Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sānuali 2013

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: “Te u lava fēfē ʻo maʻu” ha Liahona?

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Tā ʻo Palesiteni Lolenisou Sinou naʻe fai ʻe C. R. Savage, ʻi he angalelei ʻa e L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University; ʻesiá ʻi he angalelei ʻa e Library of Congress, Washington, D.C. ʻI muí: Tā valivali naʻe fai ʻe John Willard Clawson © IRI. ʻI loto he takafi muʻa: Faitā ʻa Andrey Shumilin.