  Misionarska svrha

  Uvod

  Priručnik Propovijedaj moje evanđelje naučava da je svrha misionara »poz[vati] druge da dođu Kristu pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru u Isusa Krista i njegovo Pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga i izdržavanje do kraja« (Propovijedaj moje evanđelje, 1). Starješina Neil L. Andersen iz Zbora dvanaestorice apostola je rekao: »Vaša će misija biti sveta prilika da dovedete druge Kristu i pomognete u pripremi za Drugi dolazak Spasitelja« (»Preparing the World for the Second Coming«, Ensign ili Liahona, svibanj 2011., 50). Ovaj tečaj može pomoći pripremiti polaznike za sudjelovanje u svetoj prilici misionarskog rada.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Svrha misionarskog djela

  Zatražite polaznike da utvrde aktivnosti i zadatke koje misionari redovito obavljaju te da ih navedu na ploči. (Odgovori mogu uključivati rad od vrata do vrata, proučavanje, podučavanje, moljenje i služenje.)

  Pozovite polaznika da pročita tekst u kućici »Vaša svrha« na stranici 1 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. (Budući da je ovo prvi sastanak razreda, mnogi polaznici neće imati primjerak priručnika Propovijedaj moje evanđelje sa sobom, stoga ćete trebati razdijeliti preslike ove i drugih odgovarajućih stranica.)

  Nadalje, pozovite polaznike da usporede izjavu o svrsi misionara s popisom zadataka na ploči i upitajte:

  • Kako razumijevanje izjave o svrsi misionara proširuje vaše razumijevanje onoga što misionari čine? Kako ova svrha daje smisao zadacima koje misionari izvršavaju?

  • Koji dijelovi ove svrhe utvrđuju odgovornosti misionara, a koji dijelovi utvrđuju odgovornosti istraživača?

  • Kako bi vas primjenjivanje ove izjave o svrsi kao vodećeg načela u vašem radu moglo učiniti učinkovitijim misionarom? (Ova izjava o svrsi daje smjernicu za rad koji misionar obavlja. Ona pomaže misionarima manje se usredotočiti na vršenje zadataka, a više na ispunjavanje njihove prave svrhe.)

  Kako biste pomogli članovima razreda bolje razumjeti svrhu misionarskog rada, pozovite ih da otvore stranicu 2 priručnika Propovijedaj moje evanđelje, a zatim pozovite polaznika da naglas pročita posljednji odlomak koji započinje s »Pozvani ste da«.

  Kao razred raspravite o sljedećim pitanjima:

  • Prema ovom odlomku, što osoba mora učiniti da dođe Spasitelju?

  • Prema ovom odlomku, što misionar radi kako bi pomogao drugima doći Isusu Kristu?

  Svakom polazniku dajte primjerak uručka »Naša misionarska svrha«. Uručak sadrži dio govora starješine D. Todda Christoffersona iz Zbora dvanaestorice apostola. Rasporedite polaznike u male skupine ili ih pozovite da ustanove svoje. Pozovite skupine da zajedno pročitaju sažetak i rasprave o pitanjima na kraju.

  uručak Naša misionarska svrha

  Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena da prouče i rasprave o opaskama starješine Christoffersona, pozovite nekoliko polaznika da iznesu svoje odgovore na pitanja iz rasprave. Zatim upitajte sljedeće:

  • Kako se možete početi fokusirati na izjavu o svrsi misionara? (Odgovori mogu uključivati bilo koji od sljedećih: polaznici mogu odabrati upamtiti ga, mogu ga zapisati i staviti na mjesto na kojem će ga vidjeti svakoga dana, mogu se moliti da ga bolje razumiju, ili mogu potražiti dijelove ove svrhe kao dio svojeg osobnog proučavanja.)

  Pozovite polaznika da naglas pročita sljedeći citat starješine Dallina H. Oaksa iz Zbora dvanaestorice apostola:

  starješina Dallin H. Oaks

  »Mi ne propovijedamo i ne podučavamo kako bismo ‘doveli ljude u Crkvu’ ili povećali članstvo Crkve. Mi ne propovijedamo i ne podučavamo kako bismo uvjerili ljude da žive boljim životom… Mi pozivamo sve da dođu Kristu pokajanjem, krštenjem i potvrdom kako bi otvorili vrata celestijalnog kraljevstva Božjim sinovima i kćerima [vidi NiS 76: 51–52]. Nitko drugi to ne može« (»Svrha misionarskog rada«, misionarski satelitski prijenos, travanj 1995.)

  • Zašto je važno upamtiti kako je propovijedanje evanđelja nešto što je puno veće od samog pomaganja nekome da postane član Crkve (vidi i 3. Nefi 11:33–34)?

  • O čemu razmišljate dok razmatrate da ćete pomoći »otvori[ti] vrata celestijalnog kraljevstva« onima koje ćete podučavati?

  Pozovite polaznike da razmotre kako bi mogli primijeniti svrhu misionara u svojem životu te ih zatražite da razmotre odgovaraju li njihovi osobni motivi za služenje misije izjavi o svrsi misionara koja se nalazi u priručniku Propovjedaj moje evanđelje. Zatražite polaznike da odvoje trenutak kako bi na komad papira ili u dnevnik proučavanja zapisali koje bi određene radnje mogli poduzeti kako bi svoje razloge za služenje misije mogli uskladiti s ovom izjavom o svrsi.

  Naučavati nauk Kristov

  Objasnite razredu da je Spasitelj izjavio kako je jedan od osnovnih ciljeva Mormonove knjige »na svjetlo iznijeti Evanđelje svoje [i] istinski sadržaj nauka mojeg« (NiS 10:62). Kristov nauk uključuje zapovijed da cijelo čovječanstvo vjeruje u Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja, da se pokaje od grijeha, bude kršten i primi Duha (vidi 3. Nefi 11:32). Napišite sljedeće na ploču:

  2. Nefi 31:2, 10–21   3. Nefi 11:31–41   3. Nefi 27:13–21

  Rasporedite razred u tri skupine. Zatražite jednu skupinu da prouči 2. Nefija 31:2, 10–21; zatražite drugu skupinu da prouči 3. Nefija 11:31–41 i zatražite treću skupinu da prouči 3. Nefija 27:13–22. Svaku skupinu zatražite da pročita svoje stihove i utvrdi što se traži od onih koji slijede Isusa Krista. Možete potaknuti polaznike da istaknu ili označe u svojim primjerima Svetih pisama određene istine o nauku i evanđelju Isusa Krista.

  Nakon što su polaznici imali nekoliko minuta da pregledaju ove odlomke, zatražite ih da pod svakom referencom na ploči navedu određena djela koja se traže od sljedbenika Isusa Krista.

  Zatim postavite pitanja poput:

  • Kada bi vas netko upitao vjeruju li mormoni u Isusa Krista, kako bi vam ova tri odlomka iz Svetih pisama navedena na ploči pomogla odgovoriti na to pitanje?

  • Vlastitim riječima, kako biste objasnili nauk ili evanđelje Isusa Krista nekome tko ne zna što je to?

  • Neki bi vas ljudi mogli upitati zašto misionari propovijedaju ljudima koji već vjeruju u Isusa Krista? Kako vam nauk Kristov, kako je izložen u ovim Svetim pismima navedenim na ploči, pomaže odgovoriti na to pitanje?

  Dok polaznici odgovaraju, pobrinite se da razumiju kako se nauk Kristov sastoji od (1) onoga što je Isus Krist učinio i nastavlja činiti da nas privuče Ocu (vidi Alma 33:22; NiS 76:40–42) i (2) onoga što mi moramo učiniti kako bismo pristupili blagoslovima Pomirenja Isusa Krista, uključujući imati vjeru, pokajati se, biti kršten, primiti dar Duha Svetoga i ustrajati do kraja (vidi 3. Nefi 27:16–21).

  Uputite polaznike da ponovno pogledaju izjavu o svrsi misionara te upitajte:

  • Kako je nauk Kristov povezan sa svrhom misionarskog rada?

  Dok polaznici raspravljaju o ovom pitanju, vjerojatnije je da će izraziti sljedeću istinu: Misionari ispunjavaju svoju svrhu pomažući istraživačima prihvatiti nauk Kristov, razviti vjeru, pokajati se, biti kršten, primiti dar Duha Svetoga i izdržati do kraja.

  Kako biste produbili razumijevanje polaznika da istraživači moraju djelovati prema Kristovom nauku s prihvaćanjem obnovljenog evanđelja, neka polaznici otvore stranicu 5 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i zatražite polaznika da naglas pročita prva dva odlomka u odsjeku pod naslovom »Evanđelje Isusa Krista«. Zatim postavite pitanja poput sljedećih kako biste pomogli polaznicima uvidjeti zašto je važno da istraživači djeluju u vjeri:

  • Koje bi dokaze misionar mogao potražiti kako bi odredio primjenjuje li istraživač vjeru u Isusa Krista i njegovo Pomirenje, kaje li se i priprema primiti savez krštenja?

  Nakon što polaznici odgovore, objasnite da se misionari često brinu oko toga hoće li reći i učiniti ono što je ispravno. Međutim, važnije od onoga što će misionari reći i učiniti jest da istraživači djeluju u vjeri po pitanju onoga što su podučeni. Jedna od najvažnijih vještina koje misionar može razviti jest razlučiti Duhom djeluje li istraživač doista po vjeri i postaje li obraćen.

  • Koje bi dokaze misionar mogao potražiti kako bi odredio je li Duh Sveti nazočan tijekom lekcije i osjeća li ga istraživač?

  • Što budući misionari mogu činiti da bi bolje razumjeli i primijenili nauk Kristov? (Odgovori mogu uključivati bilo što od sljedećeg: moliti se u vjeri za veće razumijevanje, u Svetim pismima proučavati određene značajke nauka Kristovog poput Pomirenja Isusa Krista te prvih načela i uredbi evanđelja, razgovarati s drugima o tome što su učinili kako bi povećali svoju vjeru u Isusa Krista, proučavati sakramentalne molitve radi većeg razumijevanja krsnih saveza i tako dalje.)

  ikona videa
  Prikažite video prikazu »Svrha misionarskog rada: Robles Family« (9:19) i zatražite članove razreda da bilježe što su misionari učinili kako bi pomogli obitelji Robles doći Kristu.

  Nakon prikazivanja video prikaza, postavite pitanja poput sljedećih kako biste pomogli polaznicima objasniti što su misionari učinili da ispune svoju svrhu:

  • Što su misionari učinili da bi pomogli obitelji Robles rasti u vjeri? (Odgovori mogu uključivati sljedeće: potaknuli su ih da se mole o Mormonovoj knjizi, odgovorili su na njihova pitanja, podučili su ih zašto je važno biti poslušan zapovijedima, obvezali su ih da budu poslušni zapovijedima, pomogli su im primiti uredbu krštenja, pobrinuli su se da je odjel uključen u njihov život i usmjerili su ih prema hramu.)

  • Zašto su i podučavanje istraživača i pozivanje da dođu Kristu važne značajke onoga što misionari rade?

  • Koje ste dokaze vidjeli da se vjera članova obitelji Robles povećala i da su oni osjećali veću usklađenost s Duhom Kristovim?

  Dajte svojim polaznicima nekoliko minuta da prouče odsjek pod naslovom »Pomaganje drugima da se obvežu: Vrata ka vjeri i pokajanju« u priručniku Propovijedaj moje evanđelje, stranica 8. Zatim zadužite polaznike da pronađu para i naizmjence iznesu kako se osjećaju u vezi pozivanja drugih da obdržavaju zapovjedi. Koje strahove i brige imaju? Što im pomaže imati pouzdanje da će biti sposobni učiniti to? Zatim postavite sljedeća pitanja:

  • Kako vam razumijevanje nauka Kristovog pomaže pozvati istraživače da se obvežu?

  • Zašto je starješina Jeffrey R. Holland rekao da misionari trebaju biti »šokirani« kada ljudi ne ispune obvezu da čitaju Mormonovu knjigu i mole se o njoj?

  Pozovite razred da zamisli kako bi se mogli osjećati pomažući ljudima da naprave promjene i budu kršteni. Upitajte je li itko od njih pomogao prijatelju ili članu obitelji doći Kristu i pozovite ih da iznesu kako su se osjećali pomažući u tom postupku.

  Najveća dužnost

  Raspravite kako misionari imaju ovlast naučavati djecu Nebeskog Oca evanđelju i pomoći im primiti uredbe koje će im omogućiti uživati blagoslovima Pomirenja. Prikažite sljedeće izjave i pozovite polaznika da ih naglas pročita razredu:

  prorok Joseph Smith

  »Nakon svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost je propovijedati evanđelje« (Joseph Smith, citiran u priručniku Propovijedaj moje evanđelje, 12).

  predsjednik Spencer W. Kimball

  »Naučavanje evanđelja je važnije od drugih dobrih djela. Nalazite se u najboljem djelu na svijetu i ništa na svijetu ne može se usporediti s njime. Izgradnja domova i mostova nije ništa. Izgradnja svjetova nije ništa u usporedbi sa životima koje gradite. Spašavanje smrtnih života nije bilo koje važno ostvarenje u usporedbi s onim što vi činite. Mogli biste izaći odavde na jedno od ovih groblja i uzdignuti mrtvaca, čak i tisuće i desetke tisuća njih, i niste učinili ništa u usporedbi s onim što činite kada spašavate ljude« (The The Teachings of Spencer W. Kimball [1982.], 547).

  Upitajte svoje polaznike bi li nekoliko njih iznijelo što misle zašto je propovijedanje evanđelja najvažnija dužnost koju imamo. Pobrinite se da polaznici razumiju kako propovijedanjem evanđelja pomažemo drugima pristupiti blagoslovima Pomirenja.

  Zatražite polaznika da naglas pročita Nauke i saveze 18:10, 15–16 dok razred prati, tražeći blagoslove koji dolaze onima koji propovijedaju evanđelje i onima koji ga prihvaćaju. Zatim upitajte:

  • Koji su neki od blagoslova koji dolaze onima koji propovijedaju evanđelje i onima koji su podučavani evanđelju?

  Objasnite da misionarski rad može isto biti i izazovan. Neka polaznik pročita sljedeću izjavu starješine Jeffreyja R. Hollanda iz Zbora dvanaestorice apostola:

  starješina Jeffrey R. Holland

  »Uvjeren sam da misionarski rad nije lak jer spasenje nije jeftino iskustvo. Spasenje nikada nije lagano. Mi smo Crkva Isusa Krista, to je istina, a on je naš Veliki Vječni Poglavar. Kako bismo mogli vjerovati da bi nama moglo biti lagano, ako nikada, ikada nije bilo lagano za njega? Čini mi se da misionari i vođe misionara trebaju provesti barem nekoliko trenutaka u Getsemaniju. Misionari i vođe misionara trebaju poduzeti barem jedan ili dva koraka prema vrhu Kalvarije…

  Vjerujem da će misionari i istraživači, da bi došli do istine, do spasenja, do poznavanja cijene koja je bila plaćena, trebati platiti simbol te iste cijene« (»Missionary Work and the Atonement«, Ensign, ožujak 2001., 15).

  • Kako će vam ovaj pogled na misionarski rad pomoći kada se suočavate s izazovima kao misionar?

  Dok dovršavate nastavu, razmotrite dati polaznicima nekoliko minuta da zapišu što su naučili o odnosu između misionarskog rada i nauka Kristovog. Potaknite polaznike da postave za cilj što bi mogli učiniti kako bi bolje razumjeli nauk Kristov dok se pripremaju za svoje misije. Upitajte polaznike želi li itko od njih iznijeti svoje svjedočanstvo razredu. Izložite svoje svjedočanstvo da ako će polaznici naučiti nauk Kristov i djelovati po njemu, bit će uspješniji misionari.

  Pozivi na djelovanje

  Objasnite polaznicima da učinkovita priprema za cjelodnevnu misiju zahtijeva napor izvan učionice. Stoga, na kraju svake lekcije pribavit ćete im predložene aktivnosti osmišljene za pomoć da postanu spremniji za služenje misije. Kako biste pomogli polaznicima da sada započnu sa sudjelovanjem u Gospodinovom djelu, dajte im izazov da učine jedno ili više od sljedećeg:

  • Koristeći društvene medije, izložite drugima zašto ste ushićeni što ćete služiti misiju i što činite da biste se pripremili.

  • Pogledajte nekoliko video prikaza koji se nalaze na odsjeku Hastening the Work of Salvation stranice LDS.org te u dnevnik proučavanja zapišite osjećaje koje imate dok razmatrate svoju priliku za sudjelovanje u djelu spasenja.

  • Pozovite prijatelja da prisustvuje na misionarskoj pripremi s vama. (Ovaj poziv možete dati polaznicima na kraju svakog razrednog razdoblja.)

  • Pozovite prijatelja koji nije član ili koji je manje aktivan član da ga se poduče misionarske lekcije.

  Uručak

  uručak Naša misionarska svrha