Lekcija 4: Podučavanje po Duhu
  Footnotes

  4

  Podučavanje po Duhu

  Uvod

  Uspješni misionari razumiju da »kad čovjek govori moću Duha Svetoga, moć Duha Svetoga prenosi to u srca sinova ljudskih« (2. Nefi 33:1). Sami po sebi, misionari ne mogu donijeti blagoslove svjedočanstva i obraćenja drugoj osobi, bez obzira koliko stručni ili iskusni bili. Samo Duh Sveti može donijeti istinsko obraćenje. Kad istraživači osjete Duha kako djeluje kroz njih ili kad vide dokaz Gospodinove ljubavi i milosti u svojim životima, oni su duhovno uzdignuti i osnaženi, a njihova vjera u Isusa Krista raste pa je vjerojatnije da će biti obraćeni.

  Napredna priprema

  Prijedlozi za podučavanje

  Podučavanje po Duhu

  ikona videa
  Objasnite polaznicima da je predsjednik Brigham Young jednom govorio o svojem obraćenju na evanđelje i o misionaru koji mu je pomogao steći svjedočanstvo. Zatim prikažite video prikaz »A Man without Eloquence« (6:06). Zatražite polaznike da obrate pažnju na to kako je Duh utjecao na predsjednika Brighama Younga i pomogao mu da postane obraćen.

  Nakon što odgledate video prikaz, postavite sljedeća pitanja:

  • Kako je to što je čuo skromnog čovjeka kako iznosi svoje svjedočanstvo pomoglo Brighamu Youngu postati doista obraćen?

  • Koje iskustvo učite o podučavanju po Duhu iz iskustva Brighama Younga? (Polaznici mogu prepoznati ova načela: Podučavanje po Duhu može dovesti do obraćenja drugih; kada podučavamo po Duhu, moramo biti iskreni i govoriti iz srca; moramo biti ponizni [vidi NiS 136:33].)

  Dajte polaznicima trenutak da prouče Nauk i saveze 42:14; 50:13–14 i 17–23, tražeći Gospodinove upute onima koji naučavaju njegovo evanđelje. Zatim upitajte:

  • Koja su načela naučavanja evanđelja izložena u ovim objavama? (Nekoliko je točnih odgovora koje polaznici mogu dati. Odgovori mogu uključivati sljedeće načelo: Gospodin je zapovjedio da se evanđelje podučava po Duhu i ni na koji drugi način.)

  • Prema Nauku i savezima 50:22, što se događa kada misionar podučava po Duhu? (I misionar i istraživač »razumiju jedan drugoga i obojica se uzajamno potiču i raduju«. Pojasnite polaznicima da se podučavanje po Duhu može dogoditi samo kada je Duh Sveti nazočan, a osjete ga učitelj, učenik ili oboje. Razmotrite zapisivanje ovog načela na ploču.)

  Podsjetite polaznike da se nazočnost Duha ne očituje uvijek kroz emocije ili suze. Ukoliko je potrebno, pročitajte razredu sljedeće izjave predsjednika Howarda W. Huntera:

  predsjednik Howard W. Hunter

  »Dopustite mi da vas upozorim… Zabrinem se kada izgleda da se snažne emocije ili obilne suze povezuju s nazočnošću Duha. Svakako da Duh Gospodnji može donijeti snažne emotivne osjećaje, uključujući i suze, no te vanjske manifestacije ne smiju se miješati s nazočnošću samog Duha.

  Gledao sam veliki broj svoje braće tijekom godina i dijelili smo neka rijetka i neizreciva duhovna iskustva. Ta su iskustva sva bila različita, svako posebno na svoj način, a ti sveti trenuci mogu, no ne moraju biti popraćeni suzama. Vrlo često uistinu jesu, no ponekad su popraćeni potpunom tišinom. Drugim prigodama popraćeni su radošću. Uvijek su popraćeni velikom manifestacijom istine, objave srcu« (»Eternal Investments« [obraćanje vjeroučiteljima Crkvenog obrazovnog sustava, 10. veljače 1989.], 3; si.lds.org).

  Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti kako Duh Sveti može utjecati na učitelje i učenike, napišite sljedeće reference iz Svetih pisama na ploču ili ih razdijelite polaznicima u uručku. (Napomena: polaznicima pribavite samo reference; materijal u zagradi je za učiteljevu pogodnost):

  Zadužite polaznike da u parovima prouče ove odlomke iz Svetih pisama. Neka po jedan polaznik iz svakog para potraži načine na koje Duh Sveti može utjecati na učitelja evanđelja dok drugi polaznici traže načine na koje Duh Sveti može utjecati na nekoga koga se podučava. Zatim neka rasprave jedni s drugima o onom što su naučili. Nakon što je svaki par imao dovoljno vremena raspraviti o onom što su naučili, postavite pitanja poput sljedećih koja će im pomoći nadalje analizirati što su pročitali:

  • Prema stihovima koje ste proučili, koji su neki načini na koje Duh utječe na one koje podučavate? (Dok polaznici odgovaraju, možete ih upitati u kojem su stihu iz Svetih pisama pronašli svoje odgovore.)

  • Kako Duh utječe na druge da postanu obraćeni evanđelju Isusa Krista?

  • Kako ovi odlomci pokazuju zašto je važno da misionari podučavaju po Duhu?

  Prizivanje Duha dok podučavate

  Recite svojem razredu da priručnik Propovijedaj moje evanđelje sadrži nekoliko odsjeka koji objašnjavaju što misionari mogu učiniti da bi prizvali vodstvo Duha dok podučavaju. Rasporedite svoj razred u male skupine, ne veće od četvero polaznika u svakoj. Zadužite svaku skupinu da prouči jedan od sljedećih odsjeka u priručniku Propovijedaj moje evanđelje:

  1. »Kako započeti podučavanje«, stranice 170–171 (ne uključujući kućicu Aktivnost)

  2. »Prilagodite svoje podučavanje da zadovoljite potrebe«, stranice 171–172 (ne uključujući kućice Aktivnost i Proučavanje Svetih pisama)

  3. »Podučavajte s razumijevanjem«, stranica 176 (ne uključujući kućicu Proučavanje Svetih pisama)

  4. »Slušajte«, stranice 178–179 (ne uključujući kućicu Aktivnost)

  Napišite sljedeće upute na ploču kako bi skupine mogle znati što im je činiti:

  Pročitajte svoj odsjek priručnika Propovijedaj moje evanđelje.

  Raspravite u svojim skupinama o tome koja načela o kojima čitate omogućuju misionarima biti učinkovitiji učitelji i imati Duha s njima dok podučavaju.

  Nakon što omogućite dovoljno vremena, zatražite polaznika iz svake skupine da sažme kako vještina o kojoj čitaju može doprinijeti sposobnosti misionara da podučava s Duhom Svetim. Zadužite polaznika da sažme ove važne poante na ploču. Dok skupine sažimaju svoje ideje, razmotrite upitati ih pitanja poput:

  • Kako bi započinjanje lekcije na ispravan način prizvalo Duha Svetoga da prati naučavanje ove lekcije?

  • Kako bi održavanje poruke evanđelja jednostavnom prizvalo Duha Svetoga da poduči i prosvijetli istraživača?

  • Kako održavanje usredotočenost lekcije na potrebe istraživača priziva Duha Svetoga?

  • Kako bi slušanje onoga što istraživač govori doprinijelo sposobnosti misionara da podučava po Duhu?

  ikona videa
  Kako biste pomogli polaznicima vidjeti kako izgledaju neke od navedenih vještina podučavanja, prikažite video prikaz »Teach People, Not Lessons: Jynx« (6:34). Potaknite polaznike neka potraže dokaze da su misionari podučavali po Duhu. Polaznici bi mogli posebno obratiti pažnju da vide kako su misionari koristili vještine koje je razred proučavao u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i kako je korištenje ovih vještina prizvalo Duha u misionarsko naučavanje.

  Nakon što odgledate video prikaz, raspravite o sljedećem:

  • Što su misionari učinili u svojem naučavanju što im je omogućilo da podučavaju po Duhu?

  • Koje ste dokaze vidjeli da je Jynx učila po Duhu?

  Prije nego što nastavite, dajete polaznicima trenutak da zapišu odgovor na sljedeće pitanje:

  • Kako ćete primijeniti načela o kojima smo do sada raspravljali u lekciji?

  Pomoći istraživačima prepoznati Duha

  Zatražite nekoliko polaznika da naizmjence naglas pročitaju odsjek »Moć Duha u obraćenju« na stranici 88 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje (ne uključujući kućice Aktivnost i Proučavanje Svetih pisama). Neka ostatak razreda slijedi i označi izraze koji opisuju što istraživač mora osjetiti da bi došlo do obraćenja. Zatim upitajte:

  • Što istraživači trebaju osjetiti da bi došlo do obraćenja? (Pobrinite se da polaznici prepoznaju sljedeće načelo: Prepoznaju li istraživači kako Duh djeluje na njih, vjerojatnije je da će postati obraćeni evanđelju Isusa Krista.)

  • Kako biste mogli prepoznati da istraživač osjeća utjecaj Duha Svetoga? (Mogući odgovori: misionar osjeća Duha Svetoga; istraživač se osjeća sigurno postavljati pitanja, želi naučiti više i voljan je obvezati se i držati se tih obveza; postoji razumijevanje, osjećaj radosti i bliskosti Bogu; te postoji dublje prijateljstvo između misionara i istraživača.)

  • Starješina M. Russell Ballard je naučavao: »Iskustva s Duhom proizlaze prirodno kada je osoba voljna eksperimentirati s riječju« (»Now Is the Time«, Ensign, studeni 2000., 75). Što misionari mogu učiniti da potaknu istraživače na eksperimentiranje s riječju?

  Objasnite polaznicima da će jedna od njihovih najizazovnijih uloga kao misionara biti pomoći istraživačima prepoznati poticaje Duha Svetoga, a zatim im pomoći djelovati prema tim mislima i osjećajima. Misionari mogu nadahnućem preko Duha Svetoga znati koje duhovne poticaje istraživač treba primiti kako bi bio obraćen te mogu pridonijeti okruženjem gdje se takvi poticaji mogu dogoditi.

  ikona videa
  Kako biste prikazali kako se to čini, prikažite video prikaz »Teaching about the Holy Ghost and Prayer: John« (5:00). Pozovite razred da potraži kako su istraživači pomogli Johnu da nauči prepoznati Duha.

  Nakon video prikaza, postavite sljedeća pitanja:

  • Kako su misionari pomogli Johnu prepoznati Duha?

  • Što su misionari učinili kako bi pomogli Johnu spoznati kako primiti odgovore od Gospodina?

  Pozovite polaznike da pročitaju Nauk i saveze 11:12, a zatim neka rasprave sljedeća pitanja u parovima:

  • Kada bi vas istraživač upitao kakav je osjećaj osjetiti Duha Svetoga, kako bi vam Nauk i savezi 11:12 pomogli odgovoriti?

  Djelovati na poticaje Duha

  Prikažite sljedeće i pozovite polaznika da naglas pročita:

  starješina Richard G. Scott

  »Komunikacija s našim Ocem na Nebu nije trivijalna stvar. To je sveta povlastica. Ona se temelji na vječnim nepromjenjivim načelima. Primamo pomoć od našeg Oca na Nebu kao odgovor na našu vjeru, poslušnost i pravilno korištenje opredjeljivanja« (Richard G. Scott, »How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life«, Ensign ili Liahona, svibanj 2012., 47).

  Zatim upitajte:

  • Na koji način naša komunikacija s Nebeskim Ocem može postati trivijalna? Što možemo učiniti kako bismo održali naše molitve značajnijima?

  • Što vama znači da »primamo pomoć od našeg Oca na Nebu kao odgovor na našu vjeru, poslušnost i pravilno korištenje opredjeljivanja«? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici će vjerojatno odgovoriti s nečim poput: Primamo pomoć od našeg Oca na Nebu kada se usredotočimo na uvećanje naše vjere, poslušnost i pravilno korištenje opredjeljivanja. Napišite ovo načelo na ploču.)

  Kako biste pomogli produbiti razumijevanje polaznika ovog načela, prikažite sljedeća dva citata predsjednika Boyda K. Packera iz Zbora dvanaestorice apostola i neka ih polaznik naglas pročita razredu:

  predsjednik Boyd K. Packer

  »Ovaj glas Duha govori blago, potičući vas što da činite ili što da kažete, ili vas može opomenuti ili upozoriti.

  Zanemarite ove poticaje ili se oglušite na njih i Duh će vas napustiti. Vaš je odabir – vaše opredjeljivanje« (»Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise«, Ensign, studeni 1994., 60).

  predsjednik Boyd K. Packer

  »Duh ne privlači našu pažnju tako da viče ili nas snažno uzdrma. Umjesto toga, on šapuće. Miluje nas tako nježno da ga možda uopće nećemo osjetiti ako smo previše zauzeti… 

  Povremeno će nas pritisnuti baš onoliko koliko je potrebno kako bismo obratili pažnju. No većinu vremena, ako ne obratimo pažnju na taj nježni osjećaj, Duh će se povući i čekati dok ga ne dođemo tražiti i slušati« (»The Candle of the Lord«, Ensign, siječanj 1983., 53).

  • Što učite iz ovih naučavanja predsjednika Packera?

  • S obzirom da Duh Sveti govori nježno, kakve stvari mogu učiniti teškim da se čuje ili prepozna Duh u današnjem svijetu?

  Dok polaznici odgovaraju, razmotrite raspraviti kako prekomjerno korištenje elektroničkih uređaja može otežati prepoznavanje Duha. (Za više o ovoj temi, vidi govor starješine M. Russella Ballarda »Be Still, and Know That I Am God« [sastanak duhovne misli Crkvenog obrazovnog sustava za mlade odrasle osobe, 4. svibnja 2014.].)

  Nadalje, razmotrite pročitati sljedeću izjavu starješine Richarda G. Scotta iz Zbora dvanaestorice apostola:

  starješina Richard G. Scott

  »Poniznost je ključna za stjecanje duhovnog znanja. Biti ponizan jest biti poučljiv. Poniznost vam dopušta da vas Duh poduči i da budete podučeni iz izvora koje je Gospodin nadahnuo, poput Svetih pisama. Sjeme osobnog rasta i razumijevanja niče i napreduje u plodnom tlu poniznosti. Njihov je plod duhovno znanje koje vas vodi ovdje i kasnije.

  Ohola osoba ne može poznavati ono što je od Duha. Pavao je naučavao ovu istinu rekavši:

  ‘Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha… 

  Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer to je za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati’ (1 Kor 2:11, 14)« (»Acquiring Spiritual Knowledge«, Ensign, studeni 1993., 87).

  • Koju ulogu igra poniznost u našoj sposobnosti da primimo i prepoznamo poticaje Duha?

  • Jeste li imali iskustva kada vas je Duh usmjeravao? Kakav je to bio osjećaj? Kako ste znali da je to Duh? (Vidi Moroni 7:13.)

  Dopusti li vrijeme, razdijelite razred. Objasnite svojim polaznicima da će istražiti dva svetopisamska slučaja kako bi vidjeli kako je Gospodinov Duh usmjeravao rad njegovih slugu. Neka polovica razreda pročita Djela 4:5–13. Ovoj polovici razreda recite da su Petar i Ivan u Djelima 3 iscijelili čovjeka. U Djelima 4 su uhićeni i dovedeni pred židovske vođe radi ispitivanja o iscjeljenju. Neka druga polovica razreda pročita Djela 16:6–15. Ovoj polovici razreda recite da ovi stihovi govore o Pavlu tijekom jednog o njegovih misionarskih putovanja. Zadužite obje polovice razreda da potraže kako je Duh Sveti pomogao i Petru i Pavlu u navještanju evanđelja. Nakon dovoljno vremena, zatražite polaznike da izvijeste o tome kako je Duh Sveti vodio Petra, a kako Pavla. Zatim upitajte:

  • Kako su Petar i Pavao koristili svoje opredjeljivanje da bi slijedili usmjerenje od Duha?

  • Koji je dokaz da su Petar i Pavao slijedili Duha?

  • Što se izričito dogodilo Petru u Djelima 4 i Pavlu u Djelima 16 jer je svatko od njih slijedio usmjerenje od Duha?

  • Kako ste vi bili blagoslovljeni slijeđenjem usmjerenja od Duha Svetoga?

  Dovršite pozivajući polaznike da posvjedoče kako ih je Gospodin blagoslovio preko svojeg Duha. Zatražite ih da razmotre kako je učiti više o podučavanju po Duhu utjecalo na njihovu želju da pozivaju druge Kristu. Obećajte im da će povećati svoju sposobnost podučavanja po Duhu dok traže Duha u svojem životu.

  Pozivi na djelovanje

  Pozovite polaznike da se pripreme podučavati evanđelje po Duhu ispunjavanjem jedne ili više od sljedećih predloženih aktivnosti:

  • Dok se pripremate služiti misiju, pogledajte neke nastavke serije The District (nalazi se na stranici LDS.org).

  • Vježbajte različite načine za započinjanje naučavanja lekcije s nekoliko snažnih izraza koji prizivaju Duha iz priručnika Propovijedaj moje evanđelje, stranice 170–171.

  • Razmislite i molite o osobi koju biste htjeli osnažiti u evanđelju. Molite se o poruci evanđelja koju biste mogli izložiti toj osobi. Izložite poruku i iznesite svoje svjedočanstvo toj osobi, bilo licem u lice ili preko društvenih medija.