Lekcija 10: Naučavati naum spasenja (1. dio)
  Footnotes

  10

  Naučavati naum spasenja (1. dio)

  Uvod

  Naum spasenja je naum Nebeskog Oca za sreću njegove djece. Usredotočen je na Pomirenje Isusa Krista i naučava zašto je Pomirenje nužno. Naum Nebeskog Oca također odgovara na pitanja: »Odakle sam došao?«, »Koja je moja svrha u životu?« i »Kamo ću ići nakon što umrem?«. Budući misionari trebali bi imati jasno razumijevanje nauka nauma spasenja i biti spremni jednostavno ga objasniti i snažno svjedočiti o njemu.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Predzemaljski život: Božja svrha i naum za nas

  Kao dio uvodne duhovne misli razmotrite zatražiti od razreda da otpjeva crkvenu pjesmu »Božje sam dijete ja«. Kako biste započeli lekciju, neka polaznici potiho pročitaju stihove prve strofe pjesme »Božje sam dijete ja« i zatražite ih neka potraže bilo koji nauk ili načelo koji se nalaze u stihovima.

  Božje sam dijete ja

  i on me posla tu,

  i roditelje dade mi

  i dom moj zemaljski.

  Vodi mene, budi sa mnom,

  usmjeravaj me.

  Pomoć tvoju trebam ja

  da dođem do Njega.

  (»Božje sam dijete ja«, Crkvena pjesmarica, br. 58.

  Nakon nekoliko trenutaka pozovite polaznike da objasne važne nauke ili načela koja su pronašli u crkvenoj pjesmi. Ukoliko je potrebno, možete razmotriti postaviti sljedeća pitanja:

  • Što ovi stihovi navode o našem životu prije nego smo došli na zemlju?

  • Što ovi stihovi navode o svrsi života ovdje na zemlji?

  Recite polaznicima da će oni kao misionari imati priliku naučavati o svrsi života. Neka jedan ili više polaznika naglas pročitaju prva dva odlomka u odsjeku pod naslovom »Predzemaljski život: Božja svrha i naum za nas« na stranici 45 priručnika Propovijedaj moje evanđelje.

  Također možete iznijeti sljedeću izjavu predsjednika Boyda K. Packera iz Zbora dvanaestorice apostola:

  predsjednik Boyd K. Packer

  »Nijedna dubokoumnija istina nam nije prenijeta u obnovi od spoznaje našeg predsmrtnog postojanja. Nijedna druga crkva ne poznaje niti naučava ovu istinu. Nauk je dan samo u obliku kratkog opisa, no upadljive činjenice ponavljaju se dovoljno često kako bi nas uvjerile u određenje temeljne istine« (Our Father’s Plan [1984.], 14).

  Upitajte:

  • Kako nam spoznaja o našem predsmrtnom životu i da smo živjeli kao duhovno dijete s našim Ocem na Nebu pomaže dati veće značenje našem životu? (Dok polaznici odgovaraju, možete odabrati naglasiti ovo načelo: Kada razumijemo da smo djeca Nebeskog Oca pronalazimo veće značenje u našem životu na zemlji.)

  ikona videa
  Kako biste pomogli polaznicima produbiti njihovo razumijevanje ovog nauka, prikažite video prikaz »God is Our Father« (3:05) i neka polaznici poslušaju blagoslove koje su ljudi opisali u video prikazu.

  Nakon što su polaznici pogledali video prikaz, postavite sljedeća pitanja:

  • Koji su neki od blagoslova koje su ljudi u video prikazu opisali da dolaze iz spoznaje da su Božja djeca?

  • Kako vam je znanje da ste dijete Božje pomoglo pronaći veće značenje u vašem životu?

  Neka nekoliko polaznika naizmjence naglas pročitaju posljednja četiri odlomka na stranici 45 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Uputite razred da potraže nauke i načela koji naučavaju što je Božja svrha za njegovu djecu i kako naum spasenja ispunjava tu svrhu. Zatim upitajte:

  • Što je Božji naum osmišljen da učini za njegovu djecu? (Polaznici među svoje odgovore mogu uvrstiti nauk da naum spasenja omogućava svoj Božjoj djeci uživati u blagoslovima besmrtnosti i vječnog života. Ako je potrebno pojašnjenje, možete ih uputiti na definicije besmrtnost i uzvišenje na stranicama 55–56 priručnika Propovijedaj moja evanđelje. Naglasite da je vječni život onakav život kakvim Bog živi.)

  Kako biste pomogli polaznicima razumjeti ovaj nauk, neka pročitaju i nauče napamet Mojsija 1:39. Nakon što su imali nekoliko trenutaka da nauče napamet ovaj odlomak i vježbaju njegovo recitiranje, upitajte:

  • Kako bi podučavanje istraživača da je Božja svrha ostvariti našu besmrtnost i vječni život moglo utjecati na odabire koje donose u svojem svakodnevno životu?

  Dajte polaznicima trenutak da promisle o ulozi misionara u pomaganju Nebeskom Ocu u njegovom djelu »ostvariva[nja] besmrtnost[i] i život[a] vječn[og] za čovjeka« (Mojsije 1:39). Pozovite polaznike da iznesu svoje misli drugom polazniku ili da ih zapišu u dnevnik proučavanja.

  Stvaranje i naša fizička tijela.

  Neka polaznik naglas pročita odsjek pod naslovom »Stvaranja« na stranici 46 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Uputite polaznike da potraže značajnost Stvaranje u Božjem naumu spasenja. Zatim upitajte:

  • Zašto stvaranje Zemlje smatramo značajnim dijelom Božjeg nauma spasenja? (Kako bismo napredovali i postali poput Boga, svatko od nas je morao doći na Zemlju primiti tijelo i biti ispitivan tijekom razdoblja kušnje.)

  Kako biste pomogli polaznicima razumjeti važnost primanja fizičkog tijela, prikažite sljedeću izjavu koju je iznijela sestra Susan W. Tanner dok je služila kao vrhovna predsjednica Djevojaka i pročitajte ju naglas. Neka polaznici potraže zašto je svatko od nas bio ushićen što će primiti fizičko tijelo.

  Susan W. Tanner

  »U predsmrtničkom kraljevstvu naučili smo kako je tijelo dio Božjeg velikog nauma sreće za nas. Kao što se navodi u Proglasu o obitelji: ‘Duhovni sinovi i kćeri poznavali su i štovali Boga kao svoga Vječnog Oca i prihvatili njegov naum preko kojeg njegova djeca mogu zadobiti fizičko tijelo i steći zemaljska iskustva kako bi napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili svoj božanski cilj kao baštinici vječnog života.’ Zapravo, mi smo ‘uzvikivali’ (Job 38:7) od radosti što možemo biti dio ovog nauma.

  Zbog čega smo bili tako uzbuđeni? Razumjeli smo vječne istine o našim tijelima. Znali smo da će naša tijela biti na sliku Božju. Znali smo da će naša tijela biti dom našim duhovima. Također smo razumjeli da će naša tijela biti podložna boli, bolesti, onesposobljenosti i iskušenjima. Ali bili smo spremni, čak i željni, prihvatiti ove izazove jer smo znali da jedino preko duha i elemenata neraskidivo povezanih možemo napredovati kako bismo postali poput našeg Nebeskog Oca (vidi NiS 130:22) i primiti ‘puninu radosti’ (vidi NiS 93:33) (»The Sanctity of the Body«,” Ensign ili Liahona, studeni 2005., 13).

  Zatim upitajte:

  • Koje smo istine razumjeli u predsmrtnom svijetu zbog kojih smo bili ushićeni što ćemo doći na zemlju i primiti fizičko tijelo?

  • Zašto smo bili voljni i željni doći na zemlju iako smo znali da ćemo se suočiti s teškim izazovima u smrtnosti?

  Dajte polaznicima trenutak da promisle o sljedećem pitanju: Kako biste istraživaču objasnili kako nam naše smrtno iskustvo pomaže napredovati da bismo postali poput našeg Nebeskog Oca? Bude li vremena, pozovite ih da prouče svetopisamske reference iz kućice Proučavanje Svetih pisama ispod odsjeka »Stvaranje« na stranici 46 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Nakon otprilike minute, neka se polaznici okrenu prema nekom tko sjedi do njih i objasne svoj odgovor na pitanje.

  Opredjeljivanje i Pad Adama i Eve

  Napišite sljedeće naslove na ploču:

  Što su Adam i Eva mogli činiti u vrtu

  Što su Adam i Eva nisu mogli činiti u vrtu

  Pozovite polaznike da prouče 2. Nefija 2:22–25 i odsjek »Sloboda izbora i Pad Adama i Eve« na stranici 49 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Dok čitaju, neka polovica razreda sastavi popis onoga što su Adam i Eva mogli učiniti u Edenskom vrtu (mogli su živjeti zauvijek u stanju nevinosti, mogli su koristiti vlastito opredjeljivanje za donošenje odluka). Neka druga polovica razreda sastavi popis onoga što Adam i Eva nisu mogli činiti u Edenskom vrtu (nisu mogli napredovati ili iskusiti oprečnost, nisu mogli iskusiti radost, tugu, bol ni bijedu, nisu mogli griješiti, nisu mogli iskusiti bolest ni patnju, nisu mogli imati djece). Nakon nekoliko minuta, pozovite polaznike da iznesu što su otkrili. Dok odgovaraju, razmotrite da član razreda zapiše na ploču odgovore polaznika.

  Privucite pažnju polaznika na izraze tjelesna smrt i duhovna smrt na stranicama 55 i 56 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Možda će svi polaznici razumjeti da se tjelesna smrt odnosi na smrt fizičkog tijela. Pomognite im razumjeti da se duhovna smrt odnosi na odvajanje od Božje nazočnosti. Obje su smrti posljedica Adamovog pada. Samo kroz Pomirenje Isusa Krista možemo prevladati obje smrti.

  Možete produbiti razumijevanje polaznika o važnosti Pada u naumu spasenja prikazujući sljedeći citat predsjednika Josepha Fieldinga Smitha (1876.–1972.) i neka ga polaznik naglas pročita razredu:

  predsjednik Joseph Fielding Smith

  »Kada je Adam protjeran iz Edenskog vrta, Gospodin mu je presudio. Neki su ljudi gledali na tu presudu kao na nešto strašno. Ali, nije bilo; bio je to blagoslov. Ne znam čak bi li se to moglo smatrati prekrivenom kaznom.

  Kako bi čovječanstvo zadobilo spasenje i uzvišenje nužno mu je steći tijelo u ovom svijetu te proći kroz iskustva i obrazovanje koja se nalaze samo u smrtnosti. Gospodin je rekao da je njegovo veliko djelo i slava ‘ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka’ [Mojsije 1:39]. Ovaj veliki blagoslov ne bi mogao biti ostvaren bez smrtnosti. Stoga, svjetovi su stvoreni i napučeni Božjom djecom, a njima je dana povlastica da prođu kroz smrtno postojanje s velikim darom opredjeljivanja u njihovom posjedu. Kroz ovaj dar mogu odabrati dobro ili zlo i time primiti nagradu postignuća u nadolazećim vječnostima… Zbog Adamovog smo prijestupa ovdje u smrtnom životu. 

  Čovjekov pad došao je kao prerušeni blagoslov i bio je sredstvo unaprjeđenja Gospodinovih svrha u čovjekovom napretku, prije nego sredstvo njegovog sprječavanja« (Doctrines of Salvation, sastavio Bruce R. McConkie, 3 izdanja [1954.–1956.], 1:113–114).

  Zatim upitajte:

  • Zašto je prikladno gledati na Pad Adama i Eve kao na ključan dio Božjeg nauma spasenja? (Pad Adama i Eve dopustio je Božjoj duhovnoj djeci steći fizičko tijelo te im je omogućio napredovati i postati poput njega.)

  Pozovite polaznike da pregledaju kućicu »Podučavanje o Padu« na stranici 46 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim neka polaznici vlastitim riječima objasne nauk Pada polazniku koji sjedi do njih.

  Naš život na zemlji

  ikona videa
  Prikažite video prikaz »The Plan of Salvation« (4:30) ili neka polaznik pročita naglas sljedeći citat predsjednika Boyda K. Packera iz Zbora dvanaestorice apostola. Neka polaznici potraže načine na koje igrokaz u tri čina simbolizira naum spasenja:

  predsjednik Boyd K. Packer

  »Naum spasenja sa svoje tri podjele može biti uspoređen s velikim igrokazom u tri čina. Prvi čin je naslovljen »Predsmrtni život«. Sveta pisma ga opisuju kao naše prvotno stanje (vidi Judina 1:6; Abraham 3:26, 28). Drugi čin, od rođenja do trenutka uskrsnuća, je ‘drugotno stanje’. Treći čin naziva se ‘Život nakon smrti’ ili ‘Vječni život’.

  U smrtnosti smo poput glumaca koji ulaze u kazalište baš kada se zastor podiže tijekom drugog čina. Propustili smo prvi čin. Produkcija ima mnogo zapleta i podzapleta koji se isprepliću, zbog čega je teško shvatiti tko je povezan s kime i što se odnosi na što, tko su junaci, a tko su zločinci. Nadalje je komplicirano jer mi nismo samo gledatelji; mi smo članovi glumačke postave, na pozornici, usred svega!

  Kao dio vječnog nauma sjećanje na naš predsmrtnički život, prvi čin, prekriveno je velom. S obzirom da u smrtnost ulazimo početkom drugog čina, bez sjećanja na prvi čin, nije ni čudo što nam je teško razumjeti što se događa… 

  Očekujete li da ćete pronaći samo lagodnost, mir i blaženstvo tijekom drugog čina, zasigurno ćete biti osujećeni. Malo ćete razumjeti o onom što se događa i zašto je stvarima dopušteno da budu kakve jesu.

  Upamtite ovo! Rečenica: ‘I živjeli su sretno zauvijek’, nikada se ne piše u drugom činu. Ta rečenica pripada trećem činu kada su tajne riješene i sve je ispravljeno… 

  Postoji nešto poput scenarija za ovaj veliki igrokaz, dramu doba. On izlaže, barem u kratkom obliku, što se dogodilo u prvom činu – predsmrtnom životu. Iako nema puno detalja, scenarij jasno pojašnjava svrhu svega i objavljuje dovoljno zapleta da bi nam pomogao shvatiti o čemu se radi u životu.

  Taj su scenarij, kao što već znate, Sveta pisma – objave. Čitajte ih. Proučavajte ih. Ona će vam reći što je čovjek, zašto ga se Bog ‘spominje’ i zašto smo stvoreni ‘malo manji od Boga’, a ipak nas on ‘slavom i sjajem… okruni’ (Psalam 8:4–5).

  Sveta pisma zbore istinu. Iz njih možete naučiti dovoljno o sva tri čina kako biste se sredili i dobili usmjerenje u svojem životu. Ona objavljuju da ‘i vi bijaste u početku kod Oca, onoga koji je Duh, i to Duh istine.

  A istina je spoznaja o stvari kakve one jesu, i kakve bijahu, i kakve će biti’ (NiS 93:23–24)« (Boyd K. Packer, »The Play and the Plan« [domjenak Crkvenog obrazovnog sustava, 7. svibnja 1995.], 2–3; si.lds.org).

  Zatim postavite pitanja poput:

  • Na koji način igrokaz u tri čina simbolizira neke od elemenata nauma spasenja?

  • Prema ovoj analogiji, zašto je mnogim ljudima teško razumijeti svrhu života na zemlji?

  • Prema ovoj analogiji, gdje možemo pronaći scenarij za ovaj veliki igrokaz u tri čina?

  • Kako Sveta pisma mogu pomoći Božjoj djeci bolje razumjeti njihovu svrhu u Božjem naumu?

  Objasnite polaznicima da kada misionari naučavaju naum spasenja, oni pomažu istraživačima bolje razumjeti svrhu smrtnosti i kako se možemo vratiti ponovno živjeti s Nebeskim Ocem (vidi Almu 12:32–34). Neka polaznici pročitaju odsjek pod naslovom »Naš život na zemlji« na stranici 50. priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Nakon što su imali dovoljno vremena pročitati ovaj odsjek, upitajte:

  • Kako biste u jednoj ili dvije rečenice objasnili svrhu ovog života?

  Recite polaznicima da je za istraživače važno za razumjeti kako naša priprema za povratak u Božju nazočnost ovisi o odlukama koje donosimo tijekom našeg života na zemlji. Odluke da slijedimo Božje zapovijedi mogu nam pomoći približiti se našem Nebeskom Ocu, dok nas kršenje Božjih zapovijedi sprječava u povratku u njegovu nazočnost. Napišite sljedeće na ploču:

  Posljedice grijeha:

  Zatim upitajte:

  • Koje su posljedice grijeha? (Ako je potrebno, potaknite polaznike da pregledaju drugi odlomak odsjeka »Naš život na zemlji« na stranici 50 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Iako će iskoristiti malo drugačije riječi, polaznici bi trebali razumjeti sljedeće istine: Grijeh vodi do nesreće i uzrokuje osjećaje krivnje i srama. Čini nas nečistima i nedostojnima ulaska u Božju nazočnost. Grijeh nas sprječava u povratku našem Ocu na Nebu osim ako nam nije oprošteno.)

  • Kako će razumijevanje posljedica grijeha pomoći pripremiti istraživače da prihvate poruku Pomirenja?

  Podsjetite polaznike da svi mi proživljavamo duhovnu smrt u ovom životu – odvojeni smo od Božje nazočnosti. Pitajte polaznike:

  • Kako nam evanđelje Isusa Krista pomaže prevladati duhovnu smrt i vratiti se u Božju nazočnost? (Dok polaznici odgovaraju možete ih upitati kako nam vjera u Isusa Krista, pokajanje, krštenje uranjanjem i dar Duha Svetoga pomažu prevladati učinke Pada i pripremaju nas za povratak u Božju nazočnost.)

  Važno je da polaznicima bude dana prilika za vježbanje objašnjavanja dijelova nauma spasenja koji su obrađeni u ovoj lekciji. Ovo će im pomoći bolje razumjeti nauk i načela kojima će podučavati istraživače.

  Rasporedite polaznike u parove. Dajte parovima dovoljno vremena da bi se pripremili naučavati lekciju o svrsi našeg života na zemlji u trajanju od pet do deset minuta. Neka polaznici pregledaju materijal na stranicama 46–47 priručnika Propovijedaj moje evanđelje, uključujući Sveta pisma u kućicama Proučavanje Svetih pisama. Ukoliko je dostupna, mogu također proučiti stranice 2–9 misionarske brošure pod naslovom Naum spasenja. Dok se polaznici pripremaju, hodajte po razredu i pomognite im pripremiti jednostavna i kratka objašnjenja dijelova nauma spasenja. Potvrdite da će korištenje odlomaka iz Svetih pisama u njihovoj poruci i svjedočenje o naucima i načelima koje naučavaju nadodati moć njihovoj lekciji.

  Nakon što su polaznici imali dovoljno vremena pregledati materijal i pripremiti kratku lekciju, zadužite svaki par polaznika da podučava drugi par. Zatim neka se zamijene kako bi svaki par imao priliku jednom podučavati. Kada svaki par dovrši svoje iskustvo poduke, neka rasprave s polaznicima koje su podučavali o sljedećem:

  • Što su učitelji učinili dobro?

  • Koje su metode mogle prezentaciju učiniti još učinkovitijom?

  Nakon što je svaki par imao priliku vježbati podučavati i procijeniti svoje podučavanje, pozovite članove razreda da ostatku razreda iznesu uvide iz svojih iskustava.

  Dovršite lekciju zapisivanjem sljedećih izjava na ploču i tražeći od polaznika da razmotre kako ova načela mogu uvećati njihovu želju da služe misiju:

  Svaka osoba koju sretnete dijete je Nebeskog Oca i on ih voli.

  Svaka osoba koju sretnete nosi teret nesreće koja proizlazi iz grijeha koji nisu bili riješeni kroz Kristovo pročišćujuće Pomirenje.

  Pozovite nekoliko polaznika da iznesu što osjećaju dok promišljaju o ovim izjavama. Razmotrite dovršiti lekciju pitajući polaznike bi li itko od njih htio iznijeti svjedočanstvo razredu o naucima povezanim s naumom spasenja.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite polaznike da prodube svoje razumijevanje nauma spasenja i poboljšaju svoju vještinu podučavanja odabiranjem sljedećih aktivnosti na kojima će raditi izvan razreda:

  • Pregledajte odlomak »Ključne definicije« na stranicama 55–56 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Vježbajte objasniti vlastitim riječima svaki od izraza koristeći jednostavne izjave o istini.

  • Proučite odlomke iz Svetih pisama koji se nalaze u kućici Proučavanje Svetih pisama na stranicama 46–47 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Odaberite jedan ili dva odlomka koje biste htjeli koristiti kako biste naučavali svaki od različitih dijelova nauma spasenja te ih označite u svojim Svetim pismima. Razmotrite zadužiti polaznike da nauče napamet jedan ili dva od ovih odlomaka.

  • Napravite kratak pregled za naučavanje nauma spasenja. Razmotrite koristiti ideje plana lekcije na stranicama 52–53 priručnika Propovijedaj moje evanđelje kao reference.

  • Razmislite o trenutku kada je vaša spoznaja o naumu spasenja blagoslovila vaš život. Napišite sažetak tog iskustva u svoj dnevnik proučavanja ili ga iznesite prijatelju.