naslovnica
  Footnotes

  Misionarska priprema – priručnik za učitelje

  Religija 130

  Izdavač:
  Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana
  Salt Lake City, Utah

  Cijenit ćemo komentare i ispravke. Molimo vas da ih pošaljete, zajedno s pogreškama, na:

  Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

  50 E. North Temple St., Floor 8

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E–pošta: ces-manuals@ldschurch.org

  Molimo navedite svoje ime, adresu, odjel i okol.

  Obavezno navedite naziv priručnika. Zatim navedite svoje komentare.