Lekcija 7: Naučavati poruku Obnove (1. dio)
  Footnotes

  7

  Naučavati poruku Obnove (1. dio)

  Uvod

  Proroci svih rasporedbi podučavali su evanđelje Isusa Krista, omogućujući Božjoj djeci da razumiju vječne istine i steknu vječni život. Nakon smrti Isusa Krista, evanđeoska istina i svećenička ovlast izgubljeni su sa zemlje, što je rezultiralo Velikim otpadom. Obnova posljednjih dana prevladala je učinke Otpada i ponovno je uspostavila Kristovu Crkvu na zemlji. Budući misionari trebali bi jasno razumjeti pojmove Otpada i Obnove te bi trebali biti spremni jednostavno ih objasniti i snažno svjedočiti o njima.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Bog je naš voljeni Nebeski Otac

  Započnite nastavu tražeći od polaznika da razmotre sljedeći ogledni primjer:

  Večeras, prije odlaska u krevet, dobijete poruku od prijatelja koji je obeshrabren i pita se je li Bog stvaran i je li ga briga za nas. Vaš prijatelj upita: »Vjerujete li da je Bog stvaran? Što vjerujete o tome kakav je Bog?«

  Pozovite nekoliko polaznika da iznesu kako bi mogli odgovoriti svojem prijatelju. Zatim, recite svojem razredu da se današnja lekcija usredotočuje na nauk i neka načela što se nalaze u prvoj misionarskoj lekciji, uključujući narav našeg Nebeskog Oca.

  Neka polaznik naglas pročita odsjek pod naslovom »Bog je naš voljeni Nebeski Otac« na stranici 29 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Pozovite polaznike da podcrtaju ili naglase izraze koje bi mogli iskoristiti kako bi pomogli nekome bolje razumjeti Božju narav kao našeg brižnog Nebeskog Oca.

  Dajte polaznicima nekoliko minuta da istraže tri ili četiri svetopisamska odlomka navedena u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranici 30 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka razmisle o tome kako bi odlomci mogli odgovoriti na pitanja nekome tko ima pitanja o Bogu, kao u oglednom primjeru s početka lekcije. Možete potaknuti polaznike da naglase jedan ili više odlomaka u svojim Svetim pismima ili ih zapišu na rubove svojeg primjerka priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim upitajte:

  • Koja bi mogla biti kratka izjava o sažetku o najznačajnijim naucima koje čitate u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i u svetopisamskim odlomcima? (Odgovori mogu uključivati nauk da je Bog naš brižni Nebeski Otac i želi da mu se svi vratimo.)

  • Zašto bi osobama moglo biti važno prvo razumjeti ovo načelo prije nego što spoznaju druge nauke?

  Evanđelje blagoslivlja obitelji

  Neka polaznici u tišini pročitaju odsjek pod naslovom »Evanđelje blagoslivlja obitelji« na stranici 30 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i oblikuju izjavu o sažetku o ulozi doma i obitelji u Božjem naumu sreće. Nakon što su imali vremena za pročitati, pozovite polaznike da iznesu svoje izjave o sažetku. (Izjave mogu uključivati nauk da su obitelji određene od Boga i dio su Božjeg nauma za ostvarivanje sreće njegove djece. Napišite ovo masno otisnuto načelo na ploču.

  Dok procjenjujete potrebe svojih polaznika i dostupno vrijeme, razmotrite predstaviti sljedeću aktivnost: Usredotočite pažnju svojih polaznika na posljednji redak koji će pročitati u priručniku Propovijedaj moje evanđelje: »Pomoću proroka u svakom razdoblju, uključujući i naše, Bog je objavio svoj naum sreće za pojedince i obitelji.«

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti zašto je ova izjava toliko važna u današnjem svijetu, prikažite primjerak proglasa »Obitelj: Proglas svijetu« ili dajte primjerke proglasa razredu. Zatim pozovite polaznike da odvoje nekoliko minuta kako bi pročitali proglas i prepoznali izraze ili načela koji nam pomažu bolje razumjeti ulogu braka i obitelji u naumu Nebeskog Oca. Neka polaznik zabilježi ove stavke na ploču.

  Obitelj

  Pokažite sljedeću izjavu predsjednika Boyda K. Packera iz Zbora dvanaestorice apostola:

  predsjednik Boyd K. Packer

  »Najveća svrha neprijatelja koji osjeća ‘veliki[] gnjev[], svjestan da ima samo još malo vremena’ (Otkrivanje 12:12), jest poremetiti, narušiti i uništiti dom i obitelj« (»The Father and the Family«, Ensign, svibanj 1994., 19).

  Pitajte polaznike:

  • Zašto bi neprijateljeva »najveća svrha« bila uništiti dom i obitelj? (Ono je »najbolje mjesto za podučavanje, učenje i primjenu načela evanđelja Isusa Krista«.)

  • Koji su neki svjetovni trendovi koji se suprostavljaju naumu Nebeskog Oca u vezi s brakom, domom i obitelji? (Napomena: Nemojte provesti previše vremena u raspravljanju o ovim trendovima. Bit će dovoljno samo ih prepoznati, a zatim iskoristiti uputu koja slijedi kako bi usredotočenost bila na naumu Nebeskoga Oca za obitelji.)

  Pozovite polaznike da iznesu kako bi mogli iskoristiti proglas »Obitelj: Proglas svijetu« u situacijama podučavanja kako bi razlikovali naum Nebeskog Oca i svjetovne trendove koji se suprotstavljaju njegovom naumu u vezi s brakom, domom i obitelji.

  Objasnite da će neki ljudi koje će susresti imati poglede koji se razlikuju od crkvenih naučavanja o braku, domu i obitelji ili će im se čak i suprotstavljati. Iznesite svoje svjedočanstvo da kada misionari koriste Sveta pisama i riječi proroka da bi podučavali, vodit će ih Sveti Duh kako bi pomogli onima koje naučavaju bolje razumjeti uloge braka, doma i obitelji u naumu Nebeskog Oca za njegovu djecu.

  Proroci i objava

  Objasnite polaznicima da je pozivanje proroka jedan važan način na koji Bog pokazuje svoju ljubav za nas. Prikažite sljedeću izjavu starješine M. Russella Ballarda iz Zbora dvanaestorice apostola i neka ju polaznik pročita naglas. Neka polaznici potraže koji blagoslovi dolaze onima koji slijede proroka:

  starješina M. Russell Ballard

  »Mogli bi ste dobro pitati: ‘Postoji li glas koji će nam uvijek dati jasan smjer kako bi našli svoj put u današnjem svijetu punom problema?’ Odgovor je da. Taj glas je glas živućeg proroka i apostola… 

  Nije mala stvar, moja braćo i sestre, imati proroka Božjeg među nama. Veliki su i divni blagoslovi koji dolaze u naš život kada slušamo riječ Gospodnju koja nam je dana kroz njega. Kada čujemo savjet od Gospodina, izražen kroz riječi predsjednika Crkve, naš odgovor treba biti pozitivan i bez odgađanja. Povijest je pokazala da se sigurnost, mir, napredak i sreća mogu naći u odgovaranju na proročki savjet kako je to učinio drevni Nefi: ‘Poći ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovijedi’ (1. Nefi 3:7)… 

  Danas vam dajem obećanje. Jednostavno je, no istinito. Budete li slušali živućeg proroka i apostole te obraćali pozornost na naš savjet, nećete zastraniti« (»His Word Ye Shall Receive«, Ensign, svibanj 2001., 65–66).

  Nakon čitanja citata, upitajte:

  • Koji blagoslovi dolaze onima koji slijede savjet Gospodinovog proroka?

  Dajte polaznicima trenutak da tiho pročitaju Nauk i saveze 1:37–38. Zatim upitajte:

  • Što ovaj odlomak naučava o prorocima i njihovom savjetu?

  • Možete li se sjetiti određenog trenutka kada je slijeđenje savjeta Gospodinovog proroka blagoslovilo vaš život?

  Neka polaznik naglas pročita prvi odlomak u odsjeku pod naslovom »Nebeski Otac objavljuje svoje evanđelje u svakoj rasporedbi« na stranici 30 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Pomognite polaznicima prepoznati nauke naučavane u ovom odlomku pitajući ih:

  • Koji su neki nauci koje možemo naučiti o prorocima iz ovog odlomka? (Iako je nekoliko načela koje polaznici mogu iznijeti, pomognite im prepoznati nauk da proroci uče evanđelje Isusa Krista po objavi te imaju odgovornost podučavati druge i svjedočiti o Isusu Kristu.)

  Razmotrite koristiti model obuke iz COM-a dok pomažete polaznicima naučavati o važnosti proroka. Objasnite polaznicima da bi trebali pročitati definiciju o proroku koja se nalazi na stranici 41 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i zatim se pripremite odglumiti podučavanje istraživača o prorocima. Zatim igrokazom predočite podučavanje člana razreda o prorocima. Nadalje, neka polaznici pronađu suradnika i vježbaju glumu, zamišljajući da polaznik kojeg se podučava jest nečlan koji je čuo da Crkvu vodi prorok. Polaznici koji glume učitelje trebali bi ukratko objasniti što je prorok te posvjedočiti o suvremenim prorocima. Zatim polaznici koje se podučava trebaju procijeniti svoje suradnike objašnjavajući što im je bilo najsmislenije i nadahnjujuće u prezentaciji. Zatim neka polaznici ponovno vježbaju, ponavljajući igrokaz sa zamijenjenim ulogama kako bi drugi polaznik imao priliku podučavati i primiti povratnu informaciju.

  Neka nekoliko polaznika naizmjence naglas pročita prva četiri odlomka na stranici 31 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka ostatak razreda prati, tražeći odnos između proroka, otpada i rasporedbi. Kako je potrebno, pozovite polaznike da također prouče odsjek »Rasporedba« u Vodiču za Sveta pisma. Pomognite polaznicima raspraviti o istinama koje se nalaze u ovim odlomcima postavljanjem pitanja poput sljedećih:

  • Zašto bi istraživačima bilo korisno razumjeti da su sve prethodne rasporedbe završile otpadom?

  • Što je Bog učinio tijekom povijesti kako bi okončao otpad? Kako bi razumijevanje ovog uzorka pripremilo istraživače za učenje o Obnovi evanđelja preko proroka Josepha Smitha?

  Dopusti li vrijeme, možete polaznicima dati nekoliko minuta da vježbaju međusobno objašnjavanje materijala na stranici 31 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Potaknite ih da u svoja objašnjenja uključe riječi poput otpad, rasporedba i prorok.

  Spasiteljevo zemaljsko službeništvo i Pomirenje

  Neka polaznici pregledaju sliku na stranici 32 priručnika Propovijedaj moje evanđelje na kojoj je prikazano kako Isus Krist zaređuje Dvanaestoricu apostola. Pitajte polaznike:

  • Koje su neke od stvari koje je Isus Krist učinio kako bi uspostavio svoju Crkvu na zemlji u svoje doba? (Za referencu možete pozvati polaznike da pročitaju odsjek pod naslovom »Spasiteljevo zemaljsko službeništvo [i Pomirenje]« na stranici 32 priručnika Propovijedaj moje evanđelje.)

  • Kako je Spasiteljevo službeništvo i njegovo konačno neprihvaćanje slijedilo uzorak koji je uspostavljen u prethodnim rasporedbama? (Ljudi su prije rođenja Isusa Krista bili u stanju otpada. Isus Krist je obnovio evanđelje na zemlji, baš kao što su to Noa, Abraham i Mojsija učinili u ranijim rasporedbama. Nakon smrti Isusa Krista i apostola, Božja djeca su ponovno pala u stanje otpada dok Bog nije ponovno pozvao proroka da obnovi evanđelje Isusa Krista.)

  Veliki otpad

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti potrebu za obnovom evanđelja Isusa Krista, napišite sljedeća pitanja na ploču.

  Koji su čimbenici doveli do Velikog otpada i koji su bili njegovi rezultati?

  Neka polaznici potraže odgovore na ova pitanja u prva dva odlomka odsjeka pod naslovom »Veliki otpad« na stranici 32 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Nakon dovoljno vremena, neka polaznici odgovore na pitanja na ploči. Pobrinite se da polaznici razumiju kako su nakon smrti Isusa Krista i njegovih apostola neovlaštene izmjene iskvarile crkvene nauke i načela, naposljetku dovodeći do uklanjanja svećeničkih ključeva i ovlasti sa zemlje.

  Pozovite polaznike da potiho prouče nekoliko svetopisamskih odlomaka navedenih u kućici Proučavanje Svetih pisama smještenoj na stranici 33 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka polaznici potraže što su svetopisamski pisci prorokovali da će se naposljetku dogoditi Crkvi Isusa Krista. Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena za proučavanje, neka drugom članu razreda iznesu što su otkrili. Možete na ploču navesti neke od odgovora, a zatim razmotrite zapisati ovu izjavu o sažetku: Drevna proročanstva prorokovala su da će doći do sveopćeg otpada od istine.

  Rasporedite polaznike u parove i podučite ih da zajedno naučavaju lekciju o Otpadu u trajanju od četiri do pet minuta. Objasnite da njihovo naučavanje treba biti jednostavno, jasno i usredotočeno na primatelja. Neka polaznici iskoriste materijal na stranici 33 priručnika Propovijedaj moje evanđelje (ili mogu iskoristiti misionarsku brošuru pod naslovom Obnova evanđelja Isusa Krista). Potaknite polaznike da iznesu jedan ili dva stiha iz Svetih pisama koji se odnose na Otpad i objasne što oni znače.

  Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena pripremiti se, neka svaki par poduči drugi par. Dok polaznici dovršavaju svoje iskustvo učenja, podučite skupinu da raspravi o sljedećem: Što je prošlo dobro u vašim lekcijama? Što ste mogli učiniti bolje? Što je bilo najučinkovitije u pomaganju drugima razumjeti što se odvilo nakon smrti apostola?

  Zatim, zamijenite uloge i omogućite paru koji je bio podučavan da podučava drugi par. Pobrinite se da imaju dovoljno vremena za dati i primiti povratnu informaciju.

  Nakon što su svi polaznici imali priliku podučavati, pozovite članove razreda da iznesu uvide iz svojih iskustava ostatku razreda.

  ikona videa
  Kako biste dočarali utjecaj koji je Veliki otpad imao na svijet i pripremili polaznike za sljedeću lekciju o Obnovi evanđelja Isusa Krista, pokažite video prikaz »The Great Apostasy« (16:33). Dok polaznici gledaju, potaknite ih da razmotre kako je obnovljeno evanđelje Isusa Krista prevladalo posljedice Velikog otpada.

  Nakon gledanja video prikaza, upitajte:

  • Na koje je načine Obnova evanđelja Isusa Krista prevladala posljedice Velikog otpada?

  • Dok ste gledali priču o obraćenju Wilforda Woodruffa, koje ste misli imali o prilici da iznosite poruku Obnove evanđelja Isusa Krista drugima?

  Dovršite pitajući polaznike želi li itko od njih iznijeti svoje svjedočanstvo o Obnovi evanđelja razredu.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite polaznike da pregledaju nauke obrađene u ovoj lekciji ispunjavanjem jedne ili više od sljedećih predloženih aktivnosti:

  Uručak

  Obitelj